Pakkausseloste

TRIMOPAN tabletti 300 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg, 160 mg

Trimopan 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Trimopan 160 mg kalvopäällysteiset tabletit

Trimopan 300 mg tabletit

trimetopriimi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Trimopan on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Trimopan-valmistetta
 3. Miten Trimopan-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trimopan-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Trimopan on antibakteerinen lääke.

Trimopan-valmistetta käytetään yleensä virtsatietulehdusten hoitoon ja ehkäisyyn sekä ylempien hengitysteiden infektioihin.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Trimopan-valmistetta:

- jos olet allerginen trimetopriimille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos sinulla on todettu foolihapon puute (voi aiheuttaa anemiaa)

- jos sinulla on todettu luuytimen vajaatoiminta

- jos sinulla on todettu vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Trimopan-valmistetta:

 • jos sinulla on todettu munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla on porfyria (harvinainen aineenvaihduntasairaus).

Ota yhteys lääkäriin, jos sairastut hoidon aikana vaikeaan ripuliin.

Verenkuvaa tulee seurata trimetopriimin pitkäaikaisen ja suuriannoksisen käytön yhteydessä, erityisesti vanhuksilla.

Veren kaliumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti potilailla, joilla on suurentunut riski veren liialliseen kaliumpitoisuuteen sairauden tai muun lääkityksen vuoksi. Trimopan-valmisteen samanaikainen anto tiettyjen lääkevalmisteiden, kuten spironolaktonin, kanssa saattaa aiheuttaa vakavan hyperkalemian (kohonnut veren kaliumpitoisuus). Vakavan hyperkalemian oireita voivat olla lihaskouristukset, epäsäännöllinen sydämen syke, ripuli, pahoinvointi, huimaus tai päänsärky.

Lapset

Trimopan-valmistetta ei suositella annettavaksi alle 3 kuukauden ikäisille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Trimopan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Trimetopriimilla tunnetaan yhteisvaikutuksia mm. seuraavien lääkeaineiden kanssa:

 • fenytoiini (epilepsialääke)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • dapsoni (ihosairauksiin käytettävä lääke)
 • tsidovudiini (HIV-lääke)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • siklosporiini (immunosuppressiivi ja reumalääke)
 • eräät nesteenpoistolääkkeet eli diureetit kuten spironolaktoni
 • ACE-estäjät (verenpainelääkkeitä)
 • pyrimetamiini (malarialääke)
 • metotreksaatti (reuma-/psoriaasi-/syöpälääke)
 • barbituraatit (mm. nukutusaine)
 • luuytimen toimintaa lamaavat lääkkeet
 • varfariini (verenohennuslääke).

Trimetopriimi saattaa vaikuttaa verikokeeseen, jossa määritetään kreatiinin pitoisuutta elimistössä.

Raskaus ja imetys

Trimopan-valmistetta ei yleensä saa käyttää raskauden aikana. Trimopan-valmisteen käyttö ensimmäisten 20 raskausviikon aikana saattaa aiheuttaa keskenmenon. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Trimopan ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Trimopan‑valmisteet sisältävät laktoosia

Tabletit sisältävät laktoosia (100 mg tabl. 55 mg, 160 mg tabl. 88 mg ja 300 mg tabl. 270 mg). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Trimopan 300 mg tabletit: Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma.

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää käyttää koko Trimopan-kuuri loppuun. Jos oireet eivät ala selvästi lievittyä muutaman päivän kuluttua lääkityksen aloittamisesta, ota yhteys lääkäriisi, niin annostus tai lääke voidaan muuttaa.

Tulehduksen paranemisen kannalta on tärkeää juoda runsaasti nestettä koko hoidon ajan.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Käyttö lapsille

Trimopan-valmistetta ei suositella annettavaksi alle 3 kuukauden ikäisille lapsille.

160 mg tabletti: Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

100 mg ja 300 mg tabletit: Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Jos otat enemmän Trimopan-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita voivat olla oksentelu, ripuli, kasvojen turvotus tai päänsärky.

Jos unohdat ottaa Trimopan-valmistetta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Trimopan-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla on seuraavia oireita (harvinaiset haittavaikutukset, enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen, nielemisvaikeudet, ihottuma ja hengitysvaikeudet
 • pitkittynyt ja vaikea ripuli (suolitulehdus)
 • voimakas allerginen ihoreaktio, joka näkyy ihottumana, rakkuloina tai haavaumina suussa, silmissä, tai muilla limakalvoilla
 • vaikea, laaja-alainen ihovaurio (ihon ja limakalvon kuoriutuminen).

Muut haittavaikutukset

Yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • pahoinvointi, oksentelu, kielitulehdus
 • ihottumat ja kutina.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • veriarvojen muutokset (tietyn tyyppisten valkosolujen määrän suureneminen tai pieneminen)
 • nokkosihottuma.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • muutokset verenkuvassa
 • voimakas allerginen yleisreaktio (anafylaksia), muut allergiset ja yliherkkyysreaktiot
 • veren kaliumpitoisuuden suureneminen
 • aivokalvotulehdus
 • silmätulehdus
 • ripuli, sappitukos
 • ihon valoyliherkkyys, erilaiset vaikeat ihomuutokset
 • lääkekuume.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‑ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

HDPE-tölkki: Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

PVC/alumiini-läpipainopakkaus: Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trimopan sisältää

Vaikuttava aine on trimetopriimi, jota on 100, 160 tai 300 mg yhdessä tabletissa.

100 ja 160 mg tableteissa tablettiytimen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys, povidoni, polysorbaatti 80, krospovidoni, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti. Tablettien kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi ja propyleeniglykoli.

300 mg tablettien apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti ja steariinihappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

100 mg tabl.: Pyöreä, valkoinen tai melkein valkoinen, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, läpimitta n. 9 mm.

160 mg tabl.: Pyöreä, valkoinen tai melkein valkoinen, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, läpimitta n. 11 mm, korkeus n. 4,3 mm.

300 mg tabl.: Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, mitat noin 19 x 8 x 6,5 mm.

Trimopan 100 mg: 30 ja 100 tablettia/pakkaus

Trimopan 160 mg: 10, 20 ja 100 tablettia/pakkaus

Trimopan 300 mg: 5 ja 10 tablettia/pakkaus

160 mg tabletti: Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

100 mg ja 300 mg tabletit: Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.3.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

09.03.2020