Pakkausseloste

NIZORAL kräm 2 %

Tilläggsinformation

Nizoral 2 % kräm

ketokonazol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Nizoral är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Nizoral
 3. Hur du använder Nizoral
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Nizoral skall förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Nizoral är ett preparat mot hudinfektioner orsakade av dermatofyter och jästsvampar för vuxna.

Den aktiva substansen, ketokonazol, förhindrar svamparnas ökning. Ketokonazol absorberas inte utan verkar lokalt.

Nizoral används för behandling av hudinfektioner förorsakade av dermatofyter och jästsvampar. De förekommer vanligen på kroppen, ljumskar, fötter eller händer. Lämpar sig också för behandling av s k seborroiskt eksem (fjällande eksem vanligen i ansiktet och/eller på bröstet).

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Nizoral

Varningar och försiktighet

 • Undvik att få krämen i ögonen.
 • Händerna bör tvättas ordentligt efter påstrykningen, utom i de fall då det gäller behandling av huden på händerna.

Andra läkemedel och Nizoral

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om du använder krämer, smörjor eller liniment som innehåller kortikosteroider, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar Nizoral behandlingen. Du kan börja använda Nizoral kräm, men fortsätt att använda kortikosteroider för att undvika klåda och rodnad. Fortsätt behandlingen på följande sätt:

 • stryk på kortikosteroider på morgonen och Nizoral på kvällen under en vecka
 • efter det påstryks kortikosteroider varannan eller var tredje dag och Nizoral varje kväll under ungefär en vecka
 • efter det kan du sluta använda kortikosteroider och, om det behövs, fortsätta med Nizoral.

Om något är oklart vad gäller användning, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Nizoral kräm kan användas även under graviditet och amning. Inga risker med användning av Nizoral kräm under graviditet eller vid amning har påvisats.

Nizoral innehåller

 • 193 mikroliter propylenglykol per gram motsvarande 201 mg/g. Propylenglykol kan ge hudirritation.
 • stearylalkohol och cetylalkohol, som kan ge lokala hudrektioner (t.ex. kontakteksem).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering av Nizoral kräm sker normalt en gång per dag. Tydliga förbättringstecken syns inom fyra veckor. Om eksemet inte förbättras, kontakta läkare. Krämen skall användas ännu några dagar efter att hudsymptomen försvunnit. Behandlingen pågår under 2–6 veckor beroende av hudinfektion och dess utsträckning.

Nizoral kräm är avsett för vuxna.

Doseringsanvisning

 • Vid hudinfektioner på kroppen, ljumskar, fötter och händer skall Nizoral krämen påstrykas en gång per dag.
 • Vid vård av seborroiskt eksem (fjällande, rodnande, bruna eksemområden vanligen i ansiktet och/eller på bröstet) skall Nizoral krämen påstrykas 1-2 gånger per dag. Efter 2-4 veckors behandling kan du stryka på krämen ännu 1-2 gånger per vecka för att erhålla bästa behandlingsresultat.

Bruksanvisning

Tvätta den infekterade huden och torka ordentligt.

Öppna skruvkorken och tryck hål på sigillet med spetsen. Massera in Nizoral kräm med fingertopparna i huden. Stryk krämen både på det infekterade hudområdet och dess omgivning.

Tvätta händerna ordentligt efter påstrykning så att mikroberna inte sprider sig till frisk hud eller andra människor, utom i de fall då det gäller behandling av huden på händerna.

Genom att använda egen handduk undviker du att sprida infektionen. Genom att regelbundet byta de kläder som kommer i kontakt med det infekterade hudområdet minskas risken för nya infektioner.

Undvik att få krämen i ögonen.

Om du har använt för stor mängd av Nizoral
Om man använder Nizoral kräm mera eller oftare än rekommenderat kan en brännande känsla, rodnad eller svullnad framträda på behandlingsområdet. I den här situationen bör användningen tillfälligt avbrytas.

Nizoral kräm bör inte sväljas. Om krämen har svalts av misstag, kontakta läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Symptom vid administreringsstället såsom brännande känsla, klåda eller rodnad kan förekomma.

Allergiska reaktioner, eksem, nässelutslag, hudirritation och andra lokala hudreaktioner kan också förekomma mera sällan. Om dessa symptom förekommer, kontakta läkare.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret

PB 55, 00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd detta läkemedel före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ketokonazol. Ett gram kräm innehåller 20 mg ketokonazol.
 • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, sorbitanmonostearat, polysorbat, isopropylmyristat, natriumsulfit och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit, oparfymerad kräm.

Förpackningsstorlek: 30 g aluminiumtub.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalavägen 2, 02130 Esbo

Tillverkare

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 15.9.2020

Texten ändrad

15.09.2020