Package information leaflet

STREFEN ORANGE sugtablett 8,75 mg

Tilläggsinformation

flurbiprofen

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Strefen Orange sugtabletter är och vad de används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Strefen Orange sugtabletter
 3. Hur du tar Strefen Orange sugtabletter
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Strefen Orange sugtabletter ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Strefen Orange sugtabletter innehåller flurbiprofen. Flurbiprofen hör till gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Dessa läkemedel verkar genom att förändra kroppens reaktion på smärta, svullnad och hög temperatur. Strefen Orange sugtabletter används som korttidsbehandling för att lindra symtom vid halsont, såsom ömmande, smärtande och svullen hals samt svårigheter att svälja hos vuxna och barn över 12 års ålder.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte dessa sugtabletter om du:

 • är allergisk mot flurbiprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • någon gång har haft astma, oväntad väsande andning eller andnöd, rinnande näsa, svullnad i ansiktet eller kliande utslag (nässelutslag) i samband med intag av acetylsalicylsyra eller något annat NSAID-preparat.
 • har eller någon gång har haft sår eller blödningar (minst två episoder av magsår) i magsäcken eller tarmarna.
 • i samband med tidigare användning av NSAID-preparat har haft blödningar eller perforering (uppkomst av hål) i magtarmkanalen, svår tjocktarmsinflammation (kolit) eller blodrubbningar.
 • tar acetylsalicylsyra (aspirin) med hög dos eller andra NSAID-preparat (såsom celecoxib, ibuprofen, diklofenaknatrium o.s.v.).
 • är gravid i 7:e, 8:e eller 9:e månaden.
 • har eller någonsin har haft svår hjärt-, svår njur- eller svår leversvikt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Strefen Orange sugtabletter om du:

 • har haft astma eller lider av allergi
 • har tonsillit (halsfluss) eller tror att du kan ha en bakterieinfektion i svalget (eftersom du kan behöva antibiotika)
 • har hjärt-, njur- eller leverbesvär
 • har haft stroke
 • har en historia av tarmsjukdom (ulcerös tjocktarmsinflammation, Crohns sjukdom)
 • har en kronisk autoimmun sjukdom (inklusive systemisk lupus erythematosus eller blandad bindvävssjukdom MCTD)
 • är äldre, eftersom sannolikheten att du utvecklar de biverkningar som förtecknas i denna bipacksedel då ökar
 • är gravid i första till sjätte månaden eller ammar
 • inte tål vissa sockerarter.

Medan du använder Strefen Orange

 • Vid första tecken på hudreaktion (utslag, fjällande hud, blåsor) eller andra tecken på allergisk reaktion ska du sluta ta sugtabletterna och kontakta läkare omedelbart.
 • Rapportera eventuella ovanliga symtom (särskilt blödning) till läkare.
 • Om du inte blir bättre inom 3 dagar, om du blir sämre eller om nya symtom uppträder ska du kontakta läkare.
 • Läkemedel som Strefen Orange kan vara förenade med en liten ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt (myokardinfarkt) eller stroke. Alla risker ökar vid högre doser och långvarig behandling. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid (3 dagar).

Barn

Läkemedlet får inte ges till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Strefen Orange

Tala om för apotekspersonalen om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. I synnerhet ska du tala om för dem om du tar:

 • lågdos-ASA, d.v.s. små doser asetylsalicylsyra (aspirin) (upp till 75 mg om dagen)
 • läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt (blodtryckssänkande medel, hjärtglykosider)
 • vätskedrivande medel (diuretika, inklusive kaliumsparande läkemedel)
 • läkemedel som förtunnar blodet (antikoagulantia, trombocytaggregationshämmande medel)
 • läkemedel mot gikt (probenecid, sulfinpyrazon)
 • andra NSAID-preparat (inklusive selektiva cyklooxigenas-2-hämmare) eller steroider (såsom celecoxib, ibuprofen, diklofenaknatrium eller prednisolon)
 • mifepriston (ett läkemedel som används för att avbryta en graviditet)
 • kinolonantibiotika (såsom ciprofloxacin)
 • ciklosporin eller takrolimus (för att hämma immunsystemet).
 • fenytoin (för att behandla epilepsi)
 • metotrexat (för att behandla autoimmuna sjukdomar och cancer)
 • litium eller SSRI-preparat (mot depression)
 • orala diabetesläkemedel (för att behandla diabetes)
 • zidovudin (för att behandla hiv).

Användning med mat, dryck och alkohol

Alkohol skall undvikas under behandling med Strefen Orange sugtabletter eftersom det ökar risken för blödning i magtarmkanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Ta inte detta läkemedel om du är gravid i sjunde, åttonde eller nionde månaden. Om du är gravid i första till sjätte månaden eller ammar ska du prata med läkare innan du tar sugtabletterna.

Flurbiprofen tillhör en grupp läkemedel som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Effekten är reversibel när behandlingen avbryts. Det är osannolikt att Strefen Orange 8,75 mg sugtabletterna, om de används tillfälligt, kommer att påverka dina möjligheter att bli gravid, men om du har svårt att bli gravid ska du tala om det för din läkare innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier av effekten på förmågan att köra bil och använda maskiner har utförts. Yrsel och synrubbningar är emellertid biverkningar som förekommer vid användning av NSAID-läkemedel. Om du upplever dessa symtom ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några av innehållsämnena i Strefen Orange sugtabletter

Strefen Orange 8,75 mg sugtabletter innehåller isomalt (E953) 2 033,29 mg/sugtablett och flytande maltitol (E965) 509,31 mg/sugtablett. Kan ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde 2,3 kcal/g maltitol eller isomalt. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar dessa sugtabletter. Läkemedlets aromämnen innehåller ingredienser (citral, citronellol, d-limonen, geraniol och linalol) som kan orsaka allergiska reaktioner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 12 års ålder:

 • Ta en sugtablett i munnen och sug långsamt på den.
 • Flytta hela tiden runt sugtabletten i munnen medan du suger.
 • Sugtabletterna bör börja verka inom 30 minuter.
 • Ta sedan en sugtablett var 3:e-6:e timme, om det behövs.
 • Ta inte mer än 5 sugtabletter per dygn.

Produkten får inte användas hos barn under 12 år.

Dessa sugtabletter är endast avsedda för kortvarig användning. Du ska ta så få sugtabletter du behöver under den kortaste tid som krävs för att lindra symtomen. Om du får irritation i munnen ska flurbiprofenbehandlingen avslutas.

Ta inte Strefen Orange sugtabletter i mer än 3 dagar, om inte läkaren har sagt åt dig att göra det. Om du inte blir bättre inom 3 dagar, om du blir sämre, eller om nya symtom uppträder, ska du prata med en läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Strefen Orange sugtabletter

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtomen vid en överdosering kan vara illamående eller kräkning, magvärk eller mer sällsynt diarré. Ringningar i öronen, huvudvärk och blödningar i mag-tarmkanalen är också möjliga symtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Strefen Orange

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA ATT TA det här läkemedlet och kontakta omedelbart läkare om du utvecklar:

 • tecken på allergiska reaktioner som astma, oväntad väsande andning eller andnöd, klåda, rinnande näsa, hudutslag o.s.v.
 • svullnad i ansikte, tunga eller hals på grund av svårigheter att andas, hjärtklappning och blodtrycksfall som leder till chock (dessa kan inträffa första gången du använder läkemedlet).
 • allvarlig hudreaktion som fjällande hud, blåsor eller flagnande hud.

Prata med läkare eller apotekspersonal om du märker någon av följande övriga biverkningar eller någon biverkning som inte har nämnts:

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare ):

 • huvudvärk, yrsel
 • halsirritation
 • munsår eller smärta i munnen
 • halsont
 • obehag eller onormal känsla i munnen (värmekänsla, brännande känsla, stickande känsla o.s.v.)
 • illamående, diarré
 • stickande och kliande känsla i huden

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)

 • dåsighet
 • blåsor i mun eller hals, domningar i halsen
 • uppsvälld buk, buksmärta, gaser, förstoppning, matsmältningsbesvär, kräkning
 • muntorrhet
 • brännande känsla i munnen, smakförändringar
 • hudutslag, kliande hud
 • feber, smärta
 • sömnighet eller sömnsvårigheter
 • försämrad astma, väsande andning, andnöd
 • nedsatt känsel i halsen

Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare)

 • anafylaktisk reaktion

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • anemi, trombocytopeni (lågt antal blodplättar som kan ge upphov till blåmärken och blödning)
 • svullnad (ödem), högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtattack
 • allvarliga hudreaktioner, till exempel bullösa reaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom och toxisk epidermal nekrolys
 • hepatit (leverinflammation).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet: webbplats: www.fimea.fi,  Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA.

Hur produkten ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen (som gör läkemedlet verksamt) är flurbiprofen 8,75 mg. Övriga innehållsämnen är: makrogol 300, kaliumhydroxid (E 525), apelsinarom, levomentol, acesulfamkalium (E 950), flytande maltitol (E 965) och isomalt (E 953).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sugtabletterna är runda och präglade med varumärkets logotyp och till färgen vita eller svagt gulskiftande. Förpackningarna innehåller 8, 12 eller 16 sugtabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, Vandtårnsvej 83A, DK-2860 Søborg, Danmark.

Tel.: +358 0 290 009200

Tillverkare

RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport,,Schiphol Boulevard 207,,1118 BH Schiphol, Nederländerna

Denna bipacksedel uppdaterades senast den 25.11.2022

 

Texten ändrad

25.11.2022