Pakkausseloste

HYDREX tabletti 50 mg, HYDREX SEMI tabletti 25 mg

Hydrex 50 mg ja Hydrex semi 25 mg tabletit

hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Hydrex on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Hydrex-valmistetta
 3. Miten Hydrex-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Hydrex-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hydrex-tablettien vaikuttava aine, hydroklooritiatsidi, kuuluu nestettä poistavien lääkkeiden eli diureettien ryhmään. Hydroklooritiatsidi lisää virtsan erittymistä, jolloin elimistön nestemäärä vähenee ja sydämen kuorma kevenee.

Hydrex-tabletteja käytetään alentamaan kohonnutta verenpainetta sekä hoitamaan sydän-, munuais- ja maksaperäistä tai muista syistä johtuvaa turvotusta.

Hydrex-tabletteja käytetään pitkäaikaisesti ja usein pysyvästi etenkin verenpainelääkkeenä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Hydrex-valmistetta

 • jos olet allerginen hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on sulfonamidi- ja sulfonyyliurea-allergia (“sulfa-allergia”). Sulfonyyliureavalmisteita ovat suun kautta otettavat verensokeria alentavia lääkkeet, kuten glibenklamidi, klooripropamidi, tolbutamidi ja glipitsidi
 • jos sinulla on liian matala veren kaliumpitoisuus (hypokalemia)
 • jos sinulla on suuri veren kalsiumpitoisuus (hyperkalsemia)
 • jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Hydrex-tabletteja, jos sinulla on:

 • häiriöitä elimistön neste- tai elektrolyyttitasapainossa
 • sydämen vajaatoiminta ja voimakkaita turvotuksia
 • maksakirroosi
 • Addisonin tauti
 • kihti
 • sokeritauti
 • SLE-tauti (systeeminen lupus erythematosus)
 • jos koet näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä paineesta silmässäsi ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin tämän lääkkeen käytön aloittamisesta. Tämä voi hoitamatta johtaa pysyvään näönmenetykseen. Riski saattaa olla suurentunut, jos sinulla on aiemmin ollut penisilliini- tai sulfonamidiallergia
 • aiemmin ollut hengitysvaikeuksia tai keuhko-ongelmia (esimerkiksi tulehdus tai nesteen kertyminen keuhkoihin) hydroklooritiatsidin saannin jälkeen. Jos sinulle kehittyy vaikea hengenahdistus tai hengitysvaikeuksia Hydrex-tablettien ottamisen jälkeen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
 • ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun otat Hydrex-tabletteja.

Pitkäaikaista Hydrex-hoitoa saavien iäkkäiden henkilöiden sekä sokeritautia, maksakirroosia ja munuaisten tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien henkilöiden suolatasapainoa seurataan laboratoriokokein.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Hydrex

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Hydrex-tablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystä tai annostusohjeita.

Hydrex-tabletteilla voi ilmetä yhteisvaikutuksia mm. muiden verenpainelääkkeiden, nesteenpoistolääkkeiden, keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (kuten barbituraattien ja opioidien), alkoholin, lihaksia rentouttavien lääkkeiden, digoksiinin, litiumin, kortikosteroidien, beetasalpaajien, eräiden kolesterolia alentavien lääkkeiden (kolestipoli ja kolestyramiini), kalsiumsuolojen, D-vitamiinin, allopurinolin (kihtilääke), eräiden antibioottien (trimetopriimi, tetrasykliinit), amfoterisiini B:n (sienilääke), karbamatsepiinin (käytetään mm. epilepsian hoidossa), reboksetiinin (masennuslääke) ja tulehduskipulääkkeiden (kuume- ja särkylääkkeitä) kanssa.

Hydrex ruuan ja juoman kanssa

Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Yleensä lääkäri ohjaa sinua käyttämään toista lääkettä Hydrex-valmisteen sijasta, sillä Hydrex-valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana. Tämä johtuu siitä, että Hydrex-valmiste kulkeutuu istukan läpi ja sen käyttö kolmannen raskauskuukauden jälkeen voi aiheuttaa haittavaikutuksia sikiölle ja vastasyntyneelle.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Hydrex-tabletteja ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hydrex voi aivan hoidon alussa aiheuttaa huimausta, mikä voi heikentää suorituskykyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Hyvän hoitotasapainon vallitessa valmisteen ei tiedetä vaikuttavan suorituskykyyn.

Hydrex sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (monohydraattina) 62,7 mg (25 mg:n tabletti) tai 125,4 mg (50 mg:n tabletti). Jos lääkäri on kertonut, että on sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostusta ei tule muuttaa omatoimisesti. Jos Hydrex-tablettien vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Lääke tulee ottaa säännöllisesti.

Hoidon alkuvaiheessa virtsaa erittyy normaalia enemmän ja virtsaamistarve tihenee. Hoidon jatkuessa lääkkeen vaikutus tasaantuu.

Jos otat enemmän Hydrex-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Voit saada seuraavia oireita voimakkaina: pahoinvointi, oksentelu, vatsavaivat, yleinen heikotus, alaraajojen lihaskouristukset tai huimaus.

Osa oireista voi johtua liian suuresta hoitoannoksesta. Kerro niistä lääkärille, joka tarvittaessa arvioi hoitoannoksen uudelleen.

Jos unohdat ottaa Hydrex-valmistetta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Lääkeannoksen muistaa parhaiten, kun sen ottaa aina samaan aikaan päivästä.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Hydrex-valmisteen oton

Hydrex-tabletteja käytetään yleensä pitkiä aikoja. Älä keskeytä lääkitystä omin päin, koska se voi aiheuttaa hankalia oireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • matala veren kaliumpitoisuus, korkea veren virtsahappopitoisuus, korkea verensokeri, korkea veren rasva-ainepitoisuus suurten annosten yhteydessä
 • huimaus, päänsärky, heikotus, väsymys.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • veren elektrolyyttihäiriöt kuten korkea kalsiumpitoisuus, matala magnesium-, natrium-, kloridi- ja/tai fosfaattipitoisuus
 • ruokahaluttomuus

sydämen rytmihäiriöt

 • pystyasennossa ilmenevä matala verenpaine
 • oksentelu, pahoinvointi, kova vatsakipu, ripuli, ummetus
 • ihottuma, nokkosrokko
 • herkistyminen valolle.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • matala veren valkosolu- ja/tai verihiutalepitoisuus
 • anemia
 • allerginen reaktio, ihon punatäpläisyys
 • unihäiriöt, masennus, tuntoharha
 • näköhäiriöt
 • verisuonitulehdus, allerginen keuhkotulehdus, keuhkopöhö, haimatulehdus, maksatulehdus, munuaisten välikudoksen tulehdus, maksansisäinen sapenvirtauksen estyminen
 • toksinen epidermaalinen nekrolyysi
 • munuaisten vajaatoiminta
 • impotenssi
 • kuume.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)
 • kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvo effuusio)) tai äkillinen sulkukulmaglaukooma (silmänpaineen nousu).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Pidä tölkki tiiviisti suljettuna, koska valmiste on herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tölkissä on silikageeliä sisältävä kuivausainekapseli suojaamassa tabletteja kosteudelta. Älä poista sitä. Kuivausainekapselia ei saa niellä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hydrex sisältää

 • Vaikuttava aine on hydroklooritiatsidi, jota on 50 mg tai 25 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat perunatärkkelys, laktoosimonohydraatti, liivate, povidoni, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Hydrex 50 mg on valkoinen, tasainen ja viistoreunainen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti. Halkaisija 9 mm, koodi ORN 224.

Hydrex semi 25 mg on valkoinen, tasainen ja viistoreunainen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti. Halkaisija 7 mm.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia, HD-polyetyleenitölkki ja -kierrekorkki sekä kuivatusaineena silikageelikapseli.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.11.2021.

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

17.11.2021