Package information leaflet

SEPTABENE EUKALYPTUS sugtablett 3/1 mg

Tilläggsinformation

Septabene eukalyptus 3 mg/1 mg sugtabletter

benzydaminhydroklorid/cetylpyridiniumklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Septabene eukalyptus är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Septabene eukalyptus

3. Hur du tar Septabene eukalyptus

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Septabene eukalyptus ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Septabene eukalyptus sugtabletter är ett antiinflammatoriskt, smärtlindrande och antiseptiskt läkemedel för lokal användning i munnen. Septabene eukalyptus desinficerar mun och svalg och lindrar symtom vid svalginflammation, som t.ex. smärta, rodnad, svullnad, värmekänsla och funktionsstörningar.

Septabene eukalyptus används för antiinflammatorisk, smärtlindrande och antiseptisk behandling:

 • vid irritation i svalg, mun och tandkött
 • vid inflammation i tandkött och svalg.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Septabene eukalyptus

 • om du är allergisk mot benzydaminhydroklorid, cetylpyridiniumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • detta läkemedel ska inte ges till barn under 6 år eftersom läkemedelsformen inte är lämplig för denna åldersgrupp.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Septabene eukalyptus.

Använd inte Septabene eukalyptus i mer än 7 dagar. Om symtomen blir värre eller inte förbättras efter 3 dagar, eller om du får andra symtom som t.ex. feber, kontakta läkare.

Lokala preparat kan leda till sensibilisering, särskilt vid långvarig användning. Om detta inträffar måste behandlingen avbrytas.

Septabene eukalyptus får inte användas tillsammans med anjoniska föreningar. Anjoniska föreningar finns t.ex. i tandkrämer och därför rekommenderas det att du inte använder läkemedlet strax före eller efter tandborstning.

Barn och ungdomar

Septabene eukalyptus får inte ges till barn under 6 år eftersom sugtabletter inte är lämpliga för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Septabene eukalyptus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Använd inte andra antiseptiska medel samtidigt med Septabene eukalyptus.

Septabene eukalyptus med mat, dryck och alkohol

Ta inte Septabene eukalyptus tillsammans med mjölk eftersom mjölken minskar tabletternas effekt.

Ta inte Septabene eukalyptus strax före eller under en måltid. Ät och drick inte under minst en timme efter att du tagit Septabene eukalyptus.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Septabene eukalyptus rekommenderas inte under graviditet.

Rådfråga läkare gällande amning. Läkaren beslutar om du ska sluta amma eller sluta använda Septabene eukalyptus.

Körförmåga och användning av maskiner

Septabene eukalyptus har ingen effekt på förmågan att köra eller använda maskiner.

Septabene eukalyptus innehåller isomalt (E953)

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

Rekommenderad dos är 3–4 sugtabletter dagligen. Låt sugtabletten smälta långsamt i munnen med 3–6 timmars mellanrum.

Ungdomar över 12 år

Rekommenderad dos är 3–4 sugtabletter dagligen. Låt sugtabletten smälta långsamt i munnen med 3–6 timmars mellanrum.

Barn från 6 till 12 år

Rekommenderad dos är 3 sugtabletter dagligen. Låt sugtabletten smälta långsamt i munnen med 3–6 timmars mellanrum. Septabene eukalyptus får användas till barn i denna åldersgrupp endast enligt läkarordination.

Barn under 6 år

Septabene eukalyptus får inte ges till barn under 6 år.

Överskrid inte den angivna dosen.

Ta inte Septabene eukalyptus strax före eller under en måltid.

Ät och drick inte under minst en timme efter att du tagit läkemedlet.

För bästa möjliga effekt rekommenderas det att du inte använder läkemedlet strax före eller efter tandborstning.

Behandlingens längd

Använd inte detta läkemedel i mer än 7 dagar. Om symtomen blir värre eller inte förbättras efter 3 dagar, eller om du får andra symtom som t.ex. feber, kontakta läkare.

Rådfråga läkare om besvären återkommer eller om du lägger märke till att besvären förändras.

Om du har tagit för stor mängd av Septabene eukalyptus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Septabene eukalyptus

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

 • nässelutslag (urtikaria), ökad känslighet i huden för solljus (ljusöverkänslighet),
 • plötslig okontrollerbar sammandragning av luftvägarna i lungorna (bronkospasm).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

 • lokal irritation i munhålan, brännande känsla i munhålan.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • allergisk reaktion (överkänslighet),
 • allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock), med tecken såsom andningssvårigheter, bröstsmärta eller trånghetskänsla i bröstet och/eller yrsel/svimningskänsla, svår klåda eller upphöjda utslag på huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg. Detta kan vara livshotande,
 • brännande känsla i munslemhinnan, känselbortfall i munslemhinnan.

Biverkningarna är vanligen övergående. Det rekommenderas dock att du talar med läkare eller apotekspersonal om du får några biverkningar.

Genom att följa instruktionerna i bipacksedeln minskar du risken för biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är benzydaminhydroklorid och cetylpyridiniumklorid. En sugtablett innehåller 3 mg benzydaminhydroklorid och 1 mg cetylpyridiniumklorid.
 • Övriga innehållsämnen är eukalyptusolja, levomentol, citronsyra (E330), sukralos (E955), isomalt (E953), briljantblått FCF (E133). Se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Septabene eukalyptus innehåller isomalt (E953)”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rund, blåvit till blå sugtablett med fasade kanter. Det kan finnas små skråmor på tablettens yta. Sugtablettens diameter: 18,0–19,0 mm, tjocklek: 7,0–8,0 mm.

Septabene eukalyptus tillhandahålls i kartonger innehållande 8, 16, 24 eller 32 sugtabletter i blisterförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 02.05.2022

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats www.fimea.fi.

Texten ändrad

02.05.2022