Package information leaflet

OXYCORION DEPOT depottablett 5 mg

Tilläggsinformation

Oxycorion Depot 5 mg depottabletter

oxikodonhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Oxycorion Depot depottabletter är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycorion Depot depottabletter
 3. Hur du tar Oxycorion Depot depottabletter
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Oxycorion Depot depottabletter ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Oxycorion Depot depottabletter är ett centralt verkande, starkt smärtlindrande medel av gruppen opioider.

Oxycorion Depot depottabletter används för att behandla svår smärta vilken endast kan behandlas tillfredställande med opioida smärtlindrande medel.

Oxycorion Depot depottabletter är avsett för vuxna och ungdomar över 12 år.

Oxikodonhydroklorid som finns i Oxycorion Depot depottabletter kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Oxycorion Depot depottabletter

 • om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du lider av svårt nedsatt andningsförmåga (andningsdepression) med för lite syre i blodet (hypoxi) och/eller för mycket koldioxid (hyperkapni) i blodet
 • om du lider av svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, cor pulmonale (hjärtförändringar på grund av ständig överbelastning av cirkulationen i lungorna) eller akut, svår bronkialastma
 • om du lider av tarmstopp (paralytisk ileus)
 • om du har en svår buksmärta eller lider av fördröjd tömning av magsäcken.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxycorion Depot depottabletter

 • om du är äldre eller försvagad
 • om din lung-, lever- eller njurfunktion är kraftigt nedsatt
 • om du lider av myxödem (en viss sjukdom i sköldkörteln), nedsatt funktion i sköldkörteln
 • om din binjurefunktion är nedsatt (din binjure fungerar inte som den ska), t ex Addisons sjukdom
 • om du lider av prostataförstoring (prostatahypertrofi)
 • om du lider av inflammatorisk tarmsjukdom
 • om du lider av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)
 • vid tillstånd med ökat tryck i hjärnan
 • om du lider av störningar i regleringen av blodcirkulationen
 • om du lider av kolik i gallvägarna och urinledarna
 • om du lider av epilepsi eller har tendenser att få krampanfall
 • om du tar MAO-hämmare (för behandling av depression).

Tala med din läkare om något av detta gäller dig eller om du har haft något av dessa tillstånd tidigare.

Sömnrelaterade andningsstörningar

Oxycorion Depot kan orsaka andningsstörningar när du sover, såsom andningsuppehåll (sömnapné) och låg syrenivå i blodet (hypoxemi) under sömnen. Symtomen kan vara andningsuppehåll under sömnen, nattliga uppvaknanden på grund av andnöd, svårigheter att upprätthålla sömnen eller uttalad dåsighet under dagen. Kontakta läkaren om du eller någon annan märker dessa symtom. Läkaren kan överväga att sänka dosen.

Tolerans, beroende och missbruk

Detta läkemedel innehåller oxikodon som är ett opioidläkemedel. Upprepad användning av smärtlindrande opioidläkemedel kan leda till att dess effekt minskar (du blir tillvand, något som kallas tolerans). Upprepad användning av Oxycorion Depot kan också leda till beroende och missbruk, vilket kan leda till livshotande överdosering. Risken för dessa biverkningar kan öka vid högre dos och mer långvarig användning.

Beroende eller missbruk kan innebära att du känner att du inte längre har kontroll över hur mycket läkemedel du behöver ta och hur ofta du behöver ta det. Du kan känna att du behöver fortsätta att ta läkemedlet även om det inte hjälper till att lindra din smärta.

Risken för beroende eller missbruk varierar från person till person. Du kan löpa större risk för beroende eller missbruk av Oxycorion Depot om:

 • du eller någon i din familj någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller illegala droger (”missbruk”)
 • du är rökare
 • du någonsin har haft problem med humöret (depression, ångest eller personlighetsstörning) eller har behandlats av psykiater för andra psykiska störningar.

Om du märker något av följande tecken medan du tar Oxycorion Depot kan det vara ett tecken på att du har blivit beroende.

 • Du behöver ta läkemedlet under en längre tid än vad läkaren har ordinerat.
 • Du behöver ta mer än den rekommenderade dosen.
 • Du använder läkemedlet av andra skäl än de läkaren ordinerat, till exempel för att ”känna dig lugn” eller för att ”få hjälp att sova”.
 • Du har gjort upprepade, misslyckade försök att sluta eller få kontroll över läkemedelsanvändningen.
 • När du slutar att ta läkemedlet kan du känna dig sjuk och mår bättre när du tar läkemedlet igen (”utsättningssymtom”).

Om du märker några av dessa tecken ska du tala med läkare för att diskutera den bästa behandlingsvägen för dig, samt när det är lämpligt att sluta och hur du ska sluta på ett säkert sätt (se avsnitt Hur produkten används, Om du slutar att ta Oxycorion Depot depottabletter).

Kronisk användning av Oxycorion Depot depottabletter kan leda till fysiskt beroende och utsättningssyndrom kan uppstå vid plötsligt avbrytande av behandlingen. När en patient inte längre behöver behandling med oxikodonhydroklorid är rådet att trappa ner dosen gradvis för att förhindra utsättningssymtom.

Oxycorion Depot depottabletter är avsedda endast för oral användning. Vid intravenöst missbruk (injektion via ett blodkärl) av tabletterna kan hjälpämnen (i synnerhet talken) leda till skada (nekros) av lokal vävnad, förändring av lungvävnad (granulom i lungorna) eller andra allvarliga potentiellt dödliga händelser.

Barn och ungdomar

Oxycorion Depot depottabletter har inte undersökts hos barn under 12 år. Säkerhet och effekt har inte fastställts och därför rekommenderas inte användning hos barn under 12 år.

Andra läkemedel och Oxycorion Depot depottabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Om du tar tabletterna med andra läkemedel, kan effekten av tabletterna eller det andra läkemedlet påverkas.

Tabletterna får inte tas tillsammans med monoaminooxidas hämmare eller om du har intagit denna typ av läkemedel de senaste två veckorna (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används Ta inte Oxycorion Depot depottabletter).

Samtidig användning av Oxycorion Depot och lugnande läkemedel såsom benzodiazepiner och liknande läkemedel ökar risken för sömnighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma vilket kan vara livshotande. På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Oxycorion Depot samtidigt med lugnande, bör dosen och behandlingstiden begränsas.

Berätta för läkaren om du tar lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om riskerna som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du får dessa symtom.

Tala om för din läkare eller för apotekspersonalen om du tar:

 • lugnande eller sömngivande läkemedel (t ex sedativa, hypnotika)
 • läkemedel mot depressioner (t ex paroxetin)
 • läkemedel avsedda att behandla psykiska eller mentala störningar (t ex fentiaziner eller neuroleptika)
 • övriga starka smärtstillande (analgetika)
 • muskelavslappande
 • kinidin (ett läkemedel för att lugna snabba hjärtslag)
 • cimetidin (ett läkemedel mot magsår, matsmältningsbesvär, halsbränna)
 • läkemedel avsedda att behandla svampinfektioner (t ex ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol eller posakonazol)
 • läkemedel avsedda att behandla infektioner (t ex klaritromycin, erytromycin eller telitromycin)
 • ett speciellt sorts läkemedel känd som proteasinhibitor avsedd för behandling av HIV (t ex boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir eller saquinavir)
 • rifampicin för att behandla tuberkulos
 • karbamazepin (ett läkemedel för att behandla kramper, konvulsioner eller vissa smärttillstånd)
 • fenytoin (ett läkemedel avsett att behandla kramper, anfall eller konvulsioner)
 • ett naturläkemedel från växtriket, Johannesört (Hypericum perforatum).

Informera även din läkare om du nyligen fått ett bedövningsmedel.

Risken för biverkningar ökar om du tar antidepressiva läkemedel (till exempel citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av oxikodon, och du kan få symtom som ofrivilliga, rytmiska muskelsammandragningar, inklusive i musklerna som styr ögonrörelser, plötsliga rörelser, kraftiga svettningar, skakningar, överdrivna reflexmässiga rörelser, ökad muskelspänning, kroppstemperatur över 38 °C. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Intag av Oxycorion Depot depottabletter med mat, dryck och alkohol

Alkohol

Att dricka alkohol medan du tar Oxycorion Depot depottabletter gör att du känner dig mer sömning eller ökar risken för allvarliga biverkningar som ytlig andning med en risk för andningsuppehåll och därigenom förlora medvetandet. Rekommendation är att inte dricka alkohol när du använder Oxycorion Depot depottabletter.

Du bör undvika att dricka grapefruktjuice när du använder Oxycorion Depot depottabletter.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Oxycorion Depot depottabletter skall inte användas under graviditet om inte nödvändigt. Det finns väldigt lite data från användning av oxikodon hos gravida kvinnor.

Oxikodon passerar moderkakan och in i barnets blodcirkulation.

Långtidsanvändning av oxikodon under graviditet kan orsaka abstinenssymtom hos nyfödda. Användning av oxikodon under förlossning kan orsaka andningsdepression hos den nyfödda.

Amning

Använd inte Oxycorion Depot depottabletter vid amning eftersom oxikodon passerar över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Oxikodonhydroklorid försämrar vakenhet och reaktionsförmåga i sådan utsträckning att förmågan att framföra fordon och använda maskiner påverkas eller upphör helt och hållet. För att se de biverkningar som påverkar motoriken och koncentration se avsnitt Eventuella biverkningar.

Vid stabil behandling behöver inte ett generellt förbud mot att framföra fordon vara nödvändigt. Den behandlande läkaren måste bedöma den individuella situationen. Diskutera med din läkare om och under vilka omständigheter du kan framföra ett fordon.

Oxycorion Depot innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller 64 mg laktos (i form av monohydrat). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan du påbörjar behandlingen och regelbundet under behandlingen kommer läkaren att diskutera med dig vad du kan förvänta dig av användningen av Oxycorion Depot, när och hur länge du behöver ta det, när du ska kontakta läkare och när du behöver sluta med behandlingen (se även Om du slutar att ta Oxycorion Depot depottabletter).

Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar (över 12 års ålder)

Vanlig startdos är 10 mg oxikodonhydroklorid med 12 timmars intervaller. Din läkare kommer att förskriva den dos som behövs för att behandla smärtan.

Patienter som redan har fått opioider kan påbörja kan börja med en högre dos eftersom de har erfarenhet från opioidbehandling.

För behandling av icke cancerpatienter är en daglig dos på 40 mg i allmänhet tillräcklig men högre doser kan behövas.

Patienter med cancersmärta kräver vanligtvis doser på 80 mg till 120 mg av oxikodonhydroklorid vilket kan ökas till 400 mg i individuella fall.

För doser som inte är möjliga/praktiska att erhålla, finns ytterligare styrkor av denna medicin finns tillgängliga

Riskpatienter

Om du har nedsatt njur- och/eller leverfunktion eller om du har låg kroppsvikt kan din läkare förskriva en lägre startdos.

Användning hos barn och ungdomar

Oxycorion Depot depottabletter rekommenderas inte till barn yngre än 12 år.

Administreringssätt

Depottabletterna ska sväljas hela med en tillräcklig mängd vätska (½ glas vatten) med eller utan mat på morgonen och på kvällen enligt ett fast schema (t ex 8.00 på morgonen och 20.00 på kvällen).

Depottabletterna ska sväljas hela, inte krossas eller tuggas eftersom det leder till för snabb frisättning av oxikodon på grund av att egenskaperna för fördröjd frisättning skadas. Intag av tuggad eller krossad Oxycorion Depot depottabletter leder till snabb frisättning och snabbt upptag av en eventuellt dödlig dos oxikodon (se avsnitt ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycorion Depot depottabletter”).

Depottabletterna skall tas vid eller oberoende av måltid med en tillräcklig mängd vätska.

Oxycorion Depot depottabletter får inte tas med alkoholhaltiga drycker.

Instruktioner för att öppna blistret:

Detta läkemedel tillhandahålls i en barnsäker förpackning. De filmdragerade tabletterna kan inte pressas ut genom blistret. Följ dessa instruktioner när du öppnar blistret.

image1.png

 1. Drag av en dos genom att riva blistret vid den perforerade linjen.
 2. En icke förseglad del av blistret, där de perforerade linjerna möts, blir då tillgänglig.
 3. Dra av folien vid den icke förseglade delen av blistret.

Ytterligare information om den dagliga doseringen, uppdelningen till enkeldoser och dosjustering under den pågående behandlingen görs av behandlande läkare och beror på föregående dosering.

Vissa patienter som får Oxycorion Depot depottabletter enligt ett fast schema behöver snabbverkande smärtlindrare för att behandla genombrottssmärta. Oxycorion Depot depottabletter är inte lämpat för behandling av genombrottssmärta.

Behandlingen behöver följas regelbundet med hänsyn till smärtlindring och övriga effekter för att uppnå den bästa smärtterapin som är möjlig såväl som att kunna behandla någon biverkan i god tid och att besluta huruvida behandlingen skall fortsätta.

Om du har tagit för stor mängd av Oxycorion Depot depottabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Följande symtom kan uppstå: en hjärnsjukdom (kallad toxisk leukoencefalopati), sammandragna pupiller (mios), nedsatt andningsförmåga (andnings-depression), sömnighet, slapphet i skelettmusklerna och blodtrycksfall. I allvarliga fall kan cirkulationskollaps, mental och kroppslig inaktivitet (dvala), medvetslöshet (koma) sänkning av antalet hjärtslag och ansamling av vatten i lungorna (icke-kardiogent lungödem) uppkomma; missbruk av höga doser av starka opioider såsom oxikodon kan vara dödligt. Under inga omständigheter ska du utsätta dig för situationer som kräver ökad koncentration t ex köra bil.

Om du har glömt att ta Oxycorion Depot depottabletter

Om du tagit en mindre dos Oxycorion Depot depottabletter än ordinerat eller om du missat att ta dosen kommer smärtlindringen som följd bli otillräcklig eller upphöra helt.

Du kan ta igen en missad dos om nästa regelbundna intag inte ska ske förrän om minst 8 timmar. Du kan sen fortsätta ta läkemedlet som instruerat.

Du kan också ta läkemedlet om tiden till nästa regelbundna intag är kortare men skjut upp nästa intag 8 timmar. I princip ska du inte ta Oxycorion Depot depottabletter mer än en gång var 8:e timma.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Oxycorion Depot depottabletter

Avsluta inte behandlingen utan att informera din läkare.

När en patient inte längre behöver behandlas med Oxycorion Depot depottabletter är det lämpligt att minska den dagliga dosen gradvis för att undvika abstinenssymtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Viktiga allvarliga biverkningar eller symtom som du ska vara uppmärksam på och åtgärder när dessa biverkningar eller symtom uppstår:

Om du får någon av följande biverkningar, sluta ta Oxycorion Depot depottabletter och kontakta din läkare omedelbart.

Andningsdepression är den mest påtagliga risken som framkallas genom opioider och det är mest troligt att detta uppstår hos äldre eller försvagade patienter. Som en följd av detta kan opioider ge kraftigt blodtrycksfall hos patienter benägna för blodtrycksfall.

Förutom detta kan oxikodon ge sammandragna pupiller, kramp i luftrören och spasmer i den glatta muskulaturen samt dämpa hostreflexen.

Andra möjliga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • sedation (trötthet till dåsighet), yrsel, huvudvärk, förstoppning, illamående, kräkningar, klåda.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • flera psykologiska biverkningar såsom förändringar i humöret (t ex ångest, depression), förändringar i aktivitet (vanligtvis sedering, ibland åtföljt av dvala, tillfälligt aktivitetsökning med nervositet och sömnstörningar) och förändringar i uppförande (svårighet med tankeprocessen, förvirring, enskilda fall av talstörningar)
 • svaghetskänsla (asteni), darrningar (tremor), svimning
 • tung andning, svårighet att andas eller väsande andning (dyspné, bronkospasm)
 • torr mun, sällan åtföljt av törst och svårighet att svälja, magbesvär, som magont, diarré, orolig mage (dyspepsi), ingen matlust
 • hudproblem som hudutslag, i sällsynta fall ökad ljuskänslighet (fotosensitivitet), i enstaka fall klåda (urtikaria) eller avflagnande hud (exfoliativ dermatit)
 • trängningar (ökad frekvens att urinera), kraftiga svettningar (hyperhidros), kraftlöshet (asteni).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • ett tillstånd som ger onormal produktion av ett hormon som minskar mängden urin (Syndrom på otillräcklig insöndring av antidiuretiskt hormon)
 • förändringar i uppfattningsförmåga såsom förlust av personlighet, hallucinationer (upplevandet av saker som inte finns), känslomässig instabilitet, förändringar i smaksinnet, synstörningar, onormal akut ökad ljudkänslighet (hyperakusi), eufori, rastlöshet
 • ökad och minskad anspänning i musklerna, ofrivilliga muskelryckningar, minnes-störningar (amnesi), anfall, talstörningar, minskad känslighet för beröring (hypestesi), koordinationsstörningar, sjukdomskänsla, myrkrypningar (parestesi), svimning (vertigo)
 • ökad puls, snabb eller oregelbunden puls (supraventikulär takykardi), hjärtklappning (i samband med abstinenssymptom), vidgade blodkärl (vasodilatation)
 • ökad hosta, inflammation i svalget (faryngit), rinnsnuva, röstförändringar, munsår, tandköttsinflammation, inflammation i munnen (stomatit), minskad förmåga att svälja (dysfagi), väderspänning
 • rapningar, stopp i tarmen (ileus), smakstörningar, ökade leverenzymer
 • torrt skinn
 • urinretention
 • störning av den sexuella funktionen (minskad sexuell lust och impotens), oavsiktliga skador, smärta (t ex bröstsmärta), ansamling av vätska i vävnader (ödem), migrän, kroppsligt beroende med abstinenssymtom, allergiska reaktioner
 • brist på vatten i kroppen (dehydrering)
 • överkänslighet (allergisk reaktion)
 • törst, förändringar i tåravsöndring
 • frossa
 • en ringande ton i örat (tinnitus)
 • läkemedelstolerans (en ökande dos krävs för att uppnå samma effekt).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • lymfkörtelsjukdom (lymfadenopati)
 • kramper speciellt hos patienter som har epilepsi
 • muskelspasmer (ofrivilliga kontraktioner av musklerna)
 • sänkning av blodtrycket sällan åtföljt av symtom som bultande eller mycket snabba hjärtslag
 • blödning i tandköttet, ökad aptit, mörkfärgad avföring, tandmissfärgning och tandskada
 • Herpes simplex (sjukdom i huden och slemhinnor), nässelfeber (urtikaria)
 • förändring av kroppsvikt (ökning eller minskning), cellulit.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • anafylaktisk reaktion
 • aggression
 • ökad smärtkänslighet (hyperalgesi)
 • tandkaries
 • gallvägsstas, gallstensanfall
 • ingen menstruation (amenorré)
 • långvarig användning av Oxycorion Depot under graviditet kan leda till livshotande abstinenssymtom hos det nyfödda barnet. Symtom som talar för detta hos det nyfödda barnet är bl.a. irritation, överaktivitet och avvikande sovmönster, gällt skrik, skakningar, kräkningar, diarré och dålig viktuppgång.
 • sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

Utsättningssyndrom med opioider

Då oxikodonhydroklorid kan ge läkemedelstillvänjning finns det en risk att utveckla opioid-abstinens eller utsättningssymtom som utmärks av en eller alla/flera av följande; rastlöshet, rinnande ögon (lakrimation), rinnande näsa, gäspningar, svettningar, frossbrytningar, muskel smärta, pupillvidgning, och oregelbundna hjärtslag (palpitationer). Andra symtom kan även förekomma som irritabilitet, oro, ryggsmärta, ledsmärta, magkramper, sömnlöshet, illamående, anorexi, kräkningar, diarré eller ökad blodtryck, andningshastighet eller hjärtfrekvens.

Motåtgärder

Om du märker någon av de ovan beskrivna biverkningarna kommer din läkare vanligen vidta lämpliga åtgärder.

Förstoppning kan förhindras av en fiberrik kost och ökat intag av vatten.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats:  www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvara detta läkemedel i ett låst och säkert förvaringsutrymme, där andra personer inte kan komma åt det. Det kan orsaka allvarlig skada och vara dödligt för personer som inte har förskrivits läkemedlet.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Oxycorion Depot 5 mg depottabletter innehåller

 • Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid.
  Varje depottablett innehåller 5 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 4,5 mg oxikodon.
 • Övriga innehållsämnen är:
  Tablettkärna: laktosmonohydrat, ammoniometakrylatsampolymer typ B, povidon K29/32, talk, triacetin, stearylalcohol, magnesiumstearat.
  Filmdragering: hypromellos, talk, makrogol 400, titandioxid, brilliantblått FCF.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusblå, runda bikonvexa, depottabletter med en diameter av 6,9–7,3 mm och en höjd på 3,2–3,9 mm.

Oxycorion Depot 5 mg depottabletter finns tillgängliga i barnsäkra endosblister med 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 25 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 40 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 98 x 1 och 100 x 1 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 30.3.2023

Texten ändrad

30.03.2023