Pakkausseloste

OFTAN SYKLO ögondroppar, lösning 5 mg/ml, 10 mg/ml

Tilläggsinformation

OFTAN® SYKLO 5 mg/ml ögondroppar, lösning
OFTAN® SYKLO 10 mg/ml ögondroppar, lösning

Cyklopentolat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjukskötare.
 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjukskötare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Oftan Syklo-ögondroppar är och vad de används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Oftan Syklo-ögondroppar
 3. Hur du använder Oftan Syklo-ögondroppar
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Oftan Syklo-ögondroppar ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Oftan Syklo ögondroppar innehåller cyklopentolat. Detta är ett s.k. parasympatolytikum som vidgar pupillen och påverkar de muskler som styr ögats ackommodationsförmåga.
Oftan Syklo ögondroppar används i samband med undersökning av ögonbotten för att vidga pupillen och reglera funktionen hos de muskler som styr ögats ackommodationsförmåga.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Oftan Syklo-ögondroppar

 • om patienten är allergisk (överkänslig) för cyklopentolat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (angnes i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om patienten har trångvinkelglaukom eller trång kammarvinkel.

Varningar och försiktighet

 • Oftan Syklo ögondroppar kan höja ögontrycket hos patienter med glaukom.

Barn

 • Oftan Syklo ögondroppar rekommenderas inte för nyfödda barn under de tre första levnadsmånaderna.
 • Till barn bör man ordinera Oftan Syklo 5 mg/ml ögondroppar och tillståndet hos små barn bör följas noga under minst 30 minuter för att upptäcka eventuella systemiska biverkningar.

Andra läkemedel och Oftan Syklo

Samtidig användning av andra läkemedel påverkar inte nämnvärt Oftan Syklo ögondropparnas effekt.

Oftan Syklo-ögondroppar kan däremot förstärka effekten av parasympatolytika som påverkar det centrala nervsystemet, såsom antipsykotiska läkemedel, tricykliska antidepressiva läkemedel, sövande antihistaminer och vissa läkemedel som används för behandling av parkinsonism. 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Vid graviditet eller amning bör läkaren konsulteras om användningen av preparatet.

Cyklopentolat passerar sannolikt genom moderkakan och utsöndras i modersmjölken. Patienten bör undvika att amma under åtminstone 4 timmar efter att en Oftan Syklo-droppe har droppats i ögat.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Oftan Syklo ögondroppar ökar övergående ögats ljuskänslighet och påverkar körförmågan och annan aktivitet som kräver optimal synskärpa.

Oftan Syklo-ögondroppar innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller circa 0,002 mg bensalkoniumklorid per en droppe motsvarande 0,06 mg/ml.

Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen.

Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om patienten har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om patienten känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.

Hur produkten används

Läkemedlet är avsett endast för behandling av ögonen. Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1–2 droppar i vartdera ögat med 5 minuters intervall 2–3 gånger.

Ögonbottenundersökning kan utföras efter cirka 20–30 minuter och bedömning av brytningsfel cirka en timme efter administration av läkemedlet.

Bruksanvisning

Före användning:

 • tvätta händerna

Applicering:

 1. Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med flaskans spets så att innehållet inte blir förorenat.

 

2.

Indroppningen lyckas bäst om patienten sittande lutar huvudet bakåt eller ligger på rygg.

 

3.

Drag ned patientens undre ögonlock och be patienten rikta blicken uppåt. Tryck lätt på flaskan och pressa ut en droppe i fickan mellan ögonlocket och ögat.

4.

Be patienten sluta ögat omedelbart efter indroppningen och samtidigt trycka lätt med fingret i ögonvrån under en minut.
Skruva på korken.

Om flera läkemedel droppas i samma öga vänta minst 5 minuter mellan indroppningarna.

Om du använt för stor mängd av Oftan Syklo-ögondroppar

En alltför stor dos läkemedel kan ge muntorrhet eller påskynda hjärtfrekvensen.

Symtom på överdosering avklingar vanligen spontant när man avbryter behandlingen.

Om du har glömt att använda Oftan Syklo-ögondroppar

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

Sveda i ögonen, störningar vid närseende, ljuskänslighet, muntorrhet och accelererad hjärtfrekvens.

Följande biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer:

Allergiska reaktioner, urineringsbesvär och förstoppning.

Eftersom cyklopentolat når centrala nervsystemet kan det särskilt hos barn framkalla trötthet, förvirring, rastlöshet, hallucinationer och kramper. Hos vuxna utvecklas sällan trötthet, matthet och illamående.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjukskötare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
 • Förvaras under 25oC. 
 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • En öppnad flaska bör förbrukas inom 28 dagar.
 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är cyklopentolathydroklorid 5 mg/ml eller 10 mg/ml.
 • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid 60 mikrog/ml, borsyra, kaliumklorid, dinatriumedetat, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös lösning.

Droppflaska av plast, 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tammerfors

Tillverkare
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tammerfors

Denna bipacksedel ändrades senast

11.10.2021

Texten ändrad

11.10.2021