Pakkausseloste

VOLTAREN RAPID dragerad tablett 50 mg

Tilläggsinformation

Voltaren Rapid 50 mg dragerade tabletter

diklofenakkalium

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Voltaren är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren
 3. Hur du använder Voltaren
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Voltaren ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Vad är Voltaren Rapid?

Den aktiva substansen i Voltaren Rapid tabletter är diklofenakkalium. Voltaren Rapid tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska smärtstillande medel (d.v.s. NSAID-läkemedel), vilka är läkemedel som används för behandling av smärta och inflammation.

När används Voltaren Rapid? Voltaren Rapid tabletter ordineras för kortvarig behandling av inflammations- och smärttillstånd i samband med kirurgiska ingrepp och olika skador (även inom odontologin, d.v.s. tandläkarvetenskapen) samt för behandling av mjukdelsreumatism och smärtsamma menstruationer. Tabletterna kan dessutom användas för behandling av migränanfall.

Hur inverkar Voltaren? Voltaren lindrar smärta, minskar eventuell svullnad som uppkommit till följd av någon inflammation och sänker feber. Läkemedlet stoppar kroppens syntes (d.v.s. uppkomsten) av vissa ämnen (s.k. prostaglandiner) som orsakar inflammationsreaktioner, smärta och feber. Voltaren har däremot ingen inverkan på de bakomliggande orsakerna till inflammationstillståndet eller febern.

Om du har frågor gällande Voltarens verkningsmekanism eller varför du ordinerats detta läkemedel, vänd dig till läkaren.

Uppföljning av behandlingen

Om du har kongestiv hjärtsvikt (NYHA klass I) eller markanta risker för hjärtsjukdomar, kommer läkaren att regelbundet omvärdera ditt behov av att fortsätta behandlingen med Voltaren.

Om din njur- eller leverfunktion är nedsatt eller om du har någon störning som gäller blodets sammansättning, kommer läkaren att be dig gå på regelbundna kontroller av dina blodvärden medan du tar Voltaren. Blodproven gör att läkaren kan följa upp din lever- (transaminasvärden) och njurfunktion (kreatininvärde) samt mängden blodkroppar (röda och vita blodkroppar samt blodplättar) i ditt blod. På basen av dessa prov avgör läkaren om din dos behöver justeras eller om du måste sluta ta Voltaren helt och hållet.

Vad du behöver veta innan produkten används

Följ alltid de anvisningar läkaren gett dig. Dessa anvisningar kan avvika från den allmänna information som presenteras i denna bipacksedel.

Använd inte Voltaren Rapid tabletter

 • Om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation
 • Om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)
 • Om du är allergisk mot diklofenak eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • Om du någon gång har fått en allergisk reaktion då du tagit läkemedel mot inflammation eller smärta (t.ex. acetylsalicylsyra, diklofenak eller ibuprofen). Sådana reaktioner kan t.ex. vara förvärrad astma, bröstsmärta, snuva, hudutslag eller svullnad i ansikte, läppar, tunga, svalg och/eller extremiteter. Om du misstänker att du kanske kan vara allergisk, ska du rådfråga läkare.
 • Om du har eller har haft upprepade magsår eller sår i tolvfingertarmen, eller om något s.k. antiinflammatoriskt smärtstillande medel tidigare orsakat dig magsår.
 • Om du har någon blödning eller perforation i mag-tarmkanalen med symtom som t.ex. blod i avföringen eller svarta avföringar.
 • Om du har någon svår njur- eller leversjukdom.
 • Om du har svår hjärtsvikt.
 • Om du är gravid i sista trimestern.

Om något av dessa gäller för dig, ska du tala om detta för läkaren och inte ta Voltaren Rapid.

Om du misstänker att du kan vara allergisk, vänd dig till läkare för närmare råd.

Informera din läkare om du nyligen opererats eller ska opereras i magen eller tarmkanalen innan du använder Voltaren, eftersom Voltaren ibland kan försämra sårläkningen i tarmarna efter operation.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Voltaren:

 • Om du tar Voltaren Rapid samtidigt med andra antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (såsom acetylsalicylsyra eller ibuprofen), med kortisonpreparat som tas via munnen, med ”blodförtunnande läkemedel” eller tillsammans med selektiva serotoninåterupptagshämmare (s.k. SSRI-läkemedel) för behandling av depression (se ”Användning av andra läkemedel”).
 • Om du har astma eller hösnuva (säsongsbetonad allergisk snuva).
 • Om du tidigare har haft besvär i mag-tarmkanalen, såsom magsår, blödningar eller svart avföring, eller om du har upplevt magbesvär eller fått halsbränna efter att du tagit andra antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel.
 • Om du har någon inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom).
 • Om du har eller har haft någon hjärtsjukdom eller högt blodtryck.
 • Om du har någon lever- eller njursjukdom.
 • Om du misstänker att din kropp kan vara uttorkad (t.ex. p.g.a. sjukdom eller diarré, eller före eller efter någon större operation).
 • Om du har svullna fötter eller andnöd.
 • Om du har en ökad tendens till blödningar, någon annan typ av störningar som berör blodets levring (hemofili, von Willebrands sjukdom), eller brist på blodplättar (trombocytopeni)
 • Om du har en sällsynt leversjukdom som kallas porfyri.

Innan du får diklofenak, tala om för din läkare

 • Om du röker
 • Om du har diabetes
 • Om du har kärlkramp, blodproppar, högt blodtryck, höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter).
 • Voltaren Rapid kan dölja de symtom en infektionssjukdom normalt orsakar (t.ex. huvudvärk, hög feber), och det kan därför vara svårt att konstatera infektionen och sätta in en adekvat behandling. Om du känner att du inte mår bra och måste uppsöka läkare, glöm då inte att tala om att du använder Voltaren Rapid.
 • I mycket sällsynta fall kan Voltaren Rapid i likhet med andra antiinflammatoriska läkemedel förorsaka allvarliga allergiska hudreaktioner (t.ex. hudutslag). Kontakta omedelbart läkare om du får sådana reaktioner.

Om något av dessa händer dig, ska du genast kontakta läkare. Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid.

Bruk av mediciner som Voltaren Rapid kan vara förknippat med en lätt förhöjd risk för hjärtinfarkt eller slaganfall (stroke). Den ökade risken är dock mer sannolik i samband med bruk av stora doser eller vid ett långvarigt bruk. Du ska därför inte överskrida den rekommenderade doseringen eller behandlingstidens längd.

Om du har hjärtproblem, har haft ett slaganfall eller misstänker att du har en ökad risk för dessa sjukdomar (t.ex. om ditt blodtryck är förhöjt, du har diabetes, kolesterolhalten i ditt blod är förhöjd eller om du röker) ska du diskutera dessa med läkare eller apotekspersonal.

Barn och ungdomar

Voltaren Rapid ska inte ges till barn under 14 år. Vid behandling av barn under 14 år kan läkaren ordinera någon annan läkemedelsform med diklofenak.

Andra läkemedel och Voltaren Rapid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om du behandlas med något av följande läkemedel:

 • Litium eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (s.k. SSRI-läkemedel, vilka används för behandling av psykiska besvär och depression).
 • Digoxin (hjärtmedicin).
 • Diuretika (d.v.s. vätskedrivande läkemedel som ökar mängden urin som utsöndras).
 • ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerande medel eller betablockerare (mediciner som används vid behandling av förhöjt blodtryck och hjärtsvikt).
 • Andra antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (såsom acetylsalicylsyra eller ibuprofen).
 • Kortinsonpreparat som tas via munnen (används för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar).
 • ”Blodförtunnande läkemedel” (läkemedel som hindrar blodets förmåga att levras, som t.ex. warfarin).
 • Diabetesmediciner som tas via munnen (t.ex. metformin).
 • Metotrexat (medicin som används vid behandling av vissa typer av cancer eller ledinflammationer).
 • Ciklosporin, takrolimus (används huvudsakligen hos patienter som har genomgått någon organtransplantation).
 • Trimetoprim (för behandling av, och som förebyggande mot, urinvägsinfektioner).
 • Antibiotika av s.k. kinolontyp (som exempelvis ciprofloxacin och levofloxacin).
 • Kolestyramin eller kolestipol (kolesterolsänkande medel).
 • Sulfinpyrazon (används vid behandling av gikt).
 • Vorikonazol (används vid behandling av svampinfektioner).
 • Rifampicin (antibiotikum).
 • Fenytoin (används vid behandling av epilepsi).

Voltaren Rapid med mat och dryck

Voltaren Rapid tabletterna ska sväljas hela med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Tabletterna ska helst tas strax före en måltid eller på tom mage. Halvera eller krossa inte tabletterna, och tugga inte heller på dem.

Äldre personer

Äldre personer kan vara mer känsliga för Voltaren Rapids effekter och biverkningar än andra vuxna. Därför ska de följa läkarens anvisningar speciellt noga. Det är särskilt viktigt att äldre utan dröjsmål informerar sin läkare om det förekommer några biverkningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte ta Voltaren Rapid under en pågående graviditet om det inte är alldeles nödvändigt.

Ta inte Voltaren Rapid eller andra antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel under graviditetens tre sista månader, eftersom detta kan skada fostret eller förorsaka problem vid förlossningen.

Amma inte om du tar Voltaren Rapid, eftersom detta kan vara skadligt för barnet.

Läkaren kan tala om för dig vilka eventuella risker som kan vara förknippade med ett bruk av Voltaren under en pågående graviditet eller i samband med amning.

Kvinnor som planerar en eventuell graviditet

Voltaren Rapid kan göra det svårare att bli gravid. Om du planerar en graviditet eller har problem med att bli gravid ska du inte ta Voltaren Rapid om det inte är alldeles nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Voltaren Rapid kan ibland framkalla biverkningar som synstörningar, en känsla av svindel eller dåsighet (se avsnitt Eventuella biverkningar). Om du får dessa biverkningar ska du inte köra bil, använda maskiner eller utföra andra uppgifter där skärpt uppmärksamhet krävs. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. Beskrivning av läkemedlets effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Voltaren Rapid 50 mg tabletter innehåller sackaros, d.v.s. socker

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Voltaren Rapid 50 mg tabletter innehåller natriumstärkelseglykolat

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Voltaren Rapid ska man ta

Överskrid inte den rekommenderade dosen. Det är viktigt att du använder den minsta möjliga dos som håller din smärta eller feber under kontroll, och att du inte tar Voltaren Rapid under en längre tid än vad som är nödvändigt.

Läkaren ordinerar en dos som är lämplig just för dig. Dosen du ordineras kan vara större eller mindre beroende på hur läkemedlet inverkar på dig.

Vuxna

 • En vanlig dygnsdos i början av behandlingen är 100−150 mg. Vid fall av lindriga symtom och i samband med långtidsbehandling brukar 75−100 mg i dygnet vara lagom. Dygnsdosen fördelas på två eller tre deldoser per dag. Överskrid inte 150 mg per dygn.
 • Vid behandling av smärtsamma menstruationer inleds behandlingen i allmänhet med 50−100 mg så snart de första symtomen visar sig. Behandlingen fortsätts sedan i vanliga fall med 50 mg 1–3 gånger per dygn i några dagars tid enligt behov. Om 150 mg i dygnet inte ger en tillräcklig smärtlindring under en period på 2–3 menstruationscykler, kan läkaren rekommendera att du tar 200 mg i dygnet under följande cykler. Överskrid inte en dos på 200 mg per dygn.
 • Vid behandling av migränanfall ska 50 mg tas omedelbart då de första tecknen på ett annalkande migränanfall visar sig. Om smärtan inte lindras inom två timmar, kan ytterligare en dos på 50 mg tas. Vid behov kan sedan ytterligare doser på 50 mg tas med 4–6 timmars mellanrum. Den totala dygnsdosen får inte överskrida 200 mg.

Användning för barn och ungdomar

 • Vanligtvis räcker en total dygnsdos på 75–100 mg för behandling av barn och ungdomar som är 14 år eller äldre.
 • Dygnsdosen fördelas på två eller tre deldoser. Överskrid inte 150 mg i dygnet.
 • Voltaren Rapid ska inte användas för behandling av migrän hos barn eller ungdomar (under 18 år).

Hur ska Voltaren Rapid tas

Voltaren Rapid tabletterna ska sväljas hela tillsammans med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Tabletterna ska helst tas strax före en måltid eller på tom mage. Halvera eller krossa inte tabletterna, och tugga inte heller på dem.

Hur länge ska Voltaren tas

Följ alltid noggrant de anvisningar läkaren gett dig.

Om du tar Voltaren Rapid under en längre tid, ska du regelbundet uppsöka läkare. Detta för att försäkra att du inte får några biverkningar av behandlingen.

Om du är osäker på hur länge du ska fortsätta ta Voltaren, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Voltaren Rapid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan vara i behov av läkarvård.

Om du har glömt att ta Voltaren Rapid

Om du glömmer en dos ska du ta den så fort du minns det. Om det snart är dags för nästa dos, ska du däremot avstå från den bortglömda dosen och ta nästa dos vid vanlig tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Sluta använda denna medicin och tala genast om för din läkare om du märker av följande:

Allvarliga sällsynta eller mycket sällsynta biverkningar

Dessa biverkningar förekommer sannolikt hos färre än 1 av 1 000 patienter

 • Ovanliga blödningar (t.ex. näsblod) eller en ökad tendens till blåmärken (till följd av ett minskat antal blodplättar)
 • Hög feber, återkommande infektioner eller ihållande halsont (till följd av ett sänkt antal vita blodkroppar)
 • Andnings- eller sväljsvårigheter, hudutslag, klåda, nässelutslag, svindel (tecken på överkänslighet eller en anafylaktisk/anafylaktoid reaktion)
 • Svullnad speciellt i ansikte eller svalg (tecken på s.k. angioödem)
 • Irriterande tankar eller humörsvängningar (tecken på en psykotisk reaktion)
 • Minnesrubbningar (symtom på försämrat minne)
 • Kramper (krampanfall)
 • Ångest
 • Nackstelhet, feber, illamående, kräkningar, huvudvärk (tecken på hjärnhinneinflammation)
 • Plötsligt uppkommen och kraftig huvudvärk, illamående, svindel, domningar, oförmåga eller svårigheter att tala, förlamning eller muskelsvaghet i extremiteter eller ansikte (symtom på TIA, d.v.s. en övergående syrebrist i hjärnan, eller hjärnslag, d.v.s. stroke)
 • Hörselproblem (tecken på nedsatt hörsel)
 • Andfåddhet, andningssvårigheter i liggande ställning, svullna fötter eller ben (tecken på hjärtsvikt)
 • Plötsliga, åtstramande smärtor i bröstet (symtom på hjärtinfarkt)
 • Huvudvärk, svindel (tecken på högt blodtryck)
 • Hudutslag, lilaröda fläckar i huden, feber, klåda (symtom på blodkärlsinflammation)
 • Plötsligt uppkomna andningssvårigheter och en trång känsla i bröstet i kombination med väsande andningsljud eller hosta (tecken på astma eller, vid fall av samtidig feber, lunginflammation)
 • Blodiga kräkningar och/eller svart eller blodig avföring (symtom på blödningar i matsmältningskanalen)
 • Magsmärtor, illamående (eventuella tecken på sår i matsmältningskanalen)
 • Diarré, magsmärtor, feber, illamående, kräkningar (symtom på tjocktarmsinflammation eller förvärrad ulcerös kolit eller Crohns sjukdom)
 • Svåra smärtor i bukens övre del (tecken på bukspottkörtelinflammation)
 • Gulskiftande hud och ögonvitor (s.k. gulsot), illamående, aptitlöshet, mörkfärgad urin (symtom på leverinflammation/leversvikt)
 • Influensaliknande symtom, trötthet, muskelsmärtor, förhöjda leverenzymvärden i blodet (tecken på störningar i leverns funktion, som t.ex. fulminant hepatit, levernekros, leversvikt)
 • Hudutslag med blåsor
 • Röd eller purpurskiftande hud (möjliga symtom på en blodkärlsinflammation), hudutslag med blåsor (eller blåsor på läppar, i ögon eller mun), hudinflammation med flagande eller fjällande hud (tecken på erythema multiforme; eller, vid fall av samtidig feber, på Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys)
 • Hudutslag med fjällande eller flagande hud (tecken på s.k. exfoliativ dermatit)
 • Ökad känslighet för solljus (ljuskänslighetsreaktioner i huden)
 • Lilaröda fläckar i huden (tecken på purpura eller Henoch-Schönleins purpura om reaktionen orsakats av allergi)
 • Svullnad, svaghetskänsla eller avvikelser som rör urineringen (tecken på akut njurskada)
 • Äggvita i urinen (symtom på proteinuri)
 • Svullnad i ansiktet eller kring buken, förhöjt blodtryck (symtom på nefrotiskt syndrom)
 • Ökad eller minskad urinmängd, dåsighet, förvirring, illamående (tecken på s.k. tubulointerstitiell njurinflammation)
 • Betydligt minskad urinmängd (symtom på njurpapillnekros)
 • Allmän svullnad (s.k. ödem)
 • Bröstsmärta, som kan vara ett tecken på en potentiellt allvarlig allergisk reaktion som kallas Kounis syndrom
 • Lätt kramp och ömhet i magen, som börjar kort efter behandlingsstarten med Voltaren Rapid och följs av ändtarmsblödning eller blodig diarré, vanligtvis inom 24 timmar efter att magsmärtor uppstår (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

Om du observerar någon av dessa biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare.

Övriga möjliga biverkningar

Vanliga biverkningar:

Dessa förekommer sannolikt hos 1–10 patienter av 100

Huvudvärk, svindel, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsbesvär, magsmärtor, gasbesvär, försämrad aptit, förändringar i de laboratorieprov som beskriver leverns funktion (t.ex. förhöjda transaminasvärden, d.v.s. ASAT eller ALAT), hudutslag.

Mindre vanliga biverkningar:

Dessa förekommer sannolikt hos 1–10 patienter av 1 000

Hjärtinfarkt, hjärtsvikt, hjärtklappning, bröstsmärtor.

Sällsynta biverkningar:

Dessa förekommer sannolikt hos 1–10 patienter av 10 000

Dåsighet, magsmärtor (tecken på maginflammation), leverstörningar, hudutslag med klåda (tecken på nässelutslag).

Mycket sällsynta biverkningar:

Dessa förekommer sannolikt hos färre än 1 patient av 10 000

Lågt antal röda blodkroppar (anemi), lågt antal vita blodkroppar (leukopeni), förvirring, depression, sömnsvårigheter, mardrömmar, retlighet, stickande eller domnande känsla i händer och fötter (s.k. känselvillor), darrningar, smakförändringar, synrubbningar (försämrad syn, dimsyn, dubbelseende), öronsus (tinnitus), förstoppning, sårnader i munnen (tecken på muninflammation), svullen, röd och öm tunga (symtom på tunginflammation), störningar som rör matstrupen, kramper i bukens övre del speciellt efter måltider (tecken på tarmstriktur), rött hudutslag med klåda och brännande känsla (eksem), hudrodnad (erytem), håravfall (skallighet), klåda, blod i urinen.

Kontakta läkare om någon av dessa biverkningar är störande eller mycket svåra.

Bruk av mediciner som Voltaren kan vara förknippat med en förhöjd risk för hjärtinfarkt eller slaganfall (stroke).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är diklofenakkalium.
 • Övriga innehållsämnen är:

Tablettens kärna: majsstärkelse, trikalciumfosfat, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Dragering: makrogol 8000, mikrokristallin cellulosa, povidon, röd järnoxid (E172), sackaros, talk, titandioxid (E171).

Ditt läkemedel heter Voltaren Rapid och dess läkemedelsform kallas för dragerad tablett. Varje tablett innehåller 50 mg diklofenakkalium som aktiv substans.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rödbrun, Ø 8,8 mm. 10, 30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Finland Oy, Skogsjungfrugränden 10, FI-02130 Esbo.

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25 und Obere Turnstrasse 8-10, Nuernberg, Bayern, 90429, Tyskland

Novartis Farmaceutica, S.A., Gran Via de les Corts Catalanes 764, Barcelona,

08013 Barcelona, Spanien

Novartis Finland Oy, Skogsjungfrugränden 10, FI-02130 Esbo

 

Denna bipacksedel ändrades senast 3.9.2021

Texten ändrad

03.09.2021