Pakkausseloste

CANESPOR kräm 10 mg/g

Tilläggsinformation

Canespor 10 mg/g kräm

bifonazol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 1. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 2. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 3. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 4. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Canespor kräm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Canespor kräm

3. Hur du använder Canespor kräm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Canespor kräm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Canespor kräm innehåller bifonazol. Bifonazol tillhör läkemedelsgruppen imidazoler. Det tränger sig in i de infekterade hudlagren där det dödar svampen.

Canespor kräm används hos vuxna för behandling av svampinfektion i huden

 • i fötterna eller mellan tårna (fotsvamp)

Om du är osäker på om du har svampinfektion, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Canespor kräm

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Canespor kräm

 • om du tidigare har fått en allergisk reaktion mot något annat läkemedel som används för behandling av svampinfektion (t.ex. ekonazol, klotrimazol, mikonazol)
 • om du har diabetes.

Observera:

 • Används med försiktighet på skadad eller röd hud
 • Täck inte hudområdet med ett förband efter applicering av Canespor kräm
 • Undvik att Canespor kräm kommer i kontakt med ögonen.
 • Läkemedlet får inte sväljas.

Barn och ungdomar

Canespor kräm får användas till barn endast om läkaren har ordinerat det. Se till att barnet inte får krämen i munnen.

Andra läkemedel och Canespor kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Hos patienter som använder warfarin för att förhindra eller behanda blodpropp bör blodproven som tas för kontroll av warfaringbehandlingen noggrant följas upp av läkare under behandling med Canespor kräm.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Canespor kräm rekommenderas inte under graviditet. Canespor kräm rekommenderas inte till kvinnor som kan bli gravida och inte använder preventivmedel.

Amning

Amma inte under behandling med Canespor kräm.

Körförmåga och användning av maskiner

Canespor kräm har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Canespor kräm innehåller cetostearylalkohol och bensylalkohol

 • cetostearylalkohol kan förorsaka lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).
 • Detta läkemedel innehåller 2 g bensylalkohol per 100 g. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Före varje användningstillfälle ska det infekterade hudområdet tvättas för att avlägsna fjällande hud och eventuella krämrester från föregående användningstillfälle. Efter tvätt ska huden torkas noggrant, särskilt mellan tårna och andra områden som kan vara svåra att torka.

Rekommenderad dos

En gång dagligen, cirka 1 cm kräm som klämts ut ur tuben räcker oftast för behandling av ett område som motsvarar en handflata.

Användningssätt

Applicera ett tunt lager av Canespor kräm och gnid in lätt på det infekterade hudområdet, helst före läggdags. Tvätta händerna efter användning.

Handdukar och kläder som kommer i kontakt med infekterade hudområden ska bytas dagligen. Detta förhindrar att svampinfektionen sprider sig till andra hudområden eller andra personer.

Behandlingstid

För att uppnå ett varaktigt behandlingsresultat ska du fortsätta att använda Canespor kräm under nedan angiven tid även om symtomen skulle ha försvunnit.

Rekommenderad behandlingstid vid svampinfektion:

fötter, mellan tårna (fotsvamp)

3 veckor

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Om du upplever att effekten av Canespor kräm är för stark eller för svag, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Canespor kräm

Om du Fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Canespor kräm

Fortsätt behandlingen enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal eller enligt beskrivning i denna bipacksedel.

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Canespor kräm

Om du avbryter behandlingen med Canespor kräm eller avslutar behandlingen för tidigt är det möjligt att infektionen inte har försvunnit helt och kan komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

 • brännande känsla på huden/brännande känsla

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

 • lokal svullnad
 • rodnad, eksem, hudirritation och klåda

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • smärta vid appliceringsstället
 • allergiska hudreaktioner och hudutslag
 • nässelutslag, vätskefyllda knottror på huden, fjällande hud, torr hud, uppmjukning av huden

Ovan nämnda biverkningar försvinner oftast när behandlingen avslutas.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tuben och kartongen (Utg. dat./EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Öppnad tub ska användas inom 16 månader, dock före utgångsdatum.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är bifonazol.
 • 1 g kräm innehåller 10 mg bifonazol.
 • Övriga innehållsämnen är bensylalkohol, cetostearylalkohol, cetylpalmitat, oktyldodekanol, polysorbat 60, renat vatten och sorbitanstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Canespor är en vit kräm förpackad i en aluminiumtub med lackad insida och skruvlock av polyeten. Tuben är försedd med en film som visar att tuben är oöppnad.

Canespor finns i följande förpackningsstorlekar:

20 g, 30 g

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer Oy,

Pansiovägen 47, 20210 Åbo, Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Bayer Oy, Consumer Health, PB 73, 02151 Esbo. Telefon 020 78521.

Tillverkare

Kern Pharma S.L.

Poligon Industrial Colon II, C / Venus

72, 08228 Terrassa (Barcelona)

Spanien

och

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Irland Canespor 10 mg/g Cream

Finland Canespor 10 mg/g -kräm

Denna bipacksedel ändrades senast 16.3.2022

Texten ändrad

16.03.2022