Pakkausseloste

PYRVIN filmdragerad tablett 100 mg

Tilläggsinformation

Pyrvin 100 mg filmdragerade tabletter

pyrviniumembonat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Pyrvin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Pyrvin

3. Hur du tar Pyrvin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pyrvin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Pyrvin är ett läkemedel mot springmask. Pyrvin är effektivt mot springmask som engångsdos. Behandlingen upprepas efter 2 veckor. Detta dödar de maskar som utvecklats ur ägg efter den första dosen.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Pyrvin

Varningar och försiktighet

Det verksamma ämnet i Pyrvin är pyrvinium, som är ett kraftigt färgämne och därför färgas avföringen röd av medicinen. Eventuella kräkningar kan ge bestående fläckar på kläder och möbler.

För att behandlingen skall lyckas och för att minska risken för att smittas igen är det viktigt att händerna hålls rena, också under naglarna, och att även i övrigt omsorgsfullt sköta hygienen, såväl personlig som i omgivningen.

Andra läkemedel och Pyrvin

Man känner inte till att Pyrvin påverkar eller påverkas av användning av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Det finns inga kända risker vid användning av pyrvinium under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Pyrvin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pyrvin-tabletterna tas som en engångsdos. Behandlingen upprepas efter 2 veckor. Antalet beror på kroppsvikten, en tablett per 10–15 kg kroppsvikt (se tabellen nedan). Det har inte visats att effekten av Pyrvin skulle vara bättre vid en dos som överskrider 6 tabletter.

Alla familjemedlemmar bör behandlas samtidigt.

Vikt

Engångsdos

ca 10–15 kg

1 tablett

ca 15–30 kg

2 tabletter

ca 30–45 kg

3 tabletter

ca 45–60 kg

4 tabletter

ca 60–70 kg

5 tabletter

Över 70 kg

6 tabletter

Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Det rekommenderas att tabletterna inte delas, eftersom de då kan färga t.ex. kläderna. Det är dock möjligt att dela tabletten om doseringen så kräver (t.ex. för små barn).

Åtgärder för att undvika återsmitta

 • God hygien
  • Eftersom maskäggen finns runt ändtarmsmynningen är det särskilt viktigt med omsorgsfull underlivshygien och handtvätt.
  • Påminn barnen om att tvätta händerna. Händerna skall tvättas noga åtminstone efter toalettbesök och före måltider.
 • Håll naglarna korta och rena.
 • I samband med behandlingen skall underkläder, pyjamas, handdukar, örngott och lakan bytas. Lägg tvätten direkt i tvättmaskinen och undvik att skaka plaggen.
 • Vädra övriga sängkläder omsorgsfullt.
 • Underkläder skall bytas två gånger per dag i en veckas tid, eftersom maskäggen kan hålla sig vid liv i flera dagar, t.o.m. upp till en vecka efter behandlingen.
 • Framför allt sovrummet bör städas ordentligt. Dammsug och torka av golven och andra ytor. Rengör även dörrhandtag och strömbrytare.
 • Tvätta hela toaletten, även vattenkranarna och knoppen på toalettstolen.
 • Rengör alla leksaker och lägg undan mjuka leksaker under en månads tid.
 • Rengör skötbordet och kasta använda blöjor direkt i soporna.

Om du har tagit för stor mängd av Pyrvin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering av Pyrvin förorsakar i allmänhet illamående, kräkningar eller diarré. Som första hjälp kan medicinskt kol ges.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Illamående, kräkningar och kramper i tarmen är vanliga biverkningar av Pyrvin. Överkänslighet mot Pyrvin är sällsynt.

Pyrvin färgar avföringen röd. Från kläder lossnar färgen i allmänhet med vanligt tvättmedel. Eventuella kräkningar kan dock ge bestående fläckar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C. Förvara burken i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pyrviniumembonat, varav det finns 100 mg i en tablett.
 • Övriga hjälpämnen är majsstärkelse, gelatin, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos och makrogol 300.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Röd, rund, konvex, filmdragerad tablett; diameter cirka 9 mm.

Förpackningsstorlekar: 6, 20 och 40 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI‑02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI‑24100 Salo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI‑02200 Esbo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Sverige: Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com

Finland: Orion Pharma, +358 10 4261

Denna bipacksedel ändrades senast

i Sverige:

i Finland: 8.4.2022

Texten ändrad

08.04.2022