Package information leaflet

CUPRIOR filmdragerad tablett 150 mg

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Cuprior är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Cuprior
 3. Hur du tar Cuprior
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Cuprior ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Cuprior är ett läkemedel som används för att behandla Wilsons sjukdom och innehåller den aktiva substansen trientin.

 

Wilsons sjukdom är ett ärftligt tillstånd där kroppen inte kan transportera runt koppar i kroppen på ett normalt sätt eller ta bort koppar på ett normalt sätt genom utsöndring från levern till tarmarna. Detta innebär att små mängder koppar från födaoch dryck kan ansamlas och nå för höga nivåer, vilket leder till leverskador och problem i nervsystemet. Detta läkemedel fungerar främst genom att binda till koppar i kroppen så att det istället utsöndras i urinen, vilket hjälper till att sänka kopparhalterna. Det kan även binda till koppar i tarmarna och på så vis minska mängden koppar som tas upp i kroppen.

Cuprior ges till vuxna, ungdomar och barn äldre än 5 år som inte tål ett annat läkemedel som används för att behandla den här sjukdomen, kallat penicillamin.

Vad du behöver veta innan produkten används

 1. Ta inte Cuprior

 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cuprior.

 

Om du redan har tagit ett läkemedel med trientin kan din läkare komma att ändra din dagliga dos, antalet tabletter eller antalet doser per dag när du byter till Cuprior.

 

Dina symtom kan till en början komma att förvärras efter att du påbörjat behandlingen. Om detta sker måste du berätta det för din läkare.

 

Din läkare kommer regelbundet kontrollera ditt blod och urin för att försäkra sig om att du har rätt dos av Cuprior för att hålla dina symtom och kopparhalter under kontroll.

 

Du ska berätta för din läkare om du upplever några biverkningar eftersom detta kan tyda på att din dos av Cuprior bör justeras upp eller ner.

 

Detta läkemedel kan även sänka järnhalten i ditt blod och din läkare kan komma att ordinera dig järntillskott (se avsnitt ”Andra läkemedel och Cuprior” nedan).

 

Om du har njurproblem kommer din läkare att regelbundet kontrollera om dosen av behandlingen är lämplig och inte påverkar din njurfunktion.

 

Samtidig användning av trientin med annat läkemedel som innehåller zink rekommenderas inte.

 

Lupusliknande reaktioner (symtom såsom långvarig klåda, feber, ledvärk och trötthet kan förekomma) har rapporterats hos vissa patienter som bytt från läkemedel med penicillamin till läkemedel med trientin. Det är emellertid inte möjligt att avgöra om reaktionen var på grund av trientin eller den tidigare behandlingen med penicillamin.

Barn och ungdomar

Din läkare kommer utföra kontroller oftare för att försäkra sig om att dina kopparhalter hålls inom lämpliga nivåer för normal växt och mental utveckling.

Detta läkemedel rekommenderas inte för barn under 5 års ålder.

 

Andra läkemedel och Cuprior

Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 

Tala särskilt om för din läkare om du redan tar järntillskott eller om du tar läkemedel mot matsmältningsbesvär (läkemedel som minskar obehag efter att man har ätit). Om du tar dessa läkemedel kan du möjligen behöva ta Cuprior vid en annantidpunkt på dagen eftersom behandlingen med Cuprior annars kanske blir mindre effektiv. Om du tar järntillskott, försäkradig om att minst två timmar har passerat mellan när du tog Cuprior och dina järntillskott.

 

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

 

Det är mycket viktigt att du fortsätter att ta Cuprior under graviditeten för att minska kopparhalten. Du och din läkare bör diskutera de potentiella fördelarna med behandlingen med hänsyn till de möjliga riskerna. Din läkare kommer ge dig råd om vilken behandling och dos som är lämplig i din situation.

 

Om du är gravid och tar Cuprior kommer du övervakas under graviditeten med avseende på effekter på barnet ellerförändringar i dina kopparhalter. När ditt barn är fött kommer kopparhalterna i barnets blod att övervakas.

 

Det är okänt om Cuprior passerar över i bröstmjölk. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du ammar eller planeraratt gör det. Din läkare kommer sedan hjälpa dig att besluta om du ska sluta amma eller sluta ta Cuprior, med hänsyn till fördelarna med amning för barnet och fördelarna med Cuprior för mamman. Din läkare kommer besluta vilken behandling och dos som är lämplig i din situation.

 

Körförmåga och användning av maskiner

Cuprior förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda verktyg och maskiner.

 

Cuprior innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 

Vuxna

För vuxna i alla åldrar är den rekommenderade dagliga dosen 3 till 6 och en halv tabletter per dag (totalt mellan 450 till975 mg). Denna dagliga dos kommer delas upp i 2 till 4 mindre doser som ska tas under dagen. Din läkare kommer berätta för dig hur många tabletter som du bör ta och hur ofta under dagen. Tabletter kan delas på hälften vid behov.

 

Användning för barn och ungdomar (5 till 18 år)

Dosen som du kommer ta är vanligtvis lägre än för en vuxen och beror på din ålder och kroppsvikt. Den vanliga dagliga dosen är mellan 225 och 600 mg (1 och en halv till 4 tabletter dagligen), vilka kan delas upp i 2 till 4 mindre doser som tas under dagen. Din läkare kommer berätta för dig hur många tabletter som du bör ta och hur ofta under dagen. Tabletterna kan delas i halvor om det behövs.

 

Efter att du startat behandlingen kan din läkare komma att justera dosen baserat på effekten av behandlingen.

 

Svälj tabletterna med vatten. Ta detta läkemedel på tom mage, minst en timme innan måltider eller två timmar efter måltider och med minst en timmes mellanrum från andra läkemedel, föda eller mjölk.

 

Om du tar järntillskott, vänta minst två timmar med att ta dem efter en dos av Cuprior.

 

Om du har tagit för stor mängd av Cuprior

Ta Cuprior endast om det ordinerats för dig. Om du tror att du har tagit för stor mängd av Cuprior ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd kan du bli illamående, kräkas och bli yr.

 

Om du har glömt att ta Cuprior

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Hoppas över den glömda dosen och ta din nästa dos vid dess vanliga tid.

 

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

Om du slutar att ta Cuprior

Detta läkemedel är för långvarig användning. Sluta inte med din behandling utan att först ha fått råd av din läkare eftersom Wilsons sjukdom är ett livslångt tillstånd.

 

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

 

Följande biverkningar har rapporterats:

 

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • illamående,

 

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Hudutslag
 • Hudrodnad (erytem)
 • Klåda

 

 • Anemi

 

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Magproblem och obehag, inklusive allvarlig magsmärta (duodenit)
 • inflammation i inälvorna som till exempel kan leda till magsmärta, återkommande diarré och blod i avföringen (kolit).
 • minskning av antalet röda blodkroppar på grund av låg järnhalt i ditt blod (järnbrist)
 • urtikaria (nässelutslag eller nässelfeber).

 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns idenna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 

Detta läkemedel kräver ingen särskild förvaring.

 

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 1. Vad Cuprior innehåller
  • Den aktiva substansen är trientin. Varje filmdragerad tablett innehåller trientintetrahydroklorid, motsvarande 150 mg trientin.
  • Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mannitol, kolloidal vattenfri kiseldioxid och glyceroldibehenat.

Tablett-filmdragering: polyvinylalkohol, talk, titandioxid (E 171), glycerolmonokaprylokaprat (typ 1), järnoxid gul (E 172) och natriumlaurylsulfat (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Cuprior innehåller natrium”).

 

Cupriors utseende och förpackningsstorlekar

Cuprior är gula, 16 mm x 8 mm ovala filmdragerade tabletter med en skåra på varje sida. Cuprior finns i blister om 72 eller 96 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

 

Innehavare av godkännande för försäljning

Orphalan

226 Boulevard Voltaire

75011 Paris Frankrike

 

Tillverkare Delpharm Evreux 5 rue duGuesclin 27000 Evreux Frankrike

 

Denna bipacksedel ändrades senast.

Texten ändrad

20.02.2023