Pakkausseloste

FOLIC ACID VITABALANS tablett 1 mg

Tilläggsinformation

Folic acid Vitabalans 1 mg tabletter

folsyra

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Folic acid Vitabalans är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Folic acid Vitabalans

3. Hur du använder Folic acid Vitabalans

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Folic acid Vitabalans ska förvarasFörpackningens innehåll och övriga upplysningar

6. Vad Folic acid Vitabalans är och vad det används för

 

Vad produkten är och vad den används för

Folsyra som finns i Folic acid Vitabalans kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Folic acid Vitabalans tabletter innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning.

Folic acid Vitabalans kan användas för:

Behandling av:

  • folsyrabrist som bekräftats med blodprov inklusive kontroll av vitamin-B12-halter

Förebyggande av:

  • folsyrabrist hos patienter som använder läkemedel såsom metotrexat (används för att behandla reumatism).
  • neuralrörsdefekt hos ofödda barn (såsom spina bifida, en fosterskada på ryggmärgen) inför en graviditet.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Folic acid Vitabalans:

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Folic acid Vitabalans

  • om du har cancer.
  • om du diagnostiserats med vitamin B12-brist eller anemi av okänd orsak.

Andra läkemedel och Folic acid Vitabalans

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är för att Folic acid Vitabalans kan påverka hur andra läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan ha en effekt på Folic acid Vitabalans.

Detta gäller särskilt följande läkemedel:

  • fenytoin, fenobarbital och primidon som används för att behandla epileptiska anfall
  • kloramfenikol, sulfonamider och trimetoprim som används för att behandla infektioner
  • sulfasalazin som används för att behandla inflammatoriska tarmsjukdomar (ulcerös kolit, Crohn’s sjukdom) eller inflammatoriska ledsjukdomar (ledgångsreumatism).

Användning för barn

Folic acid Vitabalans bör inte användas för barn yngre än 6 år.

Graviditet och amning

Folic acid Vitabalans kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Folic acid Vitabalans har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna (inklusive äldre)

Behandling av folsyrabrist:

5 mg dagligen i ca 2 veckor.

Underhållsbehandling: 1 mg dagligen, eventuellt högre dos vid kvarstående folsyrabrist.

Vid läkemedelsframkallad folsyrabrist:

5 mg per vecka. Dosen ska inte tas samma dag som det läkemedel som ger folsyrabrist (såsom metotrexat).

Förebyggande av neuralrörsdefekt hos fostret inför en graviditet:

5 mg dagligen i minst 4 veckor före graviditet och minst 12 veckor därefter.

Användning för barn och ungdomar

Folic acid Vitabalans bör inte användas för barn yngre än 6 år.

Vid megaloblastisk anemi med folsyrabrist:

Barn och ungdomar 6-17 år: 5 mg dagligen i 4 månader.

Underhållsbehandling: 1 mg dagligen. Upp till 15 mg dagligen kan eventuellt behövas vid malabsorptionstillstånd.

Vid folsyrabrist hos barn 10-17 år:

1 mg dagligen.

Administreringssätt

Ska sväljas

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Folic acid Vitabalans

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Folic acid Vitabalans

Om du glömt ta en tablett, ta en så snart du kommer ihåg, om det inte nästan är dags att ta följande dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Folic acid Vitabalans

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du märker den följande allvarliga biverkningen, sluta ta Folic acid Vitabalans och kontakta din läkare eller ditt sjukhus omedelbart:

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion): klåda, hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals eller andnings- eller sväljsvårigheter.

Övriga biverkningar:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • allergisk reaktion: klåda, hudutslag.
  • illamående, aptitlöshet, uppspändhet och gasbesvär.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, flaskan och blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är folsyra. Varje tablett innehåller 1 mg folsyra som folsyrahydrat.
  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium, natriumaskorbat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusgula till gulorange, prickiga, runda, konvexa tabletter med skåra på ena sidan. Tablettens diameter är 8 mm.

Förpackningsstorlekar:

30, 50 och 100 tabletter i blisterförpackning (PVC/PVdC/Al) eller i burkar (förpackning HD-PE plast och tillslutning LD-PE plast).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Tavastehus

Finland

Tfn: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Folsyre Vitabalans (Danmark)

Folic Acid Vitabalans (Finland)

Folsyra Vitabalans (Sverige)

 

Denna bipacksedel ändrades senast 26.02.2019.

Texten ändrad

26.02.2019