Package information leaflet

TRULICITY injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg

Trulicity 0,75 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
Trulicity 1,5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Trulicity 3 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
Trulicity 4,5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

dulaglutidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Trulicity on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trulicity-valmistetta

3. Miten Trulicity-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Trulicity-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Trulicity-valmisteen vaikuttava aine on dulaglutidi, jota käytetään verensokeriarvojen (glukoosipitoisuuden) alentamiseen tyypin 2 diabetesta sairastavilla aikuisilla ja vähintään 10-vuotiailla lapsilla, ja joka voi auttaa ehkäisemään sydänsairauksia.

Tyypin 2 diabetes on tila, jossa elimistö ei tuota tarpeeksi insuliinia eikä elimistön tuottama insuliini vaikuta yhtä hyvin kuin sen pitäisi.  Tällöin sokeria kertyy vereen.

Trulicity-valmistetta käytetään

- ainoana lääkkeenä, jos pelkkä ruokavalio ja liikunta eivät riitä pitämään verensokeriarvoja hallinnassa etkä voi käyttää metformiinia (toinen diabeteslääke).

- tai yhdessä muiden diabeteslääkkeiden kanssa, kun ne eivät riitä pitämään verensokeriarvoja hallinnassa. Muut lääkkeet voivat olla suun kautta otettavia lääkkeitä ja/tai pistoksena annettavaa ateriainsuliinia.

On tärkeää noudattaa edelleen ruokavaliota ja liikuntaa koskevia ohjeita, jotka lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on antanut.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Trulicity-valmistetta

- jos olet allerginen dulaglutidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Trulicity-valmistetta:

- jos tarvitset dialyysihoitoa, sillä lääkettä ei tällöin suositella.

- jos sinulla on tyypin 1 diabetes (diabetestyyppi, jossa elimistö ei tuota insuliinia), sillä tämä lääke ei välttämättä sovellu sinulle.

- jos sinulla on diabeettinen ketoasidoosi (diabeteksen komplikaatio, joka kehittyy, kun elimistö ei pysty hajottamaan sokeria insuliinin puutteen takia). Oireita ovat mm. nopea painonlasku, pahoinvointi tai oksentelu, hengityksen makea haju, makea tai metallinen maku suussa tai virtsan tai hien poikkeava haju.

- jos sinulla on vaikeita ruoansulatusvaivoja tai jos ruoka tyhjenee mahalaukusta tavallista hitaammin (mukaan lukien gastropareesi).

- jos sinulla on joskus ollut haimatulehdus, joka aiheuttaa vaikeaa ylävatsa- ja selkäkipua, jotka eivät häviä.

- jos käytät diabeteksen hoitoon sulfonyyliureaa tai insuliinia, sillä verensokeriarvojen liiallista alenemista (hypoglykemiaa) voi ilmetä. Lääkärin on ehkä muutettava näiden lääkkeiden annosta riskin pienentämiseksi.

Trulicity ei ole insuliini eikä sitä näin ollen pidä käyttää insuliinin korvikkeena.

Trulicity-hoitoa aloitettaessa saattaa joissain tapauksissa, kuten oksentelun, pahoinvoinnin ja/tai ripulin yhteydessä, esiintyä nestehukkaa/kuivumista. Tämä saattaa johtaa munuaisten toiminnan heikentymiseen. On tärkeää välttää kuivumista juomalla runsaasti nesteitä. Ole yhteydessä lääkäriin, mikäli sinulla on kysymyksiä tai olet huolissasi asiasta.

Lapset ja nuoret

Trulicity-valmistetta voidaan käyttää vähintään 10-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tietoja ei ole saatavilla alle 10-vuotiaista lapsista.

Muut lääkevalmisteet ja Trulicity

Koska Trulicity -valmiste saattaa hidastaa mahalaukun tyhjenemistä, mikä voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin, kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus

Ei tiedetä, voiko dulaglutidi aiheuttaa haittaa sikiölle. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, tulisi käyttää ehkäisyä dulaglutidihoidon aikana. Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kerro asiasta lääkärille, sillä Trulicity-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana. Keskustele lääkärin kanssa siitä, mikä on sinulle sopivin menetelmä verensokeriarvojen hallintaan raskauden aikana.

Imetys

Kerro lääkärille ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos haluat imettää tai imetät. Älä käytä Trulicity-valmistetta, jos imetät. Ei tiedetä, erittyykö dulaglutidi ihmisen rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Trulicity-valmisteella ei ole tai on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Jos käytät Trulicity-valmistetta yhdessä sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa, liiallista verensokerin alenemista (hypoglykemiaa) saattaa esiintyä ja tämä saattaa heikentää keskittymiskykyä. Vältä ajamista ja koneiden käyttöä, jos sinulla on mitä tahansa verensokerin alenemisen merkkejä. Ks. kohdassa Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Varoitukset ja varotoimet” esitetyt tiedot suurentuneesta verensokerin alenemisen riskistä ja kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset esitetyt tiedot verensokerin alenemisen varoitusmerkeistä. Pyydä lisätietoa lääkäriltä.

Trulicity sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma tämän lääkkeen käytöstä.

Aikuiset

Lääkäri saattaa suositella annosta 0,75 mg kerran viikossa diabeteksen hoitoon yksilöllisten tarpeidesi mukaan tai kun Trulicity-valmistetta käytetään ainoana lääkkeenä.

Kun  käytetään yhdessä muiden diabeteslääkkeiden kanssa, lääkäri saattaa suositellaannosta 1,5 mg kerran viikossa.

Jos verensokeritasapainosi ei ole riittävän hyvä, lääkäri saattaa nostaa annostasi 3 mg:aan kerran viikossa.

Jos verensokeritasapainoa on parannettava edelleen, annosta voidaan uudelleen nostaa 4,5 mg:aan kerran viikossa.

Lapset ja nuoret

Aloitusannos vähintään 10-vuotiaille lapsille ja nuorille on 0,75 mg kerran viikossa. Jos verensokerisi ei ole hallinnassa riittävän hyvin vähintään 4 viikon jälkeen, lääkäri voi suurentaa annoksesi 1,5 mg:aan kerran viikossa.

Yksi kynä sisältää yhden Trulicity-viikkoannoksen (0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg tai 4,5 mg). Yhdestä kynästä saa vain yhden annoksen. 

Voit käyttää kynää mihin vuorokauden aikaan tahansa aterioista riippumatta.

Ota annos aina samana viikonpäivänä, jos pystyt. Muistamisen helpottamiseksi voit merkitä kynän pakkaukseen tai kalenteriin viikonpäivän, jolloin pistit ensimmäisen annoksen.

Trulicity pistetään ihon alle vatsan alueelle tai reiteen. Jos pistoksen antaa joku muu, lääke voidaan pistää olkavarteen.

Jos haluat, voit pistää lääkkeen samalle alueelle joka viikko. Muista kuitenkin valita aina eri pistoskohta kyseiseltä alueelta.

On tärkeää mitata verensokeriarvot kuten lääkäri, hoitaja tai apteekkihenkilökunta on sinua ohjeistanut, jos käytät Trulicity-valmistetta yhdessä sulfonyyliurean tai ateriainsuliinin kanssa.

Lue kynän käyttöohje huolellisesti ennen Trulicity-valmisteen käyttöä.

Jos käytät enemmän Trulicity-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos käytät enemmän Trulicity-valmistetta kuin sinun pitäisi, ota heti yhteys lääkäriin. Liian suuri annos tätä lääkettä saattaa aiheuttaa verensokeriarvojen liiallista alenemista (hypoglykemiaa) ja pahoinvointia tai oksentelua.

Jos unohdat käyttää Trulicity-valmistetta

Jos unohdat pistää annoksen ja seuraavaan annokseen on vähintään 3 päivää, pistä annos mahdollisimman pian. Pistä seuraava annos normaalin aikataulun mukaisena päivänä.

Jos seuraavaan annokseen on alle 3 päivää, jätä annos väliin ja pistä seuraava annos normaalin aikataulun mukaisena päivänä.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Voit myös muuttaa Trulicity-valmisteen pistämispäivää tarvittaessa, kunhan edellisestä Trulicity-annoksesta on kulunut vähintään 3 päivää.

Jos lopetat Trulicity-valmisteen käytön

Älä lopeta Trulicity-valmisteen käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Jos lopetat Trulicity-hoidon, verensokeriarvosi saattavat nousta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Harvinainen: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta

 • vaikea allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio, turvotus)
  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos havaitset oireita kuten ihottuma, kaulan, kasvojen, suun tai nielun alueen kutina tai nopea turvotus, nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.
   
 • haimatulehdus (äkillinen), joka saattaa aiheuttaa vaikeaa vatsa- ja selkäkipua, joka ei mene ohi.
  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos havaitset näitä oireita.

Tuntematon: esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella

 • suolitukos - vakava ummetuksen muoto, johon liittyviä muita oireita ovat vatsakipu, turvotus tai oksentelu.
  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos havaitset näitä oireita.

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleinen: voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä

 • pahoinvointi – yleensä tämä häviää ajan kuluessa
 • oksentelu – yleensä tämä häviää ajan kuluessa
 • ripuli – yleensä tämä häviää ajan kuluessa
 • vatsakipu.

Haittavaikutukset eivät yleensä ole vaikeita. Haittavaikutukset ovat yleisimpiä dulaglutidi-hoidon aloitusvaiheessa, mutta useimmilla potilailla ne vähenevät ajan mittaan.

 • Liian matala verensokeri (hypoglykemia) on hyvin yleistä, kun dulaglutidia käytetään yhdessä metformiinia sisältävien lääkkeiden, sulfonyyliurean ja/tai insuliinin kanssa. Jos käytät sulfonyyliureaa tai insuliinia, annosta on ehkä pienennettävä dulaglutidihoidon ajaksi.
 • Liian matalan verensokerin oireita saattavat olla mm. päänsärky, uneliaisuus, heikotus, huimaus, nälän tunne, sekavuus, ärtyneisyys, nopea sydämen syke ja hikoilu. Lääkäri kertoo sinulle, miten liian matalaa verensokeria hoidetaan.

Yleinen: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä

 • Liian matala verensokeri (hypoglykemia) on yleistä kun dulaglutidia käytetään ainoana lääkkeenä tai yhdessä metformiinin ja pioglitatsonin kanssa tai yhdessä natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n (SGLT2:n) estäjän ja mahdollisesti myös metformiinin kanssa. Mahdolliset oireet, ks. luettelo edellä kohdassa Hyvin yleinen.
 • ruokahalun heikentyminen
 • ruoansulatushäiriöt
 • ummetus
 • ilmavaivat
 • vatsan turvotus
 • refluksi tai närästys (ns. refluksitauti) – mahansisällön nousu ruokatorveen
 • röyhtäily
 • väsymys
 • sydämen syketiheyden kasvu
 • sydämen sähköisten ärsykkeiden johtumisen hidastuminen.

Melko harvinainen: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta:

 • pistoskohdan reaktiot (esim. ihottuma tai punoitus)
 • allerginen reaktio (yliherkkyys) (esim. turvotus, koholla oleva kutiseva ihottuma (nokkosrokko)
 • kuivuminen, liittyy tavallisesti pahoinvointiin, oksenteluun ja/tai ripuliin
 • sappikivet
 • sappirakon tulehdus.

Harvinainen: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta:

 • mahalaukun tyhjenemisen viivästyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kynän etiketissä ja pahvikotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Trulicity voidaan ottaa pois jääkaapista ja säilyttää enintään 30 °C lämpötilassa enintään 14 päivän ajan.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että kynä on vaurioitunut tai lääke on sameaa tai siinä on värimuutoksia tai hiukkasia.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trulicity sisältää

Vaikuttava aine on dulaglutidi.

 • Trulicity 0,75 mg: Yksi esitäytetty kynä sisältää 0,75 mg dulaglutidia 0,5 millilitrassa liuosta.
 • Trulicity 1,5 mg: Yksi esitäytetty kynä sisältää 1,5 mg dulaglutidia 0,5 millilitrassa liuosta.
 • Trulicity 3 mg: Yksi esitäytetty kynä sisältää 3 mg dulaglutidia 0,5 millilitrassa liuosta.
 • Trulicity 4,5 mg: Yksi esitäytetty kynä sisältää 4,5 mg dulaglutidia 0,5 millilitrassa liuosta.

Muut aineet ovat natriumsitraatti (katso lisätietoa kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ‘Trulicity sisältää natriumia’), sitruunahappo, mannitoli, polysorbaatti 80 ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Trulicity on kirkas, väritön injektioneste esitäytetyssä kynässä.

Yksi esitäytetty kynä sisältää 0,5 ml liuosta.

Esitäytetty kynä on kertakäyttöinen.

Pakkauskoot: pakkaus, jossa 2 tai 4 esitäytettyä kynää, tai monipakkaus, jossa 12 kynää (3 neljän kynän pakkausta). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä kaikissa maissa.

Myyntiluvan haltija

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat.

Valmistaja

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Italia
Lilly France, 2, rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: +358-(0) 9 85 45 250

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.3.2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla
http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohjeet käyttäjälle

Trulicity 0,75 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

dulaglutidi

MURRA
SINETTI

MURRA
SINETTI

← Avaa ja levitä →

Lue kaikki ohjeet molemmilta puolilta

ESITÄYTETTY TRULICITY-KYNÄ

Lue tämä käyttöohje ja pakkausselosteen tiedot huolellisesti läpi ennen esitäytetyn kynän käyttöä. Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, miten Trulicity-valmiste pistetään oikein.

 • Kynä on kertakäyttöinen, esitäytetty käyttövalmis pistosväline. Yksi kynä sisältää yhden Trulicity-viikkoannoksen (0,75 mg). Yhdestä kynästä saa vain yhden annoksen.
 • Trulicity-valmiste pistetään kerran viikossa. Kannattaa merkitä kalenteriin muistutus, milloin on aika pistää seuraava annos.
 • Kun painat vihreää pistospainiketta, kynä työntää neulan automaattisesti ihoon, pistää lääkkeen ja vetää neulan takaisin sisään, kun pistos on valmis.

ENNEN ALOITTAMISTA

Ota

Tarkista

Tutki

Valmistaudu

lääke jääkaapista.

Anna kantaosan suojuksen olla paikoillaan, kunnes olet valmis pistämään lääkkeen

etiketti varmistaaksesi, että sinulla on oikea lääke ja ettei sen viimeinen käyttöpäivämäärä ole mennyt.

kynä. Älä käytä lääkettä, jos huomaat, että kynä on vaurioitunut tai lääke on sameaa tai siinä on värimuutoksia tai hiukkasia.

pesemällä kädet.

 

VALITSE PISTOSKOHTA

• Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja voi auttaa sinua valitsemaan parhaan pistoskohdan.
• Voit pistää lääkkeen vatsan alueelle tai reiteen.
• Toinen henkilö voi pistää lääkkeen sinulle olkavarteen.
• Vaihda pistoskohtaa joka viikko. Voit pistää lääkkeen samalle alueelle, mutta valitse kyseiseltä alueelta aina eri pistoskohta.

 

EDESTÄ

TAKAA

1. POISTA SUOJUS
2. ASETA PAIKOILLEEN JA POISTA LUKITUS
3. PAINA POHJAAN JA ODOTA

1 POISTA SUOJUS

Varmista, että kynä on lukittu.
• Vedä harmaa kantaosan suojus pois.

Älä laita kantaosan suojusta takaisin paikoilleen, sillä neula saattaa vahingoittua. Älä kosketa neulaa.

• Harmaan kantaosan suojuksen näet irrotettuna kuvassa. Voit hävittää sen.

 

Jos harmaa kantaosan suojus ei näytä samalta kuin yllä kuvassa:

 • Älä käytä kynää.
 • Säilytä kynä ja suojus huolellisesti ja ota yhteyttä Lillyyn.
 • Käytä uutta kynää.
2 ASETA PAIKOILLEEN JA POISTA LUKITUS

• Aseta läpinäkyvä kanta kauttaaltaan ja tukevasti
pistoskohdan ihoa vasten.

Poista lukitus
kääntämällä lukitusrengasta.

 

3 PAINA POHJAAN JA ODOTA

• Paina vihreä pistospainike pohjaan ja pidä se pohjassa. Kuulet äänekkään naksahduksen.

Pidä läpinäkyvää kantaosaa edelleen tukevasti ihoa vasten, kunnes kuulet toisen naksahduksen. Tämä tapahtuu, kun neula alkaa vetäytyä takaisin noin 5–10 sekunnin kuluttua.

• Irrota kynä ihosta.

• Pistos on valmis, kun
harmaa osa näkyy.

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

Säilytys ja käsittely

Kynän hävittäminen

Yleisiä kysymyksiä

Muuta tietoa

Mistä saa lisätietoa?

SÄILYTYS JA KÄSITTELY

 • Kynä sisältää lasiosia. Käsittele kynää varovasti. Jos kynä putoaa kovalle pinnalle, älä käytä sitä. Ota pistosta varten uusi kynä.
 • Säilytä kynä jääkaapissa.
 • Jos jääkaappisäilytys ei ole mahdollista, voit säilyttää kynää huoneenlämmössä (alle 30 °C) yhteensä enintään 14 päivän ajan.
 • Kynä ei saa jäätyä. Jos kynä on jäätynyt, ÄLÄ KÄYTÄ sitä.
 • Säilytä kynä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Säilytä kynä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Lue pakkausselosteesta täydelliset tiedot asianmukaisesta säilytyksestä.

KYNÄN HÄVITTÄMINEN

• Hävitä kynä käyttäen terävän jätteen keräysastiaa tai lääkäriltä,
apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.
• Älä käytä uudelleen terävän jätteen keräysastiaa, kun se on täyttynyt.
• Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä lääkäriltä,
apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.


YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ

Entä jos kynässä näkyy ilmakuplia?

Ilmakuplien muodostuminen on normaalia. Niistä ei ole sinulle haittaa, eivätkä ne vaikuta annokseesi.

Entä jos poistan kynän lukituksen ja painan vihreää pistospainiketta ennen kantaosan suojuksen vetämistä pois?

Älä poista kantaosan suojusta äläkä käytä kynää. Hävitä kynä lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan ohjeiden mukaisesti. Pistä annos toisella kynällä.

Entä jos neulan kärjessä on liuostippa, kun poistan kantaosan suojuksen?

Tippa liuosta neulan kärjessä ei ole epätavallista eikä vaikuta annokseesi.

Tarvitseeko pistospainiketta pitää pohjassa, kunnes pistos on valmis?

Tämä ei ole välttämätöntä mutta saattaa auttaa pitämään kynän tukevasti ja tiiviisti ihoa vasten.

Pistoksen aikana kuului enemmän kuin kaksi naksahdusta – kaksi äänekästä naksahdusta ja yksi hiljainen. Sainko koko annoksen?

Jotkut käyttäjät saattavat kuulla hiljaisen naksahduksen juuri ennen toista äänekästä naksahdusta. Tämä kuuluu kynän normaaliin toimintaan. Älä irrota kynää ihosta ennen kuin kuulet toisen äänekkään naksahduksen.

Entä jos iholla on tippa liuosta tai verta pistoksen jälkeen?

Tämä ei ole epätavallista eikä vaikuta annokseesi.

En ole varma, toimiko kynä oikein.

Tarkista, oletko saanut annoksen. Olet saanut oikean annoksen, jos harmaa osa näkyy (ks. vaihe 3.) Kysy myös lisäohjeita Lillyn paikallisesta toimistosta (ks. tiedot pakkausselosteessa). Säilytä siihen saakka kynää turvallisesti tahattomien neulanpistotapaturmien välttämiseksi.

MUUTA TIETOA

 • Jos sinulla on näköongelmia, ÄLÄ KÄYTÄ kynää ilman Trulicity-kynän käyttöön perehtyneen henkilön apua.

MISTÄ SAA LISÄTIETOA?

 • Jos sinulla on Trulicity-kynää koskevia kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan.

 

SKANNAA TÄMÄ KOODI SAADAKSESI LISÄTIETOA

www.trulicity.eu

Tarkistettu viimeksi  6.3.2023

KäyttöohjeTrulicity 1,5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

dulaglutidi

MURRA
SINETTI

MURRA
SINETTI

← Avaa ja levitä →

Lue kaikki ohjeet molemmilta puolilta

ESITÄYTETTY TRULICITY-KYNÄ

Lue tämä käyttöohje ja pakkausselosteen tiedot huolellisesti läpi ennen esitäytetyn kynän käyttöä. Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, miten Trulicity-valmiste pistetään oikein.

 • Kynä on kertakäyttöinen, esitäytetty käyttövalmis pistosväline. Yksi kynä sisältää yhden Trulicity-viikkoannoksen (1,5 mg). Yhdestä kynästä saa vain yhden annoksen.
 • Trulicity-valmistetta pistetään kerran viikossa. Kannattaa merkitä kalenteriin muistutus, milloin on aika pistää seuraava annos.
 • Kun painat vihreää pistospainiketta, kynä työntää neulan automaattisesti ihoon, pistää lääkkeen ja vetää neulan takaisin sisään, kun pistos on valmis.

ENNEN ALOITTAMISTA

Ota

Tarkista

Tutki

Valmistaudu

lääke jääkaapista.

Anna kantaosan suojuksen olla paikoillaan, kunnes olet valmis pistämään lääkkeen

etiketti varmistaaksesi, että sinulla on oikea lääke ja ettei sen viimeinen käyttöpäivämäärä ole mennyt.

kynä. Älä käytä lääkettä, jos huomaat, että kynä on vaurioitunut tai lääke on sameaa tai siinä on värimuutoksia tai hiukkasia.

pesemällä kädet.

VALITSE PISTOSKOHTA

• Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja voi auttaa sinua valitsemaan parhaan pistoskohdan.
• Voit pistää lääkkeen vatsan alueelle tai reiteen.
• Toinen henkilö voi pistää lääkkeen sinulle olkavarteen.
• Vaihda pistoskohtaa joka viikko. Voit pistää lääkkeen samalle alueelle, mutta valitse kyseiseltä alueelta aina eri pistoskohta.

 

EDESTÄ

TAKAA

1. POISTA SUOJUS
2. ASETA PAIKOILLEEN JA POISTA LUKITUS
3. PAINA POHJAAN JA ODOTA

1 POISTA SUOJUS

Varmista, että kynä on lukittu.
• Vedä harmaa kantaosan suojus pois.

Älä laita kantaosan suojusta takaisin paikoilleen,
sillä neula saattaa vahingoittua. Älä kosketa neulaa.

• Harmaan kantaosan suojuksen näet irrotettuna kuvassa. Voit hävittää sen.

Jos harmaa kantaosan suojus ei näytä samalta kuin yllä kuvassa:

 • Älä käytä kynää.
 • Säilytä kynä ja suojus huolellisesti ja ota yhteyttä Lillyyn.
 • Käytä uutta kynää.

 

2 ASETA PAIKOILLEEN JA POISTA LUKITUS

• Aseta läpinäkyvä kanta kauttaaltaan ja tukevasti
pistoskohdan ihoa vasten.

Poista lukitus
kääntämällä lukitusrengasta.

 

3 PAINA POHJAAN JA ODOTA

• Paina vihreä pistospainike pohjaan ja pidä se pohjassa. Kuulet äänekkään naksahduksen.

Pidä läpinäkyvää kantaosaa edelleen tukevasti ihoa vasten, kunnes kuulet toisen naksahduksen. Tämä tapahtuu, kun neula alkaa vetäytyä takaisin noin 5–10 sekunnin kuluttua.

• Irrota kynä ihosta.

• Pistos on valmis, kun
harmaa osa näkyy.

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

Säilytys ja käsittely

Kynän hävittäminen

Yleisiä kysymyksiä

Muuta tietoa

Mistä saa lisätietoa?

SÄILYTYS JA KÄSITTELY

 • Kynä sisältää lasiosia. Käsittele kynää varovasti. Jos kynä putoaa kovalle pinnalle, älä käytä sitä. Ota pistosta varten uusi kynä.
 • Säilytä kynä jääkaapissa.
 • Jos jääkaappisäilytys ei ole mahdollista, voit säilyttää kynää huoneenlämmössä (alle 30 °C) yhteensä enintään 14 päivän ajan.
 • Kynä ei saa jäätyä. Jos kynä on jäätynyt, ÄLÄ KÄYTÄ sitä.
 • Säilytä kynä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Säilytä kynä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Lue pakkausselosteesta täydelliset tiedot asianmukaisesta säilytyksestä.

KYNÄN HÄVITTÄMINEN

• Hävitä kynä käyttäen terävän jätteen keräysastiaa tai lääkäriltä,
apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.
• Älä käytä uudelleen terävän jätteen keräysastiaa, kun se on täyttynyt.
• Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä lääkäriltä,
apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ

Entä jos kynässä näkyy ilmakuplia?

Ilmakuplien muodostuminen on normaalia. Niistä ei ole sinulle haittaa, eivätkä ne vaikuta annokseesi.

Entä jos poistan kynän lukituksen ja painan vihreää pistospainiketta ennen kantaosan suojuksen vetämistä pois?

Älä poista kantaosan suojusta äläkä käytä kynää. Hävitä kynä lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan ohjeiden mukaisesti. Pistä annos toisella kynällä.

Entä jos neulan kärjessä on liuostippa, kun poistan kantaosan suojuksen?

Tippa liusta neulan kärjessä ei ole epätavallista eikä vaikuta annokseesi.

Tarvitseeko pistospainiketta pitää pohjassa, kunnes pistos on valmis?

Tämä ei ole välttämätöntä mutta saattaa auttaa pitämään kynän tukevasti ja tiiviisti ihoa vasten.

Pistoksen aikana kuului enemmän kuin kaksi naksahdusta – kaksi äänekästä naksahdusta ja yksi hiljainen. Sainko koko annoksen?

Jotkut käyttäjät saattavat kuulla hiljaisen naksahduksen juuri ennen toista äänekästä naksahdusta. Tämä kuuluu kynän normaaliin toimintaan. Älä irrota kynää ihosta ennen kuin kuulet toisen äänekkään naksahduksen.

Entä jos iholla on tippa liuosta tai verta pistoksen jälkeen?

Tämä ei ole epätavallista eikä vaikuta annokseesi.

En ole varma, toimiko kynä oikein.

Tarkista, oletko saanut annoksen. Olet saanut oikean annoksen, jos harmaa osa näkyy (ks. vaihe 3.) Kysy myös lisäohjeita Lillyn paikallisesta toimistosta (ks. tiedot pakkausselosteessa). Säilytä siihen saakka kynää turvallisesti tahattomien neulanpistotapaturmien välttämiseksi.

MUUTA TIETOA

 • Jos sinulla on näköongelmia, ÄLÄ KÄYTÄ kynää ilman Trulicity-kynän käyttöön perehtyneen henkilön apua.

MISTÄ SAA LISÄTIETOA?

 • Jos sinulla on Trulicity-kynää koskevia kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan.

SKANNAA TÄMÄ KOODI SAADAKSESI LISÄTIETOA

www.trulicity.eu

Tarkistettu viimeksi 6.3.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

06.03.2023