Package information leaflet

TRILEPTAL tabletti, kalvopäällysteinen 150 mg, 300 mg, 600 mg

Trileptal 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Trileptal 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Trileptal 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen

okskarbatsepiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Trileptal on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trileptalia
 3. Miten Trileptalia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trileptalin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Trileptal on

Trileptal sisältää vaikuttavana aineena okskarbatsepiinia.

Trileptal kuuluu epilepsialääkkeiden ryhmään.

Mihin Trileptalia käytetään

Trileptalia ja muita samankaltaisia lääkkeitä käytetään epilepsian hoitoon.

Epilepsia on aivojen toimintahäiriö, joka aiheuttaa toistuvat kohtaukset ja kouristukset. Kohtaukset johtuvat aivojen sähköisen viestinkulun tilapäisestä häiriöstä. Aivosolut ohjaavat normaalisti elimistön liikkeitä lähettämällä hermojen kautta järjestelmällisiä viestejä lihaksille. Epilepsian yhteydessä aivosolujen sähköinen toiminta häiriintyy, mikä johtaa epileptiseen kohtaukseen.

Trileptal on tarkoitettu paikallisalkuisten kohtausten hoitoon. Tällaisten kohtausten yhteydessä saattaa esiintyä myös toissijaisesti yleistyneitä tajuttomuus-kouristuskohtauksia.

Paikallisalkuiset kohtaukset alkavat tietyltä aivoalueelta, mutta saattavat levitä koko aivojen alueelle ja aiheuttaa yleistyneen tajuttomuus-kouristuskohtauksen. Paikallisalkuiset kohtaukset voidaan jakaa yksinkertaisiin ja monimuotoisiin kohtauksiin. Yksinkertaisten paikallisalkuisten kohtausten aikana potilas on tajuissaan, mutta monimuotoisten paikallisalkuisten kohtausten aikana myös tajunnan taso muuttuu.

Trileptal normalisoi hermosolujen viestintää ja estää näin kohtauksia tai vähentää niiden määrää.

Trileptalia voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden epilepsialääkkeiden kanssa.

Hoidossa pyritään yleensä käyttämään vain yhtä, sinulle tai lapsellesi parhaiten sopivaa lääkettä. Jos epilepsia on vaikea, kohtausten estämiseen saatetaan kuitenkin tarvita kahta tai useampaa lääkettä.

Trileptal on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla ja vähintään 6-vuotiailla lapsilla.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Trileptal vaikuttaa tai miksi sinulle on määrätty tätä lääkettä, käänny lääkärin puoleen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Noudata kaikkia lääkärin antamia ohjeita huolellisesti, vaikka ne eroaisivatkin tässä pakkausselosteessa annetuista yleisistä käyttöohjeista.

Trileptal-hoidon seuranta

Sinulle sopivan annoksen määrittämiseksi lääkäri saattaa pyytää sinua käymään verikokeissa ennen Trileptal-hoidon alkamista sekä hoidon aikana. Lääkäri kertoo, milloin sinun on käytävä näissä verikokeissa.

Älä käytä Trileptalia

 • jos olet allerginen okskarbatsepiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai jos olet allerginen eslikarbatsepiinille.

Jos edellä mainittu koskee sinua, kerro siitä lääkärille ennen kuin aloitat Trileptal-hoidon. Jos epäilet mahdollisesti olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Trileptalia:

 • jos olet joskus saanut yliherkkyysoireita (ihottumaa tai muita allergiaoireita) karbamatsepiinista tai muista lääkkeistä. Noin neljännes (25 %) karbamatsepiinille allergisista henkilöistä saattaa saada allergisia reaktioita myös okskarbatsepiinin (Trileptalin) käytön yhteydessä.
 • jos sinulla on munuaissairaus.
 • jos sinulla on vakava maksasairaus.
 • jos käytät diureetteja (lääkkeitä, jotka lisäävät virtsamäärää ja edistävät näin nesteen ja suolojen poistumista elimistöstä).
 • jos sinulla on jokin sydäntauti, hengenahdistusta ja/tai jalkojen tai jalkaterien turvotusta (nesteen kertyminen elimistöön).
 • jos verikokeet ovat osoittaneet, että veresi natriumpitoisuus on alhainen (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset. “Mahdolliset haittavaikutukset”).
 • jos olet nainen ja käytät hormonaalista ehkäisyä (esim. ehkäisytabletteja), sillä Trileptal voi heikentää hormonaalisen ehkäisyn tehoa. Käytä jotakin ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää tai ei-hormonaalista lisäehkäisyä Trileptal-hoidon aikana raskauden ehkäisemiseksi. Kerro lääkärille välittömästi, jos kuukautisesi muuttuvat epäsäännöllisiksi tai sinulla esiintyy tiputteluvuotoa. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Han-kiinalaista ja thaimaalaista alkuperää olevien potilaiden riskiä saada vakava ihoreaktio karbamatsepiinin tai kemiallisesti samankaltaisten yhdisteiden käytön yhteydessä voidaan ennustaa verikokeella. Lääkäri osaa ottaa kantaa, onko verikoe tarpeen ennen okskarbatsepiinilääkityksen aloittamista.

Jos sinulle Trileptal-hoidon aloittamisen jälkeen kehittyy seuraavia oireita, ota heti yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan päivystykseen:

 • jos sinulle Trileptal-hoidon aloittamisen jälkeen kehittyy allerginen reaktio. Reaktion oireina voi esiintyä esim. huulien, silmäluomien, kasvojen, kurkun tai suun turpoamista tai äkillisiä hengitysvaikeuksia, kuumetta, johon liittyy imusolmukkeiden turvotusta, ihottumaa tai rakkulamaista ihottumaa.
 • jos sinulle kehittyy hepatiitin eli maksatulehduksen oireita kuten ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta.
 • jos kouristuskohtaustesi määrä lisääntyy. Tämä varoitus koskee etenkin lapsipotilaita, mutta ilmiö saattaa esiintyä myös aikuisilla.
 • jos sinulle kehittyy veren häiriöihin viittaavia oireita (esim. väsymys, hengenahdistus rasituksen yhteydessä, kalpeus, päänsärky, vilunväreet, huimaus, usein toistuvat kuumeiset infektiot, kurkkukipu, suun haavaumat, epätavallinen alttius mustelmille tai verenvuodoille, nenäverenvuoto, punoittavia tai sinertäviä läiskiä iholla tai selittämättömiä ihomuutoksia).
 • pienellä määrällä potilaita, joita on hoidettu epilepsialääkkeillä, kuten Trileptalilla, on ollut ajatuksia itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta. Jos sinulla esiintyy tällaisia ajatuksia, ota heti yhteyttä lääkäriin.
 • jos sydämesi syke on nopea tai epätavallisen hidas.

Lapset ja nuoret

Lapsipotilaiden hoidossa lääkäri saattaa suositella kilpirauhasen toiminnan tarkastamista ja seurantaa ennen hoidon aloittamista ja sen aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Trileptal

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Tämä koskee etenkin seuraavia:

 • Hormonaalinen ehkäisy, esim. ehkäisytabletit (ks. kohta ”Varoitukset ja varotoimet”).
 • Muut epilepsialääkkeet ja entsyymitoimintaa indusoivat lääkkeet, esim. karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini tai lamotrigiini ja rifampisiini.
 • Veren natriumarvoja pienentävät lääkkeet, esim. diureetit (lääkkeitä, jotka lisäävät virtsamäärää ja edistävät näin nesteen ja suolojen poistumista elimistöstä), desmopressiini tai tulehduskipulääkkeet kuten indometasiini.
 • Litium ja MAO:n estäjät (mielialan tasaamiseen ja masennuksen hoitoon käytettyjä lääkkeitä).
 • Immuunijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet, esim. siklosporiini ja takrolimuusi.

Trileptal ruuan ja juoman kanssa

Trileptal voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman ruokaa.

Alkoholi voi lisätä Trileptalin sedatiivista vaikutusta. Vältä alkoholia mahdollisimman tarkoin ja kysy neuvoa lääkäriltä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

On tärkeää, että epilepsiakohtaukset pysyvät hallinnassa raskauden aikana. Toisaalta epilepsialääkkeiden käyttö raskauden aikana voi aiheuttaa haittaa lapselle. Lääkäri kertoo sinulle hoidon eduista ja riskeistä. Keskustele hänen kanssaan siitä, onko sinun aiheellista jatkaa Trileptalin käyttöä.

Älä keskeytä Trileptal-hoitoa raskauden ajaksi keskustelematta ensin asiasta lääkärin kanssa.

Imetys

Trileptal-hoidon aikana ei saa imettää. Trileptalin vaikuttava aine erittyy rintamaitoon ja voi aiheuttaa haittavaikutuksia imetettävälle lapselle. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen tämän lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Trileptal saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta, näön hämärtymistä, kahtena näkemistä, koordinaatiokyvyn puutetta tai tajunnan tason laskua. Näitä oireita voi esiintyä etenkin hoidon alkuvaiheessa sekä annosta suurennettaessa.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut, vaikka nämä ohjeet eroaisivatkin tässä pakkausselosteessa annetuista ohjeista. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annoskoko

Annos aikuisilla

 • Trileptalin tavanomainen aloitusannos aikuisilla (myös iäkkäillä potilailla) on 600 mg okskarbatsepiinia vuorokaudessa.
 • Ota yksi 300 mg tabletti kahdesti vuorokaudessa tai kaksi 150 mg tablettia kahdesti vuorokaudessa.
 • Lääkäri voi tarvittaessa suurentaa annosta, kunnes hän löytää sinulle sopivimman annoksen. Parhaat hoitotulokset saavutetaan yleensä 600–2 400 mg okskarbatsepiiniannoksilla vuorokaudessa.
 • Jos käytät myös muita epilepsialääkkeitä, annostus pysyy silti samana.
 • Jos sinulla on munuaissairaus (ja munuaisten vajaatoiminta), aloitusannos on puolet tavanomaisesta aloitusannoksesta.
 • Jos sinulla on vaikea maksasairaus, lääkäri saattaa muuttaa annosta.

Annos lapsilla

Trileptalia voidaan antaa 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.

Lasten annostus lasketaan painon mukaan.

 • Aloitusannos on 8–10 mg/kg vuorokaudessa jaettuna kahteen annokseen. Esimerkiksi 30 kg painoisen lapsen aloitusannos on yksi 150 mg tabletti kahdesti vuorokaudessa.
 • Lääkäri voi tarvittaessa suurentaa annosta, kunnes hän löytää lapsellesi sopivimman annoksen. Parhaat hoitotulokset saavutetaan yleensä 30 mg/kg okskarbatsepiiniannoksilla vuorokaudessa. Lasten maksimiannos on 46 mg/kg vuorokaudessa.

Miten Trileptalia käytetään

 • Nielaise tabletit pienen vesimäärän kera.
 • Tabletit voidaan tarvittaessa puolittaa nielemisen helpottamiseksi. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.
 • Jos pienet lapset eivät pysty nielemään tabletteja tai heille sopivaa annosta ei voida antaa tablettimuodossa, heidän hoidossaan voidaan käyttää Trileptal-oraalisuspensiota.

Milloin ja kuinka kauan Trileptalia käytetään

Trileptalia otetaan joka päivä. Ota lääke kahdesti vuorokaudessa aina suurin piirtein samaan aikaan päivästä, ellei lääkäri anna sinulle muita ohjeita. Näin epilepsian hoitotasapaino pysyy mahdollisimman hyvänä. Tällöin on myös helpompi muistaa, milloin lääke pitää ottaa.

Lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan Trileptal-hoitoa jatketaan. Hoidon kesto riippuu kohtaustyypistä. Hoitoa on ehkä jatkettava useiden vuosien ajan kohtausten ehkäisemiseksi. Älä muuta annosta tai lopeta lääkkeen käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.

Jos otat enemmän Trileptalia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Trileptal-yliannostuksen oireita ovat:

 • uneliaisuus, huimaus, koordinaatiohäiriöt ja/tai tahdosta riippumattomat silmien liikkeet, lihasten nykiminen tai kouristusten huomattava paheneminen, päänsärky, tajunnan menettäminen, kooma
 • pahoinvointi, oksentelu, tahdosta riippumattomien liikkeiden lisääntyminen
 • sairaalloinen uneliaisuus, kahtena näkeminen, silmän mustuaisen pieneneminen, näön hämärtyminen
 • väsymys
 • hidas ja pinnallinen hengitys (hengityslama)
 • epäsäännöllinen sydämen syke (QTc-ajan piteneminen)
 • vapina, päänsärky, kooma, tajunnan tason lasku, hallitsemattomat suun, kielen ja raajojen liikkeet
 • aggressiivisuus, kiihtyneisyys, sekavuus
 • matala verenpaine
 • hengenahdistus.

Jos unohdat ottaa Trileptalia

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos sinun on jo kuitenkin aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin. Jatka tavanomaisen annosteluaikataulun noudattamista. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos olet epävarma tai olet unohtanut ottaa useita annoksia, ota yhteys lääkäriin.

Jos lopetat Trileptalin käytön

Älä lopeta lääkkeen käyttöä, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

Älä koskaan lopeta lääkkeen käyttöä äkillisesti, sillä se voi johtaa kohtausten nopeaan pahenemiseen.

Jos hoito lopetetaan, sen pitää tapahtua vähitellen lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan ensiapuun, jos sinulle kehittyy jokin seuraavista haittavaikutuksista:

Seuraavat oireet voivat olla merkkejä mahdollisesti vakavista haittavaikutuksista, jotka saattavat vaatia välitöntä lääkärinhoitoa. Lääkäri päättää myös, pitääkö Trileptal-hoito lopettaa heti ja miten hoitoa jatketaan.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • Painon nousu, väsymys, hiusten lähtö, lihasheikkous, paleleminen (kilpirauhasen vajaatoiminnan merkkejä).
 • Kaatuminen.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • Huulten, silmäluomien, kasvojen, kurkun tai suun turvotus, johon liittyy hengitys-, puhumis- tai nielemisvaikeuksia (anafylaktisen reaktion ja angioödeeman merkkejä).
 • Ihottuma ja/tai kuumetta, jotka voivat olla DRESS-ilmentymiä (lääkeihottuma, johon liittyy eosinofiliaa ja yleisoireita); AEGP (akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi).
 • Väsymys, hengenahdistus rasituksen yhteydessä, kalpeus, päänsärky, vilunväreet, huimaus, usein toistuvat kuumeiset infektiot, kurkkukipu, suun haavaumat, epätavallinen alttius mustelmille tai verenvuodoille, nenäverenvuoto, punoittavia tai sinertäviä läiskiä iholla tai selittämättömiä ihomuutoksia (verihiutaleiden tai verisolujen vähenemisen merkkejä).
 • Sairaalloinen uneliaisuus, sekavuus, lihasten nykiminen tai kouristusten huomattava paheneminen (mahdollisia veren alhaisen natriumpitoisuuden oireita poikkeavan ADH erityksen takia) (ks. Varoitukset ja varotoimet).

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • Yliherkkyysreaktion oireita, kuten ihottumaa, kuumetta tai lihas- ja nivelkipua.
 • Vaikeat rakkulamaiset muutokset iholla ja/tai huulten, silmien, suun, nenän tai sukuelinten limakalvoilla (vakavan allergisen reaktion merkkejä, Lyellin oireyhtymä, Stevens–Johnsonin oireyhtymä ja erythema multiforme mukaan lukien).
 • Lähinnä kasvoilla esiintyvä punoittava, laikukas ihottuma, jonka yhteydessä saattaa esiintyä väsymystä, kuumetta, pahoinvointia tai ruokahaluttomuutta (lupuksen eli punahukan merkkejä).
 • Flunssan kaltaiset oireet, joihin liittyy ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta (maksatulehduksen merkkejä).
 • Vaikea ylävatsakipu, oksentelu, ruokahaluttomuus (haimatulehduksen merkkejä).

Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos saat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, sillä ne voivat vaatia lääkärinhoitoa:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • vapina, koordinaatiohäiriöt, tahdosta riippumattomat silmien liikkeet, ahdistuneisuus, hermostuneisuus, masentuneisuus, mielialan vaihtelut, ihottuma.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • epäsäännöllinen sydämen syke tai hyvin nopea tai hidas syke.

Muut haittavaikutukset, joita voi esiintyä:

Nämä Trileptalin haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai keskivaikeita. Ne ovat useimmiten tilapäisiä ja lievittyvät yleensä ajan myötä.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • väsymys, päänsärky, huimaus, uneliaisuus, pahoinvointi, oksentelu, kahtena näkeminen.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • heikotus, muistihäiriöt, keskittymiskyvyn heikkeneminen, apatia, kiihtyneisyys, sekavuus, näön hämärtyminen, näköhäiriöt, ummetus, ripuli, vatsakipu, akne, hiustenlähtö, tasapainohäiriöt, painonnousu, puhehäiriö.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • korkea verenpaine, nokkosihottuma.
 • Trileptal-hoidon aikana saattaa esiintyä myös maksaentsyymiarvojen kohoamista.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • luustomuutoksia, kuten osteopeniaa ja osteoporoosia (luun heikentymistä) sekä murtumia, on raportoitu tämän lääkkeen käytön yhteydessä. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on pitkäaikainen epilepsialääkitys, käytät steroideja tai sinulla on todettu osteoporoosi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos pakkaus on vahingoittunut tai näyttää avatulta.
 • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trileptal sisältää

Trileptalin vaikuttava aine on okskarbatsepiini.

Trileptal 150 mg kalvopäällysteinen tabletti

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg okskarbatsepiinia.

Trileptal 300 mg kalvopäällysteinen tabletti

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg okskarbatsepiinia.

Trileptal 600 mg kalvopäällysteinen tabletti

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 600 mg okskarbatsepiinia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, krospovidoni, magnesiumstearaatti.

Tabletin päällyste:

 • 150 mg tabletti: hypromelloosi, makrogoli 4000, keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172), talkki ja titaanidioksidi (E171).
 • 300 mg tabletti: hypromelloosi, makrogoli 8000, keltainen rautaoksidi (E172), talkki ja titaanidioksidi (E171).
 • 600 mg tabletti: hypromelloosi, makrogoli 4000, punainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172), talkki ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Trileptal 150 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vaalean harmaanvihreitä, soikeahkoja tabletteja, joissa on jakouurre molemmilla puolilla. Toisella puolella on kohomerkintä T/D ja toisella puolella kohomerkintä C/G.

Trileptal 300 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat keltaisia, soikeahkoja tabletteja, joissa on jakouurre molemmilla puolilla. Toisella puolella on kohomerkintä TE/TE ja toisella puolella kohomerkintä CG/CG.

Trileptal 600 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vaaleanpunaisia, soikeahkoja tabletteja, joissa on jakouurre molemmilla puolilla. Toisella puolella on kohomerkintä TF/TF ja toisella puolella kohomerkintä CG/CG.

Trileptal kalvopäällysteiset tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 30, 50, 100, 200 tai 500 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

FI-02130 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.3.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

25.05.2021