Pakkausseloste

PERATSIN dragerad tablett 2 mg, 4 mg, 8 mg

Tilläggsinformation

Peratsin 2 mg, 4 mg och 8 mg dragerad tablett

perfenazin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Peratsin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Peratsin
 3. Hur du använder Peratsin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Peratsin ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Peratsin är perfenazin.

Perfenazin är ett antipsykotiskt läkemedel som huvudsakligen används för behandling av svårartade störningar i den mentala hälsan. Ämnet lindrar psykossymtom såsom hallucinationer (sinnesvillor) och tankevillor. Därtill har perfenazin en lugnande effekt.

Peratsin används för behandling av psykoser och schizofreni. Andra användningsområden är förebyggande och behandling av svårartat illamående och kräkningar.

Perfenazin som finns i Peratsin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Peratsin

 • om du är allergisk mot för perfenazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du har feokromocytom (en växt i binjuremärgen), funktionsstörningar i benmärgen eller en hjärnskada.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Peratsin

 • om du lider av nedsatt lever-, hjärt- eller lungfunktion, diabetes (sockersjuka), epilepsi, förhöjt tryck i ögat (glaukom eller grön starr), demens eller Parkinsons sjukdom.
 • om du eller någon annan i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.
 • om du har någon hjärtsjukdom.
 • om du eller någon släkting till dig lider av förlängd QT‑tid som förorsakar rytmrubbingar i hjärtat.
 • om ditt hjärta slår märkbart långsammare än normalt (bradykardi).
 • om du har förstorad prostata.
 • om du använder samtidigt andra psykosmediciner eller om något annat antipsykotika har varit olämpligt för dig.
 • om du har häftig eller långvarig diarré, magsjuka eller om du är på en långvarig fasta.

Samtidig användning av Peratsin med läkemedel som förlänger QT‑tiden och läkemedel som påverkar saltbalansen bör undvikas. Därför är det speciellt viktigt att läkaren är medveten om alla läkemedel du använder. Se även avsnitt ”Andra läkemedel och Peratsin”.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Andra läkemedel och Peratsin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel.

Påbörja ingen ny medicinering utan att först kontrollera med läkare eller apotek, om du kan använda den tillsammans med Peratsin.

Effekten av vissa läkemedel eller av Peratsin kan förändras eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

 • psykosmediciner (tioridazin, zuklopentixol, haloperidol, risperidon)
 • antidepressiva läkemedel (amitriptylin, imipramin, klomipramin, nortriptylin, mianserin, paroxetin, fluoxetin, fluvoxamin, sertralin, venlafaxin)
 • insomningsmedel
 • mediciner mot ångest och vånda
 • adrenalin
 • alkohol
 • allergimediciner (antihistaminer)
 • hostmedicin (dextrometorfan)
 • blodtryckmediciner (t.ex. guanetidin, klonidin)
 • betablockare (t.ex. alprenolol, metoprolol, propranolol, timolol)
 • epilepsimediciner (fenytoin, valproat, karbamazepin, fenobarbital)
 • läkemedel mot rytmstörningar (enkainid, flekainid, propafenon, mexiletin, kinidin)
 • starka smärtstillande mediciner (t.ex. tramadol och kodein)
 • läkemedel som minskar utsöndringen av magsyra (cimetidin, omeprazol)
 • antabus (disulfiram)
 • tobaksrökning.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Användning av Peratsin-preparaten under graviditet kommer i fråga om det finns en speciell anledning till det.

Perfenazin går över i modersmjölk. Mängden är dock så liten att den inte påverkar barn som ammas. Förhandla med läkaren om du har för avsikt att amma under den tid som Peratsin-behandlingen pågår. Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Peratsin under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Peratsin innehåller laktos, sackaros och natriumbentsoat

Detta läkemedel innehåller laktos (i form av monohydrat): 36 mg (2 mg tablett), 35 mg (4 mg tablett) och 33 mg (8 mg tablett).

Detta läkemedel innehåller sackaros: 38 mg (2 mg, 4 mg och 8 mg tabletterna).

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Peratsin 4 mg innehåller 0,002 mg natriumbentsoat per tablett.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen av Peratsin-preparaten är individuell.

Då läkemedlet används regelbundet hjälper det till att hålla dina sjukdomssymtom under kontroll.

Om du har tagit för stor mängd av Peratsin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på en allvarlig överdosering av perfenazin är lamslagning av centrala nervsystemet och muskelkramper. Symtomen är som kraftigast senast 24 timmar efter överdoseringen.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att använda Peratsin

Om du glömmer att ta en dos, kassera den och ta nästa dos vid den normala tidpunkten.

Ta inte dubbel dos eller två doser i följd för att kompensera för glömd dos.

Kontrollera inför semester eller resa att du har tillräckligt av läkemedlet.

Om du slutar att använda Peratsin

Dosen minskas stegvis enligt läkarens anvisningar.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Peratsin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • lindriga förändringar i blodbilden (leukocytos eller leukocytopeni).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • menstruationsstörningar, att brösten växer och blir ömma, förstoring av bröstkörtlarna hos män
 • förändringar i aptiten och kroppsvikten

trötthet i början av behandlingen

 • plötslig störning i muskelrörelser
 • motorisk rastlöshet (t.ex. oförmåga att sitta stilla)
 • symtom som liknar de vid Parkinsons sjukdom, t.ex. darrningar och stelhet
 • vid långvarig medicinering tvångsrörelser och skälvningar i området kring munnen
 • lågt blodtryck
 • hudsymtom (såsom nässelutslag, eksem, klåda, överkänslighet för ljus eller andra hudsymtom).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • muntorrhet
 • urineringsbesvär
 • försämrat närseende
 • försämring av trångvinkelglaukom
 • förhöjd puls
 • förstoppning
 • förändringar i potensen
 • minnesstörningar
 • svindel vid uppstigande
 • smärtsam, förlängd erektion och ejakulationsproblem
 • sänkning av kramptröskeln.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • förändringar i glukostoleransen
 • syndrom som yppar sig i form av kramper, feber, stelhet i musklerna och en nedsatt medvetenhetsnivå (neuroleptikumsyndrom)
 • synstörningar
 • rytmrubbningar i hjärtat
 • förändringar i libidon, fördröjd orgasm.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • allvarliga förändringar i blodbilden
 • allvarliga rytmrubbningar i hjärtat
 • hjärtstillestånd
 • ökad hårväxt.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Blodproppar, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen), kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

Hos äldre personer med demens som behandlas med antipsykotiska läkemedel har en liten ökning i antalet dödsfall rapporterats jämfört med dem som inte får sådan behandling.

Särskilt i början av behandlingen kan perfenazin förorsaka trötthet, vilken dock avtar då behandlingen fortgår.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI‑00034 Fimea

 

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 °C).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
 • Den aktiva substansen är perfenazin, varav det finns 2 mg, 4 g eller 8 mg i en tablett.
 • Övriga innehållsämnen är:

Peratsin 2 mg: majsstärkelse, laktosmonohydrat, povidon, magnesiumstearat, makrogol 6000, sackaros, kalciumkarbonat, karnaubavax och titandioxid (E171).

Peratsin 4 mg: majsstärkelse, laktosmonohydrat, povidon, magnesiumstearat, makrogol 6000, sackaros, kalciumkarbonat, natriumbensoat (E211), karnaubavax, titandioxid (E171), kinolingult (E104) och indigokarmin (E132).

Peratsin 8 mg: majsstärkelse, laktosmonohydrat, povidon, magnesiumstearat, makrogol 6000, sackaros, kalciumkarbonat, karnaubavax och patentblått (E131).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

2 mg tablett: Vit, rund, konvex, sockerdragerad tablett, cirka 6,8 mm i diameter.

4 mg tablett: Ljusgrön, rund, konvex, sockerdragerad tablett, cirka 6,8 mm i diameter.

8 mg tablett: Ljusblå, rund, konvex, sockerdragerad tablett, cirka 6,8 mm i diameter.

Förpackningsstorlek: 100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 12.11.2020

Texten ändrad

12.11.2020