Package information leaflet

TRULICITY injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg

Tilläggsinformation

Trulicity 0,75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna
Trulicity 1,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna

Trulicity 3 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna
Trulicity 4,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna

dulaglutid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Trulicity är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Trulicity

3. Hur du använder Trulicity

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Trulicity ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Trulicity innehåller en aktiv substans som kallas dulaglutid. Det används för att sänka blodsockret (glukos) hos vuxna och barn, som är 10 år eller äldre, med typ 2-diabetes och kan hjälpa till att förebygga hjärtsjukdom. 

Vid typ 2-diabetes producerar din kropp inte tillräckligt mycket insulin och det insulin som din kropp producerar fungerar inte så bra som det borde.  När detta händer ansamlas sockret (glukos) i blodet.

Trulicity används:

 • ensamt om ditt blodsocker inte är väl kontrollerat med hjälp av endast kost och motion och du inte kan ta metformin (ett annat diabetesläkemedel).
 • eller tillsammans med andra läkemedel mot diabetes när dessa inte räcker till för att kontrollera ditt blodsockervärde. De andra läkemedlen kan vara sådana som tas via munnen och/eller insulin som du tar genom en injektion.

Det är viktigt att du fortsätter följa råden om kost och motion som du får av läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Trulicity

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Trulicity om:

 • Du får dialys eftersom detta läkemedel då inte rekommenderas.
 • Du har typ 1-diabetes (den typ som innebär att kroppen inte producerar något insulin) eftersom detta läkemedel kanske inte är lämpligt för dig.
 • Du har diabetesketoacidos (en komplikation vid diabetes som inträffar när kroppen inte kan bryta ner glukos eftersom det inte finns tillräckligt mycket insulin). Tecken på detta är snabb viktnedgång, illamående eller kräkningar, att andedräkten har en sötaktig lukt, du har en sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller att din urin eller svett luktar annorlunda.
 • du har svåra matsmältningsbesvär eller problem med att maten stannar längre i magsäcken än normalt (inkluderande gastropares).
 • Du har haft pankreatit (bukspottkörtelinflammation), vilket ger svåra smärtor i magen och ryggen som inte ger med sig.
 • Du tar en sulfonureid eller insulin för din diabetes eftersom du kan få lågt blodsocker (hypoglykemi). Din läkare kan behöva ändra dosen av dessa andra läkemedel för att minska risken för detta.

Trulicity är inte ett insulin och ska därför inte användas som en ersättning för insulin.

När du påbörjar behandling med Trulicity kan du i vissa fall uppleva vätskeförlust/uttorkning, t.ex. vid kräkningar, illamående och/eller diarré som kan leda till nedsatt njurfunktion. Det är viktigt att undvika uttorkning genom att dricka mycket vätska. Kontakta din läkare om du har några frågor eller problem.

Barn och ungdomar

Trulicity kan användas av barn och ungdomar som är 10 år eller äldre. Studier saknas om användning hos barn under 10 år.

Andra läkemedel och Trulicity

Då Trulicity kan försämra magtömningshastigheten, vilket i sin tur kan påverka andra läkemedel, tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet 

Det är inte känt om dulaglutid kan skada ditt foster. Fertila kvinnor ska använda preventivmedel under behandlingen med dulaglutid. Tala om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, eftersom Trulicity inte ska användas under graviditet. Tala med läkaren om hur du bäst kan kontrollera ditt blodsocker när du är gravid.

Amning

Tala med läkaren innan du tar detta läkemedel om du vill amma eller redan ammar. Trulicity ska inte användas om du ammar. Det är inte känt om dulaglutid passerar över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Trulicity har ingen eller ringa effekt på körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Om du använder Trulicity tillsammans med en sulfonureid eller insulin kan du emellertid få lågt blodsocker (hypoglykemi), vilket kan försämra din koncentrationsförmåga. Undvik att framföra något fordon eller använda maskiner om du får tecken på lågt blodsocker. Se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används, ”Varningar och försiktighet”, för information om den ökade risken för lågt blodsocker, och avsnitt Eventuella biverkningar för varningstecken på lågt blodsocker. Tala med din läkare om du behöver mer information.

Trulicity innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s är näst intill ‘natriumfritt’.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska använda detta läkemedel.

Vuxna

Din läkare kan rekommendera en dos på 0,75 mg en gång per vecka för din diabetesbehandling när Trulicity används ensamt.

När det används tillsammans med andra diabetesläkemedel kan läkaren rekommendera en dos på 1,5 mg en gång per vecka.

Om ditt blodsocker inte är tillräckligt väl kontrollerat kan läkaren öka dosen till 3 mg en gång per vecka.

Om blodsockerkontrollen fortfarande inte är tillräcklig kan dosen ökas ytterligare till 4,5 mg en gång per vecka.

Barn och ungdomar

Startdos för barn och ungdomar som är 10 år eller äldre är 0,75 mg en gång per vecka. Om ditt blodsocker inte är tillräckligt väl kontrollerat efter minst 4 veckor kan din läkare öka dosen till 1,5 mg en gång per vecka.

Varje penna innehåller en veckodos av Trulicity (0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg eller 4,5 mg). Pennorna är endast för engångsbruk.

Du kan använda pennan när som helst under dygnet, med eller utan mat. Ta det på samma veckodag om du kan. Du kan kryssa i vilken veckodag du injicerar den första dosen på kartongen eller i en almanacka för att lättare komma ihåg det.

Trulicity injiceras under huden (subkutan injektion) i buken eller övre delen av benet (låret). Om du får injektionen av någon annan kan den ges i överarmen.

Om du vill kan du injicera i samma område på kroppen varje vecka. Var dock noga med att välja ett nytt injektionsställe inom det området varje gång.

Det är viktigt att du testar ditt blodsockervärde såsom du blivit instruerad av din läkare, apotekspersonal eller sköterska, om du tar Trulicity tillsammans med en sulfonureid eller insulin.

Läs bruksanvisningen för pennan noga innan du använder Trulicity.

Om du har använt för stor mängd Trulicity

Om du har använt för mycket Trulicity ska du omedelbart tala med läkare. För mycket av detta läkemedel kan göra att du får för lågt blodsocker (hypoglykemi) och att du blir illamående eller kräks.

Om du har glömt att använda Trulicity

Om du har glömt att injicera en dos och det är minst 3 dagar kvar innan du ska ta nästa dos, ska du injicera dosen så snart som möjligt. Injicera sedan nästa dos på den vanliga dagen.

Om det är mindre än 3 dagar kvar innan du ska ta nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen och injicera nästa dos på den vanliga dagen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om det behövs kan du även ändra vilken veckodag du tar Trulicity, så länge det har gått minst 3 dagar sedan den senaste dosen Trulicity.

Om du slutar att använda Trulicity

Sluta inte använda Trulicity utan att första tala med läkaren. Om du slutar använda Trulicity kan dina blodsockervärden stiga.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner, angioödem).
  Du bör söka medicinsk hjälp omedelbart om du får symtom som utslag, klåda och snabb svullnad av vävnaderna i hals, ansikte, mun eller svalg nässelfeber och svårigheter att andas.
   
 • Inflammerad bukspottkörtel (akut pankreatit) vilken kan orsaka svår smärta i mage och rygg som inte går över.
  Du bör söka medicinsk hjälp omedelbart om du upplever sådana
  symtom.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Tarmobstruktion – en allvarlig form av förstoppning som även medför andra symtom såsom buksmärta, uppsvälldhet eller kräkning.
  Du bör söka medicinsk hjälp omedelbart om du upplever sådana symtom.

Andra biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Illamående – detta brukar gå över efter en tids behandling
 • Kräkningar – detta brukar gå över efter en tids behandling
 • Diarré – detta brukar gå över efter en tids behandling
 • Magsmärtor

Dessa biverkningar är oftast inte allvarliga. De är vanligast när man börjar ta dulaglutid och minskar med tiden hos de flesta patienter.

 • Lågt blodsocker (hypoglykemi) är mycket vanligt när dulaglutid används tillsammans med läkemedel som innehåller metformin, en sulfonureid och/eller insulin. Om du tar en sulfonureid eller insulin kan dosen behöva sänkas under tiden du behandlas med dulaglutid.
 • Symtom på lågt blodsocker kan vara huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, hungerkänslor, förvirring, lättretlighet, snabba hjärtslag och svettningar. Läkaren ska tala om för dig hur du ska behandla lågt blodsocker.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Lågt blodsocker (hypoglykemi) är vanligt när dulaglutid används ensamt eller tillsammans med en kombination av metformin och pioglitazon, eller med en hämmare av natrium-glukos-kotransportör 2 (SGLT2-hämmare) med eller utan metformin. En lista över möjliga symtom finns ovan i stycket om mycket vanliga biverkningar.
 • Minskad aptit
 • Matsmältningsbesvär
 • Förstoppning
 • Tarmgaser
 • Uppsvälldhet
 • Reflux eller halsbränna – då magsyra kommer upp från magen, genom matstrupen och upp till munnen
 • Rapningar
 • Trötthet
 • Ökad puls
 • Långsammare elektrisk aktivitet i hjärtat.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Reaktioner på injektionsstället (t.ex. utslag eller rodnad)
 • Allergiska reaktioner (överkänslighet) (t ex svullnad, upphöjda kliande hudutslag (nässelutslag))
 • Uttorkning, ofta förknippat med illamående, kräkningar och/eller diarré
 • Gallstenar
 • Inflammerad gallblåsa.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • En fördröjd tömning av magsäcken.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

I Sverige:

webbplats: www.lakemedelsverket.se
Läkemedelsverket
Box 26
SE-751 03 Uppsala

I Finland:

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
FI-00034 Fimea

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på pennan och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Trulicity kan tas ut ur kylskåpet och förvaras vid en temperatur på högst 30 °C i upp till 14 dagar.

Använd inte läkemedlet om pennan är skadad eller om läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dulaglutid.

 • Trulicity 0,75 mg: En förfylld penna innehåller 0,75 mg dulaglutid i 0,5 ml lösning.
 • Trulicity 1,5 mg: En förfylld penna innehåller 1,5 mg dulaglutid i 0,5 ml lösning.
 • Trulicity 3 mg: En förfylld penna innehåller 3 mg dulaglutid i 0,5 ml lösning.
 • Trulicity 4,5 mg: En förfylld penna innehåller 4,5 mg dulaglutid i 0,5 ml lösning.

Övriga innehållsämnen är natriumcitrat (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används under ”Trulicity innehåller natrium” för ytterligare information), citronsyra, mannitol, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Trulicity är en klar, färglös lösning för injektion i en förfylld penna.

En förfylld penna innehåller 0,5 ml lösning.

Den förfyllda penna är endast avsedd för engångsbruk.

Förpackningsstorlekar: 2, 4 eller flerpack om 12 (3 förpackningar med 4 i varje) förfyllda pennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att finnas tillgängliga i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

Tillverkare

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Italien.
Lilly France, 2, rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: +358-(0) 9 85 45 250

Denna bipacksedel ändrades senast 6.3.2023

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Direktiv för användaren

Trulicity 0,75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna

dulaglutid

← Veckla ut helt →

Läs båda sidor för fullständiga anvisningar

INFORMATION OM TRULICITY FÖRFYLLD PENNA

Läs igenom hela denna bruksanvisning och bipacksedeln noga innan du använder den förfyllda pennan. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om hur man injicerar Trulicity på rätt sätt.

 • Pennan är ett förfyllt injektionshjälpmedel som är klart att använda och avsett för engångsbruk. Varje penna innehåller en veckodos av Trulicity (0,75 mg). Varje penna innehåller endast en dos.
 • Trulicity administreras en gång per vecka. Det kan vara bra att markera dagarna i din almanacka för att komma ihåg när det är dags för nästa dos.
 • När du trycker på den gröna injektionsknappen för pennan automatiskt in nålen i din hud, injicerar läkemedlet och drar sedan tillbaka nålen när injektionen är klar.

INNAN DU BÖRJAR

Ta ut

Kontrollera

Inspektera

Förbered

ur kylskåpet.

Lämna bottenlocket på tills det är dags att injicera.

på etiketten att du har rätt läkemedel och att utgångsdatum inte har passerats.

pennan. Använd inte läkemedlet om pennan är skadad eller om läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar.

dig genom att tvätta händerna.

 

VÄLJ INJEKTIONSSTÄLLE

• Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kan hjälpa dig att välja det injektionsställe som passar dig bäst.
• Du kan injicera läkemedlet i buken eller i låret.
• Om en annan person ger dig injektionen kan du få den i överarmen.
• Byt injektionsställe varje vecka. Du kan använda samma område på kroppen men tänk på att välja ett nytt injektionsställe inom det området.

 

FRAM

 BAK

1. TA AV LOCKET
2. PLACERA OCH LÅS UPP
3. TRYCK IN OCH HÅLL KVAR

 

1 TA AV LOCKET

Kontrollera att pennan är låst.
• Dra av det grå bottenlocket.

Sätt inte tillbaka bottenlocket – det kan skada nålen. Rör inte nålen.

• När det grå bottenlocket tagits bort och ser ut som på bilden, kan det kastas.

Om det gråa bottenlocket inte ser ut som på bilden ovan:

 • Använd inte pennan.
 • Spara pennan och bottenlocket på ett säkert ställe och kontakta Lilly.
 • Använd en ny penna.

 

2 PLACERA OCH LÅS UPP

• Placera den genomskinliga bottenplattan plant och med ett bestämt
tryck mot din hud på injektionsstället.

Lås upp genom att vrida på låsringen.

 

3 TRYCK IN OCH HÅLL KVAR

• Tryck in och håll kvar den gröna injektionsknappen. Du hör ett ljudligt klick.

Håll kvar den genomskinliga bottenplattan med ett bestämt tryck mot huden tills du hör ett andra klick. Detta sker när nålen börjar gå tillbaka efter cirka 5–10 sekunder.
• Ta bort pennan från huden.

 

VIKTIG INFORMATION

Förvaring och hantering

Kasta pennan

Vanliga frågor

Övrig information

Om du vill ha mer information


FÖRVARING OCH HANTERING

 • Pennan innehåller delar av glas. Hantera den varsamt. Använd inte pennan om du har tappat den på en hård yta. Ta en ny penna till injektionen.
 • Förvara pennan i kylskåp.
 • Om du inte har tillgång till kylskåp kan du förvara pennan i rumstemperatur (under 30 ºC) i högst 14 dagar.
 • Pennan får inte frysas. Om pennan har varit fryst ska den INTE ANVÄNDAS.
 • Förvara pennan i originalförpackningen för att skydda den mot ljus.
 • Förvara pennan utom syn- och räckhåll för barn.
 • Fullständig information om korrekt förvaring finns i bipacksedeln.

KASTA PENNAN

• Pennan ska kastas i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens,
apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.
• Behållaren för vassa föremål ska inte återvinnas.
• Fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan hur man
kastar läkemedel som inte längre används.

VANLIGA FRÅGOR

Vad ska jag göra om jag ser en luftbubbla i pennan?

Luftbubblor är normalt. De kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

Vad händer om jag låser upp pennan och trycker på den gröna injektionsknappen innan jag har tagit bort bottenlocket?

Ta inte bort bottenlocket och använd inte pennan. Kasta pennan enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Injicera din dos med en annan penna.

Vad händer om det finns en vätskedroppe på nålspetsen när jag tar bort bottenlocket?

En vätskedroppe på nålspetsen är inget ovanligt och det påverkar inte din dos.

Måste jag hålla injektionsknappen intryckt ända tills injektionen är klar?

Det behövs inte, men det kan göra det lättare för dig att hålla pennan stadigt och bestämt mot huden.

Jag hörde mer än två klick när jag tog injektionen – två höga klick och ett lite lägre. Fick jag hela injektionen?

En del patienter kan höra ett lite tystare klick strax före det andra höga klicket. Det hör till pennans normala funktion. Ta inte bort pennan från huden förrän du hör det andra, högre klicket.

Vad händer om jag har en droppe vätska eller blod på huden efter injektionen?

Detta är inget ovanligt och det påverkar inte din dos.

Jag är inte säker på att pennan fungerade som den skulle.

Kontrollera om du har fått din dos. Dosen har avgetts korrekt om den grå delen är synligt. (Se steg 3). Kontakta även läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska det lokala Lilly-kontoret som nämns i bipacksedeln för att få ytterligare instruktioner. Förvara pennan säkert under tiden för att undvika oavsiktliga stickskador.

ÖVRIG INFORMATION

 • Om du har problem med synen ska du INTE använda pennan utan hjälp från någon som har fått utbildning i hur man använder Trulicity-pennan.

OM DU VILL HA MER INFORMATION

 • Om du har frågor eller problem med din Trulicity-penna, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

SKANNA DENNA KOD FÖR ATT STARTA

www.trulicity.eu

Ändrades senast 6.3.2023

Bruksanvisning 

Trulicity 1,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna

dulaglutid

 

← Veckla ut helt →

Läs båda sidor för fullständiga anvisningar

INFORMATION OM TRULICITY FÖRFYLLD PENNA

Läs igenom hela denna bruksanvisning och bipacksedeln noga innan du använder den förfyllda pennan. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om hur man injicerar Trulicity på rätt sätt.

 • Pennan är ett förfyllt injektionshjälpmedel som är klart att använda och avsett för engångsbruk. Varje penna innehåller en veckodos av Trulicity (0,75 mg). Varje penna innehåller endast en dos.
 • Trulicity administreras en gång per vecka. Det kan vara bra att markera dagarna i din almanacka för att komma ihåg när det är dags för nästa dos.
 • När du trycker på den gröna injektionsknappen för pennan automatiskt in nålen i din hud, injicerar läkemedlet och drar sedan tillbaka nålen när injektionen är klar.

INNAN DU BÖRJAR

Ta ut

Kontrollera

Inspektera

Förbered

ur kylskåpet.

Lämna bottenlocket på tills det är dags att injicera.

på etiketten att du har rätt läkemedel och att utgångsdatum inte har passerats.

pennan. Använd inte läkemedlet om pennan är skadad eller om läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar.

dig genom att tvätta händerna.

 

VÄLJ INJEKTIONSSTÄLLE

• Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kan hjälpa dig att välja det injektionsställe som passar dig bäst.
• Du kan injicera läkemedlet i buken eller i låret.
• Om en annan person ger dig injektionen kan du få den i överarmen.
• Byt injektionsställe varje vecka. Du kan använda samma område på kroppen men tänk på att välja ett nytt injektionsställe inom det området.

 

FRAM

 BAK

1. TA AV LOCKET
2. PLACERA OCH LÅS UPP
3. TRYCK IN OCH HÅLL KVAR

 

1 TA AV LOCKET

Kontrollera att pennan är låst.
• Dra av och kasta det grå bottenlocket.

Sätt inte tillbaka bottenlocket – det kan skada nålen. Rör inte nålen.

• När det grå bottenlocket tagits bort och ser ut som på bilden, kan det kastas.

 

Om det gråa bottenlocket inte ser ut som på bilden ovan:

 • Använd inte pennan.
 • Spara pennan och bottenlocket på ett säkert ställe och kontakta Lilly.
 • Använd en ny penna.

 

2 PLACERA OCH LÅS UPP

• Placera den genomskinliga bottenplattan plant och med ett bestämt
tryck mot din hud på injektionsstället.

Lås upp genom att vrida på låsringen.

 

3 TRYCK IN OCH HÅLL KVAR

• Tryck in och håll kvar den gröna injektionsknappen. Du hör ett ljudligt klick.

Håll kvar den genomskinliga bottenplattan med ett bestämt tryck mot huden tills du hör ett andra klick. Detta sker när nålen börjar gå tillbaka efter cirka 5–10 sekunder.
• Ta bort pennan från huden.

 

VIKTIG INFORMATION

Förvaring och hantering

Kasta pennan

Vanliga frågor

Övrig information

Om du vill ha mer information


FÖRVARING OCH HANTERING

 • Pennan innehåller delar av glas. Hantera den varsamt. Använd inte pennan om du har tappat den på en hård yta. Ta en ny penna till injektionen.
 • Förvara pennan i kylskåp.
 • Om du inte har tillgång till kylskåp kan du förvara pennan i rumstemperatur (under 30 ºC) i högst 14 dagar.
 • Pennan får inte frysas. Om pennan har varit fryst ska den INTE ANVÄNDAS.
 • Förvara pennan i originalförpackningen för att skydda den mot ljus.
 • Förvara pennan utom syn- och räckhåll för barn.
 • Fullständig information om korrekt förvaring finns i bipacksedeln.

KASTA PENNAN

• Pennan ska kastas i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens,
apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.
• Behållaren för vassa föremål ska inte återvinnas.
• Fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan hur man
kastar läkemedel som inte längre används.

VANLIGA FRÅGOR

Vad ska jag göra om jag ser en luftbubbla i pennan?

Luftbubblor är normalt. De kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

Vad händer om jag låser upp pennan och trycker på den gröna injektionsknappen innan jag har tagit bort bottenlocket?

Ta inte bort bottenlocket och använd inte pennan. Kasta pennan enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Injicera din dos med en annan penna.

Vad händer om det finns en vätskedroppe på nålspetsen när jag tar bort bottenlocket?

En vätskedroppe på nålspetsen är inget ovanligt och det påverkar inte din dos.

Måste jag hålla injektionsknappen intryckt ända tills injektionen är klar?

Det behövs inte, men det kan göra det lättare för dig att hålla pennan stadigt och bestämt mot huden.

Jag hörde mer än två klick när jag tog injektionen – två höga klick och ett lite lägre. Fick jag hela injektionen?

En del patienter kan höra ett lite tystare klick strax före det andra höga klicket. Det hör till pennans normala funktion. Ta inte bort pennan från huden förrän du hör det andra, högre klicket.

Vad händer om jag har en droppe vätska eller blod på huden efter injektionen?

Detta är inget ovanligt och det påverkar inte din dos.

Jag är inte säker på att pennan fungerade som den skulle.

Kontrollera om du har fått din dos. Dosen har avgetts korrekt om det grå området är synligt. (Se steg 5). Kontakta även det lokala Lilly-kontoret som nämns i bipacksedeln för att få ytterligare instruktioner. Förvara pennan säkert under tiden för att undvika oavsiktliga stickskador.

ÖVRIG INFORMATION

 • Om du har problem med synen ska du INTE använda pennan utan hjälp från någon som har fått utbildning i hur man använder Trulicity-pennan.

OM DU VILL HA MER INFORMATION

 • Om du har frågor eller problem med din Trulicity-penna, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

SKANNA DENNA KOD FÖR ATT STARTA

www.trulicity.eu

Ändrades senast 6.3.2023

Texten ändrad

06.03.2023