Pakkausseloste

ZADITEN ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,25 mg/ml (egenvård)

Tilläggsinformation

Zaditen 0,25 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare

ketotifen

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 1. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 2. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
 3. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 4. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter några dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Zaditen är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Zaditen
 3. Hur du använder Zaditen
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Zaditen ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Zaditen innehåller den aktiva substansen ketotifen som är ett antiallergiskt medel. Zaditen används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter några dagar.

Ketotifen som finns i Zaditen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Zaditen

Om du är allergisk mot ketotifen eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Andra läkemedel och Zaditen

Om du använder andra ögonprodukter samtidigt med Zaditen, bör du vänta 5 minuter mellan användning av produkterna.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt om du tar läkemedel som används mot:

 • depression, ångest och sömnstörningar
 • allergi (t.ex. antihistaminer)

Användning av Zaditen med mat, dryck och alkohol

Det är möjligt att Zaditen kan öka effekten av alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Zaditen kan användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever dimsyn eller trötthet efter att ha tagit Zaditen, bör du vänta tills dessa symtom har avklingat, innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna, äldre och barn från och med 3 års ålder är en droppe i ögat (ögonen) två gånger dagligen (morgon och kväll).

Innehållet i en endosbehållare räcker för behandling av båda ögonen.

Bruksanvisning

 1. Tvätta händerna.
 2. Öppna blisterförpackningen/skyddspåsen och tag fram kartan med endosbehållarna.
 3. Riv loss en endosbehållare (bild 1).
 4. Lägg tillbaka de resterande endosbehållarna i blisterförpackningen/skyddspåsen och tillslut noggrant genom att vika kanten. Lägg tillbaka blisterförpackningen/skyddspåsen i ytterkartongen.
 5. Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (bild 2). Rör inte spetsen av behållaren efter att du öppnat den.
 6. Böj huvudet bakåt (bild 3).
 7. Dra det undre ögonlocket nedåt med ett finger och håll behållaren i den andra handen (bild 4). Tryck på behållaren så att en droppe faller ner i ögat.
 8. Slut ögat och tryck en fingertopp mot ögonvrån i ca. 1-2 minuter. Detta förhindrar att droppen rinner ner i svalget genom tårkanalen. En större del av droppen blir då kvar i ögat (bild 5). Upprepa steg 6-8 med det andra ögat om det behövs.
 9. Endosbehållaren ska kasseras efter användning.

image1.png

Bild 1                    Bild 2                     Bild 3                   Bild 4                    Bild 5

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Zaditen

Det finns ingen risk om du råkar få några droppar Zaditen i munnen. Inte heller ska du vara orolig om mer än en droppe råkar droppas i ett öga. Om du är tveksam, rådfråga din läkare. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111 i Finland, tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Zaditen

Om du har glömt att ta dina ögondroppar, ta då dessa så snart som möjligt och gå därefter tillbaka till din vanliga dosering.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats.

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

 • ögonirritation eller ögonsmärta
 • ögoninflammation

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • dimsyn vid applicering av ögondropparna i ögat
 • torra ögon
 • ögonlocksförändringar
 • inflammation i ögats ytskikt (konjunktivit)
 • ökad ljuskänslighet i ögonen
 • synlig blödning under ögats yta
 • huvudvärk
 • dåsighet
 • hudutslag (som även kan klia)
 • eksem (kliande, röda, brännande utslag)
 • muntorrhet
 • allergisk reaktion (inklusive svullnad av ansikte och ögonlock) och försämring av befintliga allergiska tillstånd som astma och eksem

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

I Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

 

I Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Efter att blisterförpackningen/skyddspåsen öppnats kan endosbehållarna förvaras i 3 månader i ytterkartongen eller 1 månad utanför denna.

Endosbehållarna är inte sterila i sig, men innehållet är sterilt tills behållaren öppnats.

Innehållet måste användas omedelbart efter att endosbehållaren har öppnats och endosbehållaren kastas efter användandet.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och endosbehållaren efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ketotifen (som fumarat). 1 ml innehåller 0,345 mg ketotifenfumarat motsvarande 0,25 mg ketotifen.
 • Övriga innehållsämnen är glycerol (E 422), natriumhydroxid (E 524), vatten för injektionsvätskor.

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zaditen ögondroppar är en klar lösning, färglös till svagt gul. En endosbehållare innehåller 0,4 ml.

En kartong kan innehålla 5, 10, 20, 30, 50 eller 60 endosbehållare.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:

Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike

Tillverkare:

Excelvision, 27 rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike

 

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark Zaditen
Finland Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa
Frankrike Zagrapa, 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose
Grekland Zaditor οfθaλµικές staγόνeς
Island Zaditen
Luxemburg Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose
Nederländerna Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing
Norge Zaditen
Portugal Zaditen 0,25 mg/ml colírio, solução em unidoses
Spanien Zaditen colirio monodosis
Sverige Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning i endosbehållare
Tjeckien Zaditen SDU
Tyskland Zaditen ophtha sine 0,25 mg/ml Augentropfen Lösung in Einzeldosisbehältnissen
Österrike Zaditen konservierungsmittelfrei 0,025% - Augentropfen in Einzeldosisbehältnissen

 

Denna bipacksedel ändrades senast 01.10.2021

Texten ändrad

01.10.2021