Pakkausseloste

ORICYCLIN filmdragerad tablett 500 mg

Tilläggsinformation

Oricyclin 500 mg filmdragerade tabletter

tetracyklinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Oricyclin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Oricyclin

3. Hur du tar Oricyclin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Oricyclin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Oricyclin är tetracyklinhydroklorid. Tetracyklin används för vård av finnar (akne). Tetracyklin används också för behandling av bakterieinflammationer i näsans bihålor, i luftrören och annanstans i luftvägarna eller på annat håll i kroppen.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Oricyclin
 • om du är allergisk mot tetracyklin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du lider av nedsatt njur- eller leverfunktion
 • om du är gravid
 • om du använder något annat levertoxiskt läkemedel.

Tetracyklin kan färga tänder under utveckling, orsaka bestående skador på strukturen av utvecklande tänder och orsaka tillfälliga förändringar i tillväxt av benstomme. Av denna orsak ska barn under 8 år inte använda tetracyklin och det får endast användas med försiktighet för växande barn över 8 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oricyclin,

 • om du har förträngning i matstrupen
 • om du har en ärftlig ämnesomsättningssjukdom med stora porfyrinhalter i blodet och urinen (porfyri)
 • om du har myasthenia gravis (en sjukdom som försvagar musklerna).

Observera i samband med användning av läkemedlet

 • tetracyklin kan orsaka överkänslighet för ljus. Intensivt solljus och solarium bör undvikas.
 • tetracyklin kan stimulera SLE
 • tetracyklin kan orsaka irritation i matstrupen och för att undvika detta ska tabletterna tas med en riklig mängd vätska (inte mjölk) och en liggande ställning ska undvikas vid intag av läkemedlet
 • tetracyklin och andra bredspektriga antibiotika kan orsaka långvarig eller svår diarré. Om sådana symtom förekommer är det alltid viktig att kontakta en läkare
 • användning av höga doser har sällan förknippats med fettlever och inflammation i bukspottkörteln.
Andra läkemedel och Oricyclin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Oricyclin kan förändras eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

 • vissa magsyreneutraliserande mediciner (antacida, sukralfat)
 • järn- och zinkpreparaten
 • vissa kolesterolläkemedel (kolestipol, kolestyramin)
 • vissa läkemedel som hämmar immunoförsvaret (didanosin tuggtabletter)
 • vissa blodtrycksmediciner (kinapril)
 • vissa läkemedel som hindrar blodets koagulation
 • vissa läkemedel för behandling av hudproblem (isotretinoin, acitretin)
 • vissa cytostatika (metotrexat)
 • vissa malariamediciner (atovakvon)
 • vissa hjärtmediciner (digoxin)
 • vätskedrivande medel (diuretika)
 • vissa antidepressiva läkemedel (litium)
 • vissa giktmediciner (probenecid)
 • andra antimikrobiella läkemedel.
Oricyclin med mat och dryck

Drick ett glas vatten eller annan dricka (inte mjölk), när du tar tabletten.

Det rekommenderas att Oricyclin‑tabletterna tas antingen en timme före eller två timmar efter måltid. Oricyclin‑tabletterna bör inte tas tillsammans med mjölkprodukter, eftersom kalcium försvagar upptagningen av tetracyklin. Mellan intaget av mjölk och Oricyclin bör man hålla en paus på 1–2 timmar.

Eventuella magbesvär kan minskas genom att ta läkemedlet tillsammans med mat. Även då bör man inte ta läkemedlet samtidigt med mjölkprodukter.

Graviditet och amning

Oricyclin är kontraindicerat under graviditet och amning, då tetracyklin kan skada tillväxten av benvävnad och tänder medan de utvecklas och orsaka levertoxicitet hos gravida kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Tetracyklin påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vid behandling av bakterieinflammationer 250 mg (1/2 tablett) 4 gånger per dygn eller 500 mg (1 tablett) 2–4 gånger per dygn. Vid behandling av helikobakteri‑inflammation 500 mg (1 tablett) 4 gånger per dygn.

Vid behandling av akne 500–1000 mg (1–2 tabletter) per dygn åtminstone 2–3 månader, även 6 månader.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Drick ett glas vatten eller annan dricka (inte mjölk) när du tar tabletten. Tabletten sväljs i sittande eller stående ställning (inte just före läggdags) för att den inte skall fastna i matstrupen.

Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Ta kuren till slut fast symtomen skulle försvinna redan några dagar efter att medicineringen påbörjats. Fastän symtomen redan försvunnit kan en del av bakterierna fortfarande ha förmågan att föröka sig, varför sjukdomen kan återkomma. De kvarblivna bakterierna kan också utveckla resistens mot antibiotika, varvid det blir svårare att förinta dem om sjukdomen upprepas.

Om du har tagit för stor mängd av Oricyclin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid överdoseringen kan medicinskt kol ges som första hjälp till en patient vid medvetande.

Om du har glömt att ta Oricyclin

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • svampinfektioner
 • magsmärtor, illamående, kräkning, diarré, för barn outvecklade tandemaljen och missfärgning av tänder.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • skador i matstrupen
 • allergiska hudreaktioner, nässelutslag, svullnad, överkänslighet för ljus
 • allergiska reaktioner.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • superinfektioner, inflammation i slidan, redundant tillväxt av resistenta mikroorganismen och tarmbakterie
 • förändringar i blodbilden, anemi som beror på en förtidig upplösning av röda blodkroppar
 • allergiska reaktioner liksom anafylaxi
 • tillfällig ökning av intrakraniellt tryck
 • synrubbningar, muskelsvaghet
 • tinnitus
 • hjärtsäcksinflammation
 • förändringar i tarmbakterie, tarminflammation, inflammation i tungan, munnen eller bukspottkörteln, svårighet att svälja
 • levertoxicitet, fettlever
 • allergiska purpura (röda prickar på huden), försämring av SLE (LED)
 • förhöjt blodureakväve.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • missfärgning av naglar, nagellossning
 • svåra hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, upprepad hudrodnad)
 • ökad muskelsvaghet hos patienter som har myasthenia gravis.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Tillslut förpackningen väl, eftersom preparatet är känsligt för fukt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
 • Den aktiva substansen är tetracyklin, varav det finns 500 mg i en tablett.
 • Hjälpämnena i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, polyvidon, polysorbat 80, kolloidal vattenfri kiseloxid, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat (typ A).
 • Hjälpämnena i drageringen är cellulosa-acetat-ftalat, makrogol, stearinsyra, ricinolja (jungfruolja) och sorbitanoleat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul eller grönaktigt gul kapselformad tablett med brytskåra, dimensioner ca. 8 x 17 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar: 30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast

30.11.2020

Texten ändrad

30.11.2020