Package information leaflet

CUPRIOR tabletti, kalvopäällysteinen 150 mg

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset sivuvaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisiamahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Cuprior on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cuprioria
 3. Miten Cuprioria otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Cupriorin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cuprior on Wilsonin taudin hoitoon tarkoitettu lääke, jonka vaikuttava aine on trientiini.

 

Wilsonin tauti on perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty kuljettamaan kuparia elimistössä normaalisti tai poistamaankuparia normaalilla tavalla eli erittämällä maksasta suoleen. Tällöin ruuasta ja juomasta saadut pienet kuparimäärät kertyvät suuriksi pitoisuuksiksi, jotka voivat vahingoittaa maksaa tai aiheuttaa hermosto-ongelmia. Tämä lääke vaikuttaa pääasiassa sitoutumalla elimistön kupariin. Sen jälkeen kupari voi poistua virtsan kautta ja kuparipitoisuudet laskevat. Se voi myös sitoutua kupariin suolessa ja vähentää elimistöön kertyvän kuparin määrää.

Cuprioria annetaan aikuisille, nuorille ja vähintään 5-vuotiaille lapsille, jotka eivät siedä toista tämän sairauden hoitoon käytettyä lääkettä nimeltä penisillamiini.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

 1. Älä ota Cuprioria

 

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Cuprioria.

 

Jos käytät jo toista trientiinilääkettä, lääkäri saattaa muuttaa päivittäistä annosta, tablettien määrää tai annosten määrää, kun siirryt Cuprior-hoitoon.

 

Oireet saattavat aluksi pahentua hoidon aloittamisen jälkeen. Jos näin käy, kerro siitä lääkärille.

 

Lääkäri tarkastaa säännöllisesti veren ja virtsan. Näin voidaan varmistaa, että saat oikean määrän Cuprioria, jotta oireet ja kuparin pitoisuudet pysyvät asianmukaisesti hallinnassa.

 

Kerro lääkärille kaikista mahdollisista haittavaikutuksista, sillä Cuprior-annosta voi olla tarpeen nostaa tai laskea.

 

Tämä lääke saattaa myös laskea veren rautapitoisuutta, ja lääkäri saattaa määrätä lisärautaa (ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Cuprior” jäljempänä).

 

Jos sinulla on munuaisongelmia, lääkäri tarkastaa säännöllisesti, että hoitoannos on asianmukainen eikä vaikuta munuaisten toimintaan.

 

Trientiinin yhdistämistä toiseen sinkkiä sisältävään lääkkeeseen ei suositella.

 

Potilailla, jotka ovat siirtyneet käyttämään trientiiniä penisillamiinin jälkeen, on ilmoitettu lupuksen kaltaisia reaktioita (kuten sitkeää ihottumaa, kuumetta, nivelkipua ja väsymystä). Ei kuitenkaan pystytty määrittämään, johtuivatko reaktiot trientiinistä vai aikaisemmasta penisillamiinihoidosta.

 

Lapset ja nuoret

Lääkäri tarkastaa usein, että kuparipitoisuudet pysyvät sellaisella tasolla, että normaali kasvu ja henkinen kehitys ovat mahdollisia.

Tätä lääkettä ei suositella alle 5-vuotiaille lapsille.

 

Muut lääkevalmisteet ja Cuprior

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

 

Kerro lääkärille varsinkin, jos otat jo lisärautaa tai käytät ruuansulatusvaivoihin tarkoitettuja lääkkeitä (lääkkeitä, jotka helpottavat oloa ruokailun jälkeen). Jos käytät tällaisia lääkkeitä, Cuprior on ehkä otettava eri aikaan päivästä, sillä muutenCupriorin teho voi laskea. Jos käytät lisärautaa, varmista, että Cupriorin ja lisäraudan ottamisen välissä on vähintään kaksi tuntia.

 

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

 

Hoidon jatkaminen on erittäin tärkeää, jotta kuparipitoisuutta voidaan laskea raskauden aikana. Keskustele lääkärin kanssahoidon mahdollisista hyödyistä ja kaikista mahdollisista riskeistä. Lääkäri neuvoo, mikä hoito ja mikä annos on tilanteessa paras.

 

Jos olet raskaana ja otat Cuprioria, lääkäri seuraa raskauden aikana mahdollisia vaikutuksia vauvaan ja muutoksia elimistösi kuparipitoisuuksissa. Kun vauva syntyy, myös vauvan veren kuparipitoisuutta seurataan.

 

Ei tiedetä, erittyykö Cuprior rintamaitoon. On tärkeää kertoa lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Lääkäri auttaa päättämään, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Cupriorin käyttö ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvathyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. Lääkäri päättää, mikä hoito ja mikä annos on tilanteessa paras.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cuprior ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

 

Cuprior sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 

Aikuiset

Suositeltu päivittäinen annos kaikenikäisille aikuisille on 3 – 6 ja puoli tablettia (yhteensä 450–975 mg). Tämä päiväannos jaetaan kahdesta neljään annokseen, jotka otetaan päivän mittaan. Lääkäri kertoo, kuinka monta tablettia otat ja kuinkamonta kertaa päivässä. Tabletit voi puolittaa tarvittaessa.

 

Käyttö lapsille ja nuorille (5–18-vuotiaille)

Annos on yleensä pienempi kuin aikuisilla. Se määräytyy iän ja painon mukaan.

Päivittäinen annos on yleensä yhteensä 225–600 mg (1 ja puoli – 4 tablettia päivässä). Se jaetaan kahdesta neljäänpienempään annokseen, jotka otetaan päivän mittaan. Lääkäri kertoo, kuinka monta tablettia otat ja kuinka monta kertaa päivässä. Tabletit voi puolittaa tarvittaessa.

 

Lääkäri saattaa muuttaa annosta hoidon aloittamisen jälkeen sen mukaan, miten vastaat hoitoon.

 

Nielaise tabletit veden kera. Ota tämä lääke tyhjään vatsaan vähintään tuntia ennen ateriaa tai kaksi tuntia aterian jälkeen. Cupriorin ja toisen lääkevalmisteen, ruuan tai maidon nauttimisen välissä on oltava vähintään tunti.

 

Jos otat lisärautaa, ota se vähintään kaksi tuntia Cuprior-annoksen jälkeen.

 

Jos otat enemmän Cuprioria kuin sinun pitäisi

Ota Cuprioria siten kuin lääkäri on määrännyt. Jos olet saattanut ottaa Cuprioria enemmän kuin lääkäri on neuvonut, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos otat enemmän kuin sinun pitäisi, sinulla saattaa esiintyä pahoinvointia, oksentelua ja huimausta.

 

Jos unohdat ottaa Cuprioria

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jätä unohtunut annos väliin ja ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

Jos lopetat Cupriorin käytön

Tämä lääke on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Älä lopeta hoitoa ilman lääkärin lupaa, vaikka olosi olisi parempi, sillä Wilsonin tauti on elinikäinen sairaus.

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu:

Yleiset (voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä)

  • pahoinvointi

 

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä sadasta)

  • ihottuma
  • ihon punoitus
  • kutina
  • anemia

 

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

  • vatsan meneminen sekaisin ja vatsavaivat, mukaan lukien vakava vatsakipu (pohjukaissuolitulehdus)

 

  • suolistotulehdus, joka voi aiheuttaa esimerkiksi vatsakipua, toistuvaa ripulia ja verta ulosteessa (paksusuolitulehdus)
  • veren vähäisestä rautapitoisuudesta johtuva vähäinen punasolujen määrä (raudanpuute)
  • nokkosihottuma (nokkosrokko).

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

 

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 1. Mitä Cuprior sisältää
  • Vaikuttava aine on trientiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää trientiinitetrahydrokloridia määrän, joka vastaa 150 mg:aa trientiiniä.
  • Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: mannitoli, kolloidinen vedetön piidioksidi ja glyserolidibehenaatti. Tabletin kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi, talkki, titaanidioksidi (E 171),

glyserolimonokaprylokapraatti (tyyppi I), keltainen rautaoksidi (E 172) ja natriumlauryylisulfaatti (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä, ”Cuprior sisältää natriumia”).

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Cuprior-tabletit ovat keltaisia, pitkulaisia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden koko on 16 x 8 mm ja joiden molemmalla puolella on jakouurre.

Cuprior on saatavilla 72 tai 96 kalvopäällysteistä tablettia sisältävissä läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

 

Myyntiluvan haltija

Orphalan

226 Boulevard Voltaire

75011 Paris Ranska

 

Valmistaja Delpharm Evreux 5 rue duGuesclin 27000 Evreux Ranska

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

20.02.2023