Pakkausseloste

CAREDIN tabletti, suussa hajoava 5 mg

Caredin 5 mg suussa hajoavat tabletit

desloratadiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Caredin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Caredin‑suussa hajoavia tabletteja
 3. Miten Caredin‑suussa hajoavia tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Caredin‑suussa hajoavien tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Caredin on

Caredin sisältää desloratadiinia, joka on antihistamiini.

Miten Caredin vaikuttaa

Caredin‑suussa hajoava tabletti on allergialääke, joka ei aiheuta väsymystä. Se auttaa hillitsemään allergisia reaktioita ja niiden oireita.

Milloin Caredin‑valmistetta käytetään

Caredin‑suussa hajoava tabletti lievittää allergisen nuhan (allergian, esim. heinänuhan tai pölypunkkiallergian aiheuttama nenäkäytävän tulehdus) oireita aikuisilla ja vähintään 12-vuotiailla nuorilla. Näitä oireita ovat aivastelu, nenän vuotaminen tai kutina, kitalaen kutina sekä silmien kutina, punoitus ja vuotaminen.

Caredin‑suussa hajoavia tabletteja käytetään myös lievittämään nokkosihottuman (allergian aiheuttama ihosairaus) oireita. Näitä oireita ovat kutina ja paukamat.

Oireiden lievittyminen kestää koko vuorokauden ajan, joten voit toimia ja nukkua normaalisti.

Desloratadiinia, jota Caredin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Caredin‑suussa hajoavia tabletteja

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Caredin‑suussa hajoavia tabletteja

 • jos munuaistesi toiminta on heikkoa
 • jos sinulla tai suvussasi on aiemmin ollut kouristuskohtauksia.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Caredin

Caredin‑valmisteella ei tiedetä olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Caredin‑suussa hajoavat tabletit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Caredin‑suussa hajoavan tabletin kanssa ei tarvitse ottaa vettä tai muita nesteitä. Caredin‑suussa hajoava tabletti voidaan ottaa aterian yhteydessä tai ilman ateriaa. Varovaisuutta on noudatettava, jos Caredin‑valmistetta otetaan yhdessä alkoholin kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Caredin‑valmisteen ottaminen ei ole suositeltavaa, jos olet raskaana tai imetät.

Hedelmällisyys

Ei ole tietoja vaikutuksesta miesten tai naisten hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Käytettäessä suositeltuja annoksia ei ole todennäköistä, että tämä lääke vaikuttaisi ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Vaikka useimmat käyttäjät eivät koe uneliaisuutta, on suositeltavaa, että vältät tarkkuutta vaativia toimia, kuten autolla ajoa tai koneiden käyttöä, kunnes olet varma siitä, miten tämä lääkevalmiste vaikuttaa sinuun.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Caredin‑suussa hajoavat tabletit sisältävät aspartaamia

Tämä lääkevalmiste sisältää 3 mg aspartaamia per suussa hajoava tabletti. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimisto ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletin ottaminen läpipainopakkauksesta:

 • ÄLÄ paina tablettia folion läpi, sillä tabletti voi vahingoittua (ks. kuva 1).
 • Taivuta läpipainofoliota rei’itystä (perforointia) pitkin pituussuuntaan (ks. kuva 2).
 • Taivuta läpipainofoliota rei’itystä (perforointia) pitkin leveyssuuntaan (ks. kuva 3).
 • Vedä folio irti nuolella merkitystä kulmasta aloittaen (ks. kuva 4).

Aikuiset ja vähintään 12-vuotiaat nuoret

Suositeltu annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.

Tämä lääke otetaan suun kautta.

Vedä repäisyliuska varovasti auki, ja ota suussa hajoava tabletti ulos painamatta, jotta se ei rikkoutuisi. Laita tabletti suuhun. Se hajoaa suussa heti. Annoksen nielemiseen ei tarvita vettä tai muita nesteitä. Ota tabletti heti, kun olet ottanut sen pois repäisyliuskasta.

Hoidon keston osalta lääkäri määrittää, minkälainen allerginen nuha sinulla on, ja päättää, kuinka pitkään sinun pitää ottaa Caredin‑suussa hajoavia tabletteja.

Jos allerginen nuhasi on jaksottaista (oireita on harvemmin kuin 4 päivänä viikossa tai lyhyemmän aikaa kuin 4 viikkoa), lääkäri suosittelee, että hoidon kesto arvioidaan aiemman sairaushistoriasi perusteella.

Jos allerginen nuhasi on jatkuvaa (oireita on 4 päivänä viikossa tai useammin ja ne jatkuvat kauemmin kuin 4 viikkoa), lääkäri voi suositella pidempikestoista hoitoa.

Nokkosihottuman hoidon kesto voi vaihdella potilaasta toiseen, ja sen vuoksi sinun pitää noudattaa lääkärin antamia ohjeita.

Jos otat enemmän Caredin‑suussa hajoavia tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota Caredin‑suussa hajoavia tabletteja vain lääkärin ohjeen mukaan. Jos otat vahingossa yliannoksen, sen ei oleteta aiheuttavan vakavia ongelmia. Jos kuitenkin otit Caredin‑suussa hajoavia tabletteja enemmän kuin sinulle oli määrätty, kerro heti lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Jos unohdat ottaa Caredin‑suussa hajoavan tabletin

Jos unohdat ottaa annoksen ajallaan, ota se niin pian kuin mahdollista ja palaa sitten normaaliin lääkkeenottoaikatauluun. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Caredin‑suussa hajoavien tablettien oton

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Desloratadiinin markkinoillaolon aikana on hyvin harvoin raportoitu vakavia allergisia reaktioita (hengitysvaikeus, hengityksen vinkuminen, kutina, nokkosihottuma ja turvotus). Jos huomaat jonkin näistä vakavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Kliinisissä tutkimuksissa aikuisilla havaitut haittavaikutukset olivat suunnilleen samoja kuin lumelääkkeellä. Väsymystä, suun kuivumista ja päänsärkyä raportoitiin kuitenkin useammin kuin lumelääkkeellä. Nuorilla yleisin raportoitu haittavaikutus oli päänsärky.

Kliinisissä desloratadiinitutkimuksissa on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Yleiset: seuraavia voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä

 • väsymys
 • suun kuivuminen
 • päänsärky

Aikuiset

Desloratadiinin markkinoillaolon aikana on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin harvinaiset: seuraavia voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:stä

 • vaikea-asteiset allergiset reaktiot
 • ihottuma
 • sydämen hakkaaminen tai epäsäännöllinen pulssi
 • nopea sydämen syke
 • mahakipu
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • mahavaivat
 • ripuli
 • heitehuimaus
 • uneliaisuus
 • unettomuus
 • lihaskipu
 • aistiharhat
 • kouristuskohtaukset
 • levottomuus, johon liittyy lisääntynyt kehon liike
 • maksatulehdus
 • poikkeavuudet maksan toimintakokeissa.

 

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

 • epätavallinen heikotus
 • ihon ja/tai silmien keltaisuus
 • ihon lisääntynyt herkkyys auringonvalolle, jopa utuisella säällä, ja UV-valolle, esimerkiksi solariumin UV-valolle
 • sydämen sykkeen muutokset
 • poikkeava käyttäytyminen
 • aggressiivisuus
 • painon nousu, lisääntynyt ruokahalu.

Lapset

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

 • hidas sydämen syke
 • sydämen sykkeen muutos
 • poikkeava käyttäytyminen
 • aggressiivisuus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kartonkikotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä Caredin‑suussa hajoavia tabletteja, jos huomaat muutoksia tabletin ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Caredin sisältää

 • Vaikuttava aine on 5 mg desloratadiinia.
 • Muut aineet ovat polakriliinikalium, sitruunahappomonohydraatti, punainen rautaoksidi (E 172), magnesiumstearaatti, kroskarmelloosinatrium, makuaine tutti-frutti (sisältää myös propyleeniglykolia), aspartaami (E 951), mikrokiteinen selluloosa, mannitoli ja kaliumhydroksidi (pH:n säätöön).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Caredin 5 mg suussa hajoavat tabletit ovat tiilenpunaisia, pyöreitä, litteitä, viistoreunaisia tabletteja, joissa on kaiverrus ”5”.

Repäisypakkaus sisältää 10, 30, 50, 90 tai 100 suussa hajoavaa tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

2care4 Generics ApS
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V
Tanska

Valmistaja

Genepharm S.A.
18th km Marathonos Avenue
15351 Pallini Attiki
Kreikka

Rontis Hellas Medical and
Pharmaceutical Products S.A.
P.O. BOX 3012 Larisa Industrial
Area, Larisa, 41004, Kreikka

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 09.11.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

09.11.2021