Pakkausseloste

NITROGLYCERIN ORION resoribletti 0,5 mg

Nitroglycerin Orion 0,5 mg resoribletti

glyseryylitrinitraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Nitroglycerin Orion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Nitroglycerin Orion ‑valmistetta

3. Miten Nitroglycerin Orion ‑valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Nitroglycerin Orion ‑valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nitroglycerin Orion -valmistetta käytetään rintakipukohtausten (angina pectoriksen) hoitoon ja ehkäisyyn. Nitroglycerin Orion laajentaa sydämen verisuonia, jolloin verenvirtaus ja hapen kuljetus sydämeen helpottuu.

Glyseryylitrinitraattia, jota Nitroglycerin Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Nitroglycerin Orion ‑valmistetta

 • jos olet allerginen glyseryylitrinitraatille, nitraateille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on hyvin matala punasolujen määrä (vaikea anemia) tai kärsit vaikeasta nestehukasta
 • jos käytät jotakin lääkettä erektiohäiriön hoitoon (sildenafiilia, vardenafiilia tai tadalafiilia)
 • jos sinulla on nestettä sydänpussissa (sydämen tamponaatio) tai sydänpussitulehdus (konstriktiivinen perikardiitti)
 • jos sinulla on hyvin matala verenpaine (vaikea hypotensio)
 • jos sinulla on sydänlihassairaus (kardiomyopatia)
 • jos sinulla on juuri ollut vakava pään alueen vamma tai aivoverenvuoto

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Nitroglycerin Orion ‑valmistetta

 • jos sinulla on hyvin matala verenpaine ja taipumus huimaukseen tai pyörtymiseen ylös noustessa
 • jos sinulla on vaikea anemia, nestehukka tai pieni veren happipitoisuus
 • jos sinulla on sydänpussitulehdus
 • jos sinulla on hidas sydämen syke
 • jos sinulla on verenkiertokollapsi
 • jos sinulla on jokin muu sydän- tai verisuonitauti
 • jos sinulla on aivoverisuonten kalkkeutumaa tai kohonnut kallonsisäinen paine tai jos sinulla on ollut aivoverenvuotoa tai päähän kohdistuneita vammoja
 • jos sinulla on epätavallisen vilkas aineenvaihdunta (ns. hypermetabolia)
 • jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla on maksan vajaatoiminta.

Nitroglycerin Orion tehoaa parhaiten, jos joka päivä pidetään 8–12 tunnin tauko, jolloin sitä tai muita nitraattivalmisteita ei oteta.

Lapset

Nitroglycerin Orion ‑valmistetta ei saa käyttää alle 15-vuotiaille lapsille, ellei lääkäri neuvo tekemään niin.

Muut lääkevalmisteet ja Nitroglycerin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • limaa irrottavat lääkkeet (asetyylikysteiini)
 • erektiohäiriön hoitoon käytettävät lääkkeet (sildenafiili, tadalafiili tai vardenafiili)
 • sydän- ja verenpainelääkkeet (beetasalpaajat, kalsiuminestäjät ja nesteenpoistolääkkeet)
 • migreenilääkkeet (dihydroergotamiini)
 • verenohennuslääkkeet (hepariini)
 • veritulppalääkkeet (alteplaasi)
 • masennuslääkkeet ja muut psyykenlääkkeet.

Nitroglycerin Orion ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholia on vältettävä, sillä Nitroglycerin Orion ‑valmisteen käyttö yhdessä alkoholin kanssa voimistaa alkoholin verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Jos olet raskaana, älä ota Nitroglycerin Orion ‑valmistetta keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Imetys

Nitroglycerin Orion ‑valmistetta ei saa ottaa imetyksen aikana. Keskustele lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Nitroglycerin Orion ‑valmiste voi jossakin määrin heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Nitroglycerin Orion sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Nitroglycerin Orion asetetaan kielen alle. Näin lääke imeytyy parhaiten ja tehoaa nopeimmin.

Suositeltu annos on:

Aikuiset: 1 resoribletti (0,5 mg) tarvittaessa.

Iäkkäät: 1 resoribletti (0,5 mg) tarvittaessa. On tärkeää käyttää pienintä tehokasta annosta, sillä iäkkäillä verenpaineen laskun riski on suurentunut.

Käyttö lapsille ja nuorille

Nitroglycerin Orion ‑valmistetta ei saa käyttää alle 15-vuotiaille lapsille, ellei lääkäri neuvo tekemään niin.

On tärkeää, että Nitroglycerin Orion otetaan heti rintakivun tai paineentunteen alkaessa. Voit myös ottaa Nitroglycerin Orion ‑valmistetta ennaltaehkäisevästi ennen toimintaa, jonka tiedät laukaisevan rintakipukohtauksen.

Aseta resoribletti kielen alle. Vaikutuksen alkamiseen kestää ½–2 minuuttia tai korkeintaan 5 minuuttia. Jos lääke ei kuitenkaan tehoa 5 minuutin kuluttua, ota toinen resoribletti. Voit ottaa enimmillään 3 resoriblettiä 15 minuutin aikana.

Vaikutus kestää 30–60 minuuttia. Lääke on hyvä ottaa istuma- tai makuuasennossa, jos mahdollista. Näin sinua ei niin helposti ala huimata, jos verenpaineesi laskee.

Älä käytä Nitroglycerin Orion ‑valmistetta, jos sinulla on suun kuivuutta.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen voi olla tarpeen. Noudata lääkärin ohjeita.

Jos otat enemmän Nitroglycerin Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireita ovat kasvojen voimakas punoitus, voimakas päänsärky, huimaus, nopea sydämen syke, hengenahdistus, matala verenpaine ja pyörtyminen sekä harvinaisissa tapauksissa ihon ja limakalvojen sinerrys.

Joissakin harvoissa tapauksissa voi esiintyä sokinkaltainen tila, johon liittyy pahoinvointia, oksentelua, heikotusta, hikoilua ja pyörtymistä.

Jos lopetat Nitroglycerin Orion ‑valmisteen käytön

Lopeta hoito vain lääkärin ohjeiden mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lyhytkestoista päänsärkyä ja punoitusta esiintyy hoidon aloitusvaiheessa jopa puolella kaikista valmisteen käyttäjistä.

Jos sinulla on vakavien haittavaikutusten merkkejä, soita 112-hätänumeroon tai käänny heti lääkärin puoleen.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 käyttäjällä 10:stä): Päänsärky, joka ilmenee hoidon alussa ja katoaa muutamien viikkojen kuluessa.

Yleiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 10:stä): Uneliaisuus, lievä huimaus (ympäripyörimisen tunne), heikotus, matala verenpaine, nopea sydämen syke, ohimenevä punastuminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 100:sta): Rintakivun paheneminen (vakava haittavaikutus), paikallinen polttelun tunne, pahoinvointi, allergiset ihoreaktiot.

Harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta): Pyörtyminen, sydämen hidaslyöntisyys, oksentelu, hampaiden reikiintyminen. Taipumus sykkeen nopeutumiseen ja pyörtymiseen nopeasti ylös noustessa.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta): Huulten sinerrys veren pienentyneen happipitoisuuden vuoksi (vakava haittavaikutus), vakava ihottuma, johon liittyy tulehdusta ja ihon kesimistä (vakava haittavaikutus).

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Huimaus, veren happipitoisuuden pieneneminen ja sydänlihaksen hapenpuute sepelvaltimotautipotilailla (vakava haittavaikutus), suun tai nielun pistely tai polte, kuumat aallot, pyörtyminen.

Jos jokin haittavaikutuksista on hankala tai pahenee tai jos havaitset haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärille tai terveydenhuollon ammattilaisille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30°C. Resoribletit on säilytettävä alkuperäispakkauksessa kansi tiukasti suljettuna lääkkeen tehon säilyttämiseksi.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nitroglycerin Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on glyseryylitrinitraatti.
 • Muut aineet ovat agar (E406), laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti (E470b), mikrokiteinen selluloosa (E460) ja talkki (E553b).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Nitroglycerin Orion on pyöreä, valkoinen, tasainen tabletti, jossa ei ole jakouurretta. Pakkauksissa on 25 tai 100 resoriblettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.7.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

26.07.2021