Pakkausseloste

SIR. EPHEDRIN PAEDIATR. oraalineste

Sir. Ephedrin paediatr. -oraalineste

efedriinihydrokloridi ja dekstrometorfaanihydrobromidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Sir. Ephedrin paediatr. on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Sir. Ephedrin paediatr. -oraalinestettä
 3. Miten Sir. Ephedrin paediatr. -oraalinestettä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Sir. Ephedrin paediatr. -oraalinesteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
   

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Efedriinin vaikutus kohdistuu epäsuorasti sekä sydämen että keuhkojen toimintaan. Se laajentaa keuhkoputkia vähentämällä keuhkoputkea ympäröivän sileän lihaksen supistustilaa. Verisuonen seinämässä se aiheuttaa vastaavan lihaksen supistumisen ja kohottaa näin verenpainetta ja kiihdyttää sydämen lyöntitiheyttä.

Dekstrometorfaani hillitsee aivoissa sijaitsevan yskänkeskuksen toimintaa, jolloin yskänärsytys lievittyy.

Valmisteen muut aineosat vaikuttavat liman koostumukseen ja helpottavat tulehdukseen liittyvän liman irtoamista hengitysteistä.

Sir. Ephedrin paediatr -oraalinestettä käytetään ylempien ja alempien hengitysteiden tulehduksiin liittyvän yskän oireenmukaiseen hoitoon ja eri syistä johtuvan yskänärsytyksen oireenmukaiseen hoitoon.

 

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Sir. Ephedrin paediatr. -oraalinestettä

 • jos olet allerginen efedriinihydrokloridille tai dekstrometorfaanihydrobromidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Sir. Ephedrin paediatr. ‑oraalinestettä.

Ole erityisen varovainen Sir. Ephedrin paediatr. -oraalinesteen suhteen jos sairastat verenpainetautia, kilpirauhasen liikatoimintaa, sydämen vajaatoimintaa, sepelvaltimotautia tai eturauhasen liikakasvua.

Muut lääkevalmisteet ja Sir. Ephedrin paediatr.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ahtauttavien keuhkosairauksien hoidossa käytettävät teofylliinijohdokset saattavat voimistaa efedriinin keskushermostovaikutuksia, kuten unettomuutta ja tuskaisuutta. Efedriini saattaa lisätä sydämen rytmihäiriötaipumusta, jos käytössä on beetasalpaaja.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Sir. Ephedrin paediatr. -oraalinestettä: jos käytät tiettyjä masennus- tai psykoosilääkkeitä, Sir. Ephedrin paediatr. -oraalineste voi aiheuttaa yhteisvaikutuksen näiden lääkkeiden kanssa, ja sinulle voi tulla psyykkisen tilan muutoksia (esim. kiihtymys, hallusinaatiot, tajuttomuus) ja muita vaikutuksia, kuten kehon lämpötilan nousu yli 38 °C.een, kohonnut sydämen syke, epävakaa verenpaine ja ylivilkkaat refleksit, lihasjäykkyys, koordinaation puute ja/tai ruoansulatuskanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli).

Alkoholin ja Sir. Ephedrin paediatr. -oraalinesteen samanaikaista käyttöä pitää välttää.

Tämä lääke saattaa aiheuttaa riippuvuutta. Hoidon on siksi oltava lyhytkestoinen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Efedriini siirtyy todennäköisesti istukan kautta sikiöön ja saattaa aiheuttaa sikiölle lääkevaikutuksia. Efedriinin erittymisestä äidinmaitoon ei ole luotettavia tutkimustuloksia. Dekstrometorfaanin vaikutuksista sikiöön ei ole luotettavaa tietoa, eikä sen erittymisestä äidinmaitoon ole tutkimustuloksia. Näistä syistä valmisteen käyttöä ei suositella raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmiste saattaa haitata suorituskykyä liikenteessä ja työvälineitä tai koneita käytettäessä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Sir. Ephedrin paediatr. sisältää efedriiniä, natriummetyyliparahydroksibentsoaattia, sakkaroosia, natriumbentsoaattia, ksylitolia ja etanolia

Urheilijoiden pitää muistaa, että efedriini luokitellaan dopingaineeksi.

Valmisteen sisältämä säilytysaine (natriummetyyliparahydroksibentsoaatti) saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsoaattia 0,44  mg/ml ja ksylitolia 444,4 mg/ml.
Tämä
lääke voi vaikuttaa laksatiivisesti. Energiasisältö 2,4 kcal/g ksylitolia.                                                

Tämä lääkevalmiste sisältää 9 mg alkoholia (etanolia) per ml. Tämä vastaa 0,2 ml olutta ja 0,1 ml viiniä. Tämän lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per ml eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”

 

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos

5–12-vuotiaille lapsille 15 ml 2–3 kertaa vuorokaudessa.

2–4-vuotiaille lapsille 10 ml 2–3 kertaa vuorokaudessa.

½–1-vuotiaille lapsille 5 ml 2–3 kertaa vuorokaudessa.

Alle puolivuotiaille lapsille 2,5 ml 2–3 kertaa vuorokaudessa.

Jos otat enemmän Sir. Ephedrin paediatr. -oraalinestettä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos otat enemmän Sir. Ephedrin paediatr. -oraalinestettä kuin sinun pitäisi, sinulle voi tulla seuraavia oireita: pahoinvointi ja oksentelu, tahattomat lihaskouristukset, kiihtymys, sekavuus, uneliaisuus, tajunnan häiriöt, tahattomat ja nopeat silmänliikkeet, sydämen toimintahäiriöt (nopea sydämensyke), koordinaatiohäiriöt, psykoosi johon liittyy näköharhoja sekä ylikiihottuminen.

Erittäin suuren yliannostuksen yhteydessä muita oireita voivat olla tajuttomuus, vakavat hengitysongelmat ja kouristukset.

Ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan, jos saat mitä tahansa edellä mainituista oireista.

Lapset

Lapsilla saattaa esiintyä yliannostuksen yhteydessä vakavia haittavaikutuksia, muun muassa neurologisia häiriöitä. Lääkkeen antajat eivät saa ylittää suositeltua annosta.

Jos unohdat ottaa Sir. Ephedrin paediatr. -oraalinestettä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät haittavaikutukset ovat sydämen lyöntitiheyden lisääntyminen, verenpaineen kohoaminen, lihasvapina sekä keskushermostovaikutuksena unettomuus ja/tai tuskaisuus. Pahoinvointia ja väsymystä saattaa esiintyä. Pitkäaikaiseen käyttöön saattaa liittyä ummetusta. Iäkkäillä miehillä saattaa ilmetä virtsaamisvaikeuksia.

Suuret glyseroliannokset ovat haitallisia. Glyseroli voi aiheuttaa päänsärkyä, mahavaivoja ja ripulia. Makeutusaineena käytetty ksylitoli voi aiheuttaa ripulia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus  Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Huuhdellun lääkepullon voit laittaa lasinkeräykseen ja kierresulkimen roskiin.

 

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Sir. Ephedrin paediatr. sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat efedriinihydrokloridi ja dekstrometorfaanihydrobromidi.
 • Apuaineet ovat glyseroli, senegajuuriuute (sisältää etanolia), ksylitoli (E 967), paahdettu sokeri (E150), natriumbentsoaatti (E 211), natriummetyyliparahydroksibentsoaatti (E215), kloorivetyhappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tummanruskea, kirkas tai vähän samea neste

200 ml ja 500 ml, ruskea lasinen lääkepullo, jossa alumiininen sinettirenkaalla varustettu kierresuljin

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.1.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

22.01.2021