Pakkausseloste

FUCICORT emulsiovoide 20/1 mg/g

Fucicort 20 mg/g + 1 mg/g emulsiovoide

Fusidiinihappo, beetametasoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Fucicort emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fucicort emulsiovoidetta
 3. Miten Fucicort emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Fucicort emulsiovoiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Fucicort on emulsiovoide, joka on kortikosteroidin (beetametasoni) ja antibiootin (fusidiinihappo) yhdistelmä.

Beetametasoni hillitsee tulehdusreaktiota ja fusidiinihapolla on antibakteerinen vaikutus. Paikallishoitoon tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erittäin vahvat. Fucicort kuuluu III-ryhmän kortikosteroideihin.

Fucicort emulsiovoidetta käytetään sellaisten ihosairauksien hoidossa, joihin liittyy fusidiinille herkän bakteerin aiheuttama tulehdus.

Mikäli lääkäri on antanut valmisteen käytöstä muita ohjeita, noudatetaan niitä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Fucicort emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen fusidiinihapolle/natriumfusidaatille, beetametasonivaleraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on sienen aiheuttama tulehdus koko kehossa.
 • jos sinulla on viruksen, bakteerin tai sienen aiheuttama tulehdus, akne, ruusufinni tai suuta ympäröivän ihon tulehdus, tai ihotuberkuloosiin viittaavia oireita ja nämä ovat hoitamattomia tai niiden nykyinen hoito ei ole riittävä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Fucicort emulsiovoidetta.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Ole erityisen varovainen Fucicort emulsiovoiteen suhteen:

 • jos sinulla on kutinaa sukupuolielinten alueella tai ihon pintaverisuonten hauraus
 • hoidettaessa laajoja ihoalueita, käytettäessä valmistetta kasvoihin tai ihopoimuissa
 • jos valmistetta käytetään lapselle.
 • Vältä emulsiovoiteen joutumista silmiin, myös hoidettaessa silmien ympärillä olevaa ihoa.
 • Vältä emulsiovoiteen joutumista avoimiin haavoihin ja limakalvoille
 • Vältä suuria määriä, suojaavia siteitä ja pitkittynyttä hoitoa.
 • Koska valmiste sisältää beetametasonivaleraattia, pitkäaikainen Fucicort emulsiovoiteen käyttö voi aiheuttaa ihon ohentumista.

Muut lääkevalmisteet ja Fucicort emulsiovoide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana.

Valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana, mutta on suositeltavaa välttää käyttöä rintojen alueella

Ajaminen ja koneiden käyttö

Fucicort emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Fucicort emulsiovoide sisältää

 • setostearyylialkoholia, joka saattaa aiheuttaa paikallista ihoärsytystä (esim. kosketusihottuma).
 • kloorikresolia, joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Fucicort emulsiovoidetta sivellään hoidettavalle ihoalueelle ohuelti 2-3 kertaa päivässä 2 viikon ajan.

Jos sinusta tuntuu, että valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Fucicort emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Paikallisesti annostellun fusidiinihapon aiheuttamista yliannostuksen oireista ei ole tietoa.

Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien liiallinen pitkäaikaiskäyttö saattaa aiheuttaa lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminnan, joka tavallisesti on ohimenevä.

Jos unohdat käyttää Fucicort emulsiovoidetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Fucicort emulsiovoiteen käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisin hoidon aikana raportoitu haittavaikutus on kutina.

Melko harvinainen (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 100:sta): erilaiset hoidettavan ihoalueen ärsytysoireet, esim. polttava tunne iholla, antopaikan kipu ja ärsytys, yliherkkyys, kuiva iho, kosketusihottuma ja kutina.

Harvinainen (esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 1000:sta): ihottuma, punoitus, nokkosihottuma sekä hoidettavan alueen turvotus ja vesirakkulat.

Tuntematon (esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella): näön hämärtyminen.

Pitkään jatkuva hoito paikalliskortikosteroideilla saattaa aiheuttaa ihon ohenemista (atrofia), pintaverisuonten laajenemista (telangiektasia), ihon juovaisuutta (striat), ihon punoitusta (eryteema), kosketusihottumaa, aknea muistuttavaa ihottumaa, mustelmia, ruusufinniä (rosacea), lisääntynyttä karvankasvua, liikahikoilua sekä ihopigmentin määrän vähenemistä (depigmentaatio). Myös silmänsisäisen paineen nousua ja glaukoomaa on raportoitu silmän alueelle tapahtuvan paikallisen annostelun yhteydessä. Koko elimistöön kohdistuvia haittavaikutuksia saattaa ilmetä, varsinkin suojaavia siteitä käytettäessä (okkluusiovaikutus) tai hoidettaessa laajoja ihoalueita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (lyhenne EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avatun emulsiovoideputken käyttöaika on 3 kuukautta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fucicort emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat fusidiinihappo ja beetametasoni. 1 gramma emulsiovoidetta sisältää 20 mg fusidiinihappoa ja 1 mg beetametasonia (valeraattina)
 • Muut aineet ovat: makrogolisetostearyylieetteri, setostearyylialkoholi, kloorikresoli, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, nestemäinen parafiini, valkovaseliini, natriumhydroksidi, all-rac-α-Tokoferoli, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen ö/v emulsiovoide.

Pakkauskoko: 30 g tuubi

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Tanska

Valmistaja:

LEO Laboratories Ltd, 285 Cashel Road, Dublin 12, Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

LEO Pharma Oy, Vantaa, puh. 020 721 8440.

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi: 2.1.2018

Tekstin muuttamispäivämäärä

02.01.2018