Pakkausseloste

LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA tabletti, kalvopäällysteinen 100/12,5 mg

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

losartaanikalium/hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Losartan/Hydrochlorothiazide Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑tabletteja

3. Miten Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka on angiotensiini II -reseptorin salpaajan (losartaanin) ja nesteenpoistolääkkeen (hydroklooritiatsidin) yhdistelmä. Angiotensiini II on elimistössä muodostuva aine, joka sitoutuu verisuonten reseptoreihin ja aiheuttaa verisuonten supistumista. Tämä johtaa verenpaineen kohoamiseen. Losartaani estää angiotensiini II:n sitoutumista näihin reseptoreihin ja vähentää siten verisuonten supistumista, minkä seurauksena verenpaine alenee. Hydroklooritiatsidi lisää veden ja suolan erittymistä munuaisten kautta ja auttaa siten myös verenpaineen alentamisessa.

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka on tarkoitettu essentiaalisen hypertension (korkean verenpaineen) hoitoon.

Losartaania ja hydroklooritiatsidia, joita on Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑valmisteessa, voidaan käyttää myös muiden sairauksien hoitoon kuin mitä tässä pakkausselosteessa kerrotaan. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen ja noudata aina heidän antamiaan ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletteja

 • jos olet allerginen losartaanille, hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen muille sulfonamidijohdannaisille (esim. muille tiatsideille, joillekin bakteerilääkkeille, kuten sulfametoksatsoli-trimetopriimi -yhdistelmävalmisteelle, kysy lääkäriltä jos olet epävarma)
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt vaikea-asteisesti
 • jos kalium- tai natriumarvosi ovat matalat tai kalsiumarvosi ovat korkeat eivätkä ne korjaannu hoidon avulla
 • jos sairastat kihtiä
 • jos olet ollut raskaana yli kolme kuukautta (Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tablettien käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana - ks. kohta ”Raskaus ja imetys”)
 • jos munuaistesi toiminta on heikentynyt vaikea-asteisesti tai munuaisesi eivät muodosta virtsaa
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑valmistetta.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi) hoidon aikana. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä sitä saa käyttää kolmen ensimmäisen raskauskuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta ”Raskaus”).

On tärkeää kertoa lääkärille ennen Losartan/Hydrochlorothiazide Krka –valmisteen ottamista:

 • jos sinulla on aiemmin esiintynyt kasvojen, huulten, nielun tai kielen turpoamista
 • jos käytät nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja)
 • jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota
 • jos sinulla on tai on ollut vaikeaa oksentelua ja/tai ripulia
 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä "Älä ota Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletteja")
 • jos munuaisvaltimosi ovat ahtautuneet (munuaisvaltimon ahtauma) tai sinulla on vain yksi toimiva munuainen tai olet äskettäin saanut munuaissiirteen
 • jos valtimosi ovat ahtautuneet (ateroskleroosi) tai sairastat rasitusrintakipua (angina pectoris, heikentyneestä sydämen toiminnasta johtuvaa rintakipua)
 • jos sinulla on aortta- tai mitraaliläpän ahtauma (sydänläppien ahtauma) tai hypertrofinen kardiomyopatia (sydänlihaksen paksuuntumista aiheuttava sairaus)
 • jos olet diabeetikko
 • jos olet sairastanut kihtiä
 • jos sinulla on tai on ollut allerginen tila, astma tai nivelkipuja, ihottumaa ja kuumetta aiheuttava sairaus (SLE-tauti, systeeminen lupus erythematosus)
 • jos kalsiumarvosi ovat korkeat tai kaliumarvosi ovat alhaiset tai noudatat vähän kaliumia sisältävää ruokavaliota
 • jos tarvitset puudutusta (esim. hammaslääkärissä) tai ennen leikkausta tai jos sinulle tehdään lisäkilpirauhasen toimintakokeet, kerro lääkärille tai hoitohenkilöstölle, että käytät losartaanikaliumia ja hydroklooritiatsidia sisältäviä tabletteja
 • jos sairastat primaarista hyperaldosteronismia (oireyhtymä, johon liittyy lisämunuaisten tuottaman aldosteronihormonin erityksen lisääntymistä lisämunuaisten toiminnan poikkeavuuksien seurauksena)
 • jos käytät muita valmisteita, jotka voivat nostaa seerumin kaliumpitoisuutta (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Muut lääkevalmisteet ja Losartan/Hydrochlorothiazide Krka”)
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Losartan/Hydrochlorothiazide Krka –valmistetta.
 • jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Losartan/Hydrochlorothiazide Krka –valmisteen ottamisen jälkeen. Tämä voi hoitamattomana johtaa pysyvään näönmenetykseen. Tämän haittavaikutuksen riski voi olla suurempi, jos sinulla on aiemmin todettu penisilliini- tai sulfonamidiallergia.
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • ACE:n estäjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa "Älä ota Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑tabletteja" olevat tiedot.

Lapset ja nuoret

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka –valmisteen käytöstä lapsipotilaiden hoidossa ei ole kokemusta. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka –valmistetta ei siksi saa antaa lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos käytät kaliumlisiä, kaliumia sisältäviä suolankorvikkeita, kaliumia säästäviä lääkkeitä tai muita seerumin kaliumpitoisuutta mahdollisesti nostavia valmisteita (esim. trimetopriimiä sisältävät valmisteet), koska samanaikaista käyttöä Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen kanssa ei suositella.

Nesteenpoistolääkkeillä, kuten Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tablettien sisältämällä hydroklooritiatsidilla, voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Litiumia sisältäviä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tablettien kanssa ilman lääkärin tarkkaa seurantaa. Erityiset varotoimenpiteet (esim. verikokeet) voivat olla tarpeen, jos käytät muita nesteenpoistolääkkeitä, tiettyjä ulostuslääkkeitä, lääkkeitä kihdin hoitoon, sydämen rytmihäiriölääkkeitä tai diabeteslääkkeitä (suun kautta otettavia lääkkeitä tai insuliineja).

On tärkeää, että kerrot lääkärille myös, jos käytät:

 • muita verenpainetta alentavia lääkkeitä,
 • steroideja,
 • syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä,
 • särkylääkkeitä,
 • sieni-infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä,
 • niveltulehdusten hoitoon käytettäviä lääkkeitä,
 • korkeiden kolesteroliarvojen hoitoon käytettäviä resiinejä, kuten kolestyramiinia,
 • lihaksia rentouttavia lääkkeitä,
 • unilääkkeitä,
 • opioidilääkkeitä, kuten morfiinia,
 • katekoliamiineja, kuten adrenaliinia, tai muita samaan lääkeryhmään kuuluvia lääkkeitä,
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä tai insuliineja.

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

 • jos otat ACE:n estäjää tai aliskireeniä (katso myös tiedot kohdista ”Älä ota Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑tabletteja” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

Kerro lääkärille, että käytät Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletteja, jos olet menossa kuvantamistoimenpiteeseen ja sinulle annetaan jodia sisältävää varjoainetta.

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Sinun on vältettävä alkoholin käyttöä näiden tablettien käytön aikana. Alkoholi ja Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletit saattavat voimistaa toistensa vaikutusta. Ruoan sisältämä liiallinen suola voi kumota Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tablettien vaikutuksen.

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletit voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑valmisteen sijasta. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää.

Iäkkäät potilaat

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen teho ja siedettävyys on yhtä hyvä ikääntyneiden kuin nuorempienkin aikuispotilaiden hoidossa. Useimmat ikääntyneet potilaat tarvitsevat yhtä suuren annoksen kuin nuoremmatkin potilaat.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kun aloitat hoidon tällä lääkkeellä, et saa ryhtyä toimiin, jotka edellyttävät erityistä tarkkaavaisuutta (esim. auton ajaminen tai vaarallisten koneiden käyttäminen), ennen kuin tiedät, miten siedät lääkkeen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää sinulle sopivan Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -annoksen sairautesi ja muiden käyttämiesi lääkkeiden perusteella. On tärkeää, että jatkat Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑tablettien käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää niitä sinulle, jotta verenpaineesi pysyy hyvin hallinnassa.

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletteja on saatavilla kolmena eri vahvuutena: Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit, Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit ja Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit.

Korkea verenpaine

Tavanomainen Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -annos useimmille verenpainepotilaille on yksi Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 50 mg/12,5 mg -tabletti vuorokaudessa. Tämä annos pitää verenpaineen hallinnassa koko vuorokauden ajan. Annosta voidaan suurentaa kahteen losartaania 50 mg/hydroklooritiatisidia 12,5 mg sisältävään kalvopäällysteiseen tablettiin kerran vuorokaudessa tai siirtyä ottamaan yksi losartaania 100 mg/hydrokloorititsidia 25 mg sisältävä kalvopäällysteinen tabletti (suurempi vahvuus) vuorokaudessa. Enimmäisannos vuorokaudessa on kaksi losartaania 50 mg/ hydrokloorititsidia 12,5 mg sisältävää kalvopäällysteistä tablettia kerran vuorokaudessa tai yksi losartaania/ hydroklooritiatsidia 100 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti vuorokaudessa.

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/12,5 mg (losartaania 100 mg/hydroklooritiatsidia 12,5 mg) kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavilla potilaille, joilla losartaaniannoksen nosto 100 mg:aan vuorokaudessa ei ole laskenut verenpainetta riittävästi.

Antotapa

Tabletti niellään kokonaisena vesilasillisen kanssa.

Jos otat enemmän Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa ja 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita ovat alhainen verenpaine, sydämentykytys, sykkeen hidastuminen, muutokset veren koostumuksessa ja nestehukka.

Jos unohdat ottaa Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletit

Pyri ottamaan Losartan/Hydrochlorothiazide Krka –tabletit lääkärin antaman ohjeen mukaan. Jos kuitenkin unohdat ottaa annoksen, älä ota ylimääräistä annosta, vaan jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, lopeta Losartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑tablettien ottaminen ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikalle:

Vaikea allerginen reaktio (ihottumaa, kutinaa, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoamista, mistä aiheutuu hengitys- tai nielemisvaikeuksia).

Tämä on vakava, mutta harvinainen haittavaikutus, jota esiintyy yli 1 käyttäjällä 10 000:sta, mutta alle 1 käyttäjällä 1000:sta. Saatat tarvita kiireellisesti lääkärinhoitoa tai sairaalahoitoa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

 • yskä, ylähengitystieinfektio, nenän tukkoisuus, sivuontelotulehdus, sivuontelosairaus
 • ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, ruoansulatushäiriö
 • lihassärky tai -kouristukset, alaraajakipu, selkäkipu
 • unettomuus, päänsärky, huimaus
 • heikotus, väsymys, rintakipu
 • kaliumarvojen suureneminen (mikä voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä), hemoglobiiniarvojen aleneminen
 • munuaisten toiminnan muutokset mukaan lukien munuaisten vajaatoiminta,
 • liian alhaiset verensokeriarvot (hypoglykemia).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

 • anemia, punaiset tai ruskehtavat pilkut iholla (toisinaan etenkin jalkaterissä, säärissä, käsivarsissa ja pakaroissa; ja niihin liittyy nivelkipua, käsien ja jalkaterien turvotusta sekä vatsakipua), mustelmat, veren valkosolujen väheneminen, hyytymishäiriöt, verihiutaleiden määrän väheneminen
 • ruokahaluttomuus, virtsahappopitoisuuden suureneminen tai ilmeinen kihti, verensokeriarvojen kohoaminen, veren elektrolyyttitasapainon häiriöt
 • ahdistuneisuus, hermostuneisuus, paniikkihäiriö (toistuvat paniikkikohtaukset), sekavuus, masennus, poikkeavat unet, unihäiriöt, unisuus, muistin heikkeneminen
 • pistely ja kihelmöinti tai sen kaltaiset tuntemukset, raajakipu, vapina, migreeni, pyörtyminen
 • näön hämärtyminen, polttava tai kirvelevä tunne silmissä, sidekalvotulehdus, näkökyvyn heikkeneminen, keltaisena näkeminen
 • korvien soiminen, surina, kohina tai napsuminen, kiertohuimaus
 • alhainen verenpaine, joka saattaa olla asentoon liittyvä (sekava epätodellinen olo tai heikotus seisomaan noustessa), rasitusrintakipu (angina pectoris), sydämen rytmihäiriöt, aivohalvaus (TIA-kohtaus, aivojen verenkiertohäiriö), sydänkohtaus, sydämentykytys
 • verisuonitulehdus, johon liittyy usein ihottumaa tai mustelmia
 • kurkkukipu, hengenahdistus, keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume, neste keuhkoissa (mistä aiheutuu hengitysvaikeuksia), nenäverenvuoto, nenän vuotaminen, nenän tukkoisuus
 • ummetus, vaikea ummetus, ilmavaivat, vatsavaivat, vatsan kouristelu, oksentelu, suun kuivuminen, sylkirauhasten tulehdus, hammassärky
 • keltaisuus (silmien ja ihon keltaisuus), haimatulehdus
 • nokkosihottuma, kutina, ihotulehdus, ihottuma, ihon punoitus, valoherkkyys, ihon kuivuminen, punastelu hikoilu, hiustenlähtö
 • käsivarsien, hartioiden, lonkkien, polvien tai muiden nivelten kipu, nivelten turpoaminen, jäykkyys, lihasheikkous
 • tiheä virtsaamistarve öisin, munuaisten toiminnan poikkeavuudet, myös munuaistulehdus, virtsatieinfektio, sokerivirtsaisuus
 • sukupuolisen halukkuuden väheneminen, impotenssi
 • kasvojen turpoaminen, paikallinen turvotus (edeema), kuume

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta):

 • maksatulehdus (hepatiitti), maksan toimintakokeiden poikkeavuudet

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)
 • flunssan kaltaiset oireet
 • selittämätön lihaskipu, johon liittyy tumma (teen värinen) virtsa (rabdomyolyysi)
 • matala veren natriumpitoisuus (hyponatremia)
 • yleinen huononolontunne (huonovointisuus)
 • makuhäiriö (dysgeusia)
 • näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

HDPE-tablettipurkki:

Valmiste on käytettävä 100 päivän kuluessa purkin ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Losartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletit sisältävät

 • Vaikuttavat aineet ovat losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg losartaanikaliumia, mikä vastaa 91,52 mg losartaania, ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
 • Muut aineet ovat esigelatinoitu maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti ja magnesiumstearaatti tabletin ytimessä, hypromelloosi, makrogoli 4000, talkki ja titaanidioksidi (E171) kalvopäällysteessä. Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ” Losartan/Hydrochlorothiazide Krka sisältää laktoosia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/12,5 mg: valkoinen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti. Tabletin koko: 13 x 8 mm.

Tabletteja on saatavilla koteloissa, joissa on:

 1. 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 ja 112 kalvopäällysteistä tablettia PVC/PVDC//Al-läpipainopakkauksissa.
 2. 100 kalvopäällysteistä tablettia valkoisessa, muovisessa tablettipurkissa, jossa on valkoinen peukaloinnin paljastava kierresuljin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 15.9.2021

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

15.09.2021