Pakkausseloste

BACTROBAN voide 2 %

Bactroban 2 % voide

mupirosiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1.  Mitä Bactroban-voide on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bactroban-voidetta
 3.  Miten Bactroban-voidetta käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Bactroban-voiteen säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bactroban 2 % voiteen vaikuttava aine on mupirosiini. Se on antibioottivoide, jota käytetään ihon bakteeri-infektioiden hoitoon.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bactroban-voidetta

Jos epäilet, että tämä koskee sinua, älä käytä Bactroban-voidetta ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Bactroban voi aiheuttaa ihoärsytystä ja allergisia reaktioita. Katso kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset ”Tilat, joita sinun tulee tarkkailla”.

Bactroban-voide ei sovellu:

 • silmätulehduksiin
 • käytettäväksi nenän sisäpuolella
 • ihoalueelle, jonka lähellä on kehoosi kiinnitettyjä putkia (kanylointi), jotka tuovat tai poistavat nesteitä elimistöstä.

Vältä voiteen joutumista silmiin. Jos voidetta joutuu vahingossa silmiin, huuhtele ne huolellisesti vedellä.

Bactroban-voide sisältää makrogolia, joka suurina pitoisuuksina voi vahingoittaa munuaisia. Vältä Bactroban-voiteen käyttöä laajoilla rikkinäisillä tai vahingoittuneilla ihoalueilla, etenkin jos sinulla on munuaisten vajaatoimintaa.

Muut lääkevalmisteet ja Bactroban-voide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Bactroban-voiteen turvallisuudesta raskauden aikana on vain rajallisesti tietoa. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bactroban-voiteen sisältämien aineiden erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa.

Jos käytät Bactroban-voidetta haavaisen nännin hoitoon, pese nänni huolellisesti ennen imettämistä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käyttöohjeet

 • Pese kädet ennen Bactroban-voiteen käyttöä ja käytön jälkeen.
 • Levitä pieni määrä Bactroban-voidetta hoidettavalle alueelle puhtaalla vanutupolla tai sideharsotaitoksella.
 • Voiteen levittämisen jälkeen voit peittää hoidetun alueen steriilillä siteellä tai sideharsotaitoksella, ellei lääkäri ole toisin määrännyt.
 • Käytä Bactroban-voidetta 2–3 kertaa vuorokaudessa korkeintaan 10 päivän ajan.

Älä sekoita Bactroban-voidetta muiden ulkoiseen käyttöön tarkoitettujen kosteusvoiteiden, emulsiovoiteiden tai muiden voiteiden kanssa. Tämä saattaa laimentaa Bactroban-voidetta, mikä voi vaikuttaa hoitoon.

Hoidon päättyessä käyttämättä jäänyt valmiste on hävitettävä.

Jos käytät enemmän Bactroban-voidetta kuin sinun pitäisi

Pyyhi ylimääräinen voide huolellisesti pois. Yliannostus tällä lääkkeellä on epätodennäköistä.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Bactroban-voidetta

Levitä Bactroban-voidetta heti kun muistat. Jatka sitten hoitoa entiseen tapaan.

Jos lopetat Bactroban-voiteen käytön

On tärkeää, että käytät Bactroban-voidetta koko kuurin ajan. Älä keskeytä hoitoa ennenaikaisesti, sillä oireet saattavat hävitä jo ennen kuin tulehdus on täysin parantunut.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Tilat, joita sinun tulee tarkkailla

Vaikeat yleistyneet allergiset reaktiot

Nämä ovat hyvin harvinaisia potilailla, jotka käyttävät Bactroban-voidetta:

 • kohonnut ja kutiseva ihottuma (nokkosrokko)
 • turvotus, joskus kasvoissa tai suussa, aiheuttaen hengitysvaikeuksia
 • pyörtyminen tai tajunnanmenetys.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat joitain näistä oireista. Lopeta Bactroban-voiteen käyttö.

Bactroban-voide voi aiheuttaa ihoärsytystä.

Jos saat ihoärsytystä, lopeta Bactroban-voiteen käyttö. Pyyhi voide pois ja ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.

Joissakin harvinaisissa tapauksissa Bactrobanin kaltaiset lääkkeet voivat aiheuttaa paksusuolen tulehduksen. Tämä aiheuttaa ripulia (joka on tavallisesti veristä ja limaista), mahakipua ja kuumetta (pseudomembranoottinen koliitti).

Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos saat joitain näistä oireista.

Yleiset haittavaikutukset (yli yhdellä potilaalla sadasta)

 • kirvelevä tunne voiteen käyttökohdassa.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdellä potilaalla sadasta)

 • ihon kutina, punotus, pistely ja/tai kuivuus voiteen käyttökohdassa.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta)

 • allergiset reaktiot.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (alle 25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bactroban-voide sisältää

 • Vaikuttava aine on mupirosiini, jota on 20 mg yhdessä grammassa voidetta.
 • Muut aineet ovat makrogoli 400 ja makrogoli 3350.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkea voide.

15 g alumiinivoideputkessa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 

12 Riverwalk

Citywest Business Campus 

Dublin 24

Irlanti

Valmistaja

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irlanti

tai

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Grunwaldzka 189

60-322 Poznan

Puola

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

puh. 010 30 30 30

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.7.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

16.07.2021