Pakkausseloste

AVITCID kräm 0,025 %, 0,05 %

Tilläggsinformation

Avitcid 0,025 % kräm

Avitcid 0,05 % kräm

tretinoin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Avitcid är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Avitcid
 3. Hur du använder Avitcid
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Avitcid ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Avitcid krämerna är preparat för utvärtes behandling av akne, av hudens kroniska ljusskador och av vissa andra hudsjukdomar, vilka förorsakar för kraftig bildning av hornämnen i huden.

Avitcid används oftast för behandling av akne (finnar) och av hudens kroniska ljusskador.

Tretinoin som finns i Avitcid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Avitcid
 • om du är allergisk mot tretinoin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du har ett plötsligt uppblossande hudutslag (akut eksem) på ett hudområde som behandlas med Avitcid
 • om du är gravid
 • om du planerar att bli gravid.
Varningar och försiktighet
 • Huden kan under behandlingen irriteras mera än vanligt av stark vind eller köld.
 • Huden kan under behandlingen brännas lätt i solen eller ljusbehandling. Du ska skydda huden i solen och undvika ljusbehandlingar, som solarium under behandlingen. Krämen ska inte appliceras på hud som bränts i solen förrän huden är helt läkt.
 • Användning på eksematisk eller skadad hud (t.ex. efter mekanisk hårborttagning) ska undvikas.
 • Läkemedlet ska inte komma i beröring med ögon, mun, näsborrar eller andra slemhinnor. Om detta ändå händer ska stället sköljas noggrant med mycket vatten. Händerna ska tvättas omsorgsfullt efter varje applicering.
 • Man ska försäkra sig om ett tillräckligt skydd mot graviditet under Avitcid behandlingen.
Andra läkemedel och Avitcid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

 • Vid användning av Avitcid ska samtidig utvärtes behandling med bensoylperoxid och invärtes behandling med isotretinoin undvikas. Bensoylperoxid inaktiverar Avitcids verkan. Vid turvis användning med ett halvt – ett dygns mellanrum undviks denna olägenhet. Isotretinoin torkar huden såpass kraftigt, att huden inte tål en liknande tilläggsverkan av tretinoin.
 • Under behandlingen ska man undvika hudvårdsprodukter som har en stark uttorkande eller peelande effekt.
 • Kemiska produkter för hårborttagning eller hårborttagningsvax ska inte användas på behandlade hudområden.
Graviditet och amning

Använd INTE Avitcid kräm om du är gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kan ge dig mer information.

Man ska försäkra sig om ett tillräckligt skydd mot graviditet under Avitcid behandlingen.

Utsöndring av tretinoin i bröstmjölk har inte undersökts. Om du ammar, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Avitcid har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Avitcid innehåller cetylalkohol, propylenglykol, metyl- och propylparahydroxibensoat

Avitcid innehåller cetylalkohol, propylenglykol, metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), vilka kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem), hudirritation och allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Ändra aldrig dosen utan att tala med läkaren. Om du finner att effekten av Avitcid är för stark eller för svag, kontakta läkaren eller apoteket.

Behandling av akne

 • En lindrig rodnad och fjällning av huden är ett tecken på behandlingens effekt. För stark irritation ska undvikas.
 • Behandling av akne i ansiktet påbörjas i allmänhet med en svag kräm (0,025 %). Första behandlingsförsöket kan räcka några timmar på kvällen, varefter läkemedlet tvättas bort före läggdags.
 • Om huden tål preparatet väl kan man övergå till behandling under hela natten. Passlig tid mellan behandlingarna kan t.ex. vara varannan natt under ett par veckors tid. Efter att huden tvättats och torkat appliceras preparatet som ett tunt lager på huden. Den tunna huden runt ögonen och munnen samt slemhinnorna ska undvikas. Tidsintervallen mellan behandlingarna väljs individuellt.
 • I början av behandlingen uppträder normalt fjällning och rodnad och pormaskarna börjar framträda som finnar. Dessa effekter avtar inom 2–3 veckor och utgör ingen anledning att avbryta behandlingen.
 • Då huden har vant sig vid tretinoin kan man övergå till att använda krämen varje kväll. Om effekten verkar otillräcklig kan man övergå till en större koncentration (0,05 %).
 • En tydlig förbättring börjar märkas först efter 4–6 veckor och resultatet förbättras under de påföljande månaderna. Upprätthåll det nådda behandlingsresultatet med 1–2 behandlingar per vecka.

Behandling av hudens kroniska ljusskador

 • En lindrig rodnad och fjällning av huden är ett tecken på behandlingens effekt. För stark irritation ska undvikas.
 • För de flesta patienterna är den lämpligaste läkemedelsformen 0,05 % kräm. Patienter med känslig hud påbörjar behandlingen med 0,025 % kräm. Huden vänjer sig så småningom vid tretinoin, varvid koncentrationen vid behov kan höjas till 0,05 %. Allas hud vänjer sig inte vid tretinoinirritationen. I sådana fall måste behandlingen avbrytas.
 • Krämen appliceras en gång dagligen på kvällen i 6–12 månaders tid, varefter behandlingsresultatet upprätthålls genom 1–3 behandlingar per vecka. Om huden irriteras för mycket i början av behandlingen, kan behandlingsfrekvensen minskas.
 • Applicering av krämen på ögonlocken, mungiporna och slemhinnorna ska undvikas p.g.a. att de lätt irriteras.
 • Samtidigt med tretinoin ska ljusskador förhindras och vårdas genom att undvika för mycket solljus och genom att använda solskyddssalvor och fuktighetssalvor.

Behandling av eksem som förorsakar för kraftig hornämnesbildning

 • Efter rengöring av huden appliceras krämen som ett tunnt lager på de områden som skall behandlas, vanligtvis en gång dagligen.

Läkaren kan ha gett en annan ordination av läkemedlet än den ovannämnda. Följ alltid läkarens ordination.

Om du har använt för stor mängd av Avitcid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om Avitcid används alltför ofta eller om preparatets tretinoinkoncentration är för hög, kan detta förorsaka kraftig rodnad och fjällning av huden. Även svullnad, blås- och skorvbildning kan förekomma. Om dessa symtom framträder ska du avbryta användningen av Avitcid och förlänga tiden mellan behandlingarna då hudens tillstånd normaliserats. Kontakta läkare vid behov.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (hos färre än 1 patient av 10):

 • Övergående stickande känsla, rodnad, klåda, torr hud, lindrig fjällning av huden, värmekänsla.

Mindre vanliga (hos färre än 1 patient av 100):

 • Övergående förändringar (ökning eller minskning) i hudens pigmentering.

Hud som blivit torrare av Avitcid-behandling irriteras lättare än normalt av UV-strålning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (15-25 °C).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
 • Den aktiva substansen är tretinoin, varav finns 0,25 mg i ett gram av Avitcid 0,025 % kräm och 0,5 mg i ett gram av Avitcid 0,05 % kräm.
 • Övriga innehållsämnen är α-tokoferolacetat, cetylalkohol, cetylpalmitat, propylenglykol, natriumlaurylsulfat, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216) och renat vatten.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Avitcid är en vit eller gulaktig mjuk homogen kräm. Förpackningsstorlek: 50 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Orion Pharma

Tengströmsgatan 8

20360 Åbo

Denna bipacksedel ändrades senast

27.9.2018

Texten ändrad

27.09.2018