Package information leaflet

OXYCORION DEPOT depottabletti 5 mg

Oxycorion Depot 5 mg depottabletit

oksikodonihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oxycorion Depot on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oxycorion Depot -depottabletteja
 3. Miten Oxycorion Depot -depottabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oxycorion Depot -depottablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oxycorion Depot -depottabletti (oksikodonihydrokloridi) on keskushermostoon vaikuttava vahva kipulääke. Se kuuluu opioidien lääkeaineryhmään.

Oxycorion Depot -depottabletteja käytetään vaikeaan kipuun, jota voidaan hoitaa riittävästi vain opioidikipulääkkeillä.

Oxycorion Depot -depottabletit on tarkoitettu aikuisille ja yli 12‑vuotiaille nuorille.

Oksikodonihydrokloridia, jota Oxycorion Depot -lääkevalmiste sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Oxycorion Depot -depottabletteja

 • jos olet allerginen oksikodonihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea hengityslama, johon liittyy veren liian pieni happipitoisuus (hypoksia) ja/tai veren liian suuri hiilidioksidipitoisuus (hyperkapnia)
 • jos sinulla on vaikea pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus, keuhkosydänsairaus (cor pulmonale, jossa keuhkoverenkierron pitkäaikainen ylikuormitus aiheuttaa sydänmuutoksia) tai äkillinen, vaikea keuhkoastma
 • jos sinulla on suolilama (paralyyttinen ileus)
 • jos sinulla on äkillistä vatsakipua tai vatsantoiminta on hidastunut.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Oxycorion Depot -depottabletteja

 • jos olet iäkäs tai heikkokuntoinen
 • jos keuhko-, maksa- tai munuaistoimintasi on heikentynyt vaikeasti
 • jos sinulla on limapöhö (myksedeema, kilpirauhasen sairaus) tai kilpirauhasen toimintasi on heikentynyt
 • jos lisämunuaistoimintasi on heikentynyt (lisämunuaisesi ei toimi normaalisti) esimerkiksi Addisonin taudin vuoksi
 • jos eturauhasesi on suurentunut
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistohäiriö
 • jos sinulla on haimatulehdus (pankreatiitti)
 • jos sinulla on jokin aivopainetta nostava tila
 • jos sinulla on verenkierron säätelyhäiriö
 • jos sinulla on sappikivikohtaus tai virtsakivitaudin kipukohtaus
 • jos sinulla on epilepsia tai kouristelutaipumus
 • jos käytät monoamiinioksidaasin (MAO) estäjää (masennuksen hoitoon).

Keskustele lääkärin kanssa, jos jokin edellä mainituista kohdista koskee sinua nyt tai on aiemmin koskenut.

Unenaikaiset hengityshäiriöt

Oxycorion Depot voi aiheuttaa unenaikaisia hengityshäiriöitä, kuten uniapneaa (unenaikaisia hengityskatkoksia) ja unenaikaista hypoksemiaa (veren vähähappisuutta). Oireita voivat olla esimerkiksi unenaikaiset hengityskatkokset, hengenahdistuksesta johtuva heräily, katkonainen uni tai päivisin esiintyvä voimakas uneliaisuus. Jos sinä tai joku toinen henkilö havaitsette näitä oireita, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri voi harkita annoksen pienentämistä.

Toleranssi ja riippuvuus (addiktio)

Tämä lääke sisältää oksikodoni-nimistä opioidia. Opioidia sisältävien kipulääkkeiden toistuva käyttö voi johtaa siihen, että lääkkeen teho heikkenee (ts. elimistö tottuu siihen. Tällaista tottumista sanotaan toleranssiksi). Oxycorion Depot -valmisteen toistuva käyttö voi johtaa myös väärinkäyttöön ja riippuvuuteen, josta voi seurata hengenvaarallinen yliannostus. Näiden haittavaikutusten riski voi suurentua isommilla annoksilla ja pidempiaikaisessa käytössä.

Riippuvuus (addiktio) voi aiheuttaa tunteen, että et enää pysty itse kontrolloimaan, kuinka paljon tai usein sinun tarvitsee ottaa lääkettä. Sinusta saattaa tuntua, että tarvitset lääkettä lisää, vaikka se ei auta kivun lievityksessä.

Riippuvuuden kehittymisen riskissä on yksilöllisiä eroja. Sinulla voi olla suurempi riski Oxycorion Depot -valmisteen aiheuttaman riippuvuuden kehittymiseen, jos:

 • sinä tai joku perheenjäsenesi on joskus väärinkäyttänyt tai ollut riippuvainen alkoholista, reseptilääkkeistä tai huumeista (”addiktio”)
 • tupakoit
 • sinulla on ollut mielialaongelmia (masennusta, ahdistusta tai persoonallisuushäiriö) tai olet saanut psykiatrista hoitoa johonkin muuhun psyykkiseen sairauteen.

Jos havaitset jotain seuraavista oireista Oxycorion Depot -valmisteen käytön yhteydessä, se voi tarkoittaa riippuvuutta:

 • tarvitset lääkettä pidempään kuin lääkäri on neuvonut
 • tarvitset suuremman annoksen kuin minkä lääkäri on suositellut
 • käytät lääkettä muuhun kuin reseptissä ilmoitettuun tarkoitukseen, esimerkiksi pysyäksesi rauhallisena tai saadaksesi unta
 • olet yrittänyt toistuvasti lopettaa lääkkeen käytön tai hallita sitä, mutta se ei ole onnistunut
 • kun lopetat lääkkeen käytön, sinulle tulee huono olo, joka helpottuu, kun otat lääkettä uudelleen (vieroitusoireet).

Jos huomaat jotain näistä oireista, kerro asiasta lääkärillesi, jotta voitte keskustella sinulle sopivasta hoitopolusta, kuten siitä, milloin on sopiva hetki lopettaa ja miten se tehdään turvallisesti (katso kohta Miten valmistetta käytetään, Jos lopetat Oxycorion Depot -depottablettien oton).

Oxycorion Depot -depottablettien pitkäkestoinen käyttö voi aiheuttaa fyysistä riippuvuutta, jolloin hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita. Kun oksikodonihydrokloridihoitoa ei enää tarvita, suositellaan vuorokausiannoksen pienentämistä asteittain vieroitusoireiden välttämiseksi.

Oxycorion Depot -depottabletit on tarkoitettu otettavaksi vain suun kautta. Jos Oxycorion Depot -depottabletteja väärinkäytetään pistämällä lääke laskimoon, tabletin apuaineet (erityisesti talkki) voivat aiheuttaa paikallista kudostuhoa (kuolion), keuhkomuutoksia (granuloomia) tai muita vakavia, mahdollisesti kuolemaan johtavia tapahtumia.

Lapset ja nuoret

Oksikodonia ei ole tutkittu alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa. Lääkkeen turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu, joten sen käyttöä alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Oxycorion Depot -depottabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös ilman lääkemääräystä saatavia lääkkeitä. Oxycorion Depot -depottablettien käyttö yhdessä joidenkin muiden lääkkeiden kanssa voi muuttaa depottablettien tai muiden lääkkeiden vaikutusta.

Oxycorion Depot -depottabletteja ei saa käyttää yhdessä monoamiinioksidaasin (MAO) estäjien kanssa eikä kahteen viikkoon tällaisten lääkkeiden käytön lopettamisen jälkeen (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä Älä ota Oxycorion Depot -depottabletteja).

Oxycorion Depot -valmisteen ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri määrää sinulle Oxycorion Depot -valmistetta samanaikaisesti rauhoittavien lääkkeiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille ylläkuvatuista rauhoittavien lääkkeiden kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät parhaillaan näitä lääkkeitä:

 • unta edistävät tai ahdistuneisuutta lievittävät lääkkeet (esim. rauhoittavat lääkkeet, unilääkkeet)
 • masennuslääkkeet (esim. paroksetiini)
 • mielenterveyshäiriöiden lääkkeet (esim. fentiatsiini ja psykoosilääkkeet)
 • muut vahvat kipulääkkeet
 • lihaksia rentouttavat lääkkeet
 • kinidiini (nopean sydämensykkeen hoitoon)
 • simetidiini (mahahaavaan, ruoansulatushäiriöihin ja närästykseen)
 • sienilääkkeet (esim. ketokonatsoli, vorikonatsoli, itrakonatsoli tai posakonatsoli)
 • infektiolääkkeet (esim. klaritromysiini, erytromysiini tai telitromysiini)
 • HIV:n hoitoon käytetyt ns. proteaasin estäjät (esim. bosepreviiri, ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri tai sakinaviiri)
 • rifampisiini tuberkuloosin hoitoon
 • karbamatsepiini (kouristuskohtausten, konvulsioiden tai tiettyjen kiputilojen) hoitoon
 • fenytoiini (kouristuskohtausten tai konvulsioiden hoitoon)
 • mäkikuisma-kasvirohdosvalmiste (Hypericum perforatum).

Kerro lääkärille myös, jos olet äskettäin saanut jotakin nukutus- tai puudutusainetta.

Haittavaikutusten riski kohoaa, jos käytät masennuslääkkeitä (kuten sitalopraamia, duloksetiinia, essitalopraamia, fluoksetiinia, fluvoksamiinia, paroksetiinia, sertraliinia, venlafaksiinia). Näillä lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia oksikodonin kanssa, ja saatat saada sellaisia oireita kuten tahattomat, rytmiset lihassupistukset (ml. silmän liikkeitä hallitsevissa lihaksissa), levottomuus, liikahikoilu, vapina, kiihtyneet refleksit, voimistunut lihasjännitys, ruumiinlämpö yli 38 °C. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on tällaisia oireita.

Oxycorion Depot -depottabletit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholi

Alkoholin nauttiminen Oxycorion Depot -hoidon aikana voi aiheuttaa uneliaisuutta tai suurentaa vakavien haittavaikutusten riskiä. Tällaisia haittavaikutuksia ovat mm. hengityksen pinnallistuminen, johon liittyy hengityspysähdyksen riski, ja tajunnanmenetys. Alkoholin nauttimista Oxycorion Depot -hoidon aikana ei suositella.

Vältä greippimehun juomista Oxycorion Depot -hoidon aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Älä käytä Oxycorion Depot -depottabletteja raskausaikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Tietoa oksikodonin raskaudenaikaisesta käytöstä on vain vähän.

Oksikodoni läpäisee istukan ja siirtyy sikiön verenkiertoon.

Oksikodonin pitkäkestoinen käyttö raskausaikana voi aiheuttaa vastasyntyneelle vieroitusoireita. Oksikodonin käyttö synnytyksen aikana voi aiheuttaa vastasyntyneelle hengityslaman.

Imetys

Älä ota Oxycorion Depot -depottabletteja imetysaikana, sillä oksikodoni siirtyy äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oksikodonihydrokloridi heikentää tarkkaavaisuutta ja reaktiokykyä siinä määrin, että ajokyky ja koneidenkäyttökyky häiriintyvät tai lakkaavat kokonaan. Kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset on kerrottu, millaisia haittavaikutuksia motorisiin kykyihin ja keskittymiskykyyn voi kohdistua.

Vakaassa hoitovaiheessa yleinen ajokielto ei ole tarpeen. Hoitava lääkäri arvioi erikseen kunkin potilaan tilanteen. Keskustele lääkärin kanssa, voitko kuljettaa ajoneuvoa ja millä ehdoilla.

Oxycorion Depot sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää 64 mg laktoosia (monohydraattina). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ennen kuin aloitat hoidon ja myös säännöllisesti hoidon aikana lääkärisi kertoo sinulle, mitä Oxycorion Depot -valmisteen käytöstä on mahdollisesti odotettavissa, milloin ja kuinka kauan sinun tarvitsee käyttää Oxycorion Depot -valmistetta, milloin sinun on otettava yhteys lääkäriin ja milloin valmisteen käyttäminen on lopetettava (katso myös kohta Jos lopetat Oxycorion Depot ‑depottablettien oton).

Suositeltu annos on:

Aikuiset ja nuoret (vähintään 12‑vuotiaat)

Tavallinen aloitusannos on 10 mg oksikodonihydrokloridia 12 tunnin välein. Kivunhoitoon tarvittavan annoksen päättää kuitenkin lääkäri.

Opioideja jo aiemmin käyttänyt potilas voi aloittaa hoidon suuremmalla annoksella aiemmista opioidihoidoista saatujen kokemusten mukaan.

Muun kuin syöpäkivun hoidossa riittävä vuorokausiannos on yleensä 40 mg oksikodonihydrokloridia, mutta tätä suurempikin annos voi olla tarpeen.

Syöpäkivun hoidossa tarvittava annos on tavallisesti 80–120 mg oksikodonihydrokloridia. Yksittäistapauksissa annos voidaan suurentaa 400 mg:aan.

Jos tarvittavaa annostusta ei pystytä toteuttamaan tällä vahvuudella, voidaan käyttää lääkevalmisteen muita vahvuuksia.

Riskipotilaat

Jos munuaisten ja/tai maksan toimintasi on heikentynyt tai jos olet pienipainoinen, lääkäri saattaa määrätä sinulla tavanomaista pienemmän aloitusannoksen.

Käyttö lapsille ja nuorille

Oxycorion Depot -depottabletteja ei suositella alle 12‑vuotiaille lapsille.

Antotapa

Niele depottabletti kokonaisena riittävän nesteen (1/2 lasillista vettä) kera joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan. Ota annos aamuin ja illoin aina samaan kellonaikaan (esim. klo 8 aamulla ja klo 20 illalla).

Depottabletti on nieltävä kokonaisena. Depottabletteja ei saa pureskella, jakaa tai murskata, koska lääkeainetta tabletista hitaasti vapauttavat ominaisuudet vaurioituvat ja oksikodoni vapautuu liian nopeasti. Jos Oxycorion Depot -depottabletti otetaan pureskellen, jaettuna tai murskattuna, oksikodonia vapautuu ja imeytyy nopeasti määrä, joka voi johtaa kuolemaan (katso kohta Jos otat enemmän Oxycorion Depot -depottabletteja kuin sinun pitäisi).

Depottabletin voi ottaa ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan riittävän nestemäärän kera.

Oxycorion Depot -depottablettia ei saa ottaa alkoholijuomien kanssa.

Avaamisohje:

Tämä lääke on lapsiturvallisessa pakkauksessa. Depottabletti ei irtoa läpipainopakkauksesta painamalla. Avaa läpipainopakkaus seuraavasti:

image1.png

1. Irrota kerta-annos läpipainolevyn repäisylinjaa pitkin.

2. Nyt sinetöimätön kohta repäisylinjojen yhtymäkohdassa näkyy ja pääset siihen käsiksi.

3. Repäise pohjalevyn foliosuojus pois sinetöimättömästä läpästä.

Hoitava lääkäri päättää hoidossa jatkossa käytettävästä vuorokausiannoksesta, tämän jakamisesta osa-annoksiin ja mahdollisista annosmuutoksista aiemman annostuksen perusteella.

Jotkut potilaat, jotka saavat Oxycorion Depot -depottabletteja säännöllisesti, tarvitsevat nopeavaikutteista kipulääkettä lisälääkkeeksi läpilyöntikivun hillitsemiseksi. Oxycorion Depot -depottabletteja ei ole tarkoitettu ns. läpilyöntikivun hoitoon.

Hoitoa on seurattava säännöllisesti kivunlievityksen ja muiden vaikutusten suhteen parhaan mahdollisen kivunhoidon saavuttamiseksi, mahdollisesti ilmenevien haittavaikutusten hoitamiseksi varhain ja jatkohoidon tarpeen selvittämiseksi.

Jos otat enemmän Oxycorion Depot -depottabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Sinulla voi ilmetä seuraavia oireita: aivohäiriö (toksinen leukoenkefalopatia), silmän mustuaisten supistuminen (mioosi), hengitysvaikeudet (hengityslama), tokkuraisuus, luustolihasten veltostuminen ja liiallinen verenpaineen lasku. Vakavissa tapauksissa voi verenkierto romahtaa ja ilmetä henkistä ja motorista hitautta (stupor), tajuttomuutta (kooma), sydämen lyöntitiheyden hidastumista ja nesteen kertymistä keuhkoihin (muu kuin sydänperäinen keuhkopöhö). Oksikodonin kaltaisten voimakkaiden opioidien väärinkäyttö suurina annoksina voi johtaa kuolemaan. Älä missään tapauksessa hankkiudu tilanteisiin, joissa vaaditaan hyvää tarkkaavaisuutta, kuten autoa ajettaessa.

Jos unohdat ottaa Oxycorion Depot -lääkkeen

Jos otat pienemmän Oxycorion Depot -lääkeannoksen kuin lääkäri on sinulle määrännyt tai lääkeannos jää väliin, hoito ei lievitä kipua riittävästi tai ei lainkaan.

Jos seuraavaan säännölliseen lääkkeenottohetkeen on vielä vähintään 8 tuntia, voit ottaa unohtuneen annoksen. Jatka tämän jälkeen lääkkeen ottamista ohjeen mukaan.

Jos seuraavaan säännölliseen lääkkeenottohetkeen on alle 8 tuntia, voit ottaa unohtuneen annoksen, mutta seuraavaa annosta on siirrettävä eteenpäin 8 tuntia. Oxycorion Depot -lääkevalmistetta ei saa ottaa useammin kuin 8 tunnin välein.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Oxycorion Depot -depottablettien oton

Älä lopeta hoitoa keskustelematta lääkärin kanssa.

Kun Oxycorion Depot -hoitoa ei enää tarvita, annosta olisi mieluiten pienennettävä vähitellen vieroitusoireiden estämiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdollisesti ilmenevät merkittävät haittavaikutukset ja merkit sekä niiden vaatimat toimenpiteet:

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta Oxycorion Depot -depottablettien käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin.

Opioidien merkittävin haittavaikutus on hengityslama. Sitä ilmenee todennäköisimmin iäkkäillä ja heikkokuntoisilla potilailla. Opioidit voivat aiheuttaa hengityslamaan taipuvaiselle potilaalle vakavaa verenpaineen laskua.

Oksikodoni voi aiheuttaa myös silmän mustuaisten supistumista, keuhkoputkien supistelua, sileälihasten supistelua ja heikentää yskänrefleksiä.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • rauhoittava vaikutus (väsymystä, uneliaisuutta), heitehuimaus, päänsärky, ummetus, pahoinvointi, oksentelu, kutina.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • monet psyykkiset haittavaikutukset, kuten mielialanvaihtelut (esim. ahdistuneisuus, masennus), aktiivisuuden muutokset (enimmäkseen rauhoittava vaikutus, johon toisinaan liittyy horrosmainen tila ja toisinaan hermostuneisuuden lisääntymistä ja unihäiriöitä) ja suorituskyvyn muutokset (ajattelutoiminnan häiriöt, sekavuus, puhehäiriöt yksittäistapauksissa)
 • voimattomuus (astenia), vapina (tremor)
 • hengityslama, hengitysvaikeus tai hengityksen vinkuna (dyspnea, bronkospasmi)
 • suun kuivuminen, johon joskus harvoin liittyy janontunne ja nielemisvaikeus, ruoansulatuselimistön häiriöt, kuten mahakipu, ripuli, vatsavaivat (dyspepsia), ruokahaluttomuus
 • iho-ongelmat, kuten ihottuma, joskus harvoin valoherkkyys, yksittäistapauksissa kutiseva (nokkosihottuma) tai hilseilevä ihottuma (eksfoliatiivinen dermatiitti)
 • virtsaamishäiriöt (tihentynyt virtsaamistarve), hikoilun lisääntyminen (hyperhidroosi), voimattomuustilat (asteniset tilat).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • virtsaamista vähentävän hormonin poikkeava muodostus (antidiureettisen hormonin liikaerityshäiriö, SIADH)
 • aistitoimintojen muutokset, kuten itsensä epätodelliseksi ja vieraaksi tunteminen (depersonalisaatio), aistiharhat (hallusinaatiot), tunnetilojen vaihtelut, makuaistin muutokset, näköhäiriöt, epänormaali herkkäkuuloisuus (hyperakuusi), euforinen mieliala, levottomuus
 • lihasjänteyden lisääntyminen tai väheneminen, tahattomat lihassupistukset, muistinmenetys (amnesia), kouristukset, puhehäiriö, tuntoaistin heikentyminen (hypestesia), koordinaatiohäiriöt, huonovointisuus, pyörtyminen, ihon kihelmöinti ja pistely (parestesia), kiertohuimaus (vertigo)
 • sydämen lyöntitiheyden nopeutuminen, sydämen tiheälyöntisyys tai epäsäännölliset sydämenlyönnit (supraventrikulaarinen takykardia, sydämentykytys [vieroitusoireyhtymän yhteydessä]), verisuonten laajeneminen (vasodilataatio)
 • yskimisen lisääntyminen, nielutulehdus (faryngiitti), vesinuha, äänenmuutokset, suun haavaumat, ientulehdus, suutulehdus (stomatiitti), nielemisvaikeus (dysfagia), ilmavaivat
 • röyhtäily, suolentukkeuma (ileus), makuaistin häiriö, maksa-arvojen suureneminen
 • ihon kuivuminen
 • virtsaumpi
 • sukupuolitoiminnan häiriöt (sukupuolivietin heikkeneminen ja impotenssi), tapaturmaiset vammat, kipu (esim. rintakipu), nesteen liiallinen kertyminen kudoksiin (edeema), migreeni, fyysinen riippuvuus vieroitusoireineen, allergiset reaktiot
 • elimistön kuivuminen (dehydraatio)
 • yliherkkyys (allergiset reaktiot)
 • jano, kyynelvuoto
 • vilunväristykset
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • sietokyvyn kehittyminen lääkkeelle (jolloin annosta on suurennettava halutun vaikutuksen saamiseksi).

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • imusolmukesairaus (lymfadenopatia)
 • kouristuskohtaukset, erityisesti epileptikoilla tai kouristeluherkillä potilailla
 • lihassupistukset (lihasten tahdosta riippumaton supistelu)
 • verenpaineen aleneminen, johon voi joskus harvoin liittyä oireita, kuten sydämen pamppailu tai sydämentykytys
 • ienten verenvuoto, ruokahalun lisääntyminen, musta uloste, hampaiden värjäytyminen ja vauriot
 • Herpes simplex (ihon ja limakalvojen häiriö), nokkosihottuma (urtikaria)
 • painonmuutokset (nousu tai lasku), ihonalaisen kudoksen bakteeritulehdus (selluliitti).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • anafylaktinen reaktio
 • aggressiivisuus
 • kipuherkkyyden lisääntyminen (hyperalgesia)
 • hammasmätä (karies)
 • sappitukos, sapen koliikkikohtaus
 • kuukautisten poisjäänti (amenorrea)
 • Oxycorion Depot -valmisteen pitkäaikaiskäyttö raskauden aikana voi aiheuttaa henkeä uhkaavia vieroitusoireita vastasyntyneellä lapsella. Tarkkailtavia oireita vauvalla ovat ärtyneisyys, yliaktiivisuus ja poikkeava unirytmi, kimeä itku, vapina, oksentelu, ripuli ja puutteellinen painonnousu.
 • uniapnea (unenaikaiset hengityskatkokset).

Opioidien vieroitusoireet

Oksikodonihydrokloridi voi aiheuttaa lääkeriippuvuutta, joten opioidihoidon lopettaminen voi aiheuttaa seuraavista vieroitusoireista joitakin tai kaikki: levottomuus, silmien vetistys (lakrimaatio), vesinuha, haukottelu, hikoilu, vilunväristykset, lihaskipu, mustuaisten laajeneminen ja sydämen rytmihäiriö (sydämentykytys). Muita mahdollisia oireita ovat ärtyneisyys, ahdistuneisuus, selkäsärky, nivelkipu, heikkous, vatsakrampit, unettomuus, pahoinvointi, ruokahaluttomuus, oksentelu, ripuli, verenpaineen nousu ja hengitystiheyden tai sydämen lyöntitiheyden suureneminen.

Haittojen hoitaminen

Jos sinulla on edellä lueteltuja haittavaikutuksia, lääkäri ryhtyy yleensä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Haittavaikutuksista ummetuksen voi ehkäistä kuitupitoisella ruokavaliolla ja lisäämällä nesteiden nauttimista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä tämä lääke lukitussa, turvallisessa paikassa, josta muut ihmiset eivät saa sitä haltuunsa. Lääke voi aiheuttaa vakavia haittoja tai olla tappava ihmisille, joille sitä ei ole määrätty.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oxycorion Depot 5 mg depottabletti sisältää

 • Vaikuttava aine on oksikodonihydrokloridi.
  Yksi depottabletti sisältää 5 mg oksikodonihydrokloridia, joka vastaa 4,5 mg:aa oksikodonia.
 • Muut aineet ovat:
  Tablettiydin: laktoosimonohydraatti, ammoniometakrylaattikopolymeeri tyyppi B, povidoni K29/32, talkki, triasetiini, stearyylialkoholi, magnesiumstearaatti.
  Kalvopäällyste: hypromelloosi, talkki, makrogoli 400, titaanidioksidi, briljanttisininen FCF.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleansininen, pyöreä, kaksoiskupera depottabletti.

Halkaisija 6,9–7,3 mm, korkeus 3,2–3,9 mm.

Oxycorion Depot 5 mg depottabletteja on saatavana lapsiturvallisissa yksittäispakatuissa läpipainopakkauksissa, joissa on 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 25 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 40 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 98 x 1 ja 100 x 1 depottablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.3.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

30.03.2023