Pakkausseloste

ZIPZOC salvstrumpa 200 mg/g

Tilläggsinformation

ZIPZOC salvstrumpa

zinkoxid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Zipzoc är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Zipzoc

3. Hur du använder Zipzoc

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Zipzoc ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Salvstrumpan är en elastisk trikåstrumpa som är impregnerad med zinksalva. Salvstrumpan förhindrar direkt kontakt mellan huden och det åtsittande ytterförbandets häftmassa. Salvstrumpans vidhäftning till underbenet gör att bandaget (förbandet) kan sitta på flera dagar i sträck.

Vad används läkemedlet för:

 • Vid otillfredsställande blodflöde genom venerna i benen (kronisk venös insufficiens).
 • Vid långvariga (kroniska) ben- eller fotsår (ulcus cruris).
 • Vid bandagering (förband) efter operationer, t ex åderbråcksoperationer.

Zinkoxid som finns i Zipzoc kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Zipzoc:

 • om du är allergisk mot zinkoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • vid försämrad blodförsörjning genom artärerna till underbenen (arteriell insufficiens).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zipzoc. Användningen skall bestämmas av läkare som ger råd om omläggningsfrekvens och fattar beslut om fortsatt behandling.

Andra läkemedel och Zipzoc

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Zipzoc påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bruksanvisning

 1. Trä salvstrumpan på underbenet från tåbasen upp till knävecket.
 2. Var noga med att släta ut eventuella veck.
 3. Salvstrumpan ska användas i kombination med lämplig kompressionslinda (mindre elastisk, 10 cm bred), som lindas utanpå salvstrumpan. Börja linda vid tåbasens utsida. Linda 2-3 cirkelturer över foten och se till att fotleden är i 90° vinkel när du lindar över ankeln.
 4. Linda över hälen för att undvika svullnad. Gå tillbaka ner över foten och lås hälturen.
 5. Fortsätt sedan att linda cirkelturer upp till knävecket. Ju tätare turer desto stadigare kompression.
 6. Klipp av överflödiga delar av salvstrumpan.

Omläggningsfrekvens för dubbelbandagering (salvstrumpa + linda) är 2 gånger/vecka i början och därefter 1 gång/vecka.

Om du har använt för stor mängd av Zipzoc

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanligast: Lokala hudreaktioner, t ex utslag, rodnad, klåda, uppmjukning av sårkanter.

Svampinfektioner kan utvecklas.

Vid andra besvärande biverkningar bör läkare kontaktas.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är zinkoxid. 1 gram salva innehåller 200 mg zinkoxid.
 • Övriga innehållsämnen är flytande paraffin och vitt vaselin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Salvstrumpa (80 cm lång vit trikåstrumpa av bomull med vit salva) inneförband vid dubbelbandagering.

Förpackning á 5 och 10 st salvstrumpor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning samt marknadsförare

Evolan Pharma AB

PO Box 120

182 12 Danderyd

Sverige

Tillverkare

Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17

2870 Puurs,

Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 19.06.2018

Texten ändrad

19.06.2018