Pakkausseloste

BUPROPION ORION säädellysti vapauttava tabletti 150 mg

Bupropion Orion 150 mg säädellysti vapauttavat tabletit

Bupropion Orion 300 mg säädellysti vapauttavat tabletit

bupropionihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bupropion Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta
 3. Miten Bupropion Orion valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bupropion Orion ‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bupropion Orion on lääkärin määräämä lääke masennuksen (depressio) hoitoon. Sen katsotaan vaikuttavan aivojen kemikaaleihin, noradrenaliiniin ja dopamiiniin, joilla on yhteys masennukseen.

Bupropionia, jota Bupropion Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Bupropion Orion ‑valmistetta

 • jos olet allerginen bupropionille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos otat muita bupropionia sisältäviä lääkkeitä
 • jos sinulla on diagnosoitu epilepsia tai jos sinulla on ollut kouristuskohtauksia
 • jos sinulla on aivokasvain
 • jos yleensä nautit runsaasti alkoholia ja olet juuri lopettanut tai suunnittelet lopettavasi juomisen
 • jos olet vastikään lopettanut rauhoittavien lääkkeiden ottamisen (erityisesti bentsodiatsepiinien tai samankaltaisten lääkkeiden) tai jos aiot lopettaa niiden ottamisen Bupropion Orion ‑hoidon aikana
 • jos sinulla on vaikea maksan toimintahäiriö, kuten kirroosi
 • jos sinulla on tai on ollut syömishäiriö (esim. bulimia tai anoreksia nervosa)
 • jos käytät tai olet käyttänyt muita masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä, joita kutsutaan monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO:n estäjä) viimeisten 14 vuorokauden aikana. Joidenkin MAO:n estäjien kohdalla aikaraja voi olla lyhyempi. Kysy ohjeita lääkäriltäsi.

Jos jokin näistä koskee sinua, älä ota Bupropion Orion ‑valmistetta vaan keskustele asiasta heti lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta.

Kouristuskohtaukset

Ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta lääkärin pitää tietää:

 • jos käytät säännöllisesti runsaasti alkoholia
 • jos sinulla on diabetes, jota hoidat insuliinilla tai tablettihoidolla
 • jos olet joskus saanut vakavan päähän kohdistuneen vamman
 • jos käytät tiettyjä lääkkeitä, ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Bupropion Orion”
 • jos käytät muita masennuslääkkeitä. Näiden lääkkeiden käyttö yhdessä Bupropion Orion ‑valmisteen kanssa voi johtaa serotoniinioireyhtymään, joka voi olla hengenvaarallinen tila (ks. kohdasta ”Muut lääkevalmisteet ja Bupropion Orion).

Bupropion Orion ‑valmisteen on osoitettu aiheuttavan kouristukohtauksia noin yhdellä tuhannesta henkilöstä. Tämä haittavaikutus on todennäköisempi ihmisillä, jotka kuuluvat yllä mainittuihin ryhmiin. Jos saat kohtauksen hoidon aikana, lopeta Bupropion Orion ‑valmisteen käyttö. Älä ota enää lääkettä ja ota yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on ollut mielenterveysongelmia

Joillakin Bupropion Orion ‑valmistetta käyttäneillä henkilöillä on ollut harhanäkyjä tai -kuvitelmia (näet, kuulet tai uskot asioita, joita ei ole olemassa), sekavia ajatuksia tai äärimmäisiä mielialan muutoksia. Nämä vaikutukset ovat todennäköisempiä henkilöillä, joilla on ollut mielenterveysongelmia aikaisemmin. Jos tämä koskee sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta. Lääkärisi saattaa haluta seurata hoitoasi erityisen tarkasti tai suositella jotain toista hoitoa.

Korkea verenpaine

Joillekin Bupropion Orion ‑valmistetta käyttäneille on kehittynyt hoitoa vaativa korkea verenpaine. Jos verenpaineesi on jo nyt korkea, se voi pahentua. Tämä on todennäköisempää, jos käytät nikotiinilaastareita tupakoinnin lopettamisen tukena.

Verenpaineesi tarkistetaan ennen Bupropion Orion ‑hoidon aloittamista ja hoidon aikana, varsinkin jos verenpaineesi on jo nyt korkea.

Jos koet itsesi masentuneeksi tai itsetuhoiseksi

Jos sinulla on todettu masennus, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:

 • jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
 • jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit myös pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi pahenee tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Munuais- ja maksasairaudet

Jos sinulla on munuais- tai maksasairaus, saatat todennäköisemmin saada haittavaikutuksia. Keskustele jälleen lääkärisi kanssa ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta. Lääkärisi saattaa haluta seurata hoitoasi erityisen tarkasti tai suositella jotain toista hoitoa.

Lapset ja nuoret

Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää Bupropion Orion ‑valmistetta. Alle 18-vuotiailla masennuslääkkeiden käyttöön liittyy suurentunut itsemurha-ajatusten ja -käyttäytymisen vaara.

Muut lääkevalmisteet ja Bupropion Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, rohdosvalmisteita, vitamiineja tai ilman reseptiä saatavia valmisteita. Lääkäri voi muuttaa Bupropion Orion ‑annosta tai ehdottaa lääkityksen muuttamista.

Jos otat tai olet ottanut monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO:n estäjä) kutsuttuja masennuslääkkeitä viimeisten 14 vuorokauden aikana, kerro tästä lääkärille äläkä ota Bupropion Orion ‑valmistetta (ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Bupropion Orion ‑valmistetta”).

Jotkut lääkkeet eivät sovi käytettäväksi Bupropion Orion ‑valmisteen kanssa. Jotkut lääkkeet voivat lisätä kohtausten tai kouristusten vaaraa. Jotkut muut lääkkeet voivat lisätä muiden haittavaikutusten vaaraa. Alla luetellaan joitakin esimerkkejä, mutta luettelo ei ole täydellinen.

Kouristuskohtausten todennäköisyys voi olla tavallista suurempi:

 • jos käytät muita masennus- tai mielialalääkkeitä
 • jos käytät teofylliiniä astman tai keuhkosairauden hoitoon
 • jos käytät tramadolia, joka on voimakas kipulääke
 • jos olet käyttänyt rauhoittavia lääkkeitä tai jos suunnittelet lopettavasi niiden käytön Bupropion Orion ‑hoidon aikana (ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Bupropion Orion ‑valmistetta”)
 • jos käytät lääkkeitä malarian estoon (esim. meflokiiniä tai klorokiiniä)
 • jos käytät piristeitä tai muita lääkkeitä painon tai ruokahalun hillitsemiseksi
 • jos käytät steroideja (suun kautta tai pistoksina)
 • jos käytät kinoloneiksi kutsuttuja antibiootteja
 • jos käytät väsyttäviä antihistamiineja, joita käytetään pääasiassa allergian hoitoon
 • jos käytät diabeteslääkkeitä.

Jos jokin yllä olevista koskee sinua, keskustele asiasta heti lääkärisi kanssa äläkä ota Bupropion Orion ‑valmistetta.

Muiden haittavaikutusten todennäköisyys voi olla tavallista suurempi:

 • jos käytät muita lääkkeitä masennuksen hoitoon (esim. amitriptyliiniä, fluoksetiinia, paroksetiinia, sitalopraamia, essitalopraamia, venlafaksiinia, dosulepiinia, desipramiinia tai imipramiinia) tai muiden psyykkisten sairauksien hoitoon (kuten klotsapiinia, risperidonia, tioridatsiinia tai olantsapiinia). Bupropion Orion ‑valmisteella voi olla yhteisvaikutuksia joidenkin masennuksen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa ja saatat kokea henkisen tilan muutoksia (esim. levottomuus, aistiharhat, kooma) ja muita vaikutuksia, kuten yli 38 °C ruumiinlämpö, sykkeen nousu, epävakaa verenpaine ja refleksien liioittelu, lihasjäykkyys, koordinaation puute ja/tai maha-suolikanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli).
 • jos käytät lääkkeitä Parkinsonin tautiin (levodopa, amantadiini tai orfenadriini)
 • jos käytät lääkkeitä, jotka vaikuttavat kehosi kykyyn pilkkoa Bupropion Orion ‑valmistetta (karbamatsepiini, fenytoiini, valproaatti)
 • jos käytät joitakin syöpäsairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (kuten syklofosfamidia, ifosfamidia)
 • jos käytät tiklopidiinia tai klopidogreelia, joita käytetään pääasiassa sydäntautien hoidossa tai aivoinfarktin estoon
 • jos käytät jotakin beetasalpaajaa (kuten metoprololia), jota käytetään pääasiassa korkean verenpaineen hoitoon
 • jos käytät joitakin sydämen rytmihäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (propafenoni tai flekainidi)
 • jos käytät nikotiinilaastareita tukena tupakoinnin lopettamisessa.

Jos jokin yllä olevista koskee sinua, keskustele asiasta heti lääkärisi kanssa äläkä ota Bupropion Orion ‑valmistetta. Lääkärisi arvioi Bupropion Orion ‑valmisteen käytön sinulle aiheuttamia hyötyjä ja haittoja.

Bupropion Orion voi olla vähemmän tehokas:

 • jos otat ritonaviiria tai efavirentsiä, HIV:n hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.

Jos tämä koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi. Lääkärisi tarkistaa, miten hyvin Bupropion Orion tehoaa sinuun. Voi olla tarpeen lisätä annostasi tai vaihtaa masennuslääkettäsi. Älä lisää Bupropion Orion -annostasi ilman lääkärin ohjeita, koska tämä voi suurentaa haittavaikutusten riskiä (mukaan lukien kouristuskohtaukset).

Bupropion Orion voi alentaa toisten lääkkeiden tehoa:

 • jos käytät rintasyövän hoitoon tarkoitettua tamoksifeenia.

Jos tämä koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi. Voi olla tarpeen vaihtaa masennuslääkkeesi toiseen.

 • Jos käytät sydänlääkettä nimeltä digoksiini.

Jos tämä koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi. Lääkäri saattaa harkita digoksiiniannoksen muuttamista.

Bupropion Orion alkoholin kanssa

Alkoholi voi vaikuttaa siihen, miten Bupropion Orion vaikuttaa, ja joskus harvoin yhdessä käytettynä ne voivat vaikuttaa hermostoon tai henkiseen tilaasi. Jotkut huomaavat olevansa herkempiä alkoholin vaikutuksille, kun he ottavat Bupropion Orion ‑valmistetta. Lääkäri voi ehdottaa, että et juo alkoholia (olutta, viiniä tai väkeviä juomia) Bupropion Orion ‑hoidon aikana tai kehottaa juomaan mahdollisimman vähän. Jos kuitenkin juot nyt runsaasti, älä lopeta äkillisesti: se voi altistaa sinut kohtauksille.

Keskustele lääkärin kanssa alkoholin käytöstä ennen kuin aloitat Bupropion Orion ‑valmisteen käytön.

Vaikutus virtsakokeisiin

Bupropion Orion voi häiritä joitakin muiden lääkeaineiden toteamiseen käytettäviä laboratoriokokeita. Jos sinun tarvitsee antaa virtsanäyte, kerro lääkärille tai sairaalassa, että käytät Bupropion Orion ‑valmistetta.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Bupropion Orion ‑valmistetta, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, ellei lääkäri suosittele käyttämään. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Osassa tutkimuksista, mutta ei kaikissa, on raportoitu vauvan lisääntyneestä todennäköisyydestä saada synnynnäisiä epämuodostumia, erityisesti sydänvikoja, kun äiti käyttää bupropionia. Ei tiedetä, johtuvatko nämä epämuodostumat Bupropion Orion ‑valmisteen käytöstä.

Bupropion Orion ‑valmisteen sisältämät aineet voivat kulkeutua rintamaitoon. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos Bupropion Orion saa olosi sekavaksi tai sinua huimaa, älä aja autoa tai käytä työkaluja tai koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Alla esitetään tavanomainen annostus, mutta lääkäri määrää annoksen juuri sinulle. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Voi viedä jonkin aikaa ennen kuin alat tuntea olosi paremmaksi. Vie jonkin aikaa ennen kuin lääke vaikuttaa täydellä teholla, joskus viikkoja tai kuukausia. Kun alat voida paremmin, lääkäri voi kehottaa sinua jatkamaan Bupropion Orionhoitoa, että masennus ei palaisi.

Kuinka paljon lääkettä otetaan

Tavallinen suositeltu annos aikuisille on yksi 150 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Lääkäri voi nostaa annoksen 300 mg:aan kerran vuorokaudessa, jos masennus ei helpota useiden viikkojen hoidon jälkeen.

Jotkut potilaat voivat jatkaa annoksella 150 mg kerran vuorokaudessa koko hoitojakson ajan. Lääkäri on voinut määrätä tämän annoksen, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus.

Kuinka kauan lääkettä otetaan

Vain sinä ja hoitava lääkäri voitte päättää, kuinka kauan Bupropion Orion -valmistetta otetaan. Voi viedä viikkoja tai kuukausia ennen kuin havaitset paranemista. Keskustele oireistasi lääkärin kanssa säännöllisesti päättääksenne kuinka kauan otat tätä lääkettä Kun alat voida paremmin, lääkäri voi kehottaa sinua jatkamaan Bupropion Orion ‑hoitoa, ettei masennus palaisi.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää Bupropion Orion -valmistetta.

Miten ottaa tabletit

Ota Bupropion Orion ‑tablettiannos aamuisin. Älä ota Bupropion Orion ‑tabletteja useammin kuin kerran vuorokaudessa.

Tabletti on päällystetty kuorella, joka vapauttaa hitaasti lääkeainetta elimistössäsi. Saatat huomata ulosteessasi jotain, mikä näyttää tabletilta. Kyseessä on tyhjä kuori, joka poistuu elimistöstäsi.

Niele tabletit kokonaisina. Älä pureskele, murskaa tai jaa niitä – jos teet näin, vaarana saattaa olla, että saat yliannoksen lääkettä, koska lääke vapautuu kehoosi liian nopeasti. Tällöin voit helpommin saada haittavaikutuksia, myös kouristuskohtauksia.

Tabletit voi ottaa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Jos otat enemmän Bupropion Orion ‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos otat liian monta tablettia, kouristuskohtausten tai muiden haittavaikutusten vaara voi kasvaa. Älä viivyttele, vaan ota yhteys lääkäriin saadaksesi opastusta tai hakeudu heti lähimpään sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Bupropion Orion ‑tabletteja

Jos unohdat ottaa annoksen, odota ja ota seuraava tabletti tavalliseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Bupropion Orion ‑tablettien oton

Älä lopeta Bupropion Orion ‑tablettien ottoa tai pienennä annostasi ilman, että keskustelet asiasta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kouristuskohtaukset

Noin yksi tuhannesta Bupropion Orion ‑valmistetta käyttävästä voi saada kouristuskohtauksen. Riski saada kohtaus on suurempi, jos ottaa liian suuren annoksen, käyttää samanaikaisesti tiettyjä lääkkeitä tai jos henkilöllä on muuten tavallista suurempi vaara saada kohtauksia. Jos tämä huolestuttaa, kysy asiasta lääkäriltäsi (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Jos saat kohtauksen, kerro asiasta lääkärille, kun olet toipunut. Älä ota enää tabletteja.

Allergiset reaktiot

Jotkut voivat saada Bupropion Orion ‑valmisteesta allergisia reaktioita, kuten:

 • ihon punoitus tai nokkosrokon kaltainen ihottuma, rakkulat tai kutiavat paukamat iholla (nokkosihottuma). Jotkut ihottumat voivat vaatia sairaalahoitoa, varsinkin, jos suussasi tai silmissäsi esiintyy arkuutta.
 • poikkeuksellinen hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet
 • silmäluomien, huulien tai kielen turpoaminen
 • lihas- tai nivelkipu
 • pyörtyminen tai hetkellinen tajunnan menetys.

Jos sinulla esiintyy allergisen reaktion oireita, ota heti yhteys lääkäriin. Älä ota enää tabletteja.

Allergiset reaktiot voivat kestää pitkään. Jos lääkäri määrää jotakin lääkettä allergisten oireiden hoitoon, ota koko kuuri loppuun.

Lupusihottuma tai lupuksen oireiden paheneminen

Esiintymistiheys tuntematon – esiintyvyyttä ei voida arvioida Bupropion Orion ‑valmisteen käyttäjiä koskevien, saatavissa olevien tietojen perusteella.

Lupus on immuunijärjestelmän häiriö, joka vaikuttaa ihoon ja muihin elimiin. Jos sinulla esiintyy lupuksen pahenemisvaiheita, ihottumaa tai ihomuutoksia (erityisesti auringonvalolle altistuneilla alueilla) Bupropion Orion -hoidon aikana, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sillä hoito on ehkä lopetettava.

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • univaikeudet. Muista ottaa Bupropion Orion aamuisin.
 • päänsärky
 • suun kuivuminen
 • pahoinvointi, oksentelu.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • kuume, huimaus, kutina, hikoilu ja ihottuma (joskus allergisen reaktion johdosta)
 • tärinä, vapina, heikotus, väsymys, rintakipu
 • ahdistuneisuus tai kiihtyneisyys
 • mahakipu tai muut vatsavaivat (ummetus), makuaistin muutokset, ruokahaluttomuus (anoreksia)
 • verenpaineen nousu (joskus vaikea), punastuminen
 • korvien soiminen, näköhäiriöt.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • masentuneisuus (ks. myös kappaleen 2 ”Varoitukset ja varotoimet” kohta ”Jos koet itsesi masentuneeksi tai itsetuhoiseksi”)
 • hämmentynyt olo
 • keskittymiskyvyn puute
 • sydämen nopealyöntisyys
 • painon lasku.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • kouristukset.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • sydämen tykytykset, pyörtyminen
 • nykimiset, lihasten jäykkyys, hallitsemattomat liikkeet, kävely- tai koordinaatio-ongelmat
 • levottomuus, ärtyneisyys, vihamielisyys, aggressiivisuus, erikoiset unet, puutuminen tai tunnottomuus, muistihäiriöt
 • ihon tai silmänvalkuaisten kellertyminen (keltatauti), mikä voi johtua maksaentsyymiarvojen noususta, maksatulehdus
 • vaikeat allergiset reaktiot, ihottuma, johon liittyy nivel- ja lihaskipuja
 • verensokeriarvojen muutokset
 • tihentynyt tai vähentynyt virtsaamistarve
 • virtsanpidätyskyvyttömyys (tahaton virtsaaminen, virtsankarkailu)
 • vaikea ihottuma suussa tai muissa kehon osissa, mikä voi olla hengenvaarallinen
 • psoriaasin paheneminen (punertavat ihon paksunemat)
 • epätodellisuuden tai outouden tunne (depersonalisaatio), olemattomien asioiden näkeminen ja kuuleminen (hallusinaatiot), harhaluulot (deluusiot), voimakas epäluuloisuus (paranoia).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Muita haittavaikutuksia on ollut pienellä määrällä ihmisiä, mutta haittojen tarkkaa yleisyyttä ei tunneta:

 • itsetuhoiset ja itsemurha-ajatukset Bupropion Orion ‑hoidon aikana tai pian hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta”). Jos saat tällaisia ajatuksia, ota heti yhteys lääkäriin tai mene heti sairaalaan.
 • irtautuminen todellisuudesta ja kyvyttömyys ajatella tai arvioida asioita selvästi (psykoosi). Muita oireita voivat olla harhanäyt ja/tai harhakuvitelmat.
 • punasolujen määrän väheneminen (anemia), valkosolujen määrän väheneminen (leukopenia) ja verihiutaleiden määrän väheneminen (trombosytopenia)
 • pienentynyt veren natriumarvo (hyponatremia)
 • henkisen tilan muutokset (esim. levottomuus, hallusinaatiot, kooma) ja muut vaikutukset, kuten yli 38 °C:n ruumiinlämpö, sykkeen nousu, epävakaa verenpaine ja refleksien liioittelu, lihasjäykkyys, koordinaation puute ja/tai maha-suolikanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli), kun Bupropion Orion ‑valmistetta käytetään yhdessä masennuksen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa (kuten paroksetiini, sitalopraami, essitalopraami, fluoksetiini ja venlafaksiini).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bupropion Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on bupropionihydrokloridi. Yksi tabletti sisältää 150 mg tai 300 mg bupropionihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat:
  Tabletin ydin: povidoni, kloorivetyhappo, natriumstearyylifumaraatti.
  Tabletin päällyste: etyyliselluloosa, hydroksipropyyliselluloosa, metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri, vedetön kolloidinen piidioksidi, makrogoli, trietyylisitraatti, hypromelloosi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

150 mg:n tabletti: Valkoinen tai vaaleankeltainen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä. Tabletin halkaisija on 7,4 mm.

300 mg:n tabletti: Valkoinen tai vaaleankeltainen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä. Tabletin halkaisija on 9,8 mm.

Tabletteja on saatavissa 30 ja 90 tabletin muovipurkeissa (HDPE), joissa on lapsiturvallinen korkki. Purkeissa on silikageeli/aktiivihiilityyny ja hapen/kosteuden sitoja.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.6.2021.

Tekstin muuttamispäivämäärä

01.06.2021