Package information leaflet

NENOXIN nässpray, suspension 50 mikrog/dos (egenvård)

Tilläggsinformation

NENOXIN® 50 mikrogram/dos nässpray, suspension

mometasonfuroat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Nenoxin är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Nenoxin
 3. Hur du använder Nenoxin
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Nenoxin ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Vad är Nenoxin?
Nenoxin nässpray innehåller mometasonfuroat som tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider. När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.

Vad används Nenoxin för?

Hösnuva
Nenoxin används hos vuxna 18 år eller äldre för behandling av symtom vid hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit).

Hösnuva, som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs eller ogräs, eller mögel och svampsporer. Nenoxin minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva.

Mometasonfuroat som finns i Nenoxin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Nenoxin

 • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har en obehandlad infektion i näsan. Användning av Nenoxin vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen.
 • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nenoxin:

 • om du har eller någon gång har haft tuberkulos
 • om du har någon annan infektion
 • om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion
 • om du har cystisk fibros.

Tala med din läkare, under tiden du använder Nenoxin

 • om ditt immunförsvar blir nedsatt (om du har svårt att bekämpa infektioner) och du kommer i kontakt med någon som har mässling eller vattkoppor. Du ska undvika kontakt med någon som har dessa infektioner
 • om du får en infektion i näsa eller hals
 • om du använder läkemedlet i flera månader eller längre
 • om du har ihållande irritation i näsa eller hals.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

Om du har kliande eller irriterade ögon, kan din läkare rekommendera att du använder andra läkemedel tillsammans med Nenoxin.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn
Ej för under 18-åringar utan läkarens föreskrift.

Andra läkemedel och Nenoxin
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Nenoxin nässpray och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider för din allergi, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Nenoxin. När du slutar ta kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom såsom värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, såsom kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av Nenoxin hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.

Använd inte detta läkemedel om du är gravid eller om du ammar, förutom om din läkare har uppmanat dig att göra så.

Körförmåga och användning av maskiner
Det finns ingen information om effekten av Nenoxin på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Nenoxin 50 mikrogram/dos nässpray, suspension innehåller bensalkoniumklorid
Detta läkemedel innehåller 0,02 mg bensalkoniumklorid per dos. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än vad som anges i denna bipacksedel eller din läkare ordinerat.

Behandling av hösnuva

Användning hos vuxna 18 år och äldre

Rekommenderad dos är två sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen.

 • När symtomen är under kontroll kan dosen minskas till en sprayning i vardera näsborren en gång dagligen.
 • Om du inte börjar känna dig bättre efter 7 dagars användning ska du uppsöka läkare. Nenoxin ska inte användas kontinuerligt längre än tre månader utan läkarens ordination.
 • Hos vissa patienter kan Nenoxin börja lindra symtom inom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Om du tidigare haft svåra besvär av hösnuva, kan Nenoxin-behandlingen behöva påbörjas några dagar innan pollensäsongen börjar. I slutet av pollensäsongen borde dina hösnuvesymptom bli bättre och då behövs kanske inte behandlingen längre.

Användning hos barn
Ej för barn under 18 år utan läkarens föreskrift.

Hur du förbereder din nässpray för användning
Din Nenoxin nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätta tillbaka det efter användningen.

Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls:

1. Skaka flaskan försiktigt.
2. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan. Gör inte hål i pipen.
3. Vänd pipen från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls.

Om du inte har använt sprayen under 14 dagar eller längre behöver du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls.

Så här använder du din nässpray

1. Skaka flaskan försiktigt och ta av plastskyddet (Figur 1).

image1.png (Figur 1)

2. Snyt dig försiktigt.
3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren enligt bilden (Figur 2). Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt.

image2.png (Figur 2)

4. Börja långsamt och försiktigt att andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna.
5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 om en andra sprayning behövs i samma näsborre.
6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.
7. Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren (Figur 3).

image3.png (Figur 3)

Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen.

Hur du rengör nässprayen

 • Det är viktigt att rengöra din nässpray regelbundet, annars kanske den inte fungerar på rätt sätt.
 • Avlägsna plastskyddet och dra loss pipen försiktigt.
 • Rengör pipen och plastskyddet i varmt vatten och skölj sedan under rinnande vatten.
 • Försök inte att rengöra pipen genom att sticka in en nål eller annat vasst föremål eftersom pipen då skadas, vilket gör att du inte får rätt dos av läkemedlet.
 • Låt plastskyddet och pipen torka på en varm plats.
 • Sätt tillbaka pipen på flaskan och sätt på plastskyddet.
 • Sprayen kommer behöva tryckas igång igen med 2 sprayningar första gången den används efter rengöringen.

Om du har använt för stor mängd av Nenoxin
Det är viktigt att du tar den dos som anges i bipacksedeln eller som din läkare har ordinerat. Om du använder mer eller mindre kan dina symtom förvärras.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner. Hos barn kan detta påverka tillväxt och utveckling.

Om du har glömt att använda Nenoxin
Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt ska du använda den så snart du kommer ihåg och sedan fortsätta som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Nenoxin
Det är viktigt att du använder Nenoxin nässpray regelbundet för att få full effekt. Om dina allergisymtom inte förbättras inom 7 dagar, sluta använda nässprayen och kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara allvarliga. Sluta att ta Nenoxin och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg
 • svårigheter att svälja
 • nässelutslag
 • väsande andning eller andningssvårigheter.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.

Andra biverkningar
De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Nenoxin eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk
 • nysningar
 • näsblödning (näsblödning var mycket vanlig [kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare] hos personer som behandlats för näspolyper och fått mometasonfuroat, två sprayningar i vardera näsborren två gånger dagligen)
 • ont i näsa eller hals
 • sår i näsan
 • luftvägsinfektion.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar
 • skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna
 • förändrat smak- och luktsinne
 • svårighet att andas och/eller väsande andning
 • dimsyn.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 ºC. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Varje flaska ska användas inom 2 månader efter öppnande. Öppna endast en flaska åt gången.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje dos (sprayning) innehåller 50 mikrogram mometasonfuroat, som monohydrat.
 • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, glycerol, polysorbat 80, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, citronsyramonohydrat, natriumcitrat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Nenoxin är en nässpray, suspension.
Varje flaska innehåller 60 doser (10 g), 120 doser (16 g) eller 140 doser (18 g).
Flaskor innehållande 60 doser, 120 doser och 140 doser levereras i förpackningar om 1 nässpray.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Oy Verman Ab
PB 164
01511 Vanda

Tillverkare
Farmea
10, rue Bouché Thomas
Z.A.C d’Orgemont
49000 ANGERS
Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 21.6.2022

Texten ändrad

21.06.2022