Pakkausseloste

FURESIS COMP tablett 40/50 mg

Tilläggsinformation

Furesis comp tabletter

furosemid och triamteren

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Furesis comp är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Furesis comp -tabletter

3. Hur du tar Furesis comp -tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Furesis comp -tabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Furosemid och triamteren som ingår i Furesis comp -tabletterna är urindrivande läkemedel. De ökar utsöndringen av urin varvid kroppens vätskemängd minskar och svullnaderna försvinner.

Furesis comp ‑tabletter används för att behandla svullnad till följd av olika orsaker, särskilt när det behövs stark eller långvarig vätskedrivande behandling.

Furosemid, som finns i Furesis comp kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Furesis comp -tabletter
 • om du är allergisk mot furosemid, triamteren, sulfonamider (s.k. sulfaantibiotika), sulfonylureapreparat (blodsockersänkande läkemedel som tas genom munnen, t.ex. glibenklamid, glipizid eller glimepirid) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du lider av gravt nedsatt leverfunktion med tidvis förekommande leverkoma (medvetslöshet på grund av störd leverfunktion)
 • om du har konstaterats ha rubbningar i kroppens vätske- eller saltbalans, såsom uttorkning, brist på natrium eller överskott av kalium
 • om urinblåsans tömning blir försvårad eller upphävd av en okänd orsak.
Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Furesis comp -tabletter

 • om du lider av nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller sockersjuka. I dessa falla kontrollerar läkaren behandlingens trygghet med regelbundna blodprov.
 • om du har eller har haft gikt
 • om du har förstorad prostata eller urininkontinens
 • om du ska opereras under narkos (allmän anestesi)
 • om det börjar ringa i öronen eller hörseln nedsätter under behandlingen
 • om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Andra läkemedel och Furesis comp -tabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner, receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Furesis comp -tabletter kan förändras eller du kan få biverkningar om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

 • kolestipol och kolestyramin (kolesterolläkemedel), som inte bör intas innan minst 4 timmar har gått från intagning av Furesis comp -tabletter
 • probenicid (medel mot gikt)
 • litium, eftersom sambruket kan leda till för höga litiumhalter i blodet
 • antiinflammatoriska medel
 • karbamazepin och fenytoin (antiepileptika)
 • antibiotika
 • teofyllin (medel mot astma)
 • andra blodtrycksmediciner
 • digitalis och sotalol (hjärtmediciner)
 • kortikosteroider, glycyrrizin (som finns i lakrits), amfotericin-B (svampmedicin)
 • klofibrat (kolesterolläkemedel)
 • preparat som innehåller kalium, såsom kaliumsalter och vissa läkemedel (t.ex. amilorid, spironolakton och ACE-hämmaren)
 • warfarin (medel som hindrar blodets koagulation)
 • risperidon (psykosläkemedel)
 • amantadin (medel mot parkinsonism och virussjukdomar)
 • trimetoprim (antimikrobikum).

Kom ihåg att tala om att du använder Furesis comp -tabletter i samband med följande läkarbesök.

I samband med eventuella urinprov skall du omnämna att du behandlas med Furesis comp -tabletter, för furosemid kan påverka vissa testresultat.

Furesis comp -tabletter med mat och dryck

Svälj tabletten på tom mage, d.v.s minst en timme före måltid eller 2 timmar efter måltid. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel. Drick ett glas vatten eller annan dryck, när du tar tabletten.

Rökning kan minska effekten av furosemid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Furesis comp -tabletter kan i början av behandlingen sänka blodtrycket och således förorsaka svindel och yrsel. Om detta förekommer skall man varken köra eller använda maskiner. Symtomen avtar vanligen när behandlingen pågår, varefter man kan köra och använda maskiner som vanligt.

Furesis comp innehåller laktos

Furesis comp -tabletterna innehåller laktosmonohydrat 87,3 mg/tablett. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du finner att effekten av Furesis comp är för stark eller för svag, kontakta läkaren eller apoteket.

Svälj tabletten på tom mage, d.v.s minst en timme före måltid eller 2 timmar efter måltid. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel. Drick ett glas vatten eller annan dryck, när du tar tabletten.

Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet.

Doseringen av Furesis comp -tabletter är individuell. Recommenderad dos för vuxna är 1 tablett 1‑2 gånger dagligen.

Användning för barn

Användning för barn rekommenderas inte.

Om du har tagit för stor mängd av Furesis comp -tabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Furesis comp -tabletter

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta den som bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Kontrollera inför semester eller resa att du har tillräckligt av läkemedlet.

Om du slutar att ta Furesis comp -tabletter

Man ska inte plötsligt avbryta Furesis comp -behandlingen, eftersom den behandlade sjukdomen kan akut bli värre. Ändra inte på doseringen eller avsluta läkemedelsbehandlingen på egen hand.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar oftast förekommer hos patienter med dåligt skick och flera sjukdomar.

Sluta att ta Furesis comp -tabletter och kontakta omedelbart läkare eller närmaste jourpoliklinik om du får följande symtom:

 • kraftig svindel eller ett svimningsanfall, stark yrsel, muskelkramper eller rytmstörningar i hjärtat eller kraftigt magknip
 • svåra hud- och slemhinnereaktioner, såsom purpurröda hudfläckar, flagnande hud och blåsbildning.

Kontakta läkare så snart som möjligt om du får följande symtom:

 • muntorrhet, kontinuerlig törst, onormal minskning av urinmängden, urineringsbesvär, kraftlöshet, synrubbningar, känslolöshet, öronsusning, nedsatt hörsel, ledvärk, hudutslag eller ökad benägenhet för blånader.

Andra biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • uttorkning (dehydrering), störningar i saltbalansen (brist på kalium, magnesium, natrium eller kalcium; förhöjd kaliumhalt), störningar i kroppens syra-basjämvikten (hypoklorisk metabolisk alkalos)
 • illamående, kräkningar, diarrė.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • minskad känslighet för blodsocker, ökad mängd urinsyra i blodet (hyperurikemi), gikt, förändringar i blodets fettvärden, nedsatt blodmängd, lågt blodtryck
 • nervositet, yrsel, huvudvärk, känsel- och synstörningar
 • dövhet (ibland bestående)
 • rytmrubbningar
 • muntorrhet, kontinuerlig törst, illamående, försämrad tarmpassage, muskelkramper
 • urineringsstörningar, urinstopp
 • kraftlöshet, trötthet
 • utslag
 • förhöjd kreatininhalt i serum, lindrig övergående njursvikt.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • försämring av benmärgsfunktion, minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, agranulocytos), minskad bildning av blodceller (aplastisk anemi), anemi som beror på en förtidig upplösning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi), minskat antal blodplättar
 • öronsusning (tinnitus), nedsatt hörsel
 • kärlinflammation, njurinflammation, bukspottkörtelinflammation, gallstopp
 • överkänslighet för ljus
 • feber
 • urinvägstenar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck)
 • allergiska reaktioner på hud och i slemhinnor (en del svåra)
 • akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
 • De aktiva substansena är furosemid, varav det finns 40 mg och triamteren, varav det finns 50 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkkelse, pregelatiniserad stärkelse, polysorbat 80, gelatin, natriumstärkelseglykollat och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul, konvex, odragerad tablett med skåra, diameter 9 mm.

Förpackningsstorlekar: 30, 50 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Coporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 17.11.2020

Texten ändrad

17.11.2020