Pakkausseloste

TRIMOPAN filmdragerad tablett 100 mg, 160 mg, tablett 300 mg

Tilläggsinformation

Trimopan 100 mg filmdragerade tabletter

Trimopan 160 mg filmdragerade tabletter

Trimopan 300 mg tabletter

trimetoprim

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Trimopan är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta, innan du tar Trimopan
 3. Hur du tar Trimopan
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Trimopan ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Trimopan är ett antibakteriellt läkemedel.

Trimopan ordineras vanligen för att behandla och förebygga urinvägsinflammationer samt för infektioner i de övre luftvägarna.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Trimopan:

 • om du är allergisk mot trimetoprim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har folsyrabrist (kan orsaka anemi)
 • om du har nedsatt benmärgsfunktion
 • om du har svårt nedsatt lever- eller njurfunktion

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Trimopan:

 • om du har nedsatt njurfunktion
 • om du har porfyri (en sällsynt ämnesomsättningssjukdom).

Tala med din läkare om du lider av svår diarré under behandlingen.

Blodvärdena ska kontrolleras vid långvarig behandling med trimetoprim i höga doser, i synnerhet hos äldre patienter.

Kaliumkoncentrationen i blodet måste följas upp regelbundet hos patienter som har ökad risk för hyperkalemi på grund av sjukdom eller användning av andra läkemedel. Samtidig administrering av Trimopan med vissa läkemedel, t.ex. spironolakton, kan orsaka svår hyperkalemi (förhöjd kaliumnivå i blodet). Symtom på svår hyperkalemi kan innefatta muskelkramper, oregelbunden hjärtrytm, diarré, illamående, yrsel eller huvudvärk.

Barn

Det rekommenderas inte att Trimopan ges till barn under 3 månader.

Andra läkemedel och Trimopan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Trimetoprim har konstaterats ha samverkningar med bl.a. följande läkemedel:

 • fenytoin (epilepsimedicin)
 • digoxin (hjärtmedicin)
 • dapson (medicin som används vid hudsjukdomar)
 • zidovudin (HIV-medicin)
 • rifampicin (tuberkulosmedicin)
 • ciklosporin (immunosuppressivt läkemedel och reumamedicin)
 • vissa vätskedrivande läkemedel, d.v.s. diureter t.ex. spironolakton
 • ACE-hämmare (blodtrycksmediciner)
 • pyrimetamin (malariamedicin)
 • metotrexat (ett läkemedel mot reumatism, psoriasis och cancer)
 • barbiturater (bl.a. narkosmedel)
 • läkemedel som orsakar benmärgssupression
 • warfarin (för att förhindra blodkoagulering).

Trimetoprim kan störa testen som bestämmer kreatininkoncentrationen i kroppen.

Graviditet och amning

Trimopan ska i allmänhet inte användas under graviditet. Användning av Trimopan under de första 20 veckorna av graviditeten kan orsaka missfall. Om du är gravid eller ammar, tror du att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder dessa läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Trimopan påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Trimopan innehåller laktos

Tabletterna innehåller laktos (100 mg tabl. 55 mg, 160 mg tabl. 88 mg och 300 mg tabl. 270 mg). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Trimopan 300 mg tabletter: Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Med tanke på en framgångsrik behandling är det viktigt att man använder hela Trimopan-kuren till slut. Om symtomen inte tydligt börjar avta några dagar efter att medicineringen påbörjats, bör du kontakta din läkare, som kan ändra på doseringen eller läkemedlet.

För tillfrisknandet från inflammationen är det viktigt att dricka rikligt med vätska under hela den tid som behandlingen varar.

Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet.

Användning för barn

Det rekommenderas inte att Trimopan ges till barn under 3 månader.

160 mg tablett: Tabletten kan delas i två lika stora doser.

100 mg och 300 mg tabletter: Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Om du har tagit för stor mängd av Trimopan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. En överdosering kan förorsaka kräkningar, diarré, svullnad i ansiktet eller huvudvärk.

Om du har glömt att ta Trimopan

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för nästa dos, ska du inte ta den som du glömde. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Avbryt behandlingen och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande (sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter

- långvarig eller svår diarré (tarminflammation)

- en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor

- allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).

Andra biverkningar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • illamående, kräkningar
 • inflammation i tungan
 • hudutslag (eksem) och klåda.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • blodpåverkan (ökat eller minskat antal av vissa blodkroppar)
 • nässelutslag.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • blodbildsförändringar
 • kraftig allergisk reaktion (allergisk chock), andra allergisk och överkänslighetsreaktioner
 • förhöjda nivåer av kalium i blodet
 • hjärnhinneinflammation
 • inflammation i ögat
 • diarré, gallstas
 • känslighet för solljus, olika allvarliga hudförändringar
 • läkemedelsfeber.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‑ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

HDPE-burk: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

PVC/aluminium-blister: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är trimetoprim, varav det finns 100, 160 eller 300 mg i en tablett.

Hjälpämnena i tablettkärnan i 100 och 160 mg tabletterna är laktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, povidon, polysorbat 80, krospovidon, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat. Hjälpämnena i tabletternas filmdragering är hypromellos och propylenglykol.

Hjälpämnen i 300 mg tabletterna är laktosmonohydrat, majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat, mikrokristallin cellulosa, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat och stearinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

100 mg tabl.: Rund, vit eller nästan vit, konvex, filmdragerad tablett med brytskåra, diameter ca. 9 mm.

160 mg tabl.: Rund, vit eller nästan vit, konvex, filmdragerad tablett med brytskåra, diameter ca. 11 mm, höjd ca. 4,3 mm..

300 mg tablett: Vit, kapselformad, odragerad tablett med brytskåra, storlek ca. 19 x 8 x 6,5 mm.

Trimopan 100 mg: 30 och 100 tabletter/förpackning

Trimopan 160 mg: 10, 20 och 100 tabletter/förpackning

Trimopan 300 mg: 5 och tabletter/förpackning

160 mg tablett: Tabletten kan delas i två lika stora doser.

100 mg och 300 mg tabletter: Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 9.3.2020

Texten ändrad

09.03.2020