Package information leaflet

MOBILAT geeli

Mobilat geeli

lisämunuaisen kuorikerroksen uute

(kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaatti, salisyylihappo

 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Mobilat-geeli on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Mobilat-geeliä

3. Miten Mobilat-geeliä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Mobilat-geelin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mobilat-geeli on kolmen lääkeaineen yhdistelmävalmiste.

Mobilat-geelin vaikuttavat aineet imeytyvät jonkin verran ihon läpi alla oleviin kudoksiin. Ne estävät tulehdusreaktioita ja edistävät turvotuksen häviämistä, jolloin kipu lievittyy. Geelillä on miellyttävä ihoa viilentävä vaikutus.

Mobilat-geeliä käytetään

- lihas- ja nivelsäryn paikallishoitoon.

 

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Mobilat-geeliä

- jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)

- jos sinulla on vesirokko, rokotusreaktioita tai ihon sieni- ja bakteeri-infektioita.

 

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Mobilat-geeliä.

Hoidettaessa pitkiä aikoja suuria ihoalueita munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla tulee saavutettava hyöty haittoihin verrattuna harkita huolellisesti.

Geelin sisältämän alkoholin (isopropanoli) vuoksi on varottava sen joutumista rikkoutuneelle iholle, avoimiin haavoihin, silmiin tai limakalvoille, joissa se aiheuttaa kirvelyä.

Jos oire jatkuu Mobilat-hoidosta huolimatta, on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin.

 

Lapset

Ei alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

 

Muut lääkevalmisteet ja Mobilat-geeli

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Mobilat-geeli sisältää salisyylihappoa, joka voi lisätä ihon läpäisevyyttä muille samaan kohtaan käytetyille lääkkeille.

 

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskauden aikana Mobilat-geeliä ei pidä käyttää suurilla ihoalueilla.

Imetyksen aikana Mobilat-geeliä ei pidä käyttää rintojen alueella.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei tunnettuja vaikutuksia.

 

Mobilat-geeli sisältää propyleeniglykolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 80 mg propyleeniglykolia per gramma geeliä. Propyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Koska tämä lääkevalmiste sisältää propyleeniglykolia, älä käytä sitä avoimiin haavoihin tai laajoille rikkoutuneille tai vahingoittuneille ihoalueille (kuten palovammat) keskustelematta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

 

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Mobilat-geeliä sivellään hoidettavalle ihoalueelle useita kertoja päivässä, ellei lääkäri toisin määrää.

Mobilat-geelin käyttöä okkluusiosidosten alla tulee välttää.

 

Käyttö lapsille

Ei alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

 

Jos käytät enemmän Mobilat-geeliä kuin sinun pitäisi

Annostustavan vuoksi äkillisen yliannostuksen vaara on erittäin epätodennäköinen.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavaa luokitusta käytetään arvioitaessa haittavaikutusten yleisyyttä:

 

Harvinainen (enintään 1 käyttäjällä tuhannesta):

Harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä paikallista ihoärsytystä.

 

Hyvin harvinainen (enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

Yksittäisissä tapauksissa voi esiintyä kosketusallergiaa.

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto:www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Käytettävä 1 vuoden kuluessa ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Mobilat-geeli sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat lisämunuaisen kuorikerroksen uute (kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaatti, salisyylihappo.

- Muut aineet ovat isopropanoli, karbomeeri, etanoliamiini, natriumedetaatti, propyleeniglykoli, rosmariiniöljy, puhdistettu vesi.

1 g geeliä sisältää lisämunuaisen kuorikerroksen uutetta 10,0 mg (kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaattia 2,0 mg, salisyylihappoa 20,0 mg.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Läpinäkyvä, opaalinhohtoinen, väritön tai hieman ruskehtava, 2-propanolin ja rosmariiniöljyn tuoksuinen geeli, joka ei sisällä näkyviä kasaumia tai partikkeleita.

 

Pakkauskoot: 30 g, 40 g, 50 g ja 100 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksa

 

Muut valmistajat

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Saksa

 

Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.6.2020

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

30.06.2020