Pakkausseloste

DESLOX filmdragerad tablett 5 mg (egenvård)

Tilläggsinformation

Deslox 5 mg filmdragerade tabletter

desloratadin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Deslox är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Deslox
 3. Hur du tar Deslox
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Deslox ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Förpackningsstorlekar med över 30 tabletter är avsedda för behandling av allergiska symtom som tidigare konstaterats av läkare. Utan läkarundersökningar och -diagnos får preparatet inte användas i långa perioder. Det är viktigt att en läkare fastställer rätt diagnos och behovet av en långvarig desloratadinbehandling. På detta sätt undviks situationer där allergimediciner används i onödan för behandling av symtom som felaktigt antas bero på allergi.

Vad produkten är och vad den används för

Vad Deslox är

Deslox innehåller desloratadin som är ett antihistamin.

Hur Deslox verkar

Deslox är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper dig att kontrollera dina allergiska reaktioner och deras symptom.

När Deslox ska användas

Deslox lindrar symptomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symptom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

Deslox används också för att lindra symptom i samband med urtikaria (nässelutslag, en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symptom omfattar klåda och upphöjda utslag.

Lindring av dessa symptom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Deslox

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Deslox:

 • om du har nedsatt njurfunktion
 • om du eller någon i din släkt har haft krampanfall.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Deslox

Det finns inte några kända interaktioner mellan Deslox och andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Deslox med mat, dryck och alkohol

Deslox kan tas med eller utan mat.

Var försiktig om du tar Deslox tillsammans med alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Intag av Deslox rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Fertilitet

Det finns inga fertilitetsdata för män och kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid den rekommenderade dosen förväntas inte detta läkemedel påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas det att du inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.

Deslox innehåller laktos

Deslox innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med vatten, med eller utan mat.

Detta läkemedel ska sväljas.

Tabletten sväljes hel.

Om symtomen inte förbättras inom 5 dagar från början av behandlingen, kontakta läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Deslox

Ta Deslox enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos. Om du emellertid fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Deslox

Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Deslox

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Under marknadsföringen av Deslox har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.

I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den vanligaste rapporterade biverkningen.

I kliniska prövningar med desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:

Vanliga: följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • trötthet
 • muntorrhet
 • huvudvärk.

Under marknadsföringen av desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:

Mycket sällsynta: följande kan förekomma hos upp till 1 av 10  000 användare

 • allvarliga allergiska reaktioner
 • utslag
 • hjärtklappning eller oregelbundna puls
 • snabb puls
 • ont i magen
 • illamående
 • kräkningar
 • orolig mage
 • diarré
 • yrsel
 • dåsighet
 • sömnsvårigheter
 • muskelsmärtor
 • hallucinationer
 • krampanfall
 • rastlöshet med ökad kroppsrörelse
 • leverinflammation
 • avvikande leverfunktionstester.

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

 • ovanlig svaghet
 • gulfärgning av hud och/eller ögon
 • ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium
 • förändringar i hur hjärtat slår
 • avvikande beteende
 • aggression
 • viktökning
 • ökad aptit.

Ytterligare biverkningar hos barn

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

 • långsamma puls
 • förändring i hur hjärtat slår
 • avvikande beteende
 • aggression.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel om du märker någon förändring i tabletternas utseende.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är 5 mg desloratadin.
 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, talk, kolloidal vattenfri kiseldioxid, laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, indigo karmin (E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Blå, rund, bikonvex filmdragerad tablett. Deslox 5 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i förpackningar på 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

SanoSwiss UAB
Lvovo 25-701

LT-09320 Vilnius
Litauen

Tillverkare

Laboratoires BTT
ZI de Krafft
67150 Erstein
Frankike

Holsten Pharma GmbH
Hahnstr. 31-35, 60528
Frankfurt/Main
Tyskland

Ytterligare information ges av:

Oy Verman Ab
PB 146
04201 Kervo

Denna bipacksedel godkändes senast den 29.4.2021

Texten ändrad

29.04.2021