Package information leaflet

MOBILAT gel

Tilläggsinformation

Mobilat gel

binjurebarkextrakt (kortikosteroider 0,2 mg), mukopolysackarid polysulfat, salicylsyra

 

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Mobilat gel är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Mobilat gel

3. Hur du använder Mobilat gel

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Mobilat gel ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

Vad produkten är och vad den används för

Mobilat gel är ett kombinationspreparat som innehåller tre läkemedel.

Mobilat gelets verksamma ämnen tränger i någon mån genom huden till underliggande vävnader. De motverkar inflammationsreaktioner och befrämjar minskning av svullnad varvid smärtan lindras. Mobilat gelet har en angenäm svalkande verkan.

 

Mobilat gel används för

- lokalbehandling av muskel- och ledvärk.

 

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Mobilat gel

- om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)

- om du har vattkoppor, vaccinationsreaktion, svamp- eller bakterieinfektioner på huden.

 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mobilat gel.

Vid långvarig behandling av stora hudområden hos patienter som lider av njursvikt, bör man noggrant överväga fördelarna av behandlingen mot nackdelarna.

I gelet ingår alkohol (isopropanol), varför man bör undvika att få gelet på sårig hud, på öppna sår, i ögon eller på slemhinnor, där den förorsakar sveda.

Om symtomet fortgår trots behandlingen med Mobilat bör man kontakta läkaren.

 

Barn

Ej för barn under 12 år utan läkarordination.

 

Andra läkemedel och Mobilat gel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Mobilat gel innehåller salicylsyra som kan öka hudens permeabilitet för andra läkemedel som används på samma hudområde.

 

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Under graviditet bör Mobilat gel inte användas på stora hudområden.

Under amning bör Mobilat gel inte användas på området kring och på brösten.

 

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan.

 

Mobilat gel innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 80 mg propylenglykol per ett gram gel. Propylenglykol kan ge hudirritation.

Använd inte läkemedlet på öppna sår eller stora ytor med skadad hud (såsom brännskador), utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

 

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mobilat gelet stryks ut på det sjuka området flere gånger om dagen, om inte läkaren föreskriver annat.

Användning av gelet under ocklusionsband bör undvikas.

 

Användning för barn

Ej för barn under 12 år utan läkarordination.

 

Om du har använt för stor mängd av Mobilat gel

Tack vare doseringssättet är risken för en akut överdosering mycket osannolik.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande klassificering används vid värdering av biverkningarnas frekvens:

 

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

I sällsynta fall kan lokal irritation av huden förekomma.

 

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

I enstaka fall kan kontaktallergi förekomma.

 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

 

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgåndsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Öppnad förpacking ska användas inom 1 år.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är binjurebarkextrakt (kortikosteroider 0,2 mg), mukopolysackarid polysulfat, salicylsyra.

- Övriga innehållsämnen är isopropanol, karbomer, etanolamin, natriumedetat, propylenglykol, rosmarinolja, renat vatten.

1 g gel innehåller binjurebarkextrakt 10,0 mg (kortikosteroider 0,2 mg), mukopolysackarid polysulfat 2,0 mg, salicylsyra 20,0 mg.

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Genomskinlig, opalskimrande, färglös eller något brunaktigt gel med doft av 2-propanol och rosmarinolja, utan synliga anhopningar eller partiklar.

Förpackningsstorlekar: 30 g, 40 g, 50 g och 100 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland

 

Övriga tillverkare

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Tyskland

 

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS, filial i Finland

PB 1310

00101 Helsingfors

 

Denna bipacksedel ändrades senast 30.6.2020

 

Texten ändrad

30.06.2020