Pakkausseloste

VELTASSA jauhe oraalisuspensiota varten 8,4 g, 16,8 g

Veltassa 8,4 g jauhe oraalisuspensiota varten
Veltassa 16,8 g jauhe oraalisuspensiota varten
Veltassa 25,2 g jauhe oraalisuspensiota varten

patiromeeri (patiromeerisorbiteksikalsiumina)

Lisäseuranta

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Veltassa on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Veltassa-valmistetta

3. Miten Veltassa-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Veltassa-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Veltassa on lääke, jonka vaikuttava aine on patiromeeri.

Veltassa-valmistetta käytetään aikuisten hoitoon, kun heidän verensä kaliumpitoisuus on suuri.

Veren liian suuri kaliumpitoisuus voi vaikuttaa siihen, miten hermot ohjaavat lihaksia. Tästä voi seurata heikkoutta tai jopa halvaus. Suuri kaliumpitoisuus voi myös aiheuttaa epänormaalia sydämensykettä, millä voi olla vakavia vaikutuksia sydämen rytmiin.

Veltassa toimii sitoutumalla kaliumiin suolessa. Tämä estää kaliumia pääsemästä verenkiertoon ja pienentää siten veren kaliumpitoisuuden normaalille tasolle.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Veltassa-valmistetta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Veltassa-valmistetta seuraavissa tapauksissa:

 • sinulla on nielemisvaikeuksia
 • sinulla on vaikeita vatsa- tai suolisto-ongelmia
 • sinulle on tehty suuri vatsan tai suolen leikkaus.

Veltassa-hoidon yhteydessä voi esiintyä veren matalaa magnesiumpitoisuutta. Lääkärisi tarkistaa magnesiumpitoisuuden Veltassa-hoidon aikana vähintään 1 kuukauden ajan ja saattaa määrätä tarvittaessa magnesiumravintolisää.

Veltassa sisältää sorbitolia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Sorbitolipitoisuus on noin 4 g (10,4 kcal)/8,4 g patiromeeria.

Lapset ja nuoret

Älä anna Veltassa-valmistetta alle 18 vuoden ikäisille lapsille, sillä sitä ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Veltassa

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Veltassa voi vaikuttaa tiettyihin lääkkeisiin, jos ne otetaan suun kautta ja samaan aikaan. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi:

 • siprofloksasiini: bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävä lääke
 • levotyroksiini: kilpirauhashormonin puutoksen hoitoon käytettävä lääke
 • metformiini: diabeteksen hoitoon käytettävä lääke
 • kinidiini: rytmihäiriöiden hoitoon käytettävä lääke.

Ota kaikki suun kautta otettavat lääkkeet vähintään 3 tuntia ennen Veltassa-valmistetta tai vähintään 3 tuntia sen jälkeen, ellei lääkäri tai apteekkihenkilökunta toisin neuvo. Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, jos olet epävarma.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käytä Veltassa-valmistetta raskauden ja imetyksen aikana vain, jos lääkärisi arvioi sen olevan välttämätöntä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Veltassa-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai on vain vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

 • aloitusannos: 8,4 g patiromeeria (yhden 8,4 g annospussin sisältö) kerran päivässä
 • enimmäisannos: 25,2 g patiromeeria (yhden 25,2 g annospussin sisältö) kerran päivässä

Lääkäri voi muuttaa annosta veresi kaliumpitoisuuden mukaan.

Ota Veltassa-valmistetta vähintään 3 tuntia ennen kaikkia suun kautta otettavia lääkkeitä tai vähintään 3 tuntia niiden jälkeen, ellei lääkäri tai apteekkihenkilökunta toisin neuvo.

Antotapa

Sekoita Veltassa alla lueteltuihin nesteisiin tai pehmeihin ruokiin ja sekoita huolellisesti seuraavalla tavalla:

 • Kaada noin 40 ml (3 ruokalusikallista) nestettä tai pehmeää ruokaa lasiin.
 • Lisää sitten tarvittava määrä Veltassa-annospusseja ja sekoita.
 • Lisää vielä noin 40 ml (3 ruokalusikallista) nestettä tai pehmeää ruokaa ja sekoita huolellisesti. Jauhe ei liukene vaan muodostaa suspension, joka saattaa tuntua rakeiselta.
 • Voit lisätä seokseen enemmän nestettä tai pehmeää ruokaa nielemisen helpottamiseksi.
 • Juo tai syö seos 1 tunnin sisällä valmistamisesta. Jos jauhetta jää lasiin/kulhoon juomisen/syömisen jälkeen, lisää nestettä tai pehmeää ruokaa, sekoita ja juo/syö välittömästi. Tämä on ehkä toistettava, jotta varmasti otat kaiken jauheen.

Seoksen valmistamiseen voi käyttää vettä tai seuraavia nesteitä tai pehmeitä ruokia noudattamalla samoja vaiheita kuin edellä on kuvattu: omenamehua, karpalomehua, ananasmehua, appelsiinimehua, rypälemehua, päärynämehua, aprikoosinektaria, persikkanektaria, jogurttia, maitoa, sakeuttamisainetta, omenasosetta, vanilja- ja suklaavanukasta.

Kun käytät tällaisia nesteitä ja pehmeitä ruokia, noudata ruokavaliosi suosituksia kaliumin saannista.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Karpalomehua saa juoda vain kohtuullisesti (alle 400 ml vuorokaudessa), koska se voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin.

Ota käyttövalmis Veltassa-suspensio ruoan kanssa tai ilman ruokaa mieluiten samaan aikaan joka päivä. Älä koskaan lämmitä Veltassa-valmistetta tai lisää sitä lämpimiin ruokiin tai nesteisiin.

Älä ota Veltassa-valmistetta kuivana jauheena.

Jos otat enemmän Veltassa-valmistetta kuin sinun pitäisi

Lopeta Veltassa-valmisteen ottaminen ja käänny heti lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos unohdat ottaa Veltassa-valmistetta

Jos olet unohtanut annoksen, ota se mahdollisimman pian samana päivänä. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat enemmän kuin yhden annoksen, ota yhteyttä lääkäriin.

Jos lopetat Veltassa-valmisteen oton

Älä lopeta lääkkeen ottamista ilman lääkärin hyväksyntää, sillä veresi kaliumpitoisuus voi suurentua.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Yleinen, esiintyy enintään yhdellä kymmenestä henkilöstä:

 • ummetus
 • ripuli
 • vatsakipu
 • ilmavaivat
 • veren matala magnesiumpitoisuus, todettu kokeissa

Melko harvinainen, esiintyy enintään yhdellä sadasta henkilöstä:

 • pahoinvointi
 • oksentelu

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa tai annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C – 8 °C), kunnes potilas vastaanottaa sen.

Kun olet saanut Veltassa-valmisteen, sitä voi säilyttää alle 25 °C:n lämpötilassa enintään 6 kuukautta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Veltassa sisältää

 • Vaikuttava aine on patiromeeri (patiromeerisorbiteksikalsiumina).
  • Veltassa 8,4 g jauhe oraalisuspensiota varten: yksi annospussi sisältää 8,4 g patiromeeria
  • Veltassa 16,8 g jauhe oraalisuspensiota varten: yksi annospussi sisältää 16,8 g patiromeeria
  • Veltassa 25,2 g jauhe oraalisuspensiota varten: yksi annospussi sisältää 25,2 g patiromeeria
    
 • Muu aine on ksantaanikumi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Jauhe oraalisuspensiota varten on vaalea tai vaaleanruskea ja voi sisältää valkoisia hiukkasia.

Veltassa-valmistetta on saatavilla pakkauksissa, jotka sisältävät 30, 60 tai 90 annospussia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France
100–101 Terrasse Boieldieu
Tour Franklin La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex
Ranska

Valmistaja

Vifor France
100–101 Terrasse Boieldieu
Tour Franklin La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex
Ranska

OM Pharma S.A.
R. da Indústria, 2
Quinta Grande
Amadora, 2610-088
Portugali

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.11.2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla
ttp://www.ema.europa.eu.

Tekstin muuttamispäivämäärä

11.11.2021