Pakkausseloste

NITROGLYCERIN ORION resoriblett, sublingual 0,5 mg

Tilläggsinformation

Nitroglycerin Orion 0,5 mg resoriblett

glyceryltrinitrat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Nitroglycerin Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Nitroglycerin Orion

3. Hur du tar Nitroglycerin Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Nitroglycerin Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Nitroglycerin Orion används för att behandla och förebygga smärtanfall i bröstet (angina pectoris). Nitroglycerin Orion vidgar blodkärlen i hjärtat och ger därmed hjärtat bättre genomblödning och syretillförsel.

Glyceryltrinitrat som finns i Nitroglycerin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Nitroglycerin Orion

 • om du är allergisk mot glyceryltrinitrat, nitrater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har mycket lågt antal röda blodkroppar (svår anemi) or lider av svår uttorkning
 • om du tar något läkemedel mot erektionsrubbningar (sildenafil, vardenafil eller tadalafil)
 • om du har vätska i hjärtsäcken (hjärttamponad) or hjärtsäcksinflammation (konstriktiv perikardit)
 • om du har mycket lågt blodtryck (svår hypotoni)
 • om du har hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati)
 • om du precis har haft svår huvudskada eller hjärnblödning

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nitroglycerin Orion

 • om du har mycket lågt blodtryck och benägenhet för yrsel eller svimning då du reser dig upp
 • om du lider av svår anemi, vätskebrist eller låg syrehalt i blodet
 • om du har hjärtsäcksinflammation
 • om du har långsam hjärtfrekvens
 • om du har blodcirkulationskollaps
 • om du har någon annan hjärt-kärlsjukdom
 • om du har åderförkalkning i hjärnan eller ökat tryck i skallen eller om du har fått hjärnblödning eller huvudskador
 • om du har ovanligt snabb ämnesomsättning (s.k. hypermetabolism)
 • om du har nedsatt njurfunktion
 • om du har nedsatt leverfunktion.

Nitroglycerin Orion ger bäst effekt om man håller en paus på 8–12 timmar varje dag. Då ska man inte ta Nitroglycerin Orion eller andra nitratpreparat.

Barn

Nitroglycerin Orion ska inte ges till barn under 15 år om inte läkaren tillråder det.

Andra läkemedel och Nitroglycerin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något av följande läkemedel:

 • slemlösande medel (acetylcystein)
 • läkemedel mot erektionsrubbningar (sildenafil, tadalafil eller vardenafil)
 • hjärtmediciner och läkemedel för högt blodtryck (betablockerare, kalciumhämmare och vätskedrivande medel)
 • läkemedel mot migrän (dihydroergotamin)
 • blodförtunnande medel (heparin)
 • läkemedel mot blodproppar (alteplas)
 • läkemedel mot depression och andra psykiska sjukdomar.

Nitroglycerin Orion med mat, dryck och alkohol

Alkohol ska undvikas, eftersom användning av Nitroglycerin Orion tillsammans med alkohol förstärker den blodtrycksänkande effekten av alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Om du är gravid, ska du inte ta Nitroglycerin Orion utan att först tala med en läkare.

Amning

Nitroglycerin Orion ska inte tas under amning. Diskutera med din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Nitroglycerin Orion kan i viss mån försämra körförmågan och förmågan att använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nitroglycerin Orion innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nitroglycerin Orion ska placeras under tungan. På så sätt absorberas läkemedlet bäst och ger snabbare effekt.

Rekommenderad dos är:

Vuxna: 1 resoriblett (0,5 mg) vid behov.

Äldre: 1 resoriblett (0,5 mg) vid behov. Det är viktigt att använda den minsta effektiva dosen, eftersom risken för blodtryckssänkning är större hos äldre.

Användning för barn och ungdomar

Nitroglycerin Orion ska inte ges till barn under 15 år om inte läkaren tillråder det.

Det är viktigt att ta Nitroglycerin Orion genast när smärtanfall eller tryckande känsla i bröstet börjar. Du kan även ta Nitroglycerin Orion för att förebygga smärtanfall före en aktivitet som förväntas utlösa bröstsmärta.

Placera resoribletten under tungan. Effekten börjar inom ½–2 minuter eller högst inom 5 minuter. Om ingen effekt nås efter 5 minuter, kan du ta en till resoriblett. Du kan ta högst 3 resoribletter under 15 minuter.

Effekten kvarstår 30–60 minuter. Läkemedlet bör tas i sittande eller liggande ställning, om möjligt, för att undvika yrsel ifall ditt blodtryck sjunker.

Använd inte Nitroglycerin Orion om du lider av muntorrhet.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Dosen kan behöva ändras. Följ läkarens anvisningar.

Om du har tagit för stor mängd av Nitroglycerin Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom av överdosering är kraftig ansiktsrodnad, kraftig huvudvärk, yrsel, snabb hjärtfrekvens, andnöd, lågt blodtryck och svimning samt i sällsynta fall blåaktig hud och blåaktiga slemhinnor.

I vissa fall kan det förekomma ett chockliknande tillstånd med symtom som illamående, kräkningar, svaghetskänsla, svettningar och svimning.

Om du slutar att ta Nitroglycerin Orion

Avsluta behandlingen endast enligt läkarens anvisningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Kortvarig huvudvärk och rodnad förekommer hos nästan hälften av användarna i början av behandlingen.

Om du upplever tecken på allvarliga biverkningar, ska du ringa nödnumret 112 eller genast uppsöka en läkare.

Mycket vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 10 användare): Huvudvärk som börjar i början av behandlingen och försvinner inom några veckor.

Vanliga biverkningar (hos upp till 1av 10 användare): Sömnighet, lindrig yrsel (en känsla av att snurra runt), svaghetskänsla, lågt blodtryck, snabb hjärtfrekvens, tillfällig ansiktsrodnad.

Mindre vanliga biverkningar (hos upp till 1 av 100 användare): Försämring av bröstsmärta (allvarlig biverkning), lokaliserad brännande känsla, illamående, allergiska hudreaktioner.

Sällsynta biverkningar (hos upp till 1av 1 000 användare): Svimning, långsam hjärtfrekvens, kräkningar, hålbildning i tänderna. Benägenhet för snabbare hjärtfrekvens och svimning när man hastigt reser sig upp.

Mycket sällsynta biverkningar (hos upp till 1 av 10 000 användare): Blåaktig färg på läpparna på grund av minskad syrehalt i blodet (allvarlig biverkning), allvarligt hudutslag med inflammation och fjällning (allvarlig biverkning).

Biverkningar med ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Yrsel, minskad syrehalt i blodet och syrebrist i hjärtmuskeln hos patienter med kranskärlssjukdom (allvarlig biverkning), brännande eller stickande känsla i munnen eller i svalget, värmevallningar, svimning.

Om några av biverkningarna är besvärande eller blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om för läkare eller hälsovårdspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30° C. Resoribletter ska förvaras i originalförpackningen med locket väl tillslutet för att bevara läkemedlets effekt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är glyceryltrinitrat.
 • Övriga innehållsämnen är agar (E406), laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E470b), mikrokristallin cellulosa (E460) och talk (E553b).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nitroglycerin Orion är en rund, vit, jämn tablett som inte har någon brytskåra.

Förpackningarna innehåller 25 eller 100 resoribletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice, Poland

Denna bipacksedel ändrades senast 26.7.2021

Texten ändrad

26.07.2021