Package information leaflet

SUSTANON 250 injektionsvätska, lösning

Tilläggsinformation

Sustanon ”250” injektionsvätska, lösning

testosteronestrar

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Sustanon är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Sustanon
 3. Hur du använder Sustanon
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Sustanon ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

De verksamma substanserna i Sustanon omvandlas i kroppen till testosteron. Testosteron är ett naturligt manligt könshormon, en androgen och är nödvändigt för att mannens könsorgan skall växa, utvecklas och fungera normalt samt för utvecklingen av sekundära könskarakteristika. Det påverkar även kroppsbehåringen, utvecklingen av benbyggnad och muskler samt ökar produktionen av röda blodkroppar. Testosteron gör även att rösten hos män blir djupare.

Sustanon ges till vuxna män som testosteronersättning för att behandla olika besvär som orsakats av testosteronbrist (manlig hypogonadism). Dessa besvär bör bekräftas genom två separata blodteststosteronmätningar och även inkludera kliniska symtom som:

Impotens;

Infertilitet;

Låg sexualdrift;

Trötthet;

Nedstämdhet;

Benskörhet orsakad av låga hormonnivåer.

Testosteron som finns i Sustanon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Sustanon

Varningar och försiktighet

Läkemedel som innehåller manligt hormon, såsom testosteron, kan framkalla prostataförstoring, speciellt hos äldre män. Därför kan läkaren undersöka din prostata innan du börjar använda Sustanon samt regelbundet efter det genom ändtarmsöppningen med hjälp av ett finger och genom att ta blodprov för bestämning av prostataspecifikt antigen (PSA)

Din läkare ska utföra följande blodprover före och under behandlingen: testosteronhalten i blodet, fullständig blodkroppsräkning.

Läkarkontroller kan vara nödvändiga även i anslutning till andra sjukdomar. Därför skall du tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda detta läkemedel om du har eller har haft eller misstänks ha:

 • njur-, lung- eller skelettcancer
 • höga kalciumvärden i blodet
 • en hjärtsjukdom (såsom hjärtsvikt eller hjärtinfarkt)
 • en njursjukdom (såsom njursvikt)
 • en leversjukdom (såsom leverinsufficiens)
 • högt blodtryck
 • diabetes
 • epilepsi
 • migrän, huvudvärk
 • prostatabesvär, såsom urineringssvårigheter
 • blodkoagulationsproblem
  • blödningsrubbningar
  • trombofili (en avvikelse i blodets koagulering som ökar risken för trombos - blodproppar i blodkärlen).
  • faktorer som ökar din risk för blodproppar i vener: tidigare blodproppar i en ven; rökning, övervikt, cancer, immobilitet (orörlighet), om någon i din närstående familj har haft blodproppar i benen, lungor eller andra organ vid ung ålder (t.ex en ålder under cirka 50 år) eller med stigande ålder.

Så här känner du igen en blodpropp: smärtsam svullnad i ett ben eller plötslig färgförändring av huden t.ex. blekt, rött eller blått, plötslig andfåddhet, plötslig oförklarlig hosta som eventuellt kan leda till att du hostar blod, plötslig bröstsmärta, kraftig ostadighetskänsla eller yrsel, svår smärta i magen, plötslig synförlust. Sök omedelbart läkare om du märker något av dessa symtom.

Om du lider av svår hjärt-, lever- eller njursvikt kan behandlingen med Sustanon leda till svåra komplikationer i form av vätskeansamling i kroppen som ibland åtföljs av (kronisk) hjärtsvikt.

Tala om för läkaren om du har högt blodtryck eller behandlas för högt blodtryck eftersom testosteron kan orsaka en höjning av blodtrycket.

Om du har sömnapné (kortvariga andningsstillestånd under sömnen), kan det bli värre när du använder produkter innehållande testosteron. Berätta för läkare om detta oroar dig. Särskild uppsikt av läkare är nödvändigt ifall du har övervikt eller lider av en kronisk lungsjukdom.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Sustanon.

Barn och ungdomar

Läkemedlets säkerhet och effekt har inte påvisats hos barn och ungdomar.

Läkaren kommer att följa extra noggrant upp hälsotillståndet hos barn och ungdomar eftersom testosteron kan framkalla alltför tidig sexuell utveckling och störa tillväxten (se avsnitt Eventuella biverkningar).

Andra läkemedel och Sustanon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Andra läkemedel kan påverka effekten av Sustanon och vice versa. Därför ska du tala om för läkare eller apotekspersonalen om du bland annat använder eller tänker använda:

 • Insulin och/eller andra läkemedel för att sänka blodsockernivån
 • Läkemedel som hämmar blodets koagulering (antikoagulantia)

Användning av androgener, såsom Sustanon, kan leda till att en minskning av dosen krävs för dessa läkemedel.

Tala även om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller tänker använda adrenokortikotropiskt hormon eller kortikosteroider (används bland annat vid reumatism, ledinflammation, allergiska tillstånd och astma). Användning av androgener, såsom Sustanon, kan öka risken för vätskeansamling i vävnaderna, i synnerhet om hjärtat eller levern inte fungerar som de ska.

Androgener kan även påverka vissa laboratorieundersökningar (t.ex. sköldkörtelundersökning). Tala om för läkare eller laboratoriepersonal, som utför undersökningarna, ifall du använder Sustanon.

Sustanon med mat och dryck

Detta läkemedel ges som injektion. Därmed påverkas inte doseringen av måltider eller dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Sustanon används inte hos kvinnor. Därför får Sustanon inte användas hos kvinnor som är gravida, misstänker att de är gravida eller ammar.

Hos män kan behandling med Sustanon leda till fertilitetsstörningar genom att hämma spermieproduktionen.

Om du planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen känd effekt på körförmågan och användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sustanon innehåller jordnötsolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller 100 mg bensylalkohol per milliliter. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner. 

Om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

Missbruk

Missbruk av detta läkemedel för att förbättra idrottsprestationer kan innebära allvarlig hälsorisk och Sustanon får inte användas till sådant ändamål.

Läkemedelsmissbruk och beroende:

Detta läkemedel ska bara ges av läkare eller sjuksköterska. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.  Missbruk av testosteron, särskilt om du använder för mycket av detta läkemedel ensamt eller tillsammans med andra anabola androgena steroider, kan orsaka allvarliga hälsoproblem för hjärta och blodkärl (vilket kan leda till döden), den psykiska hälsan och/eller levern.  Personer som missbrukar testosteron kan bli beroende och uppleva abstinenssymtom när dosen förändras avsevärt eller plötsligt stoppas. Du ska inte missbruka detta läkemedel ensamt eller tillsammans med andra anabola androgena steroider eftersom det medför allvarliga hälsorisker. (Se avsnitt Eventuella biverkningar. ”Läkemedelsmissbruk och beroende”.)

Hur produkten används

Sustanon injektion får endast administreras av läkare eller sjuksköterska.

Injektionen ges djupt intramuskulärt (t.ex. i stussen, låret eller överarmen). Den vanliga dosen är en injektion à 1 ml med tre veckors intervaller.

Om du upplever att effekten av detta läkemedel är för stark eller för svag, ska du genast informera läkare eller sjuksköterska om det.

Användning för barn och ungdomar

Läkemedlets säkerhet och effekt har inte påvisats hos barn och ungdomar. Läkaren följer noggrant hälsotillståndet hos prepubertala barn, som använder detta läkemedel (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Varningar och försiktighet”).

Om du har fått för stor mängd av Sustanon

Detta läkemedel injiceras av läkare eller sjuksköterska. Om du upplever att effekten av detta läkemedel är för stark, ska du genast informera läkare eller sjuksköterska om det.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Sustanon

Detta läkemedel injiceras av läkare eller sjuksköterska. Om du har glömt en injektion enligt tidsschemat, kontakta läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt. Ta inte dubbel dos av injektionen för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Sustanon

Effekten av detta läkemedel slutar inte omedelbart utan den avtar så småningom efter avslutad behandling.

Om behandlingen med detta läkemedel avslutas kan dina symptom bli värre eller återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har allmänt rapporterats under testosteronbehandling:

Vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Ökning av antalet röda blodkroppar, hematokrit (procentandelen röda blodkroppar i blodet) och hemoglobin (den komponent i röda blodkroppar som transporterar syre), identifierade med regelbundna blodprover.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • klåda
 • akne
 • illamående
 • ändringar i leverfunktionstester
 • ändringar i kolesterolvärden (ändringar i fettämnesomsättningen)
 • depression, nervositet, humörändringar
 • muskelvärk (myalgi)
 • vätskeansamling i vävnaderna, vilket vanligen yttrar sig som svullna vrister eller fotblad
 • högt blodtryck (hypertension)
 • förhöjt antal röda blodkroppar i blodet (celler som transporterar syre)
 • ändringar i sexuell lust
 • onormalt långvarig, smärtsam erektion
 • störd spermieproduktion
 • feminisering (förstoring av bröst hos män)
 • förstoring av prostata
 • förekomsten av ämnen som tyder på prostatacancer ökar i blodet (förhöjt PSA)
 • snabb utveckling av en prostatacancertumör, som ännu inte konstaterats (utveckling av latent prostatacancer)

På grund av den långvariga effekten av Sustanon kan biverkningarna inte snabbt upphävas genom att avsluta medicineringen. Injicerade läkemedel kan i allmänhet orsaka reaktioner på injektionsplatsen.

Läkemedelsmissbruk och beroende:

Missbruk av detta läkemedel kan orsaka allvarliga hälsoproblem, särskilt om du använder för mycket testosteron ensamt eller tillsammans med androgena anabola steroider.  Några av dessa hälsoproblem är betydande biverkningar på hjärta och blodkärl (som kan leda till döden), den psykiska hälsan och/eller levern. (Se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används. ”Läkemedelsmissbruk och beroende”.)

Barn och ungdomar

Hos prepubertala pojkar som använder androgener har följande biverkningar rapporterats:

 • påskyndad sexuell utveckling
 • förstoring av penis
 • återkommande erektion
 • långsam tillväxt (längdtillväxten avstannar)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI‐00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är:

En milliliter oljelösning innehåller följande testosteronestrar:

 • testosteronpropionat 30 mg
 • testosteronfenylpropionat 60 mg
 • testosteronisokaproat 60 mg
 • testosterondekanoat 100 mg

Alla fyra komponenter är estrar av det naturliga hormonet testosteron. Den totala mängden testosteron är 176 mg/ml.

Övriga innehållsämnen är:

Injektionsvätskan innehåller jordnötsolja (raffinerad) och bensylalkohol (E 1519) (100 mg/ml).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sustanon är en klar, ljusgul injektionsvätska, lösning.

Ampull: En färglös glasampull innehåller 1 ml Sustanon lösning.

Förpackningen innehåller en ampull.

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

Tel: +358 974 790 156

 

Tillverkare

Ever Pharma Jena GmbH,

Otto-Schott-Str. 15,

07745 Jena

Tyskland

 

eller

 

Ever Pharma Jena GmbH,

Bruesseler Str. 18,

07747 Jena,

Tyskland

 

Denna bipacksedel ändrades senast 15.09.2023

Texten ändrad

15.09.2023