Package information leaflet

ACIDAL enterokapseli, kova 20 mg, 40 mg

Acidal 20 mg kovat enterokapselit

Acidal 40 mg kovat enterokapselit

esomepratsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Acidal on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Acidal-valmistetta
 3. Miten Acidal-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Acidal-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Acidal-valmisteen vaikuttava aine on esomepratsoli. Esomepratsoli on ns. protonipumpun estäjien ryhmään kuuluva lääkeaine, joka vähentää mahahapon muodostumista.

Acidal-valmistetta käytetään seuraavien sairaustilojen hoitoon:

Aikuiset

 • ruokatorven refluksitauti (gastroesofageaalinen refluksitauti, GERD): mahahappoa nousee ruokatorveen (nielun ja mahan yhdistävä osa) aiheuttaen kipua, tulehdusta ja närästystä.
 • mahahaava tai pohjukaissuolihaava, jonka aiheuttaja on Helicobacter pylori-bakteeritulehdus. Jos sinulla on tämä sairaus, lääkäri saattaa määrätä myös antibiootteja bakteeritulehduksen hoitoon ja haavaumien parantamiseksi.
 • tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvä mahahaava. Acidal-valmistetta voidaan käyttää myös mahahaavojen ehkäisyyn potilailla, jotka tarvitsevat jatkuvaa tulehduskipulääkitystä.
 • haimakasvaimesta johtuva mahahapon liiallinen erittyminen (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä).
 • pitkäaikaishoito mahahaavojen vuodon uusiutumisen ehkäisemiseksi laskimoon annetun aloitushoidon jälkeen.

Vähintään 12-vuotiaat nuoret

 • ruokatorven refluksitauti (gastroesofageaalinen refluksitauti, GERD): mahahappoa nousee ruokatorveen (nielun ja mahan yhdistävä osa) aiheuttaen kipua, tulehdusta ja närästystä.
 • mahahaava tai pohjukaissuolihaava, jonka aiheuttaja on Helicobacter pylori bakteeritulehdus. Jos sinulla on tämä sairaus, lääkäri saattaa määrätä myös antibiootteja bakteeritulehduksen hoitoon ja haavaumien parantamiseksi.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Acidal-valmistetta

 • jos olet allerginen esomepratsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen jollekin toiselle, protonipumpun estäjien ryhmään kuuluvalle lääkkeelle (esim. pantopratsoli, lansopratsoli, rabepratsoli, omepratsoli)
 • jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkevalmistetta (käytetään HIV-infektion hoitoon).

Älä käytä Acidal-valmistetta, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Acidal-valmisteen käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Acidal-valmistetta

 • jos sinulla on jokin vaikea maksavaiva
 • jos sinulla on jokin vaikea munuaisvaiva
 • jos sinulla on joskus ollut jokin ihoreaktio, joka on liittynyt Acidal-valmisteen kaltaisen mahahapon erittymistä vähentävän lääkkeen käyttöön
 • jos olet menossa tiettyyn verikokeeseen (kromograniini A).

Acidal-hoito saattaa peittää muiden sairauksien oireita. Kerro siis lääkärille välittömästi, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista ennen kuin alat käyttää Acidal-valmistetta tai hoidon aikana:

 • huomattava painonlasku ilman selvää syytä tai nielemisongelmat
 • vatsakivut tai ruoansulatusvaivat
 • oksentelu ruokailun jälkeen tai verioksennukset
 • mustat ulosteet (verta ulosteissa).

Jos lääkäri on määrännyt sinulle Acidal-valmistetta otettavaksi tarpeen mukaan, ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet jatkuvat tai niiden luonne muuttuu.

Jos käytät Acidal-valmistetta yli kolmen kuukauden ajan, on mahdollista, että veren magnesiumpitoisuus pienenee. Matala magnesiumpitoisuus voi aiheuttaa väsymystä, tahattomia lihassupistuksia, sekavuutta, kouristelua, huimausta ja sydämen sykkeen nousua. Ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista. Matala veren magnesiumpitoisuus voi myös pienentää veren kalium- ja kalsiumpitoisuuksia. Lääkäri arvioi, tarvitseeko magnesiumpitoisuutta seurata verikokeilla.

Erityisesti yli vuoden kestävän hoidon yhteydessä Acidal-valmisteen kaltaisten protonipumpun estäjien käyttö saattaa jonkin verran lisätä lonkka-, ranne- ja selkärankamurtuman riskiä. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on todettu osteoporoosi tai jos käytät kortikosteroideja (voivat suurentaa osteoporoosin riskiä).

Ihottuma ja iho-oireet
Jos sinulle kehittyy ihottuma etenkin auringonvalolle alttiille ihoalueelle, kerro siitä lääkärille mahdollisimman pian, koska hoito Acidal-valmisteella voidaan joutua lopettamaan. Muista mainita myös muut sairauden oireet kuten nivelkipu.

Esomepratsolia käyttävillä potilailla on esiintynyt vakavia ihottumia (ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Ihottumaan voi liittyä haavaumia suussa, nielussa, nenässä, sukupuolielimissä ja sidekalvotulehdusta (punaiset ja turvoksissa olevat silmät). Nämä vakavat ihottumat tulevat usein flunssan kaltaisten oireiden, kuten kuumeen, päänsäryn ja vartalosäryn jälkeen. Ihottuma voi peittää suuria osia kehosta, ja iho voi rakkuloitua ja kuoriutua.

Jos sinulle kehittyy milloin tahansa hoidon aikana (jopa usean viikon kuluttua) ihottumaa tai jokin näistä iho-oireista, lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Alle 12-vuotiaat lapset

Acidal-valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Acidal

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Acidal-valmiste voi vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutustapaan, ja jotkut lääkkeet voivat puolestaan vaikuttaa Acidal-valmisteen vaikutustapaan.

Älä ota Acidal-valmistetta, jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkevalmistetta (käytetään HIV-infektion hoitoon).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkeaineista:

 • atatsanaviiri (HIV-infektion hoidossa käytettävä lääke)
 • klopidogreeli (käytetään veritulppien estoon)
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli tai vorikonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon)
 • erlotinibi (käytetään syövän hoitoon)
 • sitalopraami, imipramiini tai klomipramiini (käytetään masennuksen hoitoon)
 • diatsepaami (käytetään ahdistuneisuuden tai epilepsian hoitoon sekä lihasten rentouttamiseksi)
 • fenytoiini (käytetään epilepsian hoitoon). Jos käytät fenytoiinia, lääkärin on valvottava tilannettasi tavallista huolellisemmin, kun aloitat tai lopetat Acidal-valmisteen käytön.
 • verta ohentavat lääkkeet, kuten varfariini. Lääkäri saattaa joutua seuraamaan tilannettasi tavallista huolellisemmin, kun aloitat tai lopetat Acidal-valmisteen käytön.
 • silostatsoli (käytetään katkokävelyn hoitoon – verenkiertohäiriön aiheuttama kipu alaraajoissa, joka pakottaa kävelijän aika ajoin pysähtymään)
 • sisapridi (ruoansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • metotreksaatti (käytetään syövän ja reumasairauksien hoitoon) – jos käytät metotreksaattia suurina annoksina, lääkäri voi väliaikaisesti keskeyttää esomepratsolihoitosi.
 • takrolimuusi (elinsiirroissa käytetty lääke)
 • rifampisiini (tuberkuloosin hoitoon)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum) (masennuksen hoitoon).

Jos lääkäri on määrännyt sinulle antibioottihoitona amoksisilliinia tai klaritromysiinia yhdessä Acidal-valmisteen kanssa Helicobacter pylori -infektion aiheuttamien haavojen hoitoon, muista ehdottomasti kertoa lääkärille, mitä muita lääkkeitä käytät.

Acidal ruuan ja juoman kanssa

Voit ottaa lääkkeen joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri arvioi voitko käyttää Acidal-valmistetta, jos olet raskaana.

Ei tiedetä, erittyykö esomepratsoli ihmisen rintamaitoon. Siksi Acidal-valmistetta ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Acidal ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä työvälineiden ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutuksia, kuten huimausta ja näön hämärtymistä, saattaa kuitenkin melko harvoin ilmetä (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Jos edellä mainittuja oireita ilmenee, sinun ei pidä ajaa autolla eikä käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Acidal-valmiste sisältää natriumia

Acidal-valmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Lääkärin on valvottava tilannettasi, jos käytät tätä lääkettä pitkään (etenkin, jos Acidal-hoito kestää yli vuoden ajan).
 • Jos lääkärisi on kehottanut sinua käyttämään tätä lääkettä tarpeen mukaan, kerro lääkärille, jos oireesi muuttuvat.

Kuinka paljon lääkettä otetaan

 • lääkärisi kertoo, montako kapselia sinun on otettava ja miten pitkään hoito kestää. Annosmäärä ja hoidon kesto riippuvat tilanteestasi, iästäsi ja maksasi toiminnasta.
 • suositusannokset on esitetty alempana.

Käyttö vähintään 18-vuotiaille aikuisille

Närästyksen hoito ruokatorven refluksitaudin yhteydessä:

 • jos lääkäri on todennut ruokatorvesi jossain määrin vaurioituneeksi, suositusannos on yksi Acidal 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan. Lääkäri saattaa kehottaa sinua jatkamaan saman annoksen käyttöä vielä toiset 4 viikkoa, jos ruokatorvesi ei ole vielä kokonaan parantunut.
 • ruokatorven parannuttua suositusannos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, suositusannos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa. Kun oireet on saatu hallintaan, lääkäri saattaa kehottaa sinua käyttämään lääkettä tarpeen mukaan siten, että enimmäisannos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • jos sinulla on vaikea maksavaiva, lääkäri voi määrätä sinulle tavallista pienemmän annoksen.

Helicobacter pylori -infektion aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja niiden uusiutumisen ehkäisy:

 • suositusannos on Acidal 20 mg enterokapseli kaksi kertaa vuorokaudessa yhden viikon ajan.
 • lääkäri määrää myös antibioottia, esim. amoksisilliinia tai klaritromysiiniä.

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvien mahahaavojen hoito

 • suositusannos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4-8 viikon ajan.

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvien mahahaavojen ehkäisy

 • suositusannos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.

Haimakasvaimesta johtuvan mahahapon liiallisen erittymisen hoito (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä):

 • suositusannos on yksi Acidal 40 mg enterokapseli kaksi kertaa päivässä.
 • lääkärisi säätää annostusta tarpeen mukaan ja päättää hoidon kestosta. Enimmäisannos on 80 mg kahdesti vuorokaudessa.

Pitkäaikaishoito mahahaavojen vuodon uusiutumisen ehkäisemiseksi laskimoon annetun esomepratsolihoidon jälkeen

 • suositusannos on yksi Acidal 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan.

Käyttö vähintään 12-vuotiaille nuorille

Närästyksen hoito ruokatorven refluksitaudin yhteydessä:

 • jos lääkäri on todennut ruokatorvesi jossain määrin vaurioituneeksi, suositusannos on yksi Acidal 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan. Lääkäri saattaa kehottaa sinua jatkamaan saman annoksen käyttöä vielä toiset 4 viikkoa, jos ruokatorvesi ei ole vielä kokonaan parantunut.
 • ruokatorven parannuttua suositusannos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, suositusannos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • jos sinulla on vaikea maksavaiva, lääkäri voi määrätä sinulle tavallista pienemmän annoksen.

Helicobacter pylori -infektion aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja niiden uusiutumisen ehkäisy:

 • suositusannos on Acidal 20 mg enterokapseli kaksi kertaa vuorokaudessa yhden viikon ajan.
 • lääkäri määrää myös antibioottia, esim. amoksisilliinia tai klaritromysiiniä.

Lääkkeen ottaminen

 • Voit ottaa lääkkeesi mihin vuorokauden aikaan tahansa.
 • Voit ottaa lääkkeen joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan.
 • Niele kapselit kokonaisina pienen vesimäärän kera. Kapseleita ei saa pureskella eikä murskata, sillä ne sisältävät rakeita, joiden päällyste estää lääkeainetta hajoamasta mahan happamassa ympäristössä. Rakeita ei saa vahingoittaa.

Mitä tehdä, jos kapseleiden nieleminen on vaikeaa

Jos kapseleiden nieleminen on vaikeaa:

 • Avaa kapseli ja kaada sen sisältö puoleen lasilliseen tavallista (hiilihapotonta) vettä. Rakeita ei saa sekoittaa muihin nesteisiin.
 • Sekoita ja juo liuos heti tai viimeistään 30 minuutin kuluessa. Muista aina sekoittaa liuosta juuri ennen juomista. Liuos ei ole kirkas.
 • Jotta varmasti saisit koko lääkemäärän, huuhdo lasi huolellisesti puolella lasillisella vettä ja juo huuhteluvesi. Lääke on liuoksen kiinteissä rakeissa – älä pureskele tai murskaa niitä.

Alle 12-vuotiaat lapset

Acidal-valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Iäkkäät

Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäille henkilöille.

Jos otat enemmän Acidal-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Acidal-valmistetta

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti, kun muistat. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos ottamatta.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta annosta samaan aikaan) korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset jonkun seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta Acidal-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

 • ihon keltaisuutta, tummaa virtsaa ja väsymystä, jotka voivat olla oireita maksaongelmista. Haittavaikutukset ovat harvinaisia ja voivat esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 1 000:sta.
 • äkillinen hengityksen vinkuminen, huulten, kielen ja kurkun tai vartalon turpoaminen, ihottuma, pyörtyminen tai nielemisvaikeudet (vakava allerginen reaktio). Haittavaikutukset ovat harvinaisia ja voivat esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 1 000:sta.
 • äkillinen vakava ihottuma tai ihon punoitus, johon liittyy rakkuloiden ilmaantuminen tai ihon kuoriutuminen voi esiintyä jopa usean hoitoviikon jälkeen. Myös huuliin, silmiin, suuhun, nenään ja genitaalialueelle voi ilmaantua rakkuloita ja verenvuotoa. Ihottumat voivat kehittyä vakaviksi laajalle levinneiksi ihovaurioiksi (ihon uloimman kerroksen (epidermiksen) ja pinnallisten limakalvojen kuoriutuminen), joilla voi olla hengenvaarallisia seurauksia. Tällöin kyseessä saattaa olla monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme), Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi tai lääkkeestä johtuva yleisoireinen eosinofiilinen reaktio. Nämä haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia, ja niitä voi esiintyä enintään yhdellä 10 000:sta ihmisestä.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Yleiset: voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä

 • päänsärky
 • maha- tai suolistovaikutukset, kuten ripuli, vatsakipu, ummetus, ilmavaivat
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • mahalaukun hyvänlaatuiset polyypit

Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta

 • jalkojen ja nilkkojen turvotus
 • univaikeudet (unettomuus)
 • huimaus, pistely ja puutuminen, uneliaisuus
 • pyörrytys (vertigo)
 • suun kuivuus
 • muutokset maksan toimintaa kuvaavissa veriarvoissa
 • ihottuma, nokkosihottuma ja kutiseva iho
 • lonkan, ranteen tai selkärangan murtuma (jos Acidal-valmistetta käytetään suurilla annoksilla ja pitkäkestoisesti).

Harvinaiset: voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1 000:sta

 • vereen liittyvät haitat, kuten valkosolu- tai verihiutalemäärän väheneminen, minkä seurauksena voi ilmetä yleistä heikotusta, mustelmia tai tavallista suurempi alttius infektioille (tulehduksille)
 • alhainen veren natriumpitoisuus, mikä voi aiheuttaa heikotusta, oksentelua ja kouristuksia
 • kiihtymys, sekavuus tai masentuneisuus
 • makuaistimusten muutokset
 • näköhäiriöt, kuten näön hämärtyminen
 • äkillisesti alkava hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus (ns. bronkospasmit)
 • suun sisäinen tulehdus
 • sienitulehdus eli sammas, joka voi vaikuttaa suolistoon
 • maksavaivat, mukaan lukien keltatauti, joka voi aiheuttaa kellertävää ihoa, tummaa virtsaa ja väsymystä
 • hiusten lähtö (alopesia)
 • aurinkoihottuma
 • nivelkivut (artralgia) tai lihaskivut (myalgia)
 • yleinen sairauden tunne ja voimattomuus
 • lisääntynyt hikoilu.

Hyvin harvinaiset: voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta

 • muutokset verisolujen määrissä, mukaan lukien agranulosytoosi (jyvässolukato)
 • aggressiivisuus (vihamielisyys)
 • näkö-, tunne- tai kuuloharhat (hallusinaatiot)
 • vakavat maksaongelmat, jotka johtavat maksan vajaatoimintaan ja aivotulehdukseen
 • äkillisesti ilmaantuva vaikea ihottuma, rakkuloiden muodostuminen tai ihon kuoriutuminen. Tähän voi liittyä korkea kuume ja nivelkipuja (ns. monimuotoinen punavihottuma (Erythema multiforme), Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi tai lääkkeestä johtuva yleisoireinen eosinofiilinen reaktio)
 • lihasheikkous
 • vakavat munuaisvaivat
 • rintarauhasten suureneminen miehillä.

Yleisyys tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

Acidal voi hyvin harvoissa tapauksissa vaikuttaa veren valkosoluihin siten, että seurauksena on immuunipuutos. Jos sinulle tulee infektiosairaus, jonka oireina ilmenee kuumetta ja huomattavasti heikentynyttä yleiskuntoa; tai kuumetta, johon liittyy paikallisen infektion oireita (kuten kipua kaulalla, kurkussa tai suussa tai virtsaamisvaikeuksia), ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian, jotta valkosolujen puutos (agranulosytoosi) voidaan sulkea pois verikokeen avulla. Tällaisessa tapauksessa on tärkeää, että kerrot hoitavalle lääkärille mitä lääkettä/lääkkeitä käytät.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 ℃. Säilytä lääke alkuperäispakkauksessa (läpipainopakkauksessa) tai säilytä purkki tiukasti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa tai purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Acidal sisältää

Vaikuttava aine on esomepratsoli. Acidal enterokapselivalmistetta on saatavilla kahta vahvuutta: 20 mg ja 40 mg, ja jokainen kapseli sisältää mainitun määrän esomepratsolia (esomepratsolimagnesiumdihydraattina).

Muut aineet ovat:

Kapselikuoren sisältämät rakeet: kappa-karrageeni Ph.Eur., mikrokiteinen selluloosa, mannitoli, natriumhydroksidi, natriumvetykarbonaatti
Suojakalvo: polyvinyylialkoholin PEG-kopolymeeri, natriumhydroksidi, talkki, titaanioksidi (E171), kolloidinen vesipitoinen piioksidi
Enterokalvo: metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1) dispersio 30 %, trietyylisitraatti, talkki, titaanioksidi (E171)

Kapseli

Acidal 20 mg enterokapseli
Hattuosa: liivate, titaanioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172)
Runko-osa: liivate, titaanioksidi (E171)

Acidal 40 mg enterokapseli
Hattuosa: liivate, punainen rautaoksidi (E172), titaanioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172)
Runko-osa: liivate, titaanioksidi (E171)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Acidal 20 mg enterokapseli
Kova enterokapseli (kapselikoko 3) sisältää valkoisia tai lähes valkoisia enteropellettejä. Kapselissa on valkoinen, läpinäkymätön runko ja vaaleankeltainen, läpinäkymätön hattu.
Acidal kovilla enterokapseleilla saattaa olla tyypillinen ominaishaju, joka ei vaikuta valmisteen laatuun.  

Acidal 40 mg enterokapseli
Kova enterokapseli (kapselikoko 1) sisältää valkoisia tai lähes valkoisia enteropellettejä. Kapselissa on valkoinen, läpinäkymätön runko ja vaaleanoranssi, läpinäkymätön hattu.
Acidal kovilla enterokapseleilla saattaa olla tyypillinen ominaishaju, joka ei vaikuta valmisteen laatuun.

Kapselit on pakattu HDPE-muovipurkkeihin, joiden polypropyleenikorkissa on kuivausainekapseli, tai polyamidi-alumiini-PVC/-alumiiniläpipainopakkauksiin. Kuivausainekapselia ei saa syödä.

Pakkauskoot:

Läpipainopakkaukset:

Acidal 20 mg enterokapseli
7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ja 100 kapselia

Acidal 40 mg enterokapseli
14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ja 100 kapselia

HDPE-muovipurkit:

Acidal 20 mg enterokapseli
14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ja 100 kapselia

Acidal 40 mg enterokapseli
14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ja 100 kapselia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Oy Verman Ab
PL 164
01511 Vantaa

Valmistaja

Medinsa (Laboratorios Medicamentos Internacionales S.A.)
c/ Solana, 26
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.5.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

08.05.2023