Pakkausseloste

OXYCONTIN depottabletti 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg

 OxyContin Depot 5 mg depottabletti
OxyContin Depot 10 mg depottabletti
OxyContin Depot 20 mg depottabletti
OxyContin Depot 40 mg depottabletti
OxyContin Depot 80 mg depottabletti

oksikodonihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä OxyContin Depot on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät OxyContin Depot ‑valmistetta

3. Miten OxyContin Depot ‑valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. OxyContin Depot ‑valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkärisi on määrännyt nämä depottabletit keskivaikean ja vaikean kivun lievittämiseen. Niiden vaikuttava aine, oksikodoni, kuuluu opioidien lääkeryhmään. Muut aineet on lueteltu tämän pakkausselosteen kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä OxyContin Depot ‑valmistetta

 • jos olet allerginen oksikodonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on sairaus, johon liittyy hengitysvaikeuksia
 • jos sinulla on vaikea astma
 • jos sinulla on pitkäaikaisen keuhkosairauden aiheuttamia sydänvaivoja
 • jos suolistosi liikkeet (peristaltiikka) ovat lamaantuneet tai huomattavasti heikentyneet.

Lasten ja alle 12-vuotiaiden nuorten ei tule käyttää OxyContin Depot ‑valmistetta.

Varoitukset ja varotoimet
Opioidit eivät ole ensilinjan hoito sellaiseen pitkäaikaiseen kipuun, joka ei ole syövän aiheuttamaa, eikä niitä suositella ainoaksi hoidoksi. Jos saat tätä lääkettä tämän tyyppisen kivun hoitoon, lääkäri seuraa vointiasi huolellisesti ja säätää tarvittaessa annostustasi riippuvuuden ja väärinkäytön ehkäisemiseksi.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät OxyContin Depot ‑valmistetta:

 • jos olet iäkäs tai heikkokuntoinen. Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa iäkkäillä potilailla.
 • jos sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta
 • jos sinulla on voimakas päänsärky tai pahoinvointia, sillä tämä voi viitata aivopaineen suurenemiseen
 • jos sinulla on alhainen verenpaine
 • jos sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla on myksedeema (kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyvä tila, jonka yhteydessä esiintyy ihon kuivuutta, kylmyyttä ja turvotusta kasvoissa ja raajoissa)
 • jos lisämunuaiskuori ei tuota tarpeeksi hormoneja (lisämunuaiskuoren vajaatoiminta tai Addisonin tauti)
 • jos sinulla on vaikeita keuhkovaivoja, kuten vaikea keuhkojen vajaatoiminta. Oireita voivat olla mm. hengenahdistus ja yskä.
 • jos sinulla on sappirakko- tai sappitievaivoja
 • jos sinulla on ahtauttava, tukkeuttava tai tulehduksellinen suolistosairaus
 • jos sinulla on haimatulehdus, joka aiheuttaa voimakasta vatsa- ja selkäkipua
 • jos eturauhasesi on suurentunut, mikä aiheuttaa virtsaamisvaikeuksia
 • jos sinulla on päihteistä johtuva mielenterveyden häiriö (toksinen psykoosi)
 • jos sinulla on esiintynyt vieroitusoireita kuten levottomuutta, ahdistuneisuutta, vapinaa tai hikoilua alkoholin tai huumausaineiden käytön lopettamisen yhteydessä
 • jos olet tai olet ollut riippuvainen alkoholista tai huumausaineista tai sinulla on tiedossa oleva opioidiriippuvuus
 • jos sinulla on uniapnea
 • jos sinulla on epilepsia tai taipumusta saada kouristuskohtauksia
 • jos käytät bentsodiatsepiineja (ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoitoon) tai muita lääkkeitä, jotka voivat hidastaa aivojen toimintaa (esim. lääkkeet pahoinvointiin, unettomuuteen, mielenterveyshäiriöiden, allergian tai voimakkaan kivun hoitoon sekä anestesia-aineet)
 • jos käytät MAO:n estäjiä (esimerkiksi jotkin masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet) tai olet käyttänyt niitä edeltävien kahden viikon aikana.

OxyContin Depot saattaa lamata yskänrefleksin.

Jos sinulle suunnitellaan leikkausta, muista kertoa lääkäreille, että käytät tätä lääkettä.

Opioidiyliannostuksen suurin vaara on hengityslama, jota esiintyy yleisimmin iäkkäillä tai heikkokuntoisilla potilailla. Opioidit voivat myös aiheuttaa äkillistä, vaikeaa verenpaineen alenemista henkilöillä, joilla tämän ilmiön riski on tavallista suurempi. Tämä voi johtaa esimerkiksi pyörtymiseen.

OxyContin Depot ‑valmisteen pitkäaikaisen käytön yhteydessä voi kehittyä toleranssi. Tällöin kivun lievittämiseen tarvitaan entistä suurempia OxyContin Depot ‑annoksia. Älä koskaan muuta annosta keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Lääkäri päättää, muutetaanko annostasi vai vaihdetaanko lääke toiseen voimakkaaseen kipulääkkeeseen.

OxyContin Depot ‑valmisteen pitkäaikaiskäyttö voi aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Hoidon äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten haukottelua, silmän mustuaisten laajenemista, kyynelvuotoa, nuhaa, vapinaa, hikoilua, ahdistuneisuutta, kiihtyneisyyttä, kouristuksia ja nukkumisvaikeuksia. Kun OxyContin Depot ‑hoito ei enää ole tarpeen, lääkäri saattaa pienentää vuorokausiannostasi vähitellen vieroitusoireiden välttämiseksi.

Vaikuttavalla aineella, oksikodonilla, on samanlainen väärinkäyttöprofiili kuin muillakin voimakkailla opioideilla. Lääke voi aiheuttaa psyykkistä riippuvuutta.

Vaikuttava aine vapautuu OxyContin Depot ‑depottableteista vähitellen, joten lääkkeen vaikutus kestää pitkään. Niele tabletti kokonaisena, jotta vaikuttavan aineen vapautuminen ei heikkene.

Ulosteessa voi näkyä tablettien jäänteitä. Tästä ei pidä huolestua, sillä vaikuttava aine oksikodoni on vapautunut aiemmin ruoansulatuskanavassa ja alkanut vaikuttaa elimistössä.

Lapset
OxyContin Depot ‑valmistetta ei ole tutkittu riittävästi alle 12-vuotiailla lapsilla. Näin ollen OxyContin Depot ‑valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja OxyContin Depot
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Jos käytät OxyContin Depot ‑valmistetta samanaikaisesti tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa, jommankumman lääkkeen vaikutus voi muuttua.

Opioidien, kuten oksikodonin, ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden, samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä ja voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia. Jos lääkäri määrää sinulle OxyContin Depot -valmistetta samanaikaisesti rauhoittavien lääkkeiden kanssa, lääkärin on rajoitettava annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa.

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille yllä kuvatuista oireista ja merkeistä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee tällaisia oireita.

Haittavaikutusten riski kohoaa, jos käytät masennuslääkkeitä (kuten sitalopraamia, duloksetiinia, essitalopraamia, fluoksetiinia, fluvoksamiinia, paroksetiinia, sertraliinia, venlafaksiinia). Näillä lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia oksikodonin kanssa, ja saatat saada sellaisia oireita kuten tahattomat, rytmiset lihassupistukset (ml. silmän liikkeitä hallitsevissa lihaksissa), levottomuus, liikahikoilu, vapina, kiihtyneet refleksit, voimistunut lihasjännitys, ruumiinlämpö yli 38 °C. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on tällaisia oireita.

Lääkettä ei saa käyttää samanaikaisesti monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjien kanssa tai jos olet käyttänyt monoamiinioksidaasin estäjiä edeltävien kahden viikon aikana (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Varoitukset ja varotoimet”).

Kerro lääkärillesi:

 • jos käytät uni- tai nukahtamislääkkeitä tai rauhoittavia lääkkeitä (esim. bentsodiatsepiinit)
 • jos käytät epilepsian, kivun ja ahdistuneisuuden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (gabapentiini ja pregabaliini)
 • jos käytät masennuslääkkeitä (esimerkiksi paroksetiini, MAO:n estäjät)
 • jos käytät allergialääkkeitä (antihistamiineja) tai pahoinvointilääkkeitä
 • jos käytät psyykenlääkkeitä (esimerkiksi fentiatsiineja tai neuroleptejä)
 • jos käytät lääkkeitä Parkinsonin taudin hoitoon
 • jos käytät muita voimakkaita kipulääkkeitä
 • jos käytät kinidiiniä (rytmihäiriölääke)
 • jos käytät simetidiiniä (mahahaavan, ruoansulatushäiriöiden tai närästyksen hoitoon)
 • jos käytät sienilääkkeitä (esimerkiksi ketokonatsoli, vorikonatsoli, itrakonatsoli tai posakonatsoli)
 • jos käytät antibiootteja (esimerkiksi klaritromysiini, erytromysiini tai telitromysiini)
 • jos käytät proteaasinestäjiä HIV-infektion hoitoon (esimerkiksi bosepreviiri, ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri tai sakinaviiri)
 • jos käytät rifampisiinia tuberkuloosin hoitoon
 • jos käytät karbamatsepiinia (kouristuskohtausten ja tiettyjen kiputilojen hoitoon)
 • jos käytät fenytoiinia (kouristuskohtausten hoitoon)
 • jos käytät mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävää rohdosvalmistetta
 • jos käytät veren hyytymistä estävää lääkettä (kumariiniantikoagulantteja, esimerkiksi varfariini).

Pidä mielessä, että nämä varoitukset voivat koskea myös lääkkeitä, joita käytit muutamia päiviä sitten tai joita käytät hoidon aikana tai pian sen jälkeen.

OxyContin Depot ruuan ja juoman kanssa
On suositeltavaa, että otat OxyContin Depot ‑depottabletit johdonmukaisesti suhteessa ateria-aikoihin.

Älä juo alkoholia OxyContin Depot ‑valmisteen käytön aikana. Alkoholin juominen OxyContin Depot ‑hoidon aikana saattaa heikentää psyykkistä suorituskykyä ja reaktiokykyä ja lisätä haittavaikutusten (esimerkiksi uneliaisuuden ja/tai hengityslaman) vaikeusastetta.

Vältä greippimehun juomista OxyContin Depot ‑hoidon aikana.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

OxyContin Depot ‑valmisteen käyttöä raskauden aikana tulee välttää. Vaikuttavan aineen eli oksikodonihydrokloridin käytöstä ihmisillä raskauden aikana ei ole riittävästi kokemusta.

OxyContin Depot ‑hoidon aikana on käytettävä luotettavaa ehkäisymenetelmää raskauden välttämiseksi.

Oksikodonihydrokloridi kulkeutuu istukan kautta lapsen elimistöön. OxyContin Depot ‑valmisteen pitkäaikainen käyttö raskauden aikana saattaa aiheuttaa vastasyntyneille vieroitusoireita. Jos valmistetta käytetään synnytyksen aikana, lapsella saattaa esiintyä hengityslamaa.

OxyContin Depot ‑valmistetta ei saa käyttää imetyksen aikana. Vaikuttava aine oksikodonihydrokloridi saattaa erittyä rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Pakkaukseen on merkitty punainen varoituskolmio, sillä OxyContin Depot ‑valmiste saattaa heikentää reaktiokykyä ja vaikuttaa näin työturvallisuuteen ja kykyyn selviytyä turvallisesti liikenteessä.

Voit tuntea olosi uniseksi, kun aloitat OxyContin Depot ‑valmisteen käytön, kun annosta suurennetaan, jos lääke vaihdetaan ja jos OxyContin Depot ‑hoidon aikana käytetään alkoholia tai lääkkeitä, jotka lamaavat keskushermostoa. Jos sinulle käy näin, älä aja autoa äläkä käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma. Yleiset ajamista koskevat rajoitukset eivät välttämättä päde, jos kyseessä on vakaa-annoksinen hoito, vaan lääkäri tekee päätöksen yksilöllisen tilanteen perusteella. Keskustele lääkärin kanssa siitä, voitko ajaa ajoneuvoja tai käyttää koneita ja missä tilanteissa.

OxyContin Depot sisältää laktoosia
Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Älä muuta hoitoa tai keskeytä sitä keskustelematta asiasta lääkärisi kanssa.

Ota määrätty määrä depottabletteja kahdesti vuorokaudessa.

Tavallinen aloitusannos aikuisilla, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet opioideja, on 10–20 mg 12 tunnin välein. Depottablettien vaikutus kestää 12 tuntia. Joidenkin potilaiden voi olla hyvä aloittaa 5 mg aloitusannoksella, mikä pienentää haittavaikutusten riskiä hoidon alussa.

Lääkärisi määrää sinulle kipusi hoitoon tarvittavan annoksen. Jos sinulla on edelleen kipuja OxyContin Depot ‑hoidon aikana, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. Älä ota enempää lääkettä kuin lääkärisi on määrännyt.

Nielaise tabletit kokonaisena pureskelematta ja riittävän nestemäärän kera. Niitä ei saa pureskella, murskata eikä rikkoa. Jos tabletti rikotaan, murskataan, liuotetaan tai pureskellaan, koko 12 tunnin annos imeytyy nopeasti elimistöön. Tämä voi olla vaarallista ja aiheuttaa esimerkiksi yliannostuksen, joka voi johtaa kuolemaan.

Ota tabletit 12 tunnin välein. Jos siis otat tabletin aamuisin kello 8, ota seuraava tabletti illalla kello 20.

OxyContin Depot ‑depottabletit tulee aina ottaa suun kautta. Tabletteja ei saa rikkoa, pureskella eikä murskata. Tabletteja ei saa liuottaa eikä pistää liuoksena verisuoneen. Tämä voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, jotka voivat johtaa kuolemaan.

Ulosteessa saattaa näkyä tablettien tyhjiä kuoria.

Iäkkäät potilaat
Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa iäkkäillä potilailla, ellei heillä ole maksa- ja/tai munuaisvaivoja.

Potilaat, joilla on munuais- tai maksavaivoja
Potilailla, joilla on munuais- ja/tai maksavaivoja ja jotka eivät ole aiemmin käyttäneet opioideja, aloitusannos on puolet aikuisten suositusannoksesta (esimerkiksi 10 mg kokonaisvuorokausiannos).

Jos otat enemmän OxyContin Depot ‑valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus voi aiheuttaa voimakasta uneliaisuutta ja pahoinvointia sekä johtaa myös hengitysvaikeuksiin. Yliannostuksen seurauksia voivat olla myös silmien mustuaisten pieneneminen, hengityslama, horrokseksi etenevä uneliaisuus, lihasten velttous, hidas syke ja alhainen verenpaine, nesteen kertyminen keuhkoihin ja verenkierron romahtaminen. Vaikeammissa tapauksissa seurauksena voi olla jopa tajuttomuus tai kuolema.

Ota tämä seloste ja loput tabletit mukaan lääkärille näytettäviksi.

Älä tee tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä (esimerkiksi ajaminen).

Jos unohdat ottaa OxyContin Depot -valmistetta
Jos otat määrättyä pienemmän OxyContin Depot ‑annoksen tai jos olet kokonaan unohtanut ottaa annoksen, kipu ei lievity tyydyttävästi ja/tai riittävästi. Yleisperiaatteena on, että tabletteja ei saa koskaan ottaa useammin kuin 8 tunnin välein.

Jos muistat tabletin 4 tunnin kuluessa tavanomaisesta ottamisajasta, ota se välittömästi. Ota seuraava tabletti tavanomaiseen aikaan, eli pidä annosten välillä yhtä pitkä tauko kuin normaalistikin pidät.

Jos tabletti on yli 4 tuntia myöhässä, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat OxyContin Depot ‑valmisteen käytön
Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä äkillisesti, ellei lääkäri ole neuvonut sinua tekemään niin.

Jos haluat lopettaa hoidon, keskustele asiasta ensin lääkärisi kanssa. Lääkärisi antaa sinulle ohjeita hoidon lopettamisesta ja neuvoo yleensä pienentämään annosta vähitellen, jotta hoidon lopettaminen ei aiheuttaisi haittavaikutuksia.

Hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten haukottelua, silmän mustuaisten poikkeavaa laajenemista, kyynelvuotoa, nuhaa, vapinaa, hikoilua, ahdistuneisuutta, kiihtyneisyyttä, kouristuksia ja nukkumisvaikeuksia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi (etenkin hoidon alussa) ja ummetus. Lääkkeen aiheuttamaa ummetusta voi ehkäistä (esimerkiksi juomalla runsaasti nestettä ja syömällä runsaskuituista ruokaa). Jos sinulla on pahoinvointia tai oksentelua, lääkäri voi määrätä siihen lääkettä.

Tämä lääke voi aiheuttaa allergisia reaktioita, vaikka vakavat allergiset reaktiot ovatkin harvinaisia. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle kehittyy äkillistä hengityksen vinkumista, hengitysvaikeuksia, silmäluomien, kasvojen tai huulten turvotusta, ihottumaa tai kutinaa, etenkin, jos näitä esiintyy joka puolella kehoa.

Opioidiyliannostuksen suurin vaara on hengityslama, jota esiintyy yleisimmin iäkkäillä tai heikkokuntoisilla potilailla. Opioidit voivat myös aiheuttaa äkillistä, vaikeaa verenpaineen alenemista henkilöillä, joilla tämän ilmiön riski on tavallista suurempi.

Vaikuttava aine oksikodonihydrokloridi voi aiheuttaa hengityksen pinnallisuutta ja hidastumista (hengityslamaa), silmän mustuaisten supistumista, keuhkoputkien seinämän lihasten kouristuksia, sileiden lihasten kouristuksia ja yskänrefleksin lamautumista.

Kuten kaikkia voimakkaita kipulääkkeitä käytettäessä, myös näiden tablettien käyttöön liittyy riippuvuuden tai tottumisen riski.

Muut mahdolliset haittavaikutukset

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Huimaus, päänsärky ja uneliaisuus
 • Ummetus, oksentelu, pahoinvointi
 • Kutina

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Ruokahaluttomuus
 • Mielialan ja persoonallisuuden muutokset (esimerkiksi ahdistuneisuus, masennus, hermostuneisuus, nukkumisvaikeudet, ajattelun poikkeavuus, sekavuus)
 • Vapina
 • Hengenahdistus
 • Vatsakipu, ripuli, ruoansulatushäiriöt, suun kuivuus
 • Ihottuma, voimakas hikoilu
 • Epätavallinen heikkouden tunne, väsymys
 • Horrostila

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • Yliherkkyys
 • Nestehukka
 • Kiihtyneisyys, aistiharhat, mielialan horjuvuus, poikkeuksellisen voimakas onnellisuuden tunne (euforia), sukupuolivietin heikkeneminen, lääkeriippuvuus
 • Muistinmenetys, kouristukset, tahdosta riippumattomat lihassupistukset, epätavallinen lihasjännitys, kipu- tai tuntoherkkyyden väheneminen, kutina tai puutuminen, puhevaikeudet, pyörtyminen, makuaistin muutokset
 • Silmän mustuaisten supistuminen, näköhäiriöt
 • Kiertohuimaus
 • Nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke (vieroitusoireiden yhteydessä)
 • Verisuonten laajeneminen
 • Hengityslama
 • Maha- ja suolistovaivat, ilmavaivat, nielemisvaikeudet, suolen toimintahäiriö (suolentukkeuma), röyhtäily
 • Kohonneet maksaentsyymiarvot
 • Ihon kuivuus
 • Virtsaumpi
 • Erektiohäiriöt, sukupuolihormonien vajaaeritys
 • Käsien, nilkkojen ja jalkaterien turvotus, jano, vieroitusoireet (ks. kohta Miten valmistetta käytetään ”Jos lopetat OxyContin Depot -valmisteen käytön”), turvotus, vilunväristykset, tarve suurentaa OxyContin Depot ‑annoksia yhtä hyvän kivunlievityksen saavuttamiseksi (toleranssi), huonovointisuus

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

 • Verenpaineen aleneminen, verenpaineen lasku pystyyn noustessa (ortostaattinen hypotensio)
 • Nokkosihottuma

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • Anafylaktistyyppiset reaktiot, allergiset reaktiot
 • Aggressiivisuus
 • Kipuherkkyyden lisääntyminen
 • Hammaskaries
 • Koliikkimainen vatsakipu tai vatsavaivat
 • Kuukautisten poisjäänti
 • Vastasyntyneen vieroitusoireet

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. Yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI‐00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytettävä alle 25 °C:ssa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tabletteja, jos ne ovat rikkoutuneet tai murskaantuneet, sillä tämä voi olla vaarallista ja aiheuttaa vakavia ongelmia kuten yliannostuksen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä OxyContin Depot - sisältää

Vaikuttava aine on oksikodonihydrokloridi (5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tai 80 mg).

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti (katso kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”OxyContin Depot sisältää laktoosia”), magnesiumstearaatti, ammoniometakrylaattipolymeeri, povidoni, stearyylialkoholi, sorbiinihappo (E200), talkki ja triasetiini.

Kalvopäällyste ja väriaineet:

5 mg: Titaanidioksidi (E171), hypromelloosi (E464), makrogoli 400 ja briljanttisininen (E133).
10 mg: Titaanidioksidi (E171), hypromelloosi (E464), makrogoli 400 ja hydroksipropyyliselluloosa.
20 mg: Titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172), hypromelloosi (E464), makrogoli 400 ja polysorbaatti 80.
40 mg: Titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), hypromelloosi (E464), makrogoli 400 ja polysorbaatti 80.
80 mg: Titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), hypromelloosi (E464), makrogoli 400, hydroksipropyyliselluloosa ja indigokarmiini (E132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

5 mg: Vaaleansininen, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella merkintä ”OC” ja toisella puolella ”5”.
10 mg: Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella merkintä ”OC” ja toisella puolella ”10”.
20 mg: Vaaleanpunainen, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella merkintä ”OC” ja toisella puolella ”20”.
40 mg: Keltainen, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella merkintä ”OC” ja toisella puolella ”40”.
80 mg: Vihreä, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella merkintä ”OC” ja toisella puolella ”80”.

10 mg, 20 mg, 40 mg ja 80 mg tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 25, 28, 50, 56, 98 ja 100 tablettia.

5 mg tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 28, 50, 56 ja 98 tablettia.

10 mg, 20 mg, 40 mg ja 80 mg tabletit on pakattu purkkeihin, joissa on 50 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Mundipharma Oy
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

Valmistaja

Fidelio Healthcare Limburg GmbH
Mundipharmastrasse 2
D-65549 Limburg
Saksa

Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.12.2020.

Tekstin muuttamispäivämäärä

31.12.2020