Pakkausseloste

PERTRIPTYL tabletti, kalvopäällysteinen 2/25 mg, 4/25 mg

Pertriptyl 2 mg/25 mg ja 4 mg/25 mg tabletit

perfenatsiini, amitriptyliinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Pertriptyl on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pertriptyl-tabletteja
 3. Miten Pertriptyl-tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Pertriptyl-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Perfenatsiini on antipsykootti eli psykoosilääke, ja amitriptyliini kuuluu trisyklisiin antidepressantteihin eli masennuslääkkeisiin. Sekä perfenatsiini että amitriptyliini vaikuttavat tiettyihin aivojen välittäjäainejärjestelmiin. Yhdessä ne vähentävät tuskaisuutta ja masentuneisuutta sekä kohottavat mielialaa. Pertriptyl lievittää myös psykoosin oireita eikä aiheuta riippuvuutta.

Pertriptyl-tabletteja käytetään tuskaisuuden ja masentuneisuuden hoitoon. Sillä voidaan hoitaa myös skitsofreniaa, johon liittyy masentuneisuutta.

Lääkäri voi määrätä Pertriptyl-tabletteja myös muuhun tarkoitukseen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Pertriptyl-tabletteja

 • jos olet allerginen perfenatsiinille, amitriptyliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain), luuytimen toiminnanhäiriöitä, silmänpainetauti (viherkaihi, glaukooma) tai eturauhasen liikakasvua
 • jos sinulla on hiljattain ollut sydäninfarkti ja sinulla on siitä johtuvia sydämen rytmihäiriöitä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Pertriptyl-tabletteja.

Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa

 • jos sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppa, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia
 • jos sinulla on jokin vaikea keskushermostosairaus (esim. epilepsia, aivohalvaus, aivovamma, dementia)
 • jos sairastat maksan, sydämen tai keuhkojen vajaatoimintaa, diabetesta (sokeritauti) tai Parkinsonin tautia
 • jos sinulla on jokin sydänsairaus
 • jos käytät samanaikaisesti psykoosilääkkeitä
 • jos sinulla on voimakas tai pitkään kestävä ripuli, oksennustauti tai jos olet pitkällä paastolla.

”Pidentyneeksi QT‑ajaksi” kutsutusta sydänongelmasta (joka näkyy sydänsähkökäyrässä, EKG:ssä) ja sydämen rytmihäiriöistä (nopea tai epäsäännöllinen syke) on ilmoitettu Pertriptylin käytön yhteydessä. Kerro lääkärille, jos

 • sinulla on hidas sydämen syke,
 • sinulla on tai on aiemmin ollut sydämen vajaatoiminta, jolloin sydän ei pumppaa verta kehoon niin hyvin kuin pitäisi,
 • sinulla on tai suvussasi esiintyy sydämen rytmihäiriöille altistavaa QT‑ajan pidentymistä,
 • käytät muita lääkkeitä, jotka saattavat aiheuttaa sydänongelmia, tai
 • jos sinulla on terveysongelma, jonka myötä sinulla on matala veren kalium‑ tai magnesiumpitoisuus tai korkea kaliumpitoisuus.

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Pertriptyl-valmistetta, jos käytät jotain seuraavista lääkevalmisteista: muita masennuslääkkeitä tai tiettyjä opioideja (esim. tramadoli, buprenorfiini). Näiden lääkkeiden käyttö samanaikaisesti Pertriptyl-valmisteen kanssa voi johtaa serotoniinioireyhtymään, joka voi olla hengenvaarallinen tila (ks. kohta ”Muuta lääkevalmisteet ja Pertriptyl”).

Lapset ja nuoret

Pertriptyl ei sovellu lasten ja nuorten käyttöön.

Muut lääkevalmisteet ja Pertriptyl

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

Pertriptyl-tableteilla on yhteisvaikutuksia useiden lääkeaineiden kanssa. Älä aloita mitään uutta lääkitystä varmistamatta ensin lääkäriltä tai apteekista, voitko käyttää sitä yhdessä Pertriptylin kanssa.

Joidenkin lääkkeiden tai Pertriptyl-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • psykoosilääkkeet (tioridatsiini, tsuklopentiksoli, haloperidoli, risperidoni)
 • nukahtamislääkkeet
 • ahdistusta ja tuskaisuutta vähentävät lääkkeet
 • adrenaliini
 • allergialääkkeet (antihistamiinit)
 • yskänlääke (dekstrometorfaani)
 • eräät verenpainelääkkeet (esim. klonidiini)
 • eräät beetasalpaajat (esim. alprenololi, metoprololi, propranololi, timololi)
 • epilepsialääkkeet (fenytoiini, valproaatti, karbamatsepiini, fenobarbitaali)
 • rytmihäiriölääkkeet (enkainidi, flekainidi, propafenoni, meksiletiini, kinidiini)
 • vahvat kipulääkkeet (esim. tramadoli ja kodeiini)
 • mahahapon eritystä vähentävät lääkkeet (simetidiini, omepratsoli)
 • antabus (disulfiraami)
 • sieni-infektiolääke (flukonatsoli)
 • verenohennuslääke (varfariini)
 • Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke (levodopa)
 • malarialääke (klorokiini)
 • kilpirauhasen vajaatoiminnan lääke (tyroksiini).

Jotkin lääkkeet voivat lisätä Pertriptyl-valmisteen haittavaikutuksia, ja ne voivat joskus aiheuttaa myös hyvin vakavia reaktioita. Tämä koskee etenkin muita masennuslääkkeitä, kuten moklobemidiä, tranyylsypromiinia, sitalopraamia, essitalopraamia, fluoksetiiniä, fluvoksamiinia, paroksetiiniä, sertraliinia, duloksetiiniä, bupropionia, venlafaksiinia, doksepiiniä tai trimipramiinia sekä tietyt opioidit (esim. tramadoli, buprenorfiini). Näillä lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Pertriptyl-valmisteen kanssa ja sinulle voi ilmaantua seuraavia oireita: tahattomat rytmiset lihassupistukset (myös silmänliikkeitä kontrolloivissa lihaksissa), kiihtymys, aistiharhat, kooma, liikahikoilu, vapina, heijasteiden kiihtyminen, lisääntynyt lihasjännitys ja yli 38 oC:n ruumiinlämpö. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle kehittyy tällaisia oireita.

Myös tupakointi voi muuttaa Pertriptyl-hoidon tehoa.

Pertriptyl alkoholin kanssa

Pertriptyl voimistaa alkoholin keskushermostoa lamaavaa vaikutusta. Vältä alkoholin käyttöä Pertriptyl-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Pertriptyl-tabletteja ei pidä käyttää raskauden eikä imetyksen aikana. Mikäli hoitoa pidetään välttämättömänä, on käytettävä pienintä tehokasta annosta ja pyrittävä lääkkeettömään jaksoon juuri ennen laskettua aikaa. Jos äiti on käyttänyt Pertriptyliä raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pertriptyl voi aiheuttaa väsymystä ja heikentää suorituskykyä. Erityisesti ensimmäisten hoitoviikkojen aikana Pertriptyl-tabletteja saavien potilaiden kyky suoriutua liikenteessä ja tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä on heikentynyt. Varovaisuutta tulisi noudattaa, kunnes lääkkeen yksilöllinen vaikutus on selvinnyt.

Pertriptyl sisältää laktoosia

Pertriptyl 2 mg/25 mg tabletit sisältävät laktoosia (monohydraattina) 49,4 mg ja Pertriptyl 4 mg/25 mg tabletit sisältävät laktoosia (monohydraattina) 47,5 mg. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää sinulle yksilöllisen annostusohjeen.

Koska lääke vähentää syljeneritystä, kariesriski (hammasmätä) lisääntyy. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää huolehtia hammashygieniasta.

Tärkeää

Alkoholinkäyttöä on syytä välttää Pertriptyl-hoidon aikana.

Noudata annostusohjeita mahdollisimman tarkoin.

Jos otat enemmän Pertriptyl-tabletteja kuin sinun pitäisi

Noudatettaessa ohjeenmukaista annostusta Pertriptyl-tablettien käyttö on turvallista.

Yliannostuksen oireita ovat:

 • keskushermoston lama
 • lihaskouristukset
 • laajentuneet pupillit
 • nopea tai epätasainen syke
 • virtsaamisvaikeudet
 • kuiva suu ja kieli
 • suolen tukkeutuminen
 • kohtaukset
 • kuume
 • ärtyneisyys
 • sekavuus
 • hallusinaatiot
 • hallitsemattomat liikkeet
 • matala verenpaine, heikko syke, kalpeus
 • hengitysvaikeudet
 • ihon sinertävä väri
 • hidas syke
 • uneliaisuus
 • tajunnan menetys
 • kooma
 • erilaiset sydänoireet kuten sydänkatkos, sydämen vajaatoiminta, hypotensio, kardiogeeninen shokki, metabolinen asidoosi, hypokalemia.

Amitriptyliinin yliannostuksella voi olla vakavia seurauksia lapsille. Lapset ovat erittäin alttiita koomalle, sydänoireille, hengitysvaikeuksille, kouristuskohtauksille, natriumin alhaiselle määrälle veressä, letargialle, uneliaisuudelle, pahoinvoinnille, oksentelulle ja veren korkealle sokeripitoisuudelle.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Pertriptyl-tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Pertriptyl-tablettien käytön

Pertriptyl-hoito on syytä lopettaa vähitellen vieroitusoireiden välttämiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Veritulppa, erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä) tai yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • veren valkosolumäärän lievä suureneminen tai väheneminen (leukosytoosi tai leukopenia)
 • ruokahalun muutokset, painon vaihtelu
 • liian voimakas rauhoittava vaikutus (sedaatio), väsymys, huomiokyvyn heikkeneminen, muistihäiriöt, motorinen levottomuus, parkinsonismin kaltaiset oireet
 • lähinäön heikkeneminen, sykkeennousu, huimaus
 • suun kuivuminen, ummetus, lieväoireinen viruksen tai lääkkeen aiheuttama maksatulehdus
 • nokkosihottuma, kutina, ihottuma ja muita iho-oireita
 • sukupuolivietin muutokset, orgasmin viivästyminen, siemensyöksyyn liittyvät vaikeudet, kuukautishäiriöt, rintojen kasvu ja aristus
 • ”pidentyneeksi QT‑ajaksi” kutsuttu sydänongelma (joka näkyy sydänsähkökäyrässä, EKG:ssä).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • verensokeritasapainon muutokset, antidiureettisen hormonin liikaerityshäiriö
 • akuutti sulkukulmaglaukoomakohtaus
 • sydämen rytmihäiriöt (sekä perfenatsiini että amitriptyliini altistavat rytmihäiriöille suurina annoksina ja muiden sydämen sähköiseen toimintaan vaikuttavien lääkkeiden kanssa käytettäessä)
 • karvoituksen lisääntyminen, virtsaamisvaikeudet, kivulias ja pitkittynyt erektio.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta) tai hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • vakavat verimuutokset, kuten agranulosytoosi ja aplastinen anemia
 • laihtuminen
 • kouristukset; pahanlaatuinen oireyhtymä, jossa esiintyy kouristuksia, kuumetta, lihasjäykkyyttä ja tajunnantason alenemista
 • pitkäaikainen lääkitys voi aiheuttaa pakkoliikkeitä ja suun ympäristön vapinaa
 • sydämenpysähdys
 • valoyliherkkyys, erektiohäiriöt
 • sekavuus (varsinkin iäkkäillä potilailla), hallusinaatiot.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • vastasyntyneen lääkeainevieroitusoireyhtymä
 • laskimoveritulpat
 • kuivat silmät.

Antipsykooteilla hoidettavilla iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä on raportoitu hieman enemmän kuolemantapauksia kuin sellaisilla potilailla, jotka eivät käyttäneet antipsykootteja.

Potilailla, jotka käyttävät trisyklisiä masennuslääkkeitä, kuten Pertriptyl-tabletteja, on havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pertriptyl sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat perfenatsiini ja amitriptyliinihydrokloridi. Yhdessä tabletissa on 2 mg tai 4 mg perfenatsiinia ja 25 mg amitriptyliinihydrokloridia.
 • Muut apuaineet: Tablettiydin. Maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, povidoni, mikrokiteinen selluloosa, kolloidinen, vedetön piidioksidi ja magnesiumstearaatti. Pertriptyl 2 mg/25 mg -tablettien kalvopäällyste. Hypromelloosi, makrogoli 300, titaanidioksidi (E 171) ja kinoliinikeltainen (E 104). Pertriptyl 4 mg/25 mg -tablettien kalvopäällyste. Hypromelloosi, makrogoli 300, titaanidioksidi (E 171) ja punainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

2 mg/25 mg tabletti: keltainen, pyöreä, kupera kalvopäällysteinen tabletti.

4 mg/25 mg tabletti: punaruskea, pyöreä, kupera kalvopäällysteinen tabletti.

Pakkauskoko: 100 tablettia muovitölkissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.11.2021

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

10.11.2021