Pakkausseloste

ORICYCLIN tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg

Oricyclin 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

tetrasykliinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Oricyclin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oricyclin‑tabletteja

3. Miten Oricyclin‑tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Oricyclin‑tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oricyclin‑tablettien vaikuttava aine on tetrasykliinihydrokloridi. Tetrasykliiniä käytetään finnitaudin eli aknen hoitoon. Tetrasykliinillä hoidetaan myös bakteeritulehduksia poskionteloissa, keuhkoputkissa ja muualla hengitysteissä tai muualla elimistössä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Oricyclin‑tabletteja

 • jos olet allerginen tetrasykliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sairastat munuaisten tai maksan vajaatoimintaa
 • jos olet raskaana
 • jos käytät jotain toista maksatoksista lääkettä.

Tetrasykliini saattaa aiheuttaa kehittymässä olevien hampaiden värjäytymistä ja hampaiden pysyvää vaurioitumista sekä ohimeneviä muutoksia lasten luuston kasvussa. Tästä syystä tetrasykliiniä ei saa käyttää alle 8‑vuotiaille lapsille ja sitä saa käyttää vain harkiten tätä vanhemmille kasvuikäisille lapsille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Oricyclin‑tabletteja,

 • jos sinulla on ruokatorven ahtauma
 • jos sinulla on perinnöllinen aineenvaihduntatauti, johon liittyy veren ja virtsan suuri porfyriinipitoisuus (porfyria)
 • jos sinulla on myasthenia gravis (sairaus, joka heikentää lihaksia).

Huomioi lääkkeen käytön yhteydessä

 • tetrasykliini voi aiheuttaa valoyliherkkyyttä. Auringonottoa ja solariumia on syytä välttää.
 • tetrasykliini saattaa aktivoida punahukan (SLE)
 • tetrasykliini saattaa aiheuttaa ruokatorviärsytystä, jonka välttämiseksi tabletit tulee ottaa runsaan nesteen kera (ei maidon) ja makuuasentoa lääkkeen nauttimisen yhteydessä tulee välttää
 • tetrasykliinin, kuten muidenkin laajakirjoisten antibioottien käyttö saattaa aiheuttaa pitkäkestoista tai vaikeaa ripulia: tällöin on aina otettava yhteyttä lääkäriin
 • suurten annosten käyttöön on harvoin liittynyt maksan rasvoittumista ja haimatulehdusta.

Muut lääkevalmisteet ja Oricyclin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Oricyclin‑tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • tietyt vatsahappoja neutralisoivat lääkkeet (antasidit, sukralfaatti)
 • rauta- ja sinkkivalmisteet
 • tietyt kolesterolilääkkeet (kolestipoli, kolestyramiini)
 • tietyt immuunikatolääkkeet (didanosiinipurutabletit)
 • tietyt verenpainelääkkeet (kinapriili)
 • tietyt veren hyytymistä estävät lääkkeet
 • tietyt iho-ongelmien hoidossa käytettävät lääkkeet (isotretinoiini, asitretiini)
 • tietyt solunsalpaajat (metotreksaatti)
 • tietyt malarilääkkeet (atovakoni)
 • tietyt sydänlääkkeet (digoksiini)
 • nesteenpoistolääkkeet eli diureetit
 • tietyt mielialalääkkeet (litium)
 • tietyt kihtilääkkeet (probenesidi)
 • muut mikrobilääkkeet.

Oricyclin ruuan ja juoman kanssa

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa (ei maitoa), kun otat tabletin.

Oricyclin‑tabletit suositellaan otettavaksi joko tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia sen jälkeen. Oricyclin‑tabletteja ei tule ottaa samanaikaisesti maitotuotteiden kanssa, koska kalsium huonontaa tetrasykliinin imeytymistä. Maidon nauttimisen ja Oricyclin‑tabletin oton välillä on suositeltavaa pitää 1–2 tunnin väli.

Jos tetrasykliinin käyttöön liittyy vatsaoireita, voi lääkkeen ottaminen ruuan kanssa vähentää vatsaärsytystä. Lääkettä ei kuitenkaan tällöinkään ole syytä ottaa samanaikaisesti maitotuotteiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Oricyclin‑tablettien käyttö on vasta-aiheista raskauden ja rintaruokinnan aikana, koska tetrasykliini voi haitata kehittymässä olevien luiden ja hampaiden kasvua sekä aiheuttaa raskaana oleville naisille maksatoksisuutta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oricyclin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenlökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Bakteeritulehduksissa 250 mg (1/2 tabletti) 4 kertaa vuorokaudessa tai 500 mg (1 tabletti) 2–4 kertaa vuorokaudessa. Helikobakteeri‑infektiossa 500 mg (1 tabletti) 4 kertaa vuorokaudessa.

Aknen hoidossa 500–1000 mg (1–2 tablettia) vuorokaudessa vähintään 2–3 kuukauden, jopa 6 kuukauden ajan.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa (ei maitoa), kun otat tabletin. Tabletti niellään istuen tai seisten (ei juuri ennen nukkumaanmenoa), jotta se ei tarttuisi ruokatorveen.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Ota kuuri loppuun, vaikka oireet häviäisivätkin jo muutaman päivän kuluttua lääkityksen aloittamisesta. Osa bakteereista saattaa olla vielä jakautumiskykyisiä, vaikka oireet olisivatkin kadonneet, ja tauti voi uusiutua. Jäljelle jääneet bakteerit saattavat myös kehittää vastustuskykyä antibiooteille, jolloin niiden tuhoaminen taudin uusiutuessa on entistä vaikeampaa.

Jos otat enemmän Oricyclin‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostustapauksissa voi tajuissaan olevalle potilaalle antaa ensiapuna lääkehiiltä.

Jos unohdat ottaa Oricyclin‑tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • hiivainfektiot
 • vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, lapsilla hammaskiilteen kehittymättömyys ja hampaiden värjäytyminen.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ruokatorven vauriot
 • allergiset ihoreaktiot, nokkosrokko, turvotus, valoyliherkkyys
 • allergiset reaktiot.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • superinfektiot, emätintulehdus, resistenttien mikro-organismien ja suolistobakteerien liiallinen kasvu
 • verenkuvan muutokset, punasolujen hajoamisesta johtuva anemia
 • yliherkkyysreaktiot kuten anafylaksia
 • ohimenevä aivopaineen nousu
 • näköhäiriöt, lihasheikkous
 • tinnitus
 • sydänpussitulehdus
 • suoliston bakteerikasvuston muutokset, suolitulehdus, kielitulehdus, haimatulehdus, suutulehdus, nielemishäiriöt
 • maksatoksisuus, rasvamaksa
 • allerginen purppura (ihon punatäpläisyys), punahukan (SLE, LED) paheneminen
 • veren ureatypen nousu.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • kynsien värjäytyminen/irtoaminen
 • vaikeat ihoreaktiot (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, toistopunoittuma)
 • lisääntynyt lihasheikkous potilailla, joilla on myasthenia gravis.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, koska valmiste on herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oricyclin sisältää

 • Vaikuttava aine on tetrasykliini, jota on 500 mg yhdessä tabletissa.
 • Tablettiytimen apuaineet ovat mikrokiteinen selluloosa, povidoni, polysorbaatti 80, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti ja natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A).
 • Kalvopäällysteen apuaineet ovat selluloosa-asetaatti-ftalaatti, makrogolit, steariinihappo, risiiniöljy (neitsytöljy) ja sorbitaanioleaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Keltainen tai vihertävänkeltainen, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen kapselin muotoinen tabletti, koko n. 8 x 17 mm. Tabletti voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

30.11.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

30.11.2020