Pakkausseloste

COLPERMIN enterokapsel, hård

Tilläggsinformation

Colpermin hårda enterokapslar

pepparmyntolja

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter två veckor.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Colpermin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Colpermin
 3. Hur du tar Colpermin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Colpermin ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Colpermin är ett växtbaserat läkemedel som innehåller pepparmyntolja.

Colpermin kapslar är avsedda för symtomlindring vid lindriga kramptillstånd i magtarmkanalen, gasbildning och buksmärta, i synnerhet hos patienter med irritabelt tarmsyndrom (IBS).

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Colpermin

 • om du är allergisk mot pepparmyntolja, mentol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om din läkare har berättat för dig att du har en sjukdom i levern
 • om du har inflammation i gallgångarna (kolangit)
 • om du har nedsatt syraproduktion i magsäcken (detta tillstånd kallas aklorhydri)
 • om du har gallsten eller andra gallsjukdomar
 • ge inte till barn under 8 år.

Colpermin innehåller jordnötsolja

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colpermin.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har halsbränna eller diafragmabråck (ett tillstånd då en del av magsäcken trycks upp i bröstkorgen). Intag av detta läkemedel kan i dessa fall förvärra symtomen och behandlingen ska därför avbrytas.

Colpermin kapslar ska sväljas hela och får inte söndras, tuggas eller tas i samband med måltid. Detta kan leda till att pepparmyntoljan frigörs för tidigt från kapseln vilket kan orsaka irritation i munnen och matstrupen.

Barn

Detta läkemedel rekommenderas endast för barn som är 8 år eller äldre och får inte ges till barn under 8 år.

Andra läkemedel och Colpermin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidigt intag av andra läkemedel som används för att minska mängden magsyra (t.ex. histamin-2-receptorblockerare och protonpumpshämmare) eller syraneutraliserande medel (antacider) kan leda till att pepparmyntsolja frigörs för tidigt och ska därför tas minst 2 timmar före eller efter intag av detta läkemedel.

Colpermin med mat och dryck

Samtidigt intag av föda kan leda till att pepparmyntsolja frigörs för tidigt. Därför ska detta läkemedel tas minst 30 minuter före eller efter en måltid.

Graviditet och amning

Då tillräcklig information saknas rekommenderas inte användning under graviditet och amning samt till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning för vuxna och äldre

Rekommenderad dos är 1 kapsel 3 gånger dagligen. Vid behov kan dosen ökas till högst 2 kapslar 3 gånger dagligen.

Användning för ungdomar mellan 12 och 17 år

Rekommenderad dos är 1 kapsel 3 gånger dagligen.

Användning för barn mellan 8 och 11 år

Rekommenderad dos är 1 kapsel 2 gånger dagligen.

Barn under 8 års ålder

Detta läkemedel ska inte ges till barn under 8 år.

Särskilda patientgrupper

Underlag saknas för att ge doseringsanvisningar vid nedsatt njurfunktion.

För oral administrering. Colpermin kapslar ska sväljas hela med tillräcklig mängd vätska för att kapseln ska passera utan besvär. Kapslarna får inte tuggas, krossas eller söndras.

Ta kapseln försiktigt ur blisterförpackningen.

Colpermin kapslar ska tas minst 30 minuter före eller efter en måltid.

Behandlingen pågår vanligen 1 eller 2 veckor. Varje behandlingsomgång får pågå högst 3 månader. Tala om för läkare eller apotekspersonal om symtomen kvarstår efter 2 veckor.

Om du har tagit för stor mängd Colpermin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdos kan vara:

 • svåra symtom i magtarmkanalen såsom diarré, sår i ändtarmen, illamående
 • epileptiska anfall, medvetandeförlust, andningssvårigheter
 • rubbningar i hjärtrytmen
 • svårighet att koordinera muskelrörelser och andra störningar i centrala nervsystemet.

Vid överdosering, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Colpermin

Om du glömmer att ta en dos i tid ska du bara ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta detta läkemedel och uppsök omedelbart läkare

Om du utvecklar svåra allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock (plötslig svår allergisk reaktion med tecken som blodtrycksfall och andningssvårigheter) som kräver akut läkarvård, darrningar eller skakningar, rörelsestörningar med balanssvårigheter, långsam puls och rött hudutslag. Frekvensen av dessa biverkningar är inte känd.

Följande biverkningar har rapporterats med de ungefärliga frekvenser som anges nedan:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Huvudvärk, halsbränna, ändtarmsbesvär, onormal lukt från avföringen, muntorrhet, obehag i magen och kräkkänslor, kräkning.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

Överkänslighet, kliande hud, blödning i magen, dimsyn.

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

Smärta kring ändtarmsöppningen, diarré, svårigheter och smärta vid urinering, olloninflammation, onormal lukt från urinen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterremsan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pepparmyntolja. En hård enterokapsel innehåller 187 mg (0,2 ml) Mentha x piperita L., aetheroleum (pepparmyntolja).
 • Övriga innehållsämnen är:
  • Kapselinnehåll:
   • vitt vax
   • jordnötsolja, raffinerad
   • kolloidal vattenfri kiseldioxid
  • Kapselhölje:
   • gelatin
   • indigokarmin (E132)
   • titandioxid (E171)
   • metakrylsyra-metylmetakrylatsampolymer (1:2)
   • metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1), dispersion 30 %
   • trietylcitrat
   • glycerolmonostearat 40‑55
   • makrogol 4000
   • talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De hårda Colpermin enterokapslarna är tvåfärgade och ogenomskinliga med ljusblå underdel och blå överdel avskilt med ett mörkblått band. Kapselstorlek 19,4 mm x 6,8 mm.

Colpermin hårda enterokapslar är förpackade i blisterremsor om tio kapslar som vidare är förpackade i en ytterkartong med antingen 30 eller 100 hårda enterokapslar (3 eller 10 blisterremsor). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Strasse 80

79618 Rheinfelden

Tyskland

+49 7623 96651 979

tpgmbh@tillotts.com

Lokal representant för innehavaren av godkännandet för försäljning

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

167 51 Bromma

Sverige

Tillverkare

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Strasse 80

79618 Rheinfelden

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 28.09.2022

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats www.fimea.fi.

Texten ändrad

28.09.2022