Pakkausseloste

OFTAN SYKLO silmätipat, liuos 5 mg/ml, 10 mg/ml

OFTAN® SYKLO 5 mg/ml -silmätipat, liuos
OFTAN® SYKLO 10 mg/ml -silmätipat, liuos

Syklopentolaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oftan Syklo -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Syklo -silmätippoja
 3. Miten Oftan Syklo -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Syklo -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oftan Syklo -silmätipat sisältävät syklopentolaattia. Se on nk. parasympatolyytti, joka laajentaa silmäterää ja vaikuttaa silmän linssinmukauttajalihaksen toimintaan.
Oftan Syklo -silmätippoja käytetään silmäterän laajentamiseen ja linssinmukauttajalihaksen toiminnan säätelyyn silmänpohjan tutkimuksen yhteydessä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oftan Syklo -silmätippoja

 • jos potilas on allerginen (yliherkkä) syklopentolaatille tai –tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos potilaalla on todettu ahdaskulmaglaukooma tai ahdas kammiokulma.

Varoitukset ja varotoimet

 • Oftan Syklo -silmätipat voivat kohottaa glaukoomapotilaiden silmänpainetta.

Lapset

 • Oftan Syklo -silmätippoja ei suositella vastasyntyneille kolmen ensimmäisen elinkuukauden aikana.
 • Lapsille tulisi käyttää Oftan Syklo 5 mg/ml -silmätippoja, ja pienten lasten tilaa on seurattava tarkoin vähintään 30 minuutin ajan mahdollisten systeemisten haittavaikutusten havaitsemiseksi.

Muut lääkevalmisteet ja Oftan Syklo
Muut samanaikaisesti otetut lääkkeet eivät merkittävästi vaikuta Oftan Syklo -silmätippojen tehoon.

Oftan Syklo -silmätipat voivat sen sijaan voimistaa keskushermostoon vaikuttavien parasympatolyyttien, kuten antipsykoottisten lääkkeiden, trisyklisten antidepressiivien, nukuttavien antihistamiinien ja muutaman parkinsonismin hoitoon käytettävän lääkkeen vaikutusta. 

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt  tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikaisesta valmisteen käytöstä on neuvoteltava lääkärin kanssa.

On oletettavaa, että syklopentolaatti kulkeutuu istukan läpi ja erittyy äidinmaitoon. Imetystä on vältettävä ainakin 4 tunnin ajan Oftan Syklo -tipan tiputtamisesta silmään.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oftan Syklo -silmätippojen käyttö lisää ohimenevästi silmien valonarkuutta ja vaikuttaa ajokykyyn ja tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Oftan Syklo –silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia

Tämä lääke sisältää bentsalkoniumkloridia noin 0,002 mg per tippa, joka vastaa 0,06 mg/ml.

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos potilaalla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmään tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Miten valmistetta käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1–2 tippaa kumpaankin silmään viiden minuutin välein 2–3 kertaa.

Silmänpohjan tutkimus voidaan suorittaa noin 20–30 minuutin kuluttua ja taittovirheen määritys noin tunnin kuluttua lääkkeen annon jälkeen.

Käyttöohje

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet

Tiputtaminen:

 1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

 

2.

Tiputtaminen onnistuu parhaiten, kun potilas kallistaa päätä taaksepäin tai on selinmakuulla.

 

3.  

Potilaan alaluomea vedetään alas ja potilas kohdistaa katseensa ylöspäin. Paina kevyesti pulloa ja puserra tippa alaluomitaskuun.

 

4.

Välittömästi tiputtamisen jälkeen silmää pidetään suljettuna ja silmän sisänurkkaa painetaan etusormella minuutin ajan.
Sulje pullo.

Jos tiputat useata eri lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Oftan Syklo -silmätippoja kuin sinun pitäisi

Liian suuri määrä lääkettä voi aiheuttaa suun kuivumista tai nopeuttaa sydämen sykettä. Yliannostusoireet häviävät tavallisesti itsestään, kun lääkkeen anto keskeytetään.

Jos unohdat käyttää Oftan Syklo -silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä kymmenestä:
Silmien kirvely, lähinäön häiriöt, valonarkuus,  suun kuivuminen ja sydämen sykkeen nopeutuminen.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä tuhannesta:
Allergiset reaktiot, virtsaamisvaikeudet ja ummetus.

Koska syklopentolaatti kulkeutuu keskushermostoon, se voi aiheuttaa erityisesti lapsille väsymystä, sekavuutta, rauhattomuutta, hallusinaatioita ja kouristuksia. Aikuisilla väsymystä, heikotusta ja pahoinvointia esiintyy harvoin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä alle 25˚C.
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftan Syklo -silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on syklopentolaattihydrokloridi 5 mg/ml tai 10 mg/ml.
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 60 mikrog/ml, boorihappo, kaliumkloridi, dinatriumedetaatti, suolahappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön liuos.

Muovinen silmätippapullo, 10 ml

Myyntiluvan haltija
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Valmistaja
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

11.10.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

11.10.2021