Pakkausseloste

SERTRALIN ORION filmdragerad tablett 50 mg, 100 mg

Tilläggsinformation

Sertralin Orion 50 mg filmdragerade tabletter

Sertralin Orion 100 mg filmdragerade tabletter

sertralin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Sertralin Orion är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Sertralin Orion
 3. Hur du tar Sertralin Orion
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Sertralin Orion ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den verksamma substansen i Sertralin Orion är sertralin. Sertralin tillhör en grupp läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.

Sertralin Orion kan användas för att behandla

 • depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna)
 • social fobi (hos vuxna)
 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna)
 • paniksyndrom (hos vuxna)
 • tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6–17 år).

Depression är en klinisk sjukdom med symtom som att du känner dig ledsen, inte kan sova ordentligt eller njuta av livet som vanligt.

Tvångssyndrom och paniksyndrom är sjukdomar som kopplas till ångest med symtom som konstant besvär av fixeringar (tvångsföreställningar) vilket gör att du måste upprepa olika ritualer (tvång).

Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kan uppträda efter en mycket emotionellt traumatisk upplevelse, med en del symtom som liknar depression och ångest.

Social fobi (socialt ångestsyndrom) är en sjukdom som kopplas till ångest. Sjukdomen kännetecknas av känslor av intensiv ångest eller vånda i sociala situationer (t.ex. att tala med främmande människor, att tala inför grupper av människor, att äta eller dricka inför andra människor eller att bekymra sig över att man kanske uppför sig generande).

Läkaren har bedömt att detta läkemedel är lämpligt för att behandla din sjukdom.

Fråga läkaren om du är osäker på varför du har fått Sertralin Orion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Sertralin Orion
 • om du är allergisk mot sertralin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du tar eller har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. selegilin, moklobemid) eller läkemedel som liknar MAO-hämmare (t.ex. linezolid). Om du avbryter behandlingen med sertralin måste du vänta åtminstone 1 vecka innan du kan påbörja behandling med en MAO-hämmare. Om du avbryter behandlingen med en MAO-hämmare måste du vänta åtminstone 2 veckor innan du kan påbörja behandling med sertralin.
 • om du tar ett läkemedel som heter pimozid (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos).
Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Sertralin Orion.

Alla läkemedel passar inte alltid alla människor. Tala med läkaren innan du tar Sertralin Orion om du har eller tidigare har haft något av följande:

 • om du har epilepsi (krampanfall) eller om du tidigare har haft kramper. Om du får ett krampanfall, kontakta läkare omedelbart.
 • om du tidigare har haft en sjukdom med mani och depression (bipolär sjukdom) eller schizofreni. Om du har en manisk period, kontakta läkare omedelbart.
 • om du har eller tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord (se nedan ”Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom”)
 • om du har serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel (t.ex. opioider) på samma gång som sertralin. (Symtomen på serotonergt syndrom beskrivs i avsnitt Eventuella biverkningar ”Eventuella biverkningar”). Läkaren har berättat för dig om du har haft detta tidigare.
 • om du har lågt natriumvärde i blodet, eftersom detta kan inträffa när man behandlas med Sertralin Orion. Tala också om för läkaren om du tar vissa läkemedel mot högt blodtryck, eftersom sådana läkemedel också kan förändra natriumnivåerna i blodet.
 • om du är äldre, eftersom du kan löpa högre risk att få låga natriumvärden i blodet (se ovan)
 • om du har leversjukdom. Läkaren kan bedöma att du bör ha en lägre dos av Sertralin Orion.
 • om du har diabetes. Blodsockernivåerna kan påverkas på grund av Sertralin Orion och din diabetesmedicin kan behöva anpassas.
 • blödningar, eller om du har tagit läkemedel som tunnar ut blodet (t.ex. acetylsalicylsyra eller warfarin) eller som kan öka risken för blödning, eller om du är gravid (se ”Graviditet, amning och fertilitet”)
 • om du är barn eller ungdom under 18 år. Sertralin Orion ska bara ges till barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år om de lider av tvångssyndrom. Om du behandlas för denna sjukdom kommer läkaren att vilja kontrollera dig noggrant (se ”Användning hos barn och ungdomar” nedan).
 • om du får elbehandling (s.k. elektrokonvulsiv behandling, ECT)
 • om du har ögonproblem, t.ex. vissa typer av glaukom (ögontryckssjukdom)
 • om du har fått veta vid en undersökning av ditt hjärta att du har ett avvikande EKG (elektrokardiogram) som kallas förlängt QT-intervall
 • om du har en hjärtsjukdom, låga kaliumvärden eller låga magnesiumvärden, om det finns fall av förlängt QT-intervall i släkten eller om du har låg hjärtfrekvens och samtidigt använder läkemedel som förlänger QT-intervallet.

Rastlöshet/akatisi

Användning av sertralin har kopplats till en plågsam rastlöshet och behov att röra på sig, att ofta inte kunna sitta eller stå still (akatisi). Detta uppträder oftast under de första behandlingsveckorna. Att öka dosen kan vara skadligt så om du utvecklar sådana symtom bör du tala med din läkare.

Utsättningsreaktioner

Biverkningar i samband med att behandlingen avbryts (utsättningsreaktioner) är vanliga, särskilt om behandlingen stoppas plötsligt (se avsnitt Hur produkten används ”Om du slutar att använda Sertralin Orion” och avsnitt Eventuella biverkningar ”Eventuella biverkningar”). Risken för att få utsättningssymtom beror på hur länge du behandlats, doseringen och hur snabbt dosen trappas ner. I allmänhet är dessa symtom lätta till måttliga, men för vissa patienter kan de vara allvarliga. Symtomen uppträder normalt inom de första dagarna efter avbrytandet av behandlingen och försvinner vanligen av sig själv eller avklingar inom 2 veckor. Hos vissa patienter kan de sitta i längre (2–3 månader eller mer). Om behandlingen med sertralin ska avbrytas rekommenderas att dosen minskas gradvis under en period om flera veckor eller månader, du bör alltid diskutera med din läkare om hur du kan avbryta behandlingen på bästa sätt.

Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,
 • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta genast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Sexuell dysfunction

Läkemedel såsom Sertralin Orion (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt Eventuella biverkningar). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Barn och ungdomar

Sertralin ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år, förutom till patienter med tvångssyndrom (OCD). Risken för biverkningar som självmordsförsök, tankar på att skada sig själv eller begå självmord (självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos personer under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Sertralin Orion skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om en läkare har skrivit ut Sertralin Orion till dig och du är under 18 år och du vill diskutera detta, kontakta läkaren. Du ska också informera läkaren om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om dessa symtom förvärras när du tar Sertralin Orion. Dessutom har de långsiktiga effekterna hos Sertralin Orion på tillväxt, mognad och utveckling av inlärningsförmåga (kognitiva förmåga) och beteende ännu inte fastställts hos denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Sertralin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan påverka effekten hos Sertralin Orion, eller också kan Sertralin Orion minska effekten hos andra läkemedel som tas samtidigt.

Intag av Sertralin Orion tillsammans med följande läkemedel kan ge allvarliga biverkningar:

 • läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som moklobemid (mot depression) och selegilin (mot Parkinsons sjukdom), antibiotikumet linezolid samt metylenblått (för behandling av höga nivåer methemoglobin i blodet). Använd inte Sertralin Orion tillsammans med dessa läkemedel.
 • läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos (pimozid). Använd inte Sertralin Orion tillsammans med pimozid.

Tala med läkaren om du tar något av följande läkemedel:

 • läkemedel som innehåller amfetaminer (används för att behandla ADHD [attention deficit hyperactivity disorder], narkolepsi och fetma)
 • naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum). Effekten från johannesört kan vara i 1–2 veckor.
 • produkter som innehåller aminosyran tryptofan
 • läkemedel mot svår värk (t.ex. tramadol)
 • opioider (t.ex. buprenorfin)
 • läkemedel som används för att behandla kronisk smärta eller vid narkos (t.ex. fentanyl, mivakurium och suxameton)
 • läkemedel mot migrän (t.ex. sumatriptan)
 • blodförtunnande läkemedel (warfarin)
 • läkemedel mot smärta/ledinflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen, acetylsalicylsyra)
 • lugnande medel (diazepam)
 • diuretika (urindrivande medel)
 • läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital och karbamazepin)
 • läkemedel mot diabetes (tolbutamid)
 • läkemedel mot stark magsyra, magsår och halsbränna (cimetidin, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol och rabeprazol)
 • läkemedel mot mani och depression (litium)
 • andra läkemedel mot depression (t.ex. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin och fluvoxamin)
 • läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar (t.ex. perfenazin, levomepromazin och olanzapin)
 • läkemedel mot som används mot högt blodtryck, bröstsmärtor, eller för att reglera hjärtats hastighet och rytm (t.ex. verapamil, diltiazem, flekainid och propafenon)
 • läkemedel mot bakterieinfektioner (t.ex. rifampicin, klaritromycin, telitromycin och erytromycin)
 • läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol och flukonazol)
 • läkemedel mot hiv/aids och hepatit C (proteashämmare som ritonavir och telaprevir)
 • läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar efter kemoterapi (cellgiftsbehandling) (aprepitant)
 • läkemedel som man vet kan öka risken för förändringar av den elektriska aktiviteten i hjärtat (t.ex. antipsykotika och antibiotika)
 • metamizol, ett läkemedel som används för att behandla smärta och feber.
Sertralin Orion med mat, dryck och alkohol

Sertralin Orion tabletter kan tas med eller utan mat.

Alkohol bör undvikas när du behandlas med Sertralin Orion.

Sertralin får inte tas tillsammans med grapejuice eftersom det kan öka sertralinhalten i kroppen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Sertralins säkerhet på gravida kvinnor har inte fastställts fullständigt. Sertralin kommer att ges till dig under graviditet om läkaren anser att nyttan för dig är större de eventuella riskerna för barnet.

Om du tar Sertralin Orion i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Sertralin Orion så att de kan ge dig råd om detta. När det tas under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna av graviditeten kan läkemedel som Sertralin Orion öka risken för ett allvarligt tillstånd hos barn, som kallas kvardröjande pulmonell hypertension hos nyfödda (PPHN). Symptomen börjar vanligtvis inom de första 24 timmarna efter det att barnet fötts och gör att barnet andas snabbare och verkar blåaktigt. Kontakta genast din barnmorska och/eller läkare om det händer ditt barn.

Ditt nyfödda barn kan även få andra symptom som vanligtvis börjar inom de första 24 timmarna efter

födseln, symptomen inkluderar:

 • svårigheter att andas
 • blåaktig hud eller att barnet är för varmt eller kallt
 • blåa läppar
 • kräkningar eller att barnet inte äter ordentligt
 • att barnet är väldigt trött, har svårt att sova eller gråter ihållande
 • spända eller slappa muskler
 • darrningar, ryckningar eller kramper
 • förstärkta reflexer
 • irritabilitet
 • lågt blodsocker.

Om ditt nyfödda barn har något av dessa symtom eller om du är orolig för ditt barns hälsa ska du

kontakta din läkare eller barnmorska för råd.

Det finns belägg för att sertralin passeras över till bröstmjölk hos människa. Sertralin bör bara ges till ammande kvinnor om läkaren anser att nyttan överväger de eventuella riskerna för barnet.

I djurstudier har det visat sig att vissa läkemedel såsom sertralin kan minska kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av sertralin på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Psykofarmaka som sertralin kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per högsta dagliga dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sertralin Orion tabletter kan tas med eller utan mat.

Ta läkemedlet en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.

Sertralin Orion 100 mg filmdragerad tablett:

För doser som inte möjliga/praktiskt med denna styrka finns andra styrkor av detta läkemedel tillgängliga.

Rekommenderad dos är:

Vuxna

Depression och tvångssyndrom

Vanlig effektiv dos är 50 mg dagligen. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget i intervall om åtminstone en vecka under ett antal veckor. Den maximala rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom

Behandlingen bör starta med 25 mg dagligen, och därefter ökas till 50 mg dagligen efter en vecka. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget under ett antal veckor. Den maximala rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

Användning för barn och ungdomar

Sertralin Orion får endast ges till barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år som lider av tvångssyndrom (OCD).

Tvångssyndrom

Barn 6–12 år: Rekommenderad startdos är 25 mg dagligen.

Efter en vecka kan läkaren öka dosen till 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.

Ungdomar 13–17 år: Rekommenderad startdos är 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.

Om du har lever- eller njurproblem, tala om det för din läkare och följ de anvisningar du får.

Din läkare kommer att säga till dig hur länge du ska ta detta läkemedel. Det beror på sjukdomens natur och hur bra du svarar på behandlingen. Det kan ta flera veckor innan dina symtom förbättras. Behandlingen av depression bör vanligtvis fortsätta i sex månader efter att du har märkt en förbättring.

Om du har tagit för stor mängd av Sertralin Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta alltid med dig läkemedelsförpackningen med etiketten på, oavsett om det är något läkemedel kvar eller inte.

Symtomen på överdosering kan vara dåsighet, illamående och kräkningar, snabba hjärtslag, skakningar, upprördhet, yrsel och, i sällsynta fall, medvetslöshet.

Om du har glömt att ta Sertralin Orion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en tablett, ta inte den missade tabletten. Ta nästa tablett i rätt tid.

Om du slutar att använda Sertralin Orion

Sluta inte att ta Sertralin Orion, såvida inte läkaren säger till dig det. Din läkare vill att du gradvis minskar dosen av Sertralin Orion under flera veckor innan du helt slutar att ta läkemedlet. Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du få biverkningar som yrsel, domningar, sömnproblem, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Om du upplever någon av dessa biverkningar eller några andra biverkningar när du slutar att ta Sertralin Orion, kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Illamående är vanligaste biverkningen. Biverkningarna beror på dosen och går ofta över eller avtar efter fortsatt behandling.

Tala genast med din läkare

om du upplever något av följande symtom när du har tagit detta läkemedel. Symtomen kan vara allvarliga.

 • om du får svåra hudutslag med blåsor (erythema multiforme) (detta kan drabba munnen och tungan). Det kan vara tecken på en sjukdom som heter Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (TEN). Din läkare avbryter i så fall behandlingen.
 • allergisk reaktion eller allergi, vilket kan ge symtom som kliande hudutslag, andningsproblem, väsande andning, svullnader i ögonlocken, ansiktet eller på läpparna
 • om du blir upprörd eller förvirrad eller får diarré, feber och högt blodtryck, kraftiga svettningar och snabba hjärtslag. Detta är symtom på serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. Din läkare kan vilja avbryta behandlingen.
 • om du får gulaktig hud och gulaktiga ögon, vilket kan tyda på leverskada
 • om du upplever symtom på depression med med tankar på att skada dig själv eller begå självmord (självmordstankar)
 • om du börjar känna dig rastlös och inte kan sitta eller stå still efter att du har börjat ta Sertralin Orion. Tala med din läkare om du börjar känna dig rastlös.
 • om du får ett krampanfall.
 • om du har en manisk period (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Varningar och försiktighet”).

Följande biverkningar har setts i kliniska studier på vuxna och efter marknadsföringen.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående, muntorrhet, utebliven utlösning, trötthet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Luftrörskatarr, halsont, rinnande näsa, minskad aptit, ökad aptit, ångest, depression, upprördhet, minskat sexuellt intresse, oro, känna sig konstig, mardrömmar, tandgnissling, skakningar, påverkan på muskulaturen (som överaktivitet, muskelspänning, gångsvårigheter och stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser)*, domningar och stickningar, muskelsträckning, bristande uppmärksamhet, onormal smak, synstörningar, öronringningar, hjärtklappning, värmevallningar, gäspningar, orolig mage, förstoppning, magont, kräkningar, gaser, ökade svettningar, utslag, ryggont, ledvärk, muskelvärk, oregelbunden menstruation, potensproblem, sjukdomskänsla, smärta i bröstet, svaghet, feber, viktuppgång, skada.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Gastroenterit, öroninfektion, tumör, överkänslighet, säsongsallergi, lågt värde av sköldkörtelhormon, självmordstankar, självmordsbeteende*, psykotisk störning, onormala tankar, likgiltighet, hallucinationer, aggression, eufori, förföljelsemani, minnesförlust, minskade känslor, ofrivilliga muskelsammandragningar, svimningsanfall, inte kunna vara still, migrän, kramper, yrsel när man ställer sig upp, onormal koordination, talsvårigheter, förstorade pupiller, örovärk, snabba hjärtslag, hjärtproblem, problem med blödningar (t.ex. magblödning)*, högt blodtryck, hudrodnad (flushing), blod i urinen, andfåddhet, näsblod, andningssvårigheter eventuellt med väsljud, tjärliknande avföring, tandproblem, inflammation i matstrupen, tungproblem, hemorrojder, ökad salivavsöndring, svårigheter att svälja, rapningar, störningar i tungrörelserna, ögonsvullnad, nässelfeber, håravfall, klåda, mörklila fläckar i huden, hudproblem med blåsor, torr hud, ansiktssvullnad, kallsvettning, inflammation i led och ben, muskelryckningar, muskelkramper*, muskelsvaghet, behöva kissa oftare, problem med att kissa, oförmåga att kissa, urininkontinens, ökad urinmängd, behov att kissa på natten, sexuella problem, kraftig vaginal blödning, vaginal blödning, sexuella problem hos kvinnor, bensvullnad, frossa, gångsvårigheter, törst, ökade levervärden, viktnedgång.

Fall av självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats under behandling med sertralin eller direkt efter avslutad behandling (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Divertikulit, svullna körtlar, minskat antal blodplättar*, minskat antal vita blodkroppar*, allvarlig allergisk reaktion, endokrina problem*, högt kolesterol, problem med att kontrollera blodsockernivån (diabetes), lågt blodsocker, ökad blodsockernivå*, låga blodsalter*, fysiska symtom på grund av stress eller sinnesrörelse, mardrömmar*, läkemedelsberoende, sömngång, för tidig utlösning, koma, onormala rörelser, ökad sinnesförnimmelse, plötslig kraftig huvudvärk (som kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd som kallas reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom)*, störd sinnesförnimmelse, fläckar framför ögonen, glaukom, dubbelseende, ljuset sticker i ögonen, ögonblödning, olika stora pupiller*, onormal syn*, problem med tårflödet, hjärtattack, yrsel, svimning eller obehag i bröstet som kan vara tecken på förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat (sett på EKG) eller onormal hjärtrytm*, långsamma hjärtslag, dålig cirkulation i armar och ben, snabb andning, tilltagande ärrbildning i lungvävnaden (interstitiell lungsjukdom)*, trånghetskänsla i halsen, talsvårigheter, långsam andning, hicka, munsår, inflammation i bukspottkörteln*, blod i avföringen, sår på tungan, ont i munnen, problem med leverfunktionen, allvarlig påverkan på leverfunktionen*, gulfärgning av hud ögon (gulsot)*, hudreaktion mot solen*, hudödem*, onormal hårstruktur, onormal hudlukt, utslag i hårbotten, nedbrytning av muskelvävnad*, bensjukdom, svårigheter att kissa, minskad urinmängd, utsöndring från brösten, torr vagina, underlivsflytning, rodnad och smärta i penis och förhud, bröstförstoring*, förlängd erektion, bråck, minskad läkemedelstolerans, ökade kolesterolvärden i blodet, onormala laboratorievärden*, onormal sperma, problem med koagulationen*, kärlutvidgningsoperation.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Låst käke*, sängvätning*, delvis synförlust, inflammation i tjocktarmen (som orsakar diarré), kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se ”Graviditet, amning och fertilitet” i avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används för mer information.

*Biverkning rapporterade efter marknadsföringen.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

I kliniska studier på barn och ungdomar sågs i allmänhet liknande biverkningar som hos vuxna (se ovan). De vanligaste biverkningarna hos barn och ungdomar var huvudvärk, sömnlöshet, diarré och illamående.

Symptom som kan uppträda när behandlingen avbryts

Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du uppleva biverkningar såsom yrsel, domningar, sömnstörningar, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar (se avsnitt Hur produkten används ”Om du slutar att använda Sertralin Orion”).

En ökad risk för benfrakturer har observerats hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sertralin.

Sertralin Orion 50 mg filmdragerade tabletter:

En filmdragerad tablett innehåller sertralinhydroklorid motsvarande 50 mg sertralin.

Sertralin Orion 100 mg filmdragerade tabletter:

En filmdragerad tablett innehåller sertralinhydroklorid motsvarande 100 mg sertralin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydroxipropylcellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat och magnesiumstearat.

Filmdrageringen: hypromellos, makrogol 400, polysorbat 80 och titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sertralin Orion 50 mg är en vit, bikonvex, kapselformad, filmdragerad tablett med märkningen ”A” på ena sidan och brytskåran mellan märkningarna ”8” och ”1” på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Sertralin Orion 100 mg är en vit, bikonvex, kapselformad, filmdragerad tablett med märkningen ”A” på ena sidan och ”82” på andra sidan.

Förpackningsstorlekar:

 • Blistrar: 30 och 100 filmdragerade tabletter
 • HDPE‑burk: 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 24.8.2021

Texten ändrad

24.08.2021