Pakkausseloste

BECLOMET EASYHALER inhalationspulver 200 mikrog/dos, 400 mikrog/dos

Tilläggsinformation

QR Code to URL: www.oeh.fi/befi

Se slutet av bipacksedeln, scanna QR-koden eller gå till www.oeh.fi/befi för att se instruktioner om hur Easyhaler används.

Beclomet Easyhaler 100 mikrog/dos inhalationspulver

Beclomet Easyhaler 200 mikrog/dos inhalationspulver

Beclomet Easyhaler 400 mikrog/dos inhalationspulver

beklometasondipropionat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämnas i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Beclomet Easyhaler är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Beclomet Easyhaler
 3. Hur du använder Beclomet Easyhaler
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Beclomet Easyhaler ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Beclomet Easyhaler är ett läkemedel som behandlar inflammationer och används för att förebygga astmasymptom. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider.

Beklometasondipropionat stoppar inte en astmaattack som redan har börjat. Därför måste du alltid ha med dig ett snabbverkande, luftrörsvidgande läkemedel (en beta2‑agonist).

Beklometason pulver är förpackat i en inhalator som kallas Easyhaler. Man inhalerar pulvret i lungorna genom munstycket på inhalatorn.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Beclomet Easyhaler

Kontakta läkaren för att byta till ett annat läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Beclomet Easyhaler om du har:

 • lungtuberkulos
 • obehandlad bakterie-, virus- eller svampinfektion i munnen, luftvägarna eller ögonen.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Beclomet Easyhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

 • Vissa läkemedel kan öka effekterna av Beclomet Easyhaler och din läkare kan vilja övervaka dig noggrant om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel:

 • läkemedel som du tar via näsan som innehåller kortikosteroider
 • kortikosteroidtabletter.
Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Beclomet Easyhaler har inte konstateras ha skadliga effekter på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Beclomet Easyhaler innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (i form av monohydrat) (4 mg/dos i styrkan 100 mikrogram, 7 mg/dos i styrkan 200 mikrogram och 14 mg/dos i styrkan 400 mikrogram). De personer som lider av laktosintolerans får knappast några symptom av detta. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Använd detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Effekten av läkemedlet kan märkas efter några dagars behandling men den maximala effekten nås först efter några veckor. Du ska använda Beclomet Easyhaler regelbundet för att förhindra astmatisk inflammation. Du ska fortsätta använda läkemedlet enligt anvisningarna, även om du inte har några symtom.

Den vanliga dosen för läkemedlet är 1–2 doser inhalerade 2–4 gånger per dygn.

Vanlig inledningsdos

Vuxna: 400–1 600 mikrogram per dygn.

Barn 6–12 år: 400–800 mikrogram per dygn.

När behandlingen pågår kan läkaren från tid till annan justera dosen för att hitta den lägsta dos som krävs för att kontrollera din astma (underhållsdosen).

Om Beclomet Easyhaler används av ditt barn, kontrollera att han/hon kan använda den på rätt sätt.

Förutom den förebyggande Beclomet Easyhaler, behöver du också ett luftrörsvidgande läkemedel

Beklometason stoppar inte en astmaattack som redan har börjat. Därför måste du alltid ha med dig ett snabbverkande, luftrörsvidgande läkemedel (en beta2‑agonist) om du får akuta astmasymtom.

Om du regelbundet använder ett luftrörsvidgande läkemedel (beta2‑agonist) ska du inhalera det före förebyggande Beclomet Easyhaler.

Försämring av astmasymtomen under behandling

Kontakta läkaren så snart som möjligt om:

 • du får väsande och pipande andning eller om åtstramningen i bröstet förvärras under behandlingen
 • du måste använda det luftrörsvidgande läkemedlet oftare än tidigare
 • det luftrörsvidgande läkemedlet inte hjälper lika bra som tidigare.

Din astma kan ha försämrats och du kan behöva extra behandling.

Ersätta kortikosteroidtabletter med Beclomet Easyhaler

Tala om för läkaren om du använder kortikosteroidtabletter (t.ex. kortisontabletter) för att behandla astma. Läkaren kan be dig att upphöra med behandlingen genom att successivt minska antalet tabletter inom några veckor. Om du känner dig dålig under den här övergångsperioden, kontakta läkaren men sluta inte använda Beclomet Easyhaler.

Om du har använt för stor mängd av Beclomet Easyhaler

Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom läkaren har anvisat dig. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare först.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Beclomet Easyhaler

Om du har glömt att ta en dos, ta en ny dos så snart som möjligt eller ta nästa dos när det är dags för den. Det är bäst att ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag.

Om du slutar att använda Beclomet Easyhaler

Sluta inte använda Beclomet Easyhaler utan att kontakta läkaren först. Om du plötsligt slutar använda läkemedlet, kan din astma försämras.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Instruktioner för hur du använder inhalatorn finns i slutet av bipacksedeln.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • ont i halsen, irritation i halsen, hes röst, hosta eller svampinfektion (torsk) i mun eller hals.
  Om du får någon av dessa biverkningar ska du inte sluta använda Beclomet Easyhaler. Tala med läkaren.

Du kan hjälpa till att förebygga de ovan nämnda biverkningarna genom att skölja mun och hals med vatten efter varje gång som du har tagit en dos. Svälj inte sköljvattnet utan spotta ut det.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • andnöd omedelbart efter dosering: i sällsynta fall kan inhalerade läkemedel leda till ökat väsande andning och andnöd omedelbart efter dosering. Om detta inträffar
  • sluta ta Beclomet Easyhaler
  • ta ett snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel
  • sök dig omedelbart till läkare.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • allvarlig allergisk reaktion: vid klåda, utslag, hudrodnad, svullna ögonlock, läppar, ansikte eller hals, lågt blodtryck eller kollaps strax efter att du tagit en dos ska du göra följande
  • sluta ta Beclomet Easyhaler
  • sök dig omedelbart till läkare.
 • nedsatt funktion av binjure
 • tillväxthämning hos barn och ungdomar
 • onormalt hög halt av hormonet kortisol i kroppen (Cushings syndrom eller liknande symtom)
 • hyperaktivitet, sömnproblem, oro, depression, aggression eller förändringar i beteendet. Dessa biverkningar förekommer oftast hos barn.
 • ögönsjukdomar (grå starr eller glaukom), dimsyn
 • eosinofilisk lunginflammation
 • benägenhet att få blåmärken
 • förtunnad hud
 • nedsatt benmineraldensitet (benskörhet).

Kontakta läkare om du tror att du kan ha någon av dessa biverkningar, eller om du är orolig för att eventuellt få dem.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Före den första användningen: förvaras i oöppnad foliepåse.

Efter att foliepåsen öppnats: förvaras vid högst 25 °C. Fuktkänsligt. Man rekommenderar att Easyhaler förvaras i sitt fodral.

Byt ut Beclomet Easyhaler senast 6 månader efter att du öppnat foliepåsen. Skriv ned det datum du öppnade påsen för att hjälpa dig att ska komma ihåg.

Om Beclomet Easyhaler blir fuktig måste du byta ut den.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastas läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är beklometasondipropionat, varav det ingår 100, 200 eller 400 mikrogram per dos.
 • Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller små mängder mjölkproteiner).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt eller nästan vitt pulver.

Beclomet Easyhaler 100 mikrogram/dos inhalationspulver

 • 200 doser + fodral
 • 200 doser
 • 2 x 200 doser

Beclomet Easyhaler 200 mikrogram/dos inhalationspulver

 • 200 doser + fodral
 • 200 doser

Beclomet Easyhaler 400 mikrogram/dos inhalationspulver

 • 100 doser + fodral
 • 100 doser
 • 2 x 100 doser

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 24.2.2021

Detaljerad och uppdaterad information om hur du använder denna produkt finns tillgänglig genom att skanna den här QR-koden (finns även på ytterkartongen och etiketten på inhalatorn) med en smartphone. Samma uppgifter finns även på följande URL: www.oeh.fi/befi

QR Code to URL: www.oeh.fi/befi

 

Direktiv för användaren

Om din Easyhaler

Beclomet Easyhaler kan skilja sig från inhalatorer som du använt tidigare. Därför är det väldigt viktigt att du använder den på rätt sätt eftersom felaktig användning kan leda till att du inte får rätt mängd medicin. Det kan göra att du mår sämre eller kan leda till att din astma inte behandlas som den borde.

Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal kommer visa dig hur du ska använda din inhalator på rätt sätt. Se till att du förstår hur inhalatorn ska användas. Om du är osäker kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Som med andra inhalatorer bör vårdgivare se till att barn som ordinerats Beclomet Easyhaler använder rätt inandningsteknik, som beskrivs nedan. Du kan även använda instruktionsvideon som finns på www.oeh.fi/befi

När du får din Easyhaler

Easyhaler levereras i en foliepåse. Öppna inte påsen förrän du är
redo att börja använda medicinen eftersom påsen hjälper till att
hålla pulvret i inhalatorn torrt.

När du är redo att börja använda medicinen, öppna foliepåsen och
notera dagen då påsen öppnades i t.ex. din kalender.

Använd inhalatorn inom 6 månader från det att foliepåsen öppnades.

image10.jpeg

KORREKT ANVÄNDNING AV INHALATORN

Steg 1: SKAKA

• Ta bort skyddet.

• Håll inhalatorn upprätt och skaka den 3 till 5 gånger.

SKAKA x 3-5

image3.jpeg

Viktigt att komma ihåg

• Det är viktigt att hålla inhalatorn i upprätt läge.

• Om du av misstag klickar på Easyhaler när du skakar
inhalatorn, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktionerna nedan.

Steg 2: KLICKA

• Håll Easyhaler upprätt mellan
pekfingret och tummen.

• Tryck en gång tills du hör ett
klick och låt den klicka tillbaka. Detta laddar en dos.

Tryck endast en gång.

KLICKA x 1

image4.jpeg

Viktigt att komma ihåg

• Inhalatorn kommer inte klicka
om skyddet fortfarande är på.

• Klicka bara en gång.

• Om du av misstag klickar på inhalatorn mer än en gång, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktionerna nedan.

• Klicka för att mata dosen innan du inhalerar, inte samtidigt.

• Fortsätt hålla inhalatorn upprätt när du klickar och när du inhalerar dosen. Om du lutar den kan pulvret falla ut innan du hinner inhalera det.

Steg 3: INHALERA

• Fortsätt hålla inhalatorn upprätt.

• Andas ut normalt.

• Placera munstycket i munnen mellan tänderna och

slut läpparna tätt runt munstycket.

• Gör en kraftig och djup inandning.

• Ta bort inhalatorn från munnen, och håll andan
i minst 5 sekunder och andas därefter ut normalt.

INHALERA

image5.jpeg

Viktigt att komma ihåg

• Se till att hela munstycket är
väl inuti munnen så att medicinen kommer in i dina lungor.

• Se till att dina läppar sluter
helt tätt runt munstycket.

• Andas inte ut i inhalatorn. Det är viktigt eftersom det kan
täppa till den. Om du andades ut i inhalatorn, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktionerna nedan.

Om du behöver ta en andra dos, upprepa steg 1-3 Skaka-Klicka-Inhalera.

När du har använt inhalatorn:

• Sätt tillbaka skyddet på munstycket för att förhindra dosering av misstag.

• När du har tagit dosen, skölj munnen med vatten och spotta ut det, och/eller borsta tänderna. Det minskar risken för svampinfektion (torsk) och hes röst.

Hur du tömmer munstycket på pulver

Om du av misstag klickar på inhalatorn, eller om du har klickat mer än en gång, eller om du andas ut i den, ska du tömma munstycket.

• Knacka på munstycket för att tömma ut pulvret på bordet eller i handflatan.

• Börja därefter igen med stegen Skaka- Klicka- Inhalera.

image6.jpeg

Rengöring av Easyhaler

Håll din inhalator torr och ren. Vid behov kan du torka inhalatorns munstycke med en torr trasa eller servett. Använd inte vatten: pulvret i Easyhaler är känsligt för fukt.

Att använda Easyhaler med skyddsfodral

Du kan använda ett skyddsfodral till din inhalator. Detta hjälper till att förbättra produktens hållbarhet. Skyddet för munstycket ska
sitta på när du sätter in inhalatorn i skyddsfodralet. Detta förhindrar att inhalatorn doserar av misstag. Du kan använda
inhalatorn utan att ta ut den från skyddsfodralet.

Följ samma instruktioner som ovan, 1. Skaka – 2. Klicka – 3. Inhalera

Kom ihåg att:

 • Hålla inhalatorn i upprätt läge när du klickar på den.
 • Sätta tillbaka skyddsfodralet på munstycket efter att du tagit dosen för att förhindra dosering av misstag.

image7.jpeg

När ska man byta till en ny Easyhaler

Inhalatorn har ett räkneverk som visar hur många doser det finns kvar. Räkneverket räknar ner vid var 5:e dos. Räkneverket blir rött när det finns 20 doser kvar.

Om du inte redan har en ny Easyhaler, kontakta läkaren för ett nytt recept. Byt till ny Easyhaler när räkneverket visar 0 (noll).

Om du använder ett skyddsfodral kan du spara det och sätta i den nya inhalatorn i det.

image11.jpeg

Kom ihåg

 

 • 1. Skaka – 2. Klicka – 3. Inhalera.
 • När du har tagit dosen, skölj munnen med vatten och spotta ut det, och/eller borsta tänderna.
 • Låt inte inhalatorn bli blöt, skydda den mot fukt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Texten ändrad

24.02.2021