Pakkausseloste

BACTROBAN salva 2 %

Tilläggsinformation

Bactroban 2 % salva

mupirocin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1.  Vad Bactroban salva är och vad det används för
 2.  Vad du behöver veta innan du använder Bactroban salva
 3.  Hur du använder Bactroban salva
 4.  Eventuella biverkningar
 5.  Hur Bactroban salva ska förvaras
 6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i Bactroban 2 % salva är mupirocin. Salvan är ett antibiotikum som används vid behandling av bakteriella infektioner i huden.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Bactroban salva

Om du tror att detta gäller dig, rådfråga läkare innan du använder Bactroban salva.

Varningar och försiktighet

Bactroban salva kan förorsaka hudirritation och allergiska reaktioner. Se i avsnitt Eventuella biverkningar ”Tillstånd att iaktta”.

Bactroban salva passar sig inte

 • vid behandling av ögoninflammation
 • att användas i näsan
 • för hud nära kanyler, som är insatta i din kropp för att införa eller avlägsna vätska.

Undvik att få salvan i ögonen. Om du av misstag råkar få salvan i ögonen, skölj noggrant med vatten.

Bactroban salva innehåller makrogol som i stora mängder kan förorsaka njurskador. Bactroban salva ska inte användas vid behandling av stora hudytor med öppna sår eller skadad hud, särskilt om du lider av nedsatt njurfunktion.

Andra läkemedel och Bactroban salva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Graviditet och amning

Det finns begränsad erfarenhet av användning av Bactroban salva under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Uppgifter saknas om Bactroban salva passerar över i modersmjölk.

Om du använder Bactroban salva mot såriga bröstvårtor, tvätta bröstvårtorna väl innan du ammar.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av Bactroban

 • Tvätta händerna innan och efter att du applicerat Bactroban salva.
 • Applicera en liten mängd Bactroban salva med ren bomull eller gasväv på det angripna området.
 • Det behandlade hudområdet kan täckas med ett sterilt förband eller gasväv om inte läkaren rekommenderat annat.
 • Använd Bactroban salva 2–3 gånger dagligen i högst 10 dagar.

Blanda inte salvan med fuktighetskräm, kräm och andra salvor för kutan användning eftersom detta kan späda ut och minska effekten av Bactroban salva.

Då behandlingen är slutförd ska oanvänt läkemedel kasseras.

Om du har använt för stor mängd av Bactroban salva

Torka noga bort överflödig salva. Det är osannolikt att detta läkemedel ger problem vid överdosering.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977 ) för bedömning av

risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Bactroban salva

Om du glömmer att stryka på salvan, så gör det så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som förut.

Om du slutar att använda Bactroban salva

Det är viktigt att du använder Bactroban salva så länge som läkaren har ordinerat. Avsluta inte behandlingen i förtid emedan symptomen kan försvinna innan infektionen är fullt botad.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tillstånd att iaktta

Svåra generella allergiska reaktioner

Dessa är mycket sällsynta hos patienter som använder Bactroban salva:

 • upphöjda och kliande utslag (nässelfeber)
 • svullnad, ibland i ansiktet eller munnen, som försvårar andningen
 • svimning eller medvetslöshet.

Ta genast kontakt med läkare om du får något av dessa symtom. Sluta använda Bactroban salva.

Bactroban salva kan förorsaka hudirritation.

Om du får hudirritation, ska du sluta använda Bactroban salva. Torka bort salvan och kontakta läkare så fort så möjligt.

I vissa sällsynta fall kan läkemedel såsom Bactroban förorsaka tjocktarmsinflammation. Detta orsakar diarré (som vanligen är blodig och slemmig), magont och feber (pseudomembranös kolit).

Berätta för läkaren så snart som möjligt, om du får något av dessa symtom.

Vanliga biverkningar (hos fler än en patient av 100)

 • svidande känsla på det behandlade hudområdet.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en patient av 100)

 • klåda, hudrodnad, stickningar och/eller torrhet på det behandlade hudområdet.

Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än en patient av 10 000)

 • allergiska reaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (vid högst 25 °C).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är mupirocin som det finns 20 mg av per ett gram salva.
 • Övriga innehållsämnen är makrogol 400 och makrogol 3350.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit salva.

15 g i aluminiumtub.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 

12 Riverwalk

Citywest Business Campus 

Dublin 24

Irland

Tillverkare

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

eller

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Grunwaldzka 189

60-322 Poznan

Polen

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

GlaxoSmithKline Oy

PB 24

02231 Esbo

tel. 010 30 30 30

 

Denna bipacksedel ändrades senast 16.7.2021

Texten ändrad

16.07.2021