Pakkausseloste

OFTAN CHLORA ögonsalva 10 mg/g

Tilläggsinformation

Oftan Chlora 10 mg/g ögonsalva

kloramfenikol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

  1. Vad Oftan Chlora är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Oftan Chlora
  3. Hur du använder Oftan Chlora
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Oftan Chlora ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Oftan Chlora-ögonsalva innehåller kloramfenikol. Kloramfenikol motverkar tillväxt av bakterier som förorsakar ögoninfektioner.

Oftan Chlora-ögonsalva används för behandling av ögoninfektioner förorsakade av bakterier. Den kan även användas i infektionsförebyggande syfte i samband med ögonskador och ögonoperationer.

Läkemedlet kan användas av både vuxna och barn.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Oftan Chlora:

  • om du är allergisk mot kloramfenikol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
  • om du eller någon i din familj har konstaterats ha blodrubbningar, t.ex. aplastisk anemi.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oftan Chlora.

Andra läkemedel och Oftan Chlora

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om du behöver använda flera läkemedel i samma öga, ska du vänta minst 5 minuter mellan appliceringen av de olika läkemedlen. Ögonsalva ska alltid appliceras sist.

Använd inte Oftan Chlora-ögonsalva samtidigt med läkemedel som kan försämra benmärgsfunktionen.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Kloramfenikol ska användas med försiktighet under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Användning av ögonsalvan kan ge tillfällig dimsyn. Man ska inte köra eller använda maskiner innan synen har normaliserats. Tala med apotekspersonal eller läkare om du är osäker.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kontaktlinser

Använd inte kontaktlinser när du använder Oftan Chlora-ögonsalva.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är ungefär 1 cm salva i det sjuka ögat/de sjuka ögonen flera gånger dagligen.

Så här öppnar du tuben med salva första gången

Det finns en vit förseglingsring på tuben som fäster korken vid tuben, och ringen måste tas bort innan du kan använda salvan första gången. Öppna förseglingen runt tubhalsen genom att dra i den vita förseglingsringens ända och sedan vrida loss förseglingen från tubhalsen.

Före användning:

  • tvätta händerna
  • välj den position som känns bekvämast för dig när du ska applicera salvan (du kan t.ex. sitta, lägga dig på rygg, stå framför en spegel).

Applicering:

1. Öppna tuben. Undvik att röra vid något med tubens spets.

2. Dra det nedre ögonlocket nedåt. Rikta tubens spets längs med ögat mot fickan som bildas mellan ögonlocket och ögat och rikta blicken uppåt.

3. Rör inte ögonfransarna eller ögat. Applicera ungefär 1 cm salva i den nedre ögonlocksfickan.

4. Slut ögat och blinka några gånger så att salvan sprider sig jämnt över ögat. Skruva på korken.

Om du använder både ögondroppar och ögonsalva ska salvan appliceras sist.

Vänta minst 5 minuter mellan varje applicering om du använder flera läkemedel i samma öga.

Användning för barn

Barn kan använda det här läkemedlet på samma sätt som vuxna.

Nyfödda spädbarn

För nyfödda spädbarn kan en justering av dosen vara nödvändig, eftersom den outvecklade metabolismen hos nyfödda kan leda till minskad eliminering av läkemedlet från kroppen och risk för dosrelaterade biverkningar. Behandlingen ska pågå i högst 10–14 dagar.

Om du har använt för stor mängd av Oftan Chlora

Överdosering är osannolik eftersom salvan appliceras lokalt i ögat.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Oftan Chlora

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Oftan Chlora-ögonsalva tolereras i allmänhet väl.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • allergiska reaktioner
  • övergående ögonirritation, såsom klåda, brännande känsla, sveda eller konjunktival hyperemi (ökad blodtillförsel till ögat, vilket orsakar röda ögon), superinfektioner.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

  • sjukdom i det perifera nervsystemet (perifer neuropati)
  • synnervsinflammation.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

  • två typer av nedsatt benmärgsfunktion: 1. dosrelaterad, reversibel försämring av benmärgsfunktionen, inklusive morfologiska förändringar i benmärgen; 2. svår, irreversibel aplastisk anemi (inte dosrelaterad)
  • allergisk bindhinneinflammation.

Övriga biverkningar:

Övriga biverkningar som har förekommit hos ett litet antal patienter, men vars frekvens inte är känd:

  • allergiska (anafylaktiska) reaktioner som kan vara livshotande
  • attackvis uppträdande plötslig svullnad i hud, slemhinnor eller inre organ (angioödem), nässelutslag, hudinflammation med blåsor, knottror och fläckar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2ºC – 8ºC). Får ej frysas.

Öppnad tub ska förbrukas inom 28 dagar. En öppnad tub kan förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kloramfenikol. 1 gram ögonsalva innehåller 10 mg kloramfenikol.
  • Övriga innehållsämnen är flytande paraffin och vitt vaselin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusfärgad, mjuk och genomskinlig salva.

Polyfoil-tub innehållande 4,3 g med en gjuten polyetylen (PE)-spets och en PE-kork.

Innehavare av godkännande för försäljning

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tammerfors
Finland

Tillverkare

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tammerfors
Finland

Tubilux Pharma S.p.A
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia, Roma
Italien

Denna bipacksedel ändrades senast 28.4.2020

Texten ändrad

28.04.2020