Package information leaflet

NOBIVAC DHPPI VET pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Nobivac DHPPi vet. frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för hund

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En dos (1 ml) av färdigberett vaccin innehåller:

Aktiva substanser:

Levande, försvagat valpsjukevirus (CDV), stam Onderstepoort 4,0–6,1 log10 TCID50

Levande, försvagat hundadenovirus (CAV2), stam Manhattan LVP3 4,0–7,5 log10 TCID50

Levande, försvagat hundparvovirus (CPV) stam 154 7,0–8,3 log10 TCID50

Levande, försvagat hundparainfluensavirus (CPiV), stam Cornell 5,5–7,3 log10 TCID50

Frystorkat pulver: naturvit eller gräddfärgad pellet.

Spädningsvätska: klar, färglös lösning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Aktiv immunisering av hund mot valpsjuka, smittosam hepatit och parvovirusinfektioner samt luftvägsinfektioner förorsakade av adeno- eller parainfluensavirus.

Immunitetens insättande är en vecka mot CDV, CAV2 och CPV komponenterna och fyra veckor mot Cpi komponenten.

Immunitetens varaktighet är tre år mot CDV, CAV2 och CPV komponenterna och ett år mot Cpi komponenten.

KONTRAINDIKATIONER

Inga.

BIVERKNINGAR

Hund:

Mycket sällsynta

(färre än 1 av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade):

Svullnad vid injektionsstället1

Förhöjd kroppstemperatur2,, svår trötthet (letargi)

Ataxi, tremor

Kräkningar, diarré

Andningssvårigheter (dyspné)

Överkänslighetsreaktion (anafylaxi, ansiktsödem, klåda (pruritus))3

1 Liten och övergående (≤ 5 mm), som ibland kan vara hård och ömmande vid palpation. Vanligtvis har motsvarande svullnad antingen försvunnit eller klart minskat 14 dagar efter vaccinationen.

2 Övergående.

3 En sådan reaktion kan utvecklas till ett allvarligare tillstånd (anafylaxi) som kan vara livshotande. Om sådana reaktioner uppsträder rekommenderas lämplig behandling.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna bipacksedel, eller via ditt nationella rapporteringssystem: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, webbplats: https://fimea.fi/sv/veterinar .

DJURSLAG

Hund.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

En dos (1 ml) av färdigberedd vaccin ges som en subkutan injektion.

Dosen är 1 ml oavsett hundens ålder eller storlek. 1 dos frystorkat vaccin upplöses med 1 ampull spädningvätska eller med 1 dos Nobivac Rabies.

Vaccinationsschema

Grundvaccination:

vid 8 veckors ålder och därpåföljande revaccination efter 4 veckor eller en vaccination vid 12 veckos ålder eller senare.

Revaccination:

Permanent immunitet mot valpsjuke-, adeno- och parvovirus uppnås genom revaccinering med 3 års mellanrum och mot parainfluensavirus genom årlig revaccinering.

Vaccinationsrekommendation: Valpar som löper risk för smitta vaccineras en första gång vid 6 veckors ålder. Revaccination ges sedan vid 8 och 12 veckors ålder.

Färdigberett vaccin: ljusröd till nästan ljusröd suspension.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Färdigtställt vaccin skall användas omedelbart efter upplösning.

KARENSTIDER

Ej relevant.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på ytterförpackningen och etiketten efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: använd omedelbart.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar:

Vaccinera endast friska djur.

Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning hos det avsedda djurslaget:

Hundar får inte utsättas för onödig infektionsrisk under den första veckan efter att vaccinationsschemat avslutats.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Dräktighet:

Kan användas under dräktighet.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Data avseende säkerhet och effekt (virusutsöndring) visar att detta vaccin kan blandas och administreras med Nobivac Rabies – vaccin och inaktiverade vacciner i Nobivac serien mot leptospiros hos hund orsakad av alla eller en del av följande serovarer: L. interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava och L. kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang.

Information bör inhämtas från produktresuméerna för berörda Nobivac-vacciner före användning av vacciner som har blandats med varandra. Vid blandning med Nobivac leptospirosvaccin vid årlig revaccination, har det visats att det anamnestiska antikroppssvaret av den injicerbara parainfluensaviruskomponenten inte störs.

Vid samtidig administrering med leptospirosvaccin kan en lindrig och övergående förhöjning i kroppstemperaturen (<1 °C) noteras några dagar efter vaccinering. En del av valparna kan vara mindre aktiva och/eller de kan ha nedsatt aptit. Vid injektionsstället kan det förekomma lindrig övergående svullnad (≤ 4 cm), som tidvis kan vara hård och smärtsam vid palpation. En dylik svullnad försvinner eller minskar märkbart inom 14 dagar efter vaccinationen.

Vid administrering av blandade överdoser av Nobivac DHPPi och leptospirosvaccin kan övergående lokala reaktioner, så som diffus eller fast svullnad på 1-5 cm, noteras. Oftast försvinner dessa inom 5 veckor, i vissa fall kan det dock ta längre tid förrän hela svullnaden försvinner.

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin mot valpsjukevirus, hundadenovirus och hundparvovirus kan administreras vid samma tidpunkt som men inte blandas med det inaktiverade vaccinet mot Bordetella bronchiseptica som ingår i Nobivac-serien.

När detta vaccin administreras tillsammans med det inaktiverade vaccinet i Nobivac-serien mot Bordetella bronchiseptica, är antikroppssvarsdata för den levande viruskomponenten för hundparainfluensa detsamma för detta vaccin som när vaccinet administreras enskilt.

Då Nobivac DHPPi används samtidigt med något annat av de ovan nämnda vaccinen bör minimiåldern för varje enskilt vaccin beaktas så att hunden vid vaccineringen är äldre än eller lika gammal som den lägsta åldern nämnd för de individuella vaccinen.

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom de läkemedel som nämns ovan. Ett beslut om att använda detta vaccin före eller efter ett annat läkemedel måste därför fattas från fall till fall.

Överdosering:

Inga särskilda symptom efter en tiofaldig dos.

Viktiga blandbarhetsproblem:

Blanda inte med något annat läkemedel, förutom med spädningsvätskor som tillhandahålls för användning tillsammans med detta läkemedel och förutom de andra Nobivac-vacciner som nämns ovan (i länder där dessa vacciner är godkända).

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

23.4.2024

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas ( https://medicines.health.europa.eu/veterinary ).

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederländerna

Lokal företrädare och kontaktuppgifter för att rapportera misstänkta biverkningar:

MSD Animal Health Oy

info_ah_finland@merck.com

Tel: 010 2310 750

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.