Pakkausseloste

BASIRON AC WASH gel 5 %

Tilläggsinformation

Basiron AC Wash 5 % gel

bensoylperoxid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Basiron AC Wash är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Basiron AC Wash

3. Hur du använder Basiron AC Wash

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Basiron AC Wash ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Basiron AC Wash 5 % gel är avsedd för lokalbehandling av akne på områdena ansikte, bröst och rygg, där pormaskar, blemmor och finnar för det mesta förekommer.

Bensoylperoxid som ingår i Basiron AC Wash 5 % gel förhindrar tillväxten av acnebakterien Propionibacterium acnes och främjar fjällningen.

Bensoylperoxid  som finns i Basiron AC kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Basiron AC Wash:

- om du är allergisk mot bensoylperoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Endast för utvärtes bruk.

Varningar och försiktighet

Bensoylperoxid kan orsaka svullnad och blåsbildning på huden och om något sådant symtom uppträder måste behandlingen avbrytas.

Undvik kontakt med ögon, mun, näsborrar och slemhinnor. I fall gel kommer i kontakt med ögonen, skall de sköljas med mycket vatten.

Vid den första behandlingen kan huden kännas het och efter några dagar kan det förekomma rodnad och fjällning. Dessa symptom är vanligtvis milda och försvinner om behandlingen avbrytes tillfälligt eller behandlingsintervallerna görs glesare. Om hudirritationen, rodnaden eller fjällningen är stark, skall behandlingen avbrytas och läkare kontaktas. Försiktighet skall följas vid applicering av preparatet på halsen eller andra känsliga områden. För överkänslighetsriskens skull får Basiron AC Wash gel inte appliceras på sårig hud. Under behandlingen skall solning och UV-strålning (även solarier) undvikas.

Preparatet kan bleka hår, textilier och andra material.

Andra läkemedel och Basiron AC Wash

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Mediciner, som främjar fjällning, irritation eller uttorkning av huden skall inte användas samtidigt med Basiron AC Wash 5 % gel. Bensoyl peroxid som ingår i Basiron AC Wash motverkar effekten av tretinoin (A-vitaminsyra), och därför bör preparat som innehåller tretinoin inte användas samtidigt med Basiron AC Wash 5 % gel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Uppgift saknas om bensoylperoxid passerar över i bröstmjölk. Därför bör vid användning av Basiron AC Wash 5 % gel under amning iakttagas försiktighet och preparatet skall inte användas på bröstområdet, så att barnet inte av misstag blir utsatt för det.

Vid användning av preparatet under graviditet eller amning skall läkare rådfrågas.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Basiron AC Wash 5 % gel skall strykas på de angripna hudområdena vanligen en eller två gånger dagligen om läkare inte annorlunda föreskriver.

1. Vät det hudområde, som skall behandlas med vatten.

2. Dosera gelen i händer, pressa tuben lätt och tvätta hudområdet med gelen.

3. Låt gelen verka på huden i 1 - 5 minuter och skölj därefter ordentligt med vatten och torka huden.

4. Tvätta händerna ordentligt och slut korken tätt efter användningen.

Om du har använt för stor mängd av Basiron AC Wash:

Om du fått i dig läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan förekomma:

Mycket vanliga (hos fler än 1 patient av 10):

 • Torr hy
 • Hudrodnad
 • Fjällning i huden
 • Brännande känsla i huden

Vanliga (mellan 1 patient av 10 och 1 patient av 100):

 • Hudklåda (pruritus)
 • Hudsmärta (smärta, sveda)
 • Hudirritation (irriterande kontakteksem)

Mindre vanliga (mellan 1 patient av 100 och 1 patient av 1000):

 • Allergiskt kontakteksem

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Ansiktssvullnad
 • Allvarliga allergiska reaktioner
  Tecken på allvarliga allergiska reaktioner kan vara:

  • upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

  • svullnad i ansikte, ögon, läppar, tunga eller mun (angioödem), andningssvårigheter

  • svimning.

Symtomen är vanligen reversibla, om man minskar antalet behandlingstillfällen eller slutar behandlingen. Om symtomen är besvärande eller om du får ansiktssvullnad eller allvarliga allergiska reaktioner, avbryt behandlingen och kontakta läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI‐00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst +25ºC.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration:

- Den aktiva substansen är vattenhaltig bensoylperoxid motsvarande vattenfri bensoylperoxid 50 mg/g.

- Övriga innehållsämnen är akrylatcopolymer, glycerol, karbomer 940, natrium-C14-C16-olefinsulfonat, natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek:

Vit eller ljus, mjuk gel.

100 g tub.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

Tillverkare:

Laboratoires Galderma

ZI Montdésir

74540 Alby-sur-Chéran

Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast den 24.5.2017

Texten ändrad

24.05.2017